Logo UAB
2023/2024

Mètodes Exploratoris

Codi: 102677 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ignacio Marco Sanchez
Correu electrònic:
ignasi.marco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rafaela Cuenca Valera
Mariano Domingo Álvarez
Yvonne Espada Gerlach
Jordi Franch Serracanta
Ignacio Marco Sanchez
Alberto Jesús Marco Valle
David Prandi Chevalier
Joaquim Segales Coma
Natalia Majo Masferrer
Jaime Miguel Martorell Monserrat
Jorge Martinez Martinez
Beatriz Agulla Perez
Eduard Gascón Bayarri
Oscar Cabezón Ponsoda
Rosa Novellas Torroja
Javier Fernandez Aguilar

Prerequisits

És fonamental haver cursat el primer curs de grau i tenir adquirits els coneixements de Morfologia I, Morfologia II, Bioquímica i Maneig Animal i haver aprés la forma d’aproximar-se als animals. És molt recomanable estar cursant Patologia.

És recomanable tenir coneixements adequats de Física per entendre i conèixer les bases físiques de les diferents tècniques d’imatge.

 


Objectius

L’assignatura de Mètodes exploratoris és una assignatura de segon curs i, per tant, està compresa dins les assignatures inicials bàsiques del grau de Veterinària. És imprescindible i bàsica pels estudis clínics posteriors. Ensenya les bases per elaborar la història clínica i per realitzar el maneig i la subjecció amb seguretat dels animals. Ensenya l'exploració general i detallada dels animals, la recollida de mostres, el seu processament i interpretació, l'aplicació de tècniques d'imatge per tal d'obtenir la informació necessària per poder emetre uns judicis clínics que s’ensenyaran als següents cursos del grau. Proporciona la metodologia bàsica per a realitzar una necròpsia ordenada, sistemàtica i completa de l’animal.

 Els objectius concrets són que l’estudiant conegui:

 1. Els mètodes i procediments d’exploració clínica: recollida dels símptomes clínics i la seva interpretació, presa de mostres biològiques, processament i interpretació.
 2. Els fonaments de les diferents tècniques d’imatge i radiobiologia i la interpretació d'imatges.
 3. La sistemàtica de realització d’una necròpsia.

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Avaluar correctament l'estat nutricional de l'animal i saber assessorar els altres sobre els principis de la cria i l'alimentació.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.
 • Dur a terme una necròpsia, incloent-hi el registre de les lesions trobades, la presa de mostres i l'emmagatzematge i el transport posteriors.
 • Realitzar la història i l'exploració clínica precisa i completa dels animals.
 • Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.
 • Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.
 • Tractar i manejar els animals de manera segura i humanitària, i instruir altres persones perquè duguin a terme adequadament aquestes tècniques.
 • Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.
 • Utilitzar els equips radiogràfics i ultrasonogràfics, així com altres equipaments que puguin ser usats com a mitjans de diagnòstic, de forma segura i d'acord amb la normativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar la tècnica de necròpsia en funció del cas a resoldre (necròpsies d'animals de companyia, de renda, salvatges i necròpsies forenses).
 3. Definir i descriure els judicis clínics.
 4. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 5. Dur a terme correctament una necròpsia d'un mamífer i d'una au i fer-ne la presa de mostres.
 6. Identificar els fonaments de les tècniques de diagnòstic per imatge i interpretar les imatges obtingudes (radiografia, ecografia, RMN, TC, gammagrafia...).
 7. Realitzar el qüestionari al propietari/assistent de l'animal sobre els antecedents del seu historial clínic.
 8. Realitzar les tècniques analítiques sobre diferents líquids biològics procedents d'animals, obtenir-ne resultats i interpretar-los en relació amb l'estat clínic de l'animal.
 9. Recollir la ressenya de l'animal.
 10. Reconèixer el comportament de cada una de les espècies animals, així com la seva forma de defensar-se i d'explorar sense sofrir dany i sense causar-lo.
 11. Reconèixer la normativa vigent de radioprotecció i la correcta utilització de les esmentades tècniques de diagnòstic.
 12. Seleccionar i manipular la mostra segons la prova diagnòstica que cal realitzar (biopatologia sanguínia, urinària i de líquids corporals, histopatologia, microbiologia, virologia, biologia molecular, toxicologia...).
 13. Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.
 14. Valorar l'estat de nutrició de l'animal mitjançant exploració clínica, i classificar-lo en els casos patològics.

