Logo UAB
2023/2024

Processos Psicològics: Memòria

Codi: 102604 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Judith Castellà Mate
Correu electrònic:
judit.castella@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rocío Pina Ríos
Judith Castellà Mate

Prerequisits

No té prerequisits oficials però resulta convenient disposar de certs coneixements de lectura en anglès i haver aprovat les assignatures sobre processos psicològics de semestres anteriors.


Objectius

En semestres anteriors s'han estudiat diferents processos psicològics inclosos percepció, atenció, motivació, emoció i aprenentatge. En aquesta assignatura s'estudien els sistemes, processos i tipus de representació de la memòria humana i la seva relació amb els processos estudiats anteriorment.

 Així doncs, ens proposem que en finalitzar l'assignatura l'estudiant sigui capaç de:

 1. Comprendre les funcions de la memòria en el comportament humà, la seva importància, els mecanismes bàsics del seu funcionament i els diversos factors que poden incidir sobre la memòria.
 2. Reconèixer els diferents sistemes, processos i formes de representació implicats en la memòria.
 3. Relacionar el funcionament de la memòria amb els altres processos psicològics.
 4. Identificar les implicacions dels mecanismes de memòria en alguns àmbits de la vida quotidiana com l'educació, la publicitat, la memòria de testimonis i l'envelliment.
 5. Conèixer algunes aplicacions pràctiques que milloren els processos mnemònics: regles mnemotècniques i factors que milloren els processos de codificació, emmagatzemament  i recuperació d'informació.

Competències

 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Distingir els dissenys de recerca, els procediments i les tècniques per valorar hipòtesis, contrastar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Identificar, descriure i relacionar les estructures i els processos involucrats en les funcions psicològiques bàsiques.
 • Prendre decisions de manera crítica sobre l'elecció dels diferents mètodes de recerca psicològica, la seva aplicació i la interpretació dels resultats que en deriven.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els resultats d'experiments sobre memòria humana.
 2. Analitzar i descriure els processos de resolució de problemes i presa de decisions.
 3. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 4. Classificar els processos que tenen lloc durant les fases de codificació i recuperació de la informació en la memòria.
 5. Descriure cada un dels diferents sistemes que formen la memòria humana, i la relació entre aquests.
 6. Dissenyar experiments sobre memòria humana.
 7. Elaborar informes a partir dels resultats obtinguts en experiments sobre memòria humana.
 8. Identificar les principals característiques dels enfocaments teòrics en l'estudi de l'aprenentatge associatiu, la memòria i la psicolingüística, i distingir textos de diferents autors d'acord amb aquestes característiques.
 9. Presentar un informe de les destreses i les habilitats desenvolupades en la resolució de problemes concrets.
 10. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 11. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 12. Relacionar els resultats dels experiments d'aprenentatge, condicionament i memòria humana amb els conceptes teòrics de cada un d'aquests processos.
 13. Treballar en equip.
 14. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.

Continguts

Tema 1. Aspectes introductoris.

Tema 2. Factors i variables que afecten el procés mnemònic.

Tema 3. Els sistemes de la memòria.

Tema 4. Els processos de la memòria.

Tema 5. L’oblit.

Tema 6. La representació de a informació en la memòria.

Tema 7. Aplicacions actuals de la psicologia de la memòria.


Metodologia

ACTIVITAT DIRIGIDA

-Classes teòriques i pràctiques (30 %) 

a)  Classes magistrals amb suport multimèdia en format macrogrup.

b)  Classes pràctiques que inclouen realització d'experiments, debats, activitats participatives i discussió de casos o articles en petit grup.

ACTIVITAT SUPERVISADA

-Tutories de seguiment i tutorització de treballs (individuals o grupals) de forma presencial o virtual (5%).

ACTIVITAT AUTÒNOMA

-Cerca en bases de dades, lectura i comprensiva i síntesi de documentació  (16%).

-Elaboració d’informes de pràctiques i preparació de presentacions públiques de treballs (24%).

