Logo UAB
2023/2024

Intel·ligència i Processos Cognitius

Codi: 102597 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Castelló Tarrida
Correu electrònic:
toni.castello@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap.


Objectius

El coneixement de la manera en què les persones produeixen i utilitzen representacions és la base explicativa de l'activitat mental humana. Un conjunt de grans processos (com l'aprenentatge, la comprensió, el raonament o la presa de decisions) es fonamenten en representacions i operacions sobre les mateixes. Per tant, els objectius d'aquesta assignatura s'adrecen a conèixer les característiques del sistema cognitiu humà que permeten gestionar representacions i les maneres en què es fan servir. Aquests objectius inclouen una descripció de les bases físiques del funcionament intel·lectual i la seva articulació en funcions cognitives útils, les quals integren recursos cerebrals amb instruments culturals. Alhora, els continguts de l'assignatura permetran analitzar i explicar les principals activitats cognitives humanes, comprenent-ne els mecanismes generals implicats i la multiplicitat de concrecions que poden observar-se'n.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Definir els objectius i elaborar el pla d'intervenció en funció del propòsit d'aquesta intervenció (prevenció, tractament, rehabilitació, inserció, acompanyament).
 • Distingir i relacionar els diferents enfocaments i tradicions teòrics que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, i conèixer la influència que han tingut en la producció del coneixement i en la pràctica professional.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mostrar respecte i discreció en la comunicació i l'ús dels resultats de les avaluacions i les intervencions psicològiques.
 • Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 • Reconèixer i valorar els procediments i les tècniques aplicats a la construcció i a l'adaptació d'instruments d'avaluació psicològica.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant les dimensions social, econòmica i/o mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar textos científics escrits en llengua anglesa.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 7. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 8. Comunicar eficaçment el resultat de l'avaluació intel·lectual amb instruments psicomètrics.
 9. Dissenyar plans d'optimització del funcionament cognitiu en funció de cada perfil representacional.
 10. Distingir els diferents models psicoeducatius d'explicació de la qualitat docent i les diferències individuals en l'aprenentatge escolar.
 11. Elaborar instruments d'anàlisi i diagnòstic cognitiu i intel·lectual.
 12. Elaborar instruments d'anàlisi i diagnòstic de les diferències individuals en intel·ligència i estructures de coneixement.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i/o mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 16. Participar activament en la configuració de les normes socials, professionals i ètiques en les activitats relacionades amb la professió.
 17. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 18. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 19. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 20. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i/o mediambientals.
 21. Seleccionar els instruments d'exploració adequats per a l'anàlisi de les diferències individuals en l'aprenentatge escolar.
 22. Seleccionar els instruments de mesura adequats per a l'anàlisi de la cognició.
 23. Seleccionar i utilitzar adequadament els instruments d'exploració per a l'anàlisi de contextos educatius formals i no formals.
 24. Treballar en equip.
 25. Utilitzar adequadament els instruments d'exploració per a l'anàlisi de processos cognitius.
 26. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 27. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 28. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 29. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

01. Representacions i intel·ligència

02. Sistemes cognitius: arquitectura física i funcional

03. Aspectes biològics de la cognició humana

04. Aspectes culturals de la cognició humana

05. Representacions d'objectes i representacions generades pel sistema cognitiu

06. Cognició distribuïda

07. Aprenentatge i estructures de coneixement

08. Raonament, solució de problemes i interaccions amb contextos

09. Dimensions diacròniques: la cognició dins del cicle vital

10. Bases cognitives de les competències

11. Variabilitat i configuracions cognitives excepcionals

 

A. Instruments de mesura intel·lectual (I)

B. Instruments de mesura intel·lectual (II) i mesures situades

C. Anàlisi de perfils

D. Mesura d'estructures de coneixement

E. Anàlisi competencial

 

Els continguts indexats numèricament corresponen als que seran tractats en les sessions magistrals, i configuren el cos teòric general de l'assignatura. En canvi, els continguts indexats amb lletres corresponen a les aproximacions pràctiques, amb contacte amb els instruments i aplicacions pràctiques per part dels alumnes, sota direcció docent.


Metodologia

La metodologia de la matèria consta de cinc formes generals d'actuació:

 (1) Sessions dirigides pel docent, en les quals es presenten i discuteixen els principals continguts teòrics de la matèria.

 (2) Sessions d'anàlisi de casos i aplicacions, en les quals l'alumnat té un rol actiu, sota la supervisió del docent.

 (3) Sessions de contacte amb instruments i procediments de mesura, en les quals també l'alumnat té un rol actiu supervisat.

 (4) Sessions de lectura, documentació i reflexió, desenvolupades de manera autònoma per l'alumnat amb feedback posterior del docent.

 (5) Sessions de consulta individualitzada, amb seguiment de les tasques individuals i optimització del coneixement adquirit.

Les activitats programades s'integren en cadascuna d'aquestes metodologies, alhora que inclouen exemplificacions de procediments de mesura i serveixen com a avaluació continuada de la matèria.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions magistrals 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29
Tipus: Supervisades      
An?lisi de casos i instruments 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29
Tipus: Autònomes      
Treball independent de l'alumnat 90 3,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29

Avaluació

Les activitats 1 a 4 conformen la nota de l’assignatura. Per a superar l'assignatura, la suma de les activitats realitzades ha de donar una nota mínima de 5. Totes les activitats es poden realitzar individualment o en grup, però es presentaran individualment de manera telemàtica.

Es considerarà com a NO AVALUABLE la persona que hagi realitzat activitats el pes de les quals en l'avaluació de l'assignatura sigui menor del 40%. Si s'han realitzat activitats que permetrien arribar a un 66% o més de la nota màxima i no s'ha assolit la nota mínima de 5, es podrà accedir a un examen de recuperació en el qual es tornaran a realitzar les activitats no presentades i alguna de les activitats presentades que hagi obtingut un baix resultat. La recuperació permet accedir a una nota màxima de 8,5.

No es preveu que l'alumnat de segona o posterior matrícula s'avaluï mitjançant una prova de síntesi no recuperable.

AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumnat que s'acull a l'opció d'avaluació única renuncia a l'avaluació continuada i s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura en un sol acte d'avaluació, que es realitzarà la setmana 19.

Aquest acte d'avaluació constarà de les mateixes activitats incloses en l’avaluació continuada, amb els mateixos percentatges sobre la nota (veure taula d'avaluació continuada), realitzades consecutivament. La durada de les mateixes serà de: (1) Preguntes sobre els apunts: 1 hora; (2) Mapa conceptual: 2 hores; (3) Generació d’exemples propis: 1 hora; (4) List link: 1 hora. Per a la realització de les tasques, es podrà disposar dels apunts i materials de l’assignatura.

 Les condicions de superació de l'assignatura i eventual recuperació de l'alumnat que s'aculli a l'avaluació única seran les mateixes que les de l'alumnat que segueix l'avaluació continuada.

 

Les normes d'avaluació de la Facultat de Psicologia poden trobar-se a: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
A. Preguntes sobre apunts (setmana 6) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29
B. Mapa conceptual (setmana 10) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29
C. Generaci? d'exemples propis (setmana 14) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29
D. List-link (setmana 17) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

SMITH, E.E. y KOSSLYN, S.M. (2008). Procesos cognitivos. Modelos y bases neurales. Madrid: Pearson y Prentice Hall.

CASTELLÓ, A. (2001). Inteligencias. Una integración multidisciplinaria. Barcelona: Masson.

CASTELLÓ, A. (2002). La inteligencia en acción. Barcelona: Masson.


Programari

Es facilitarà a través del Campus Virtual.