Logo UAB
2023/2024

Psicologia Evolutiva II

Codi: 102549 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antoni Castelló Tarrida
Correu electrònic:
toni.castello@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Esther Arozarena Cañamares
Anna Muro Rodriguez

Prerequisits

És imprescindible un bon domini del català i/o castellà oral i escrit per tal de poder realitzar les activitats que es proposen, així com un bon domini lector de la llengua anglesa i de les eines d’informàtica bàsiques. També és necessari un bon nivell de redacció escrita.

 


Objectius

Contextualització

L’objectiu principal de l'assignatura és el de proporcionar uns coneixements teòrics i pràctics sobre els processos de canvi en els àmbits de socialització, desenvolupament emocional, cognitiu, d’identitat i de valors, des d'una perspectiva temporal .

Es donaran a conèixer les principals qüestions que es plantegen dins la Psicologia Evolutiva sobre el desenvolupament humà al llarg del seu cicle vital. 

Objectius formatius de l’assignatura

Quan l’estudiant acabi l’assignatura serà capaç de:

 • Relacionar els diferents factors socials, històrics i culturals que possibiliten el desenvolupament de la persona i descriure els processos.
 • Reconèixer diferents pràctiques de socialització i relacionar-les amb els contextos on tenen lloc. Família, escola, amics, mitjans de comunicació i les noves tecnologies
 • Identificar els condicionants culturals del desenvolupament, així com les arrels i metes culturals de les pràctiques educatives.
 • Conèixer la diversitat funcional en el desenvolupament.
 • Identificar els processos de construcció del gènere i la identitat a travès de la infància i l'adolescència.
 • Identificar els procesos en la construcció de les etapes vitals.
 • Identificar elements de les diverses dimensions de la parella i de les relacions de parella: afecte, comunicació, gestió del sistema i regles.
 • Conèixer els processos biopsicosocials de l'envelliment.
 • Utilitzar l’entrevista com a procediment de recerca d'informació vàlida per l'anàlisi del desenvolupament humà. Construir històries de vida i analitzar els processos evolutius corresponents.
 • Seleccionar i utilitzar els recursos comunicatius orals i escrits convenients i el treball en grup.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Comunicar-se eficaçment, fent ús dels mitjans apropiats (orals, escrits o audiovisuals), tenint en compte la diversitat i tots aquells elements que puguin facilitar o dificultar la comunicació.
 • Distingir i relacionar els principis psicosocials del funcionament dels grups i de les organitzacions.
 • Fer revisions sistemàtiques a partir de la consulta de les diferents fonts documentals en psicologia per a recollir, ordenar i classificar dades i materials de recerca.
 • Identificar i descriure els processos i les etapes del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els principis i les variables que incideixen en els processos educatius al llarg del cicle vital.
 • Reconèixer la dimensió social de l'ésser humà, considerant els factors històrics i socioculturals que intervenen en la configuració psicològica humana.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Treballar en equip.
 • Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 • Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar les relacions entre el sistema familiar i altres sistemes relacionats.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 6. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 7. Contrastar diferents fonts documentals.
 8. Descriure els processos i les etapes del desenvolupament d'una família.
 9. Dissenyar i dur a terme entrevistes a persones de diferents edats.
 10. Elaborar documents de síntesi.
 11. Identificar les funcions i les pautes educatives d'una família.
 12. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 13. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 14. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 15. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 16. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 17. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 20. Reconèixer diferents pràctiques de socialització.
 21. Reconèixer els conceptes teòrics fonamentals en els textos.
 22. Reflexionar sobre les dificultats comunicatives que poden sorgir en els processos comunicatius amb diferents grups d'edat.
 23. Relacionar els continguts de les entrevistes amb els continguts teòrics.
 24. Relacionar els diferents factors socials, històrics i culturals que possibiliten el desenvolupament.
 25. Relacionar les pràctiques de socialització amb els context on tenen lloc.
 26. Seleccionar i utilitzar els recursos comunicatius convenients.
 27. Treballar en equip.
 28. Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i de la comunicació amb finalitats diverses.
 29. Utilitzar les eines adequades per a comunicar-se.
 30. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 31. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Tema 0. Introducció a l’assignatura

Tema 1. L'estudi dels processos de canvi en el desenvolupament

Tema 2. Etapes naturals i etapes socials

Tema 3. Optimització cognitiva i desenvolupament sostingut

Tema 4. Emocions i cognició

Tema 5. L'aprenentatge al llarg de la vida: accions educatives i diferències individuals

Tema 6. Identitat professional, orientació vocacional i satisfacció

Tema 7. La construcció de la identatitat i la identitat social

Tema 8. Desenvolupament de la personalitat

Tema 9. Adolescència I

Tema 10. Adolescència II

Tema 11. Adultesa

Tema 12. Vellesa

 


Metodologia

Metodologia docent

 • Sessions expositives (19.5h)
 • Seminaris: elaboració d'entrevistes i treball de casos (24h)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris - Casos 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Seminaris - Entrevistes 9 0,36 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
Sessions teoria 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