Logo UAB
2023/2024

Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia I

Codi: 102622 Crèdits: 7
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
José Pastor Milán
Correu electrònic:
josep.pastor@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Yvonne Espada Gerlach
José Pastor Milán
María Teresa Peña Giménez
Rafael Ruíz de Gopegui Fernández
Sònia Añor Torres
Maria Carmen Diaz-Bertrana Sanchez
Jaime Miguel Martorell Monserrat
Lluis Ferrer Caubet
Laia Maria Solano Gallego
Javier Moll Sanchez

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials per a cursar l'assignatura, si bé és convenient que l'estudiant hagi cursat i aprovat els tres primers cursos del grau.  Especialment: Patologia, Mètodes exploratoris, Reproducció animal, Farmacologia, Cirurgia i Anestesiologia.


Objectius

L'assignatura de Medicina i Cirurgia d'animals de companyia és una assignatura obligatòria de quart curs. Aquesta assignatura és teòrica, les pràctiques es realitzaran a l'assignatura Medicina i Cirurgia d'Animals de Companyia II que es troba en el mateix curs. És imprescindible i bàsica pels estudis clinics posteriors. S'estudiaran les malalties més freqüentment diagnosticades a la clínica de petits animals. En aquesta assignatura s'explica la descripció de les anomalies medico-quirúrgiques dels diferents órgans i sistemes, incloent l'estudi de l'etiologia, els signes clínics, els mètodes de diagnòstic, el tractament i el pronòstic.

Els objectius concrets són que l'estudiant:

 • Entendre i aplicar els principis de la medicina basada en la evidència.      
 • Aprendre a abordar un cas clínic seguint en problem oriented approach (POA).
 • Faci l'estudi clínic de l'individu malalt i dels tractaments mèdics, quirúrgics o higiènic-dietètics que requereixi, així com de les malalties esporàdiques que afecten col · lectius
 • Conegui les tècniques quirúrgiques més utilitzades en veterinària
 • Conegui les malalties derivades de la reproducció, part i puerperi, així com el seu tractament
 • Conegui les bases de la farmacoteràpia i la seva aplicació

 

Aquesta assignatura inclou activitats realitzades en anglès, identificades en aquesta guia docent com DA (Docència Anglès )


Competències

 • Aplicar les cures bàsiques que garanteixin el funcionament correcte del cicle reproductor i la resolució dels problemes obstètrics.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.
 • Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode apropiat.
 • Utilitzar els equips radiogràfics i ultrasonogràfics, així com altres equipaments que puguin ser usats com a mitjans de diagnòstic, de forma segura i d'acord amb la normativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 2. Descriure l'etiologia, etiopatogènia, el diagnòstic i tractament de les malalties mèdiques i quirúrgiques més freqüents de la clínica de petits animals, èquids i animals d'abastament.
 3. Identificar els trastorns metabòlics més freqüents.
 4. Identificar i prevenir els problemes relacionats amb el maneig dels animals i que afectin negativament la salut d'aquests.
 5. Identificar i reconèixer els problemes mèdics i quirúrgics associats a l'aparell reproductor masculí i femení en les diferents espècies animals.
 6. Identificar les alteracions de l'aparell locomotor i en especial les dels membres, cascs i peülles.
 7. Identificar les malalties congènites i adquirides que alteren la correcta absorció dels aliments.
 8. Identificar les malalties neurològiques i les més rellevants que esporàdicament puguin afectar el bon funcionament sistèmic dels animals.
 9. Identificar si la qualitat de vida dels animals afectats és prou bona i, si no és així, identificar l'eutanàsia com a procediment humanitari alternatiu.
 10. Identificar, tractar i prevenir els problemes que afecten els nounats.
 11. Identificar, tractar i prevenir els problemes que alteren la lactació i la funcionalitat de la glàndula mamària.
 12. Identificar, tractar i prevenir les causes que indueixen a l'anestre i alteren la ciclicitat normal.
 13. Identificar, tractar i prevenir les causes que provoquin infertilitat en mascles i femelles.
 14. Interpretar radiografies i ecografies patològiques bàsiques.
 15. Reconèixer canvis patològics en radiografies i ecografies de casos senzills i interpretar-los correctament.
 16. Reconèixer els límits de la medicina i de l'estat general dels animals malalts.

Continguts

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura té lloc de forma integrada mitjançant l'assistència a les classes teòriques o magistrals i a els materials a Campus Virtual pel desenvolupament d'activitats d'autoaprenentatge.

