Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 102609 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 5 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Lourdes Abarca Salat
Correu electrònic:
lourdes.abarca@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Accensi Alemany

Prerequisits

Són requisits per a sol·licitar plaça:

 1. Només es podrà sol·licitar una plaça i matricular-se per fer una estada pràctica si s’ha cursat, com a mínim, el 80% dels ECTS de 5è curs (sense comptar TFG i les pràctiques externes, és a dir 36 ECTS) i superat tots els crèdits de primer curs i, com a mínim, 2/3 parts dels crèdits dels cursos anteriors (160 ECTS) del Grau de Veterinària.
 2. En el cas que es realitzi mitjançant un intercanvi internacional, es valorarà cada cas de forma individual.
 3. A més, caldrà estar matriculat/da en el moment de començar l'estada i haver abonat l'import de l'assegurança d'accidents i responsabilitat civil prevista en la normativa de taxes.
 4. No mantenir cap relació contractual ni familiar amb l’entitat col·laboradora on es realitzen les pràctiques o una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern. Excepcionalment, quan l’estudiant vulgui desenvolupar les pràctiques acadèmiques externes en una entitat amb la qual manté una vinculació de caràcter laboral, o en la qual mantingui una relació de parentiu de fins a segon grau amb algun directiu o amb el tutor extern, el coordinador de la titulació o càrrec equivalent, prèvia supervisió de la idoneïtat i realitat de les pràctiques, sol·licitarà al vicerector competent en la matèria una autorització per tal que l’estudiant pugui desenvolupar les pràctiques a l’entitat amb la qual manté una relació laboral o es donin les circumstàncies assenyalades.
 5. Només es podràn realitzar les Pràctiques externes amb entitats que tinguin signat el Conveni Específic de Cooperació Educativa amb la Facultat.
 6. La realització de l’assignatura ha de ser compatible amb l’activitat acadèmica i formativa de les altres assignatures del Grau

Objectius

En els plans d’estudis de graduat/da en Veterinària, a 5é curs, hi consta la matèria “Pràctiques externes”, que inclou una única assignatura de 9 ECTS (equivalent a 225 h) i amb caràcter obligatori.

Aquesta assignatura és un conjunt d’activitats formatives que l’estudiant realitza en una empresa, entitat o organisme, de caràcter privat o públic, nacional o internacional, amb l’objectiu de complementar la seva formació universitària, i apropar-lo a les realitats de l’àmbit professional on exercirà la seva activitat un cop s’hagi graduat

Ha de permetre a l’estudiant:

 • Contribuir a la formació integral complementant l’aprenentatge teòric i pràctic.
 • Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què s’ha d’operar.
 • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
 • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball i millori la seva ocupabilitat futura.
 • Afavorir els valors de la innovació, la creativitat i l’emprenedoria.

 


Competències

 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Integrar els coneixements, habilitats i actituds propis del grau a l'entorn professional d'algun dels diversos àmbits veterinaris.
 • Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 • Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements adquirits durant el període formatiu en l'àmbit professional.
 2. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 3. Mostrar les actituds adquirides durant el període formatiu en l'àmbit professional.
 4. Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 5. Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.
 6. Utilitzar les habilitats adquirides durant el període formatiu en l'àmbit professional.

Continguts

Els continguts concrets sobre els que haurà de treballar l'estudiant depenen del tipus de centre on es realitzin les pràctiques.

L’activitat es podrà realitzar en empreses de diferents sectors: clíniques veterinàries, empreses del sector agroalimentari, sector de la producció d’animals de renda, laboratoris, centres de recerca, animalaris, centres de recuperació de fauna, etc.

En tots els casos, el contingut guardarà sempre una estreta relació amb alguna de les àrees de la professió veterinària


Metodologia

El/la responsable de Pràctiques externes serà el/la vicedegà/na d’estudiants i pràctiques extrafacultatives i comptarà amb l’assistència d’un/a Coordinador/a que serà proposat/da pel centre i ratificat/da per la Comissió de Docència del Grau. Aquest càrrec serà renovat cada curs acadèmic entre els professors/es-tutors/es de l’assignatura.

Durant el període de pràctiques l’estudiant comptarà amb l'orientació d'un/a tutor/a acadèmic/a i un/a tutor/a per part de l'entitat col·laboradora. L'entitat col·laboradora designarà un/a tutor/a que organitzarà les activitats formatives de l'estudiant d'acord amb el/la responsable de l’assignatura.

Desenvolupament de les Pràctiques externes:

Prèviament a l'inici de les Pràctiques externes, l'Entitat haurà definit el Projecte Formatiu, Activitats i Competències que l'estudiant va a desenvolupar durant la realització d’aquest.

L’estudiant acordarà amb l'Entitat les dates concretes d'inici i final de les Pràctiques, així com l'horari en que es van a realitzar.

L’estudiant ha de comunicar per correu electrònic al seu tutor acadèmic el dia d'incorporació a l'entitat col·laboradora i, en acabada l’estada (en un termini màxim de 2-3 setmanes), haurà de realitzar una tutoria presencial amb el tutor acadèmic.