Continguts

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura es realitza de forma integrada al assistir a les classes teòriques i les sessions pràctiques. L'assignatura s'estructura en quatre grans blocs que s'imparteixen de forma independent cada un d'ells i en ocasions de forma solapada en el temps.

 

BLOC 1 (Mètodes Directes)

 • Introducció a la Propedèutica Clínica.
 • Mètodes directes d'exploració clínica.
 • Mètodes complementaris d'exploració clínica
 • Maneig i subjecció dels animals.
 • Exploració general de l'animal.
 • Exploració de l'aparell digestiu.
 • Exploració de l'aparell respiratori.
 • Exploració de l'aparell circulatori.
 • Exploració de l'aparell urinari.
 • Exploració de l'aparell reproductor.
 • Exploració del sistema músculoesquelètic.
 • Exploració del sistema nerviós.
 • Exploració de les estructures oculars i de l'oïda.

 

BLOC 2. (Biopatologia)

 • Hematologia i bioquímica sanguínia.
 • Biopatología de líquids biològics.
 • Proves de funció hepàtica.
 • Proves de funció pancreàtica i gastrointestinal.
 • Proves de funció renal i anàlisi d'orina.
 • Proves de funció de les glàndules tiroides i paratiroides.
 • Proves de funció de les glàndules adrenals.
 • Equilibri hidro-electrolític i àcid-base.

 

BLOC 3. (Imatge)

 • Ecografia: fonaments d´interpretació ecogràfica i bases d’ecografia abdominal.
 • Introducció a la Radiologia en petits animals: fonaments de radiologia I.
 • Introducció a la Radiologia en petits animals: fonaments de radiologia II.
 • Radioprotecció i radiobiologia
 • Radiologia de tòrax: bases, tècnica i interpretació de la radiologia del cor i grans vasos, vascularització pulmonar, pulmó, mediastí i cavitat pleural.
 • Radiologia  d’abdomen: bases, tècnica i interpretació de la radiologia del fetge, melsa, gastrointestinal i gènito-urinària.
 • Radiologia òssia: Bases de la radiologia òssia, tècnica i posicionament.  Desenvolupament ossi; nuclis d’ossificació. Bases de diferenciació entre inflamació, infecció, neoplàsia
 • Bases de la radiologia equina.
 • Bases de la radiologia d’animals exòtics.
 • Bases de la tomografia computaritzada.
 • Bases de la ressonància magnètica.
 • Bases de la gammagrafia.

 

BLOC 4. (Necròpsies)

 • És  tracta d’un bloc pràctic de protocols de necròpsies d'aus i mamífers.

Metodologia

L’aprenentatge s’impartirà de forma combinada, amb docència teòrica impartida en forma de classes magistrals i amb docència pràctica. D’aquesta forma s’impartiran les bases que s'hauran d’ampliar amb la lectura i consulta de la bibliografia adient. El material docent utilitzat a l’assignatura estarà disponible a les plataformes Campus Virtual i aules Moodle.

 

Docència teòrica. Classes magistrals

Les classes magistrals s’impartiran amb ajuts d’esquemes en PowerPoint per a que l’estudiant pugui seguir les explicacions. Es donarà la informació necessària i bàsica per a que, després, es pugui completar els coneixements i aprenentatge amb la consulta de texts adients. Cada classe començarà amb un guió i amb els objectius docents del tema. 

 

Docència teòrica. Classe invertida i aprenentatge en grups

La docència teòrica del bloc d'imatge impartida per David Prandi seguirà el sistema de classe invertida i aprenentatge en grups (Team-Based Learning Collaborative o TBLC). L'alumnat disposarà de material docent prèviament a la sessió a l'aula que hauran de treballar i estudiar, per a fer treball d'aprenentatge en grup dirigit pel professor a l'aula.

 

Docència pràctica.

Les sessions pràctiques serveixen per aplicar i fixar els coneixements que l'alumnat ha adquirit a la teoria. L'alumnat desenvoluparà la capacitat d'observació i la destresa d’integració de coneixements.