 Continguts teòrics:

 

Bloc Medicina Basada en la Evidència – Anàlisi i discussió de casos clínics :

La medicina basada en la evidència: conceptes i aplicació pràctica.

L’anàlisi crítica de temes (critically appraised topics - CAT). Els estudiants, en grups de 3-4 hauran de analitzar críticament una qüestió clínica (CAT) i entregar la resolució escrita abans del final de curs.

            Discussió i anàlisi del cas clínic 1.

            Discussió i anàlisi del cas clínic 2.

            Discussió i anàlisi del cas clínic 3.

 

Bloc IMAGEN

 

 •  Diagnòstic per imatge de patologies cardíaques
 •  Diagnòstic per imatge de patologies respiratòries
 •  Diagnòstic per imatge de patologies urinàries i adrenals
 •  Diagnòstic per imatge de patologies de crani i columna
 •  Diagnòstic per imatge de patologia gastrointestinal
 •  Diagnòstic per imatge de patologia de fetge, melsa ipàncrees
 •  Diagnòstic per imatge de patologies de l’aparell reproductor

 

Bloc Reproducció  DA

 • Problemes reproductius de la femella
 • Infertilitat
 • Patologia mamaria
 • Problemes del part i postpart
 • Problemes reproductius del mascle

  

Bloc M. Interna

 

 • Cavitat oral.
 •  Malalties de l'esófag.
 •  Estómac i intestí. 2
 •  Acquired heart valve diseases.
 •  Cardiopaties congènites.
 • Xoc.
 • Àcid base.
 • Tiroides.
 • Diabetis.
 • Endocrinopaties adrenals.
 • Insuficiència renal aguda i crònica.
 • ITU i Urolitiasi.
 • Hematological abnormalities: anemia.
 • Hematological abnormalities: leukocytes and leukograms.
 • Malalties de vies respiratòries altes.
 • Malalties de vies respiratòries baixes.
 • Cardiomiopaties.

 

Bloc Cirurgia

 •  Odontologia.
 •  Cavitat oral: Llavis, paladar i fosses nasals. Malalties congènites, llavi leporí,queiloplasties. Fisura del paladar primari i secundari. Fístules oronasals. Neoplàsies de la cavitat oral. Tipus i tractaments. Mandibulectomia. Maxilectomia.
 • Patologia de l’oïda i pavelló auricular: hematomes, ferides. Otitis externes, mitjanes i internes. Pòlips. Tractaments quirúrgics: Resecció de la paret lateral del conducte vertical (ZEPP). Ablaciócompleta del conducte vertical. Ablació total del conducte auditiu extern. Miringotomia, osteotomia de la butlla timpànica.
 • Cirurgia de vies respiratòries altes I (tumores plano nasal/ollares) Rinitis. Sinusitis. Síndrome obstructiu de les vies respiratòries en els braquicefàlics.
 • Patologia de la laringe itràquea: paràlisi laríngia, colapse laringi. Col·lapse de tràquea, traqueotomia itraqueostomiapermanent. Reseccions traqueals.
 • Tòrax I: Paret costal. Abordatges (esternotomia‐toracotomia). Drenatges.Lobectomies. Pericardiectomia. Hernia diafragmàtica. Quilotòrax
 • Cirurgia digestiva: Gastrotomia, cossos estranys. Gastrectomia parcial. Buidat gàstric retardat.
 • Piloroplàsties. Dilatació/Torsió d’estómac. Gastropèxia.
 • Cirurgia Intestinal: cossos estranys. Intussuscepció intestinal. Vòlvul. Enterotomies. Enterectomies.
 • Cirurgia aparell reproductor femení. Record anatòmic, lligadura de trompes, ovariohisterectomia, cesària, piòmetra. Mastectomies. Castració mascle.
 • Cirurgia bufeta de l’orina. Cistotomia. Uretra.Uretrostomia.
 • Hernies. Hernies umbilical, inguinal, escrotal. Congènites i adquirides.

Bloc Especialitats

 

 • Oftalmologia: - Ophthalmologic examination

                                - Diagnostics Main ocular diseases in small animals

 • Neurologia:    - Diseases of the spinal cord Diseases

                                - Diseases of the brain

 • Dermatologia: “Diagnostic approach to the dermatologic patient”
 • Traumatologia: - Introducció a la traumatologia

                                  - Mètodes de fixació interna

 • Exóticos:  - La primera visita a mamífers   

                        - Tecniques cliniques en mamífers

 

*En funció de les restriccions que puguin imposar les autoritats sanitàries en funció de la evolució de la pandèmia , es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura.