-Estudi mitjançant realització d’esquemes, mapes conceptuals i resums (25%).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
D1. Teoria en classes magistrals (macrogrups) 28,5 1,14 2, 4, 5, 8
D3. Pràctiques de laboratori (grups 1/4) 16 0,64 3, 9, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
S1. Tutories presencials o/i virtuals 7,5 0,3 2, 4, 5, 8, 12
Tipus: Autònomes      
A1. Treball autonom 94 3,76 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades mitjançant diferents evidències. De cadascuna de les evidencies s'indica el seu pes:

1) Evidència 1: informe escrit (pràctica a concretar) (15% de la nota final).

2) Evidència 2: prova escrita tipus test (1r parcial) (35% de la nota final)

3) Evidència 3: presentació oral article pràctiques (15% de la nota final).

4) Evidència 4: prova escrita tipus test (2n parcial) (35% de la nota final).

TAULA EVIDÈNCIES D'APRENENTATGE:

Codi

evidència

Denominació Pes

Format

(oral, escrit o ambdós)

Autoria

(individual, col·lectiva o ambdues)

Via

(presencial, virtual o ambdues) 

Setmana 
EV1 Informe Pràctiques 15%

escrit

col·lectiva presencial  Abans del 1er periode avaluatiu
EV2  Prova escrita 1  35%  escrit  individual  presencial   1er periode avaluatiu
EV3  Presentació oral Pràctiques  15%  oral  col·lectiva  presencial   Abans del 2on periode avaluatiu 
EV4  Prova escrita 2 35% escrit  individual  presencial  2on periode avaluatiu
REC  Recuperació   escrit  individual  presencial  Periode de recuperacions

S'establiran uns mínims d'acompliment a partir dels quals l'estudiant estarà en condicions de superar l'assignatura (un 5.0 com a nota mínima).

L'alumnat que, a final de curs, no hagi arribat a lliurar el 40 % del percentatge de les evidències d'avaluació obtindrà la qualificació de NO AVALUABLE.

Un cop superat aquest 40 % del percentatge en la presentació de les evidències d'avaluació, s'obté una qualificació diferent de NO AVALUABLE.

Per aprovar és necessari que: a) la mitjana aritmètica de les evidències 2 i 4 (proves escrites) doni un mínim de 4 (en una escala 0-10)Les notes obtingudes en les evidències 1 i 3 (pràctiques) no es computaran fins haver assolit aquesta nota mitjana de 4 com a mínim en les proves escrites (EV2 i EV4). Si no s’assoleix, la nota final de l’assignatura serà aquesta mitjana. I b) Caldrà que la suma ponderada de totes les evidències sigui igual o superior a 5.

Podrà anar a la recuperació l'alumnat que: a) hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total, i b) tingui una nota final de l'avaluació continuada inferior a 5 però igual o superior a 3,5. En cas d'haver d'anar a la recuperació, l'estudiant podrà recuperar aquell parcial (EV2 i/o EV4) en el que no hagi assolit el mínim de 5. La nota de la/es evidència/es recuperada/es substituirà la nota obtinguda prèviament i la nota final es recalcularà amb els criteris descrits, tot i que no podrà ser major de 6,9.

Aquesta assignatura no ofereix l'opció de prova de síntesi per a alumnat de segona matrícula.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Avalulació única

L'avaluació única es realitzarà en el mateix dia i lloc que la prova del segon període avaluatiu de l’assignatura i s’avaluaran tots els continguts de l’assignatura. Es realitzaran els dos exàmens parcials amb preguntes tipus test i una prova escrita consistent en l'anàlisi crítica d'un article científic publicat en llengua anglesa. Caldrà també lliurar l'informe escrit de pràctiques. Durada 3,5 hores. La nota final de l’assignatura s’obtindrà tal com s’ha descrit per l’avaluació continuada. La recuperació serà en els mateixos termes, sempre i quan la nota de l'avaluació única sigui inferior a 5 i superior a 3,5. 