Són pràctiques (Mètodes directes i Imatge) en les que l'estudiant té contacte i treballa amb animals vius. Aprèn a realitzar una exploració física acurada d’animals de diferents espècies, coneixent les mesures d’aproximació oportunes per evitar lesions, així com la tècnica de recollida de mostres de líquids biològics i la seva anàlisi (Biopatologia); aprèn a realitzar i interpretar les diferents tècniques d'imatges (imatge) i finalment aprèn a realitzar necròpsies en cadàvers (necròpsies).

 

Bloc 1. Mètodes directes

Les classes pràctiques consistiran, per una banda, en sessions exploratòries a la Sala d’Exploració amb tres espècies: cavall, vaca i gos. En primer lloc, s’ensenyarà el maneig de les diferents espècies animals, així com l’aplicació dels mètodes de subjecció adequats per a la seva exploració. Posteriorment, s’ensenyarà a realitzar l'exploració dels òrgans, aparells o sistemes de cadascuna de les espècies. Per altra banda, es farà una sessió pràctica de 5 hores durant un matí sobre maneig i exploració d'animals salvatges. L’alumne haurà d'escollir una de les opcions que s'ofereixin (visites a diversos centres de recuperació de fauna salvatge).

 

Bloc 2. Biopatologia

Les pràctiques es faran al laboratori. En la primera s’ensenyarà el funcionament d’un laboratori d’anàlisi clínic, amb especial èmfasi en l’hematologia veterinària. En la segona, l’alumnat estudiarà amb preparacions citològiques, les característiques de normalitat de les sangs de diferents espècies animals. En la tercera pràctica, l’alumnat realitzarà un urianàlisi i finalment en la quarta, i novament mitjançant preparacions citològiques, aprendrà les característiques de normalitat de diferents líquids biològics, així com les alteracions presents observables al microscopi de les patologies més comunes d’aquests líquids.

 

Bloc 3. Diagnòstic per la imatge

A les pràctiques d’imatge es realitzaran estudis ecogràfics en animals de docència i posteriorment a les pràctiques a l’HCV es tractarà directament amb pacients als quals s’han de realitzar proves d’imatge (ecografia, radiografies, ressonàncies,...). En aquestes pràctiques s'aprendrà el posicionament, el processament de les imatges, interpretació amb la descripció de les imatges i s’iniciaran en els diagnòstics diferencials, així com en la presa de mostres per a diagnòstic citològic o histopatològic.

 

Als seminaris i també a la pràctica a l'HCV s'aprendran les mesures de radioprotecció. Als seminaris s'aprendrà, amb imatges i amb el cavall artificial, a reconèixer l'anatomia radiològica normal dels animals de companyia, cavalls i animals exòtics i algunes de les patologies més freqüents.

La docència pràctica del bloc d'imatge impartida per David Prandi seguirà el sistema de classe invertida i aprenentatge en grups (Team-Based Learning Collaborative o TBLC). L'alumnat disposarà de material docent prèviament a la sessió a l'aula que hauran de treballar i estudiar, per a fer treball d'aprenentatge en grup dirigit pel professor a l'aula.

 

Bloc 4. Necròpsies

A les pràctiques de necròpsies s’ensenyarà la forma correcta de realitzar les necròpsies en diferents espècies domèstiques: un mamífer monogàstric (porc), un mamífer poligàstric (ovella) i una au (pollastre). A més d'aprendre la tècnica concreta en cada una de les espècies, l'alumnat aprendrà a avaluar les característiques macroscòpiques (forma, consistència, color, etc.) dels diferents òrgans i teixits de cadàvers frescs que, en cursos més avançats, li serviran de base per identificar les lesions macroscòpiques. Així mateix, també aprendrà la metodologia de presa de mostres pels diferents diagnòstics laboratorials posteriors a la necròpsia: histopatologia, microbiologia, virologia i toxicologia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 36 1,44 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14
Pràctiques Biopatologia 8 0,32 1, 8, 13
Pràctiques Imatge (PLAB) 7,5 0,3 1, 6, 11, 13
Pràctiques Imatge (PLABEsp ecografia amb animals de docència) 1,5 0,06 1, 6, 13
Pràctiques Imatge (PLABEspc a FHCV) 15 0,6 1, 6, 7, 11, 13
Pràctiques Imatge (seminaris) 4 0,16 1, 11, 13
Pràctiques Necropsies (PLABEsp) 12 0,48 1, 2, 5, 13
Pràctiques de Mètodes Directes (PCAM animals salvatges) 5 0,2 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14
Pràctiques de Mètodes Directes (PLABEsp exploració amb animals) 22 0,88 1, 3, 7, 9, 10, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Estudi i Treball no dirigit 110 4,4 1, 3, 6, 11

Avaluació

Normes generals

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Cal aprovar per separat cadascun dels exàmens pràctics i teòrics per tal d’aprovar l’assignatura. El suspens d’un dels exàmens pràctics o teòrics representarà el suspens de l’assignatura.