Metodologia

Docència teòrica: al curs 2021-22. 

 Les presentacions s'acompanyaran, en moltes ocasions, d'imatges estàtiques o vídeos.

 

Es donarà la informació bibliogràfica necessària i bàsica per a que, després, es puguin completar els coneixements i l'aprenentatge amb la consulta de texts adients.

 

Algunes classes s'impartiran en anglès (DA)

 

També es seguirà una metodologia d’anàlisi de crítica de qüestions clíniques (CAT) i d’anàlisi i discussió de casos clínics seguint la metodologia d’abordatge orientat al problema (problem oriented approach).

 

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clase teórica 62 2,48 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Autònomes      
Estudi 108 4,32 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

L'avaluació consta de les següents activitats: 

Primer examen parcial que suposarà un 45% de la nota final. Tipologia test i preguntes curtes. S’ haurà de superar amb un 5/10 per aprovar aquest parcial.  

- Segon examen parcial que suposarà un 45% de la nota final. Tipologia test i preguntes curtes. S’haurà de superar amb un 5/10 per aprovar aquest parcial. 

- L’avaluació del CAT i dels 3 casos clínics suposarà un 10% de la nota final.

L'exam escrit permetrà avaluar la integració dels coneixements teòrics amb els adquirits en l'autoaprenentatge, la capacitat de relacionar conceptes i d'anàlisi i, en definitiva, mostrar la maduresa final de l'alumne.

PER APROVAR L'ASSIGNATURA CAL APROVAR TANT EL PRIMER COM EL SEGON PARCIAL. Si un dels parcials  o ambdós estan suspesos s'hauran de superar en la recuperació de l'assignatura. 

Avaluació de l'anglès:

L'anglès s'avaluarà segons els seguents criteris:  

- 0 punts : insuficient en el conjunt d’expressió oral i escrita, o no participa. El seu vocabulari és pobre i no s’entén o s’entén amb molta dificultat el que vol expressar.
- 0,5 punts: suficient en el conjunt d’expressió oral i escrita. S’entén el que vol explicar encara que comet diverses errades gramaticals o d’estil importants i el seu vocabulari és limitat.
- 1 punt: correcte expressió oral i escrita, tot i que s’identifiquen errors

Es farà la mitja de totes les qualificacions obtingudes pel que fa al anglès, i la bonificació s'alicarà a la nota del examen segons els sgüents criteris orientadors: 

 •  0 - 0,34 punts: l’alumne no rep cap tipus de bonificació
 •  0,35- 0,84 punts: s’aplica un 5% sobre la nota final de l’assignatura
 •  0,85- 1 punt: s’aplica un 10% sobre la nota final de l’assignatura


El/la professor/a serà el que en darrera instancia marcarà la bonificació final que rebrà l’alumne (entre el rang de “no bonificació” - 10% sobre la nota de continguts)

Avaluació única

L’avaluació única consistirà en una única prova en la que s’avaluaran els continguts de tot el programa de l'assignatura. La prova constarà de preguntes de tipus test i un tema per desenvolupar. La nota obtinguda en aquesta prova de síntesi suposarà el 100% de la nota final de l’assignatura. La prova d’avaluació única es farà el mateix dia, hora i lloc que la darrera prova d’avaluació continuada de l’assignatura. L’avaluació única es podrà recuperar el dia fixat per la recuperació de l’assignatura

"L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.”

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi i discussió de casos clínics 10% 1 0,04 16
Examen 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Examen 45% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Medicina Interna

 • Stockham, SL, Scott MA. (2008). Fundamentals of Veterinary Clinical Pathology. 2n edition. Blackwell publishing.
 • Ettinger, S.J. i Feldman, E.C. (2017). Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of the dog and cat. 8th edition. WB Saunders Co, Philadelphia.
 • Morgan, R.V. (2008). Handbook of small animal practice. 4th edition. WB Saunders Co, Philadelphia.
 • Fidalgo, L.E.; Rejas, J.; Ruiz de Gopegui, R. Ramos, J.J. (2003). Patología Médica Veterinaria: libro de texto para la docencia de la asignatura.
 • Nelson RW, Couto CG (2019). Small Animal Internal Medicine. 6rd ed. Mosby, St. Louis (EE.UU.)
 • Jhonson, L.R. (2020). Canine and feline respiratory medicine.Wiley-blackwell (EE.UU).
 • Norsworthy, G.D. (2018). The feline patient. 5 ed. Wiley -Blackwell (EE.UU)