TAULA D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ÚNICA

Nom i descripció de l’evidència

Pes

Durada en hores (de l’acte presencial)

Data realització/entrega

 EV1. Informe escrit de pràctiques  15%  3,5 hores

Segon període avaluatiu

 EV2. Prova escrita tipus test  35&
 EV3. Anàlisi crítica d'un article científic  15%

 EV4. Prova escrita tipus test

 35%


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Informe escrit pràctiques 15% 0 0 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14
EV2. Prova escrita tipus test 35 % 2 0,08 2, 4, 5, 8, 12
EV3. Presentació oral article pràctiques 15% 0 0 3, 11, 12, 13
EV4. Prova escrita tipus test 35 % 2 0,08 1, 4, 8, 12

Bibliografia

Bibliografia fonamental:

RUIZ-VARGAS, José Maria (2010). Manual de Psicología de la memoria. Madrid: Síntesis.

SAIZ, Dolors; SAIZ, Milagros i BAQUÉS, Josep. (1996). Psicología de la memoria. Manual de Prácticas. Barcelona: Avesta.

Bibliografia complementària:

Baddeley, A.D. (1982). Su memoria: Cómo conocerla y dominarla. Madrid: Debate, 1984.

Baddeley,  A.D. (1998). Memoria Humana. Teoría y práctica. Madrid: McGraw Hill, 1999.

Baddeley, A.D., Eysenck, M.W. i Anderson, M.C. (2009). Memoria. Madrid: Alianza, 2010.

Ruiz-Vargas, J.M. (1991). Psicología de la memoria. Madrid: Alianza.

Ruiz-Vargas, J.M. (1994). La memoria humana. Función y estructura. Madrid: Alianza.

Ruiz-Vargas, J.M. (2002) Recordar y olvidar. Madrid: Trotta.

Schacter, D.L. (1996). En busca de la memoria. El cerebro, la mente y el pasado. Barcelona. Ediciones B, 1999.

Schacter, D. L. (2003) Los siete pecados de la memoria: la memoria es la clave de la inteligencia, ¿cómo puedes mejorarla?. Barcelona: Ariel, S.A.

Smith, E.E. i Kosslyn, S.M (2009) Procesos cognitivos. Modelos y bases neurales. Madrid: Pearson-Prentice Hall.

Bibliografia complementària en anglès:

Baddeley, A.  (2004). Your memory: A user's guide.Firefly Books Ltd.

Baddeley, A. (2009). Memory. Hove/New York: Psychology Press.

Baddley, A.,  Aggleton, J., Conway, M. (Eds) (2002). Episodic Memory. New Directions in Research. Oxford: Oxford Univ. Press.

Baddeley, A.D., Kopleman, M. D., Wilson, B. A. (2002). TheHandbook of Memory Disorders. Second Edition. Chichester (UK): John Wiley and Sons. Ltd.

Berrios,G. E., Hodges, J. et al. (2000). Memory disorders in psychiatric practice. New York: Cambridge University Press.

Cowan, N. (2005). Working Memory Capacity. Psychology Press (UK).

Kandel, E. R. (2006). In Search of Memory: The Emergence of a New Science of Mind. W. W. Norton.

Miyake, A., Shah, P. (1999). Models of working memory: Mechanisms of active maintenance and executive control. Cambridge: Cambridge University Press.

Morris, P. i Gruneberg, M. (eds.) (1994). Theoretical aspects of memory. London: Routletge.

Parkin, A. (1999). Memory: a guide for professionals. Chichester: John Wiley & Sons.

Schacter, D.L. (1996). Searching for memory: the brain, the mind and the past. New York: Basic Books.

Schacter, D.L. (2001). The seven sins of memory: How the mind forgets and remembers. New York: Houghton Mifflin Co.

Schacter, D. L. i Scarry, E. (ed.) (2000). Memory, brain, and belief. Cambridge,US: Harvard University Press.

Schacter, D.L. i Tulving, E. (1994). Memory systems. Cambridge: MIT Press.

Saito, A. et al (ed.) (2000). Bartlett, culture and cognition. Philadelphia, PA, US: Psychology Press/Taylor & Francis.

Tulving, E. (ed) et al. (2000). Memory, consciousness, and the brain:  The Tallinn Conference.Philadelphia, PA, US: Psychology Press/Taylor & Francis.

Tulving, E. i Craik, F. I. M. (eds.) (2000). The Oxford handbook of memory. New York: Oxford University Press.


Programari

No és necessari.