Les persones que no superin algun dels exàmens pràctics o teòrics tindran ocasió de recuperar-los durant el període d'exàmens de final del semestre.

En cas de suspens de l'assignatura, només durant el curs acadèmic següent es conservaran les notes dels blocs aprovats. Per això, per conservar la nota del bloc d'imatge, s'haurà d'haver aprovat l'examen teòric i pràctic. Els blocs de mètodes directes i biopatologia formen una unitat, per la qual cosa per conservar la nota s'haurà d'haver aprovat l'examen teòric i els dos exàmens pràctics. No obstant això, s'entén que l'alumne s'haurà de matricular de l'assignatura sencera.

Pels blocs de Mètodes Directes, Biopatologia i Imatge, donem la possibilitat de millorar nota als exàmens de recuperació (tant teòrics com pràctics), tenint en compte, però que la nota que finalment constarà serà la de l’examen repetit, encara que sigui inferior a l'examen anterior o inclús que sigui suspès.

 

Docència teòrica

Avaluació BLOC 1 (Mètodes directes) i Avaluació BLOC 2 (Biopatologia). Correspon a un 25% del total de la nota final de l’assignatura.

Els exàmens escrits permetran avaluar la integració dels coneixements teòrics amb els adquirits en les sessions pràctiques de l'assignatura, la capacitat de relacionar conceptes i d'anàlisi i, en definitiva, mostrar la maduresa final de l'alumnat.

Es durà a terme un examen escrit dels continguts de les classes teòriques que s’haurà d’aprovar per poder fer la mitja amb les altres parts de l’assignatura per tal d’aprovar-la. L’examen serà de 50 preguntes tipus test, d'elecció múltiple amb una sola resposta vàlida i quatre opcions. Les preguntes no contestades restaran puntuació (cada nou preguntes sense contestar restarà un punt. Si són menys de nou o més de nou preguntes no contestades, restarà proporcionalment).

 

Avaluació BLOC 3 (Imatge). Correspon a un 25% del total de la nota final de l’assignatura.

A l’examen escrit s’avaluarà la capacitat d’integració dels coneixements teòrics i pràctics assolits per l’alumnat. L’examen serà de preguntes tipus test, d'elecció múltiple amb una sola resposta vàlida i quatre possibles respostes, que s’haurà d’aprovar per poder fer la mitja amb les altres parts de l’assignatura per tal d’aprovar-la i suposarà 2/3 de la nota global de la teoria d’imatge.

Els temes d'aquest bloc impartits per David Prandi estaran disponibles en línia en forma de vídeos amb els quals els alumnes hauran d'interactuar abans de la classe presencial corresponent. Aquesta interacció prèvia constituirà el 20% de la puntuació teòrica corresponent a aquests temes.

Aquests temes seran avaluats de forma contínua durant la seva impartició i amb un examen teòric que suposarà 1/3 de la nota global teòrica de la d’imatge. La qualificació obtinguda s'integrarà en la de l'examen teòric dels altres temes del bloc proporcionalment al total de temes d'aquest. 

En cas de suspendre alguna de les parts de teoria hauran de presentar-se a la recuperació de tot el bloc teòric d’imatge.

 

Avaluació BLOC 4 (Necròpsies). No hi ha examen teòric d'aquest bloc.

 

Docència pràctica

 

Avaluació BLOC 1 (Mètodes directes). Correspon a un 20% del total de la nota final de l’assignatura.