Durant les pràctiques, l'estudiant complirà amb les normes internes de l'Entitat col·laboradora

Les activitats formatives (% dels ECTS) i la metodologia d'ensenyament-aprenentatge, queden resumits a continuació:

 • Realització de pràctiques individuals en entitats concertades (90%) (203h): Pràctiques en empreses i organismes externs del àmbit veterinari en el seu més ampli concepte (hospitals, clíniques, consultes, granges,laboratoris de diagnòstic, centres de investigació, plantes pilot, escorxadors, serveisde l’administració pública, etc.)
 • Elaboració de la memòria de pràctiques i la/es tutoria/es (10%) (22h). La susdita memòria s'haurà de presentar en un termini de 7 dies un cop acabada l’estada.

Com a resultat de les pràctiques (a més de la esmentada memòria presentada per l’estudiant), el centre receptor també haurà de redactar un informe/memòria sobre el desenvolupament de les mateixes.

L’assignatura es durà a terme durant el 5é curs, sempre fora del període lectiu. L’estada de l’estudiant en una entitat serà de 203 hores, la qual cosa equival, aproximadament, a una estada intensiva de 6 setmanes a 35 h/setmana. Els horaris de realització de les pràctiques s'establiran d'acord amb les característiques de les mateixes i la disponibilitat de l'entitat col·laboradora. Els horaris, en tot cas, han de ser compatibles amb l'activitat acadèmica i formativa.

L'estudiant trobarà tota la informació relativa a aquesta assignatura i a com ha de formalitzar la petició de plaça i tots els tràmits derivats de l'adjudicació de plaça en la plana web de la Facultat. El/la responsable de l'assignatura programarà cada curs acadèmic una sessió informativa específica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Activitat entitat col·laboradora 203 8,12 2, 3, 5
Tutoria 2 0,08 2
Tipus: Autònomes      
Elaboració i preparació de la memòria 15 0,6 1, 2, 4, 5
Estudi Autònom i consulta de bibliografia 5 0,2

Avaluació

El Coordinador/a de l’assignatura realitzarà l’avaluació definitiva mitjançant qualificació numèrica a partir de l’informe del tutor/a acadèmic i l’informe del tutor/a extern:

 • L’Informe del Tutor/a Acadèmic/a té un pes d’un 40% (en aquest informe es valoren la memòria final i la/es tutoria/es fetes amb l'estudiant)
 • L'Informe final emès pel Tutor/a Extern/a té un pes de 60%

La persona tutora externa o de l’entitat col·laboradora, d'acord amb el model o formulari Normalitzat establert per la Facultat, elaborarà un informe final quan acabin les pràctiques, que farà arribar en un termini màxim de 7 dies, a comptar des de la data de finalització de l’estada de pràctiques, i amb l’anticipació suficient per poder ser qualificats en la convocatòria corresponent, al coordinador/a de l’assignatura. En casos excepcionals, que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període es pot perllongar.

La memòria final realitzada per l’estudiant conforme al model facilitat per la Facultat s’haurà de lliurar com a màxim 7 dies després d’haver acabat l’estada i amb l’anticipació suficient per poder ser qualificats en la convocatòria corresponent. En casos excepcionals, que han de ser autoritzats pel responsable de l’assignatura, aquest període es pot perllongar.

El tutor/a acadèmic/a de l'estudiant realitzarà un Informe conforme a un model realitzant l'avaluació que comunicarà al coordinador de l'assignatura qui farà la qualificació final. Tindrà en compte el Grau d'acompliment de la/es tutoria/es i de les instruccions de la memòria final, així com l'adequació dels continguts als diferents apartats de model proposat.

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d'avaluació única

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del tutor/a acadèmic/a: memòria final i tutories 40% 0 0 1, 2, 5, 6
Avaluació del tutor/a entitat col·laboradora: informe 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

La Bibliografia serà variable i es referirà a la tasca concreta que desenvoluparà cada estudiant durant la seva estada pràctica i a la que necessiti per a l'elaboració de la memòria final.


Programari

 • Prèviament a l'inici del Pràcticum, l'Entitat Colaboradora haurà definit el Projecte Formatiu, Activitats i Competències que l'estudiant va a desenvolupar durant la realització d’aquest.
 • L’estudiant acordarà amb l'Entitat les dates concretes d'inici i final de les Pràctiques, així com l'horari en que es van a realitzar.
 • L’estudiant ha de comunicar per correu electrònic al seu tutor acadèmic el dia d'incorporació a l'entitat col·laboradora i, en acabada l’estada (en un termini màxim de 2-3 setmanes), haurà de realitzar una tutoria presencial amb el tutor acadèmic.
 • Realització de pràctiques individuals en entitats concertades (90%) (203h): Pràctiques en empreses i organismes externs del àmbit veterinari en el seu més ampli concepte (hospitals, clíniques, consultes, granges,laboratoris de diagnòstic, centres de investigació, plantes pilot, escorxadors, serveisde l’administració pública, etc.)
 • Elaboració de la Memòria Final de pràctiques i la/es tutoria/es (10%) (22h). La susdita memòria s'haurà de presentar en un termini de 7 dies un cop acabada l’estada.
 • L’assignatura es durà a terme durant el 5é curs, sempre fora del període lectiu, en una estada de 203 hores, la qual cosa equival, aproximadament, a una estada intensiva de 6 setmanes a 35 h/setmana.