Cirurgía

 • Bojrab MJ (1998). Current Techniques in Small Animal Surgery. 4th Ed. William and Wilkins. Baltimore
 • Brinker WO, Piermattei DL, Flo GL. (2006) Handbook of Small Animal Orthopedics & Fracture Treatment. 3rd Ed. WB SaundersCo. Philadelphia. 3a edición.
 • Harari J. (2004). Small Animal Surgery Secrets. Second edition. Ed. Hanley & Belfus. Philadelphia, Pennsylvania.
 • Hedlund C., Taoada J. (2002). Clinical Atlas of Ear, Nose, Throat, and Tracheobronchial Diseases in Dogs and Cats. Ed. Schlütersche. Hannover
 • Fossum TW. (2007) Small Animal Surgery. 3a ed. Mosby, St. Louis.
 • Ruberte J, Sautet J, Navarro M, Carretero A, Pons J. (1995) Atlas de Anatomía del perro y del gato. Ed. Multimédica. S. Cugatdel Vallés. Barcelona
 • Slatter DH. Texbook of small animal surgery. 3a ed. Saunders, Philadelphia. 2003.
 • Gorrell C, Andersson S, Verhaert L. (2013).  Veterinary Dentistry for the General Practitioner. 2nd Ed. Saunders Ltd. Philadelphia

Reproducció

 • Pathways to pregnancy and parturition. 2003. Senger PhL. Pullman. Current Conceptions.
 • Veterinary reproduction and  obstetrics. 2009. Noakes DE, Parkinson TJ and England GCW., Saunders, 9a ed.
 • Canine and feline endocrinology and reproduction. 2004. Feldman and Nelson. 3nd ed. W.B. Saunders Company.
 • Canine and feline theriogenology. Johnston, Root Kustritz, Olson. 2001. Saunders
 • Neonatología y pediatría canina y felina. 2004. A. Prats. Interamericana.
 • Current Therapy in Theriogenology 2. 1986. Morrow. Saunders.

Diagnòstic per la Imatge 

 • Burk, R.L. Small animal radiology and ultrasonography [Recurs electrònic] : a diagnostic atlas and text St. Louis : Saunders, 2003
 • Capello V, Angela M. Lennox ; with William R. Widmer. Clinical radiology of exotic companion mammals / Ames, Iowa.  Wiley-Blackwell, 2008
 • Dennis R... [et al.] Handbook of small animal radiology and ultrasound [Recurs electrònic] : techniques and differential diagnosis 2010
 • Dennis, Barr, Kirkberger, Wrigley. Handbook of small animal radiological differential diagnosis. Elsevier 2010
 • Kealy, J.K.: Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. Saunders, 2010
 • Nyland TG and John S. Mattoon. Small animal diagnostic ultrasound [Recurs electrònic] Edició2nd ed.PublicacióPhiladelphia. WB Saunders, 2002
 • Penninck, D’Anjou Atlas of small animal ultrasonography. Wiley-Blackwell 2008
 • Thrall, D.E.: Textbook of veterinarydiagnostic radiology. Saunders, 2013
 • BSAVA manual of small animal animal diagnostic imaging [Recurs electrònic] : an interactive companion / Martin Sullivan and Vicki Dale
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Abdominal Imaging Edited by: Robert O'Brien and Frances Barr 2009
 • BSAVA Manual of Canineand Feline Musculoskeletal Imaging Edited by:Frances Barr and Robert Kirberger 2006
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging Edited by: Tobias Schwarz and Victoria Johnson 2008
 • BSAVA Manual of Canine and Feline Ultrasonography Edited by Frances Barr and Lorrie Gaschen 2011

Oftalmología

 • Slatter’s Fundamentals of Veterinary Ophthalmology 6th Edition. (2017). Elsevier

Dermatología

 • Hnilica K and Patterson AP. (2017). Small Animal Dermatology. A color atlas and therapeutic guide. Elsevier-Saunders, ST Louis – Missouri. [There is also an e-book version at the library of the school]. Excellent images, well organized and very synthetic.

Programari

No cal cap tipus de programari especial.