Es realitzarà una prova individual. Cada persona haurà de demostrar davant els animals, que ha integrat i ha assolit els coneixements pràctics estudiats. Es duran a terme deu preguntes (4 sobre el gos, 3 sobre el cavall i 3 sobre la vaca) que es corresponen amb els objectius, o una part d’ells, del guió de pràctiques. Per aprovar cal obtenir un 5 sobre 10. No obstant això, si la nota obtinguda en una espècie és un 0, es considerarà suspès l'examen, encara que la nota de les altres dues espècies sumi 5 o més punts). Cal aprovar aquesta avaluació per poder fer la mitja amb les altres parts de l’assignatura per tal d’aprovar-la.

 

Avaluació BLOC 2 (Biopatologia). Correspon a un 3% de la nota final de l'assignatura.

Es farà una avaluació continuada durant les pràctiques i una prova d'interpretació d'imatges, en forma d'examen escrit de pregunta curta, on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics assolits per l'alumnat. 

 

Avaluació BLOC 3 (Imatge). Correspon a un 20% del total de la nota final de l’assignatura.

Es farà una prova d'interpretació d'imatges, en forma d'examen escrit de pregunta curta, on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics assolits per la persona, que suposa un 85% de l'avaluació pràctica de 2/3 del bloc 3.  Cal aprovar aquesta avaluació per poder fer la mitja amb les altres parts de l’assignatura per tal d’aprovar-la. Es farà una avaluació continuada durant les pràctiques a la FHCV seguint una rúbrica ja establerta, que suposa el 15% del còmput total de pràctiques. Per tenir en compte aquest 15% l’alumnat haurà d’haver aprovat l’examen d’imatge.

 

Els temes d'aquest bloc, impartits per David Prandi, seran avaluats de forma contínua durant la seva impartició i amb un examen escrit de preguntes curtes amb imatges que suposarà 1/3 del 85%. La qualificació obtinguda s'integrarà en la de l'examen pràctic dels altres temes del bloc proporcionalment al total de temes d'aquest. 

 

Avaluació BLOC 4 (Necròpsies). Correspon a un 7% de la nota final de l'assignatura.

Es farà un examen teòric en el qual s’avaluaran coneixements impartits i habilitats en la realització de la necròpsia. En aquesta part no hi haurà possibilitat de pujar nota als exàmens de recuperació.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació continuada Bloc 2 (Biopatologia) 3% 0 0 1, 8, 12, 13
Avaluació continuada Bloc 4 (Necròpsies) 7% 0 0 2, 5, 13
Examen escrit (Blocs 1, 2 i 3) 50% 2,5 0,1 1, 3, 6, 7, 9, 11
Exàmen pràctic Bloc 1 (Mètodes directes) 20% 0,5 0,02 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Exàmen teòric Bloc 3 (Imatge) 20% 1 0,04 1, 3, 4, 6, 7, 11, 13

Bibliografia

BLOC 1 (Mètodes directes)

 • Cebrián Yagüe, L. M.; Pastor Meseguer, J.; Ramos Antón, J. J. y Ferrer Mayayo, L. H. (2005). La exploración clínica del ganado vacuno. Servet, Zaragoza.
 • Chastain, C.B. (2022). Concise Textbook of Small Animal Handling. A Practical Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA.
 • Chastain, C.B. (2023). Concise Textbook of Large Animal Handling. A Practical Handbook. CRC Press, Boca Raton, USA.
 • Costa, L.R.R., Paradis, M.R. (2018). Manual of Clinical Procedures in the Horse. Wiley Blackwell, Hoboke, NJ, USA.
 • Englar, R.E. (2017). Performing the Small Animal Physical Examination. Wiley Blackwell, Hoboke, NJ, USA.
 • Jackson, P. y Cockcroft, P. (2002). Clinical examination of farm animals. Blackwell Science, Oxford, UK.
 • Lavín, S., Cuenca, R., Marco, I., Pastor, J. (2006). Exploración clínica de animales domésticos (caballo, vaca, perro y gato). Universitat Autònoma de Barcelona,  Bellaterra, Barcelona.
 • Pastor, J. (2006). Manual de propedéutica y biopatología clínicas veterinarias. Mira ed., Zaragoza.
 • Pérez, M., Ramos, J., Ferrer, L. (2006). Exploración y Patología Ocular en Pequeños Rumiantes. Servet, Zaragoza.
 • Radostits, O.M., Mayhew, I.G.J. y Houston, D.M. (2002). Examen y diagnóstico clínico en Veterinaria. W.B. Saunders, Philadelphia, USA.
 • Rijnberk, A., Van Sluijs, F.J. (2009). Medical history and physical examination in companion animals (2nd edition). Saunders, Collingwood, Canada.
 • Schaer, M. (2008). Clinical signs in small animal medicine. Manson Publishing LTD, London, UK.

 

BLOC 2 (Biopatologia)

 • Cerón, J. J. et al. Veterinary Clinical Pathology. An integrated undergraduate course. (2007).  Compobell, S. L. Murcia. España.
 • Cowell, R. L. et al. Diagnostic Cytology and Hematology of the Dog and Cat. (2019). 5th ed.  Mosby
 • Meyer, D. and Harvey, J. W. Veterinary Laboratory Medicine. Interpretation and Diagnosis. (2004). 3rd edition.
 • Raskin, R. E. and Meyer. Canine and Feline Cytology: A Color Atlas and Interpretation Guide. (2016).  3rd ed. Elsevier.
 • Brooks, M.B., Harr, K.E., Seelig, D.M., Wardrop, K.J.. Schalm's Veterinary Hematology. (2022). 7th ed. Wiley-Blackwell.
 • Stockham, S. L. and  Scott, M.A. Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. (2008). 2nd ed.   Wiley-Blackwell.
 • Villiers, E. and Blackwood, L. Manual de Diagnóstico de Laboratorio en Pequeños Animales. BSAVA. (2007). Ed. S. Barcelona.
 • Willard, M. D. i Tvedten, H. (2012). Small Animal Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, 5th ed. Saunders.

 

BLOC 3 (Imatge)

 • Agut A. Diagnóstico por imagen en pequeños animales. Multimédica Ediciones Veterinarias, Barcelona, 2014
 • Barr F, Gaschen L. BSAVA Manual of canine and feline ultrasonography. BSAVA Gloucester, 2011
 • Burk, R.L.  Small animal radiology and ultrasonography [Recurs electrònic]: a diagnostic atlas and text St.Louis : Saunders, 2003
 • Capello V, Angela M. Lennox ; with William R. Widmer. Clinical radiology of exotic companion mammals / Ames, Iowa. Wiley-Blackwell, 2008
 • Dennis R. [et al.] Handbook of small animal radiology and ultrasound [Recurs electrònic]: techniques and differential diagnoses 2010
 • Holloway A, McConnell JF BSAVA Manual of canine and feline radiography and radiology. BSAVA Gloucester, 2013
 • Kealy, J.K.: Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. Elsevier. St Louis Mo, 2005
 • Nyland TG i John S. Mattoon  Small animal diagnostic ultrasound [Recurs electrònic] 3rd ed. Philadelphia. WB Saunders, 2015
 • O'Brien, R.T. Thoracic radiology for the small animal practitioner. Teton NewMedia, cop. 2001
 • O´Brien, R.T.: Abominal radiology for the small animal practitioner. Made Easy Series. Teton New Media, Jackson, Wyoming, 2002
 • Thrall, D.E.: Textbook of veterinary diagnostic radiology. 6th ed. Elsevier Saunders. St Louis Mo, 2013.
 • Thrall, D.E. i Robertson, I.D.: Normal radiographic anatomy & anatomic variants in the dog and cat. 2nd ed. Elsevier 2016.
 • Angosto, A. Atlas de ecografia en animales exóticos y silvestres. Círculo Rojo. 2021.
 • Mensa-Díaz, G.; López, J. And Weller, R. A. A practical guide to equine radiography. 5, Publishing. 2018.

 

Webs

The Vet Site http://vet74.weebly.com/index.html

Web de la Kansas State University http://www.vet.ksu.edu/depts/VMTH/radiology/

Web de Radiologia Veterinaria UAB http://minnie.uab.es/~veteri/21274/webrx/index.htm

 

BLOC 4. (Necròpsies)

 • Unitat Docent d'Anatomia patològica-UAB (1998). Necropsia del gos. Videogravació.
 • Segalés J. i Domingo M. (2003). La necropsia en el ganado porcino. Diagnóstico anatomopatológico y toma de muestras.
 • Marco A. (1995). Necròpsia d'un remugant.
 • Majó N. (2001). Necròpsia d'un au.

 

 


Programari

Aquesta assignatura no necessita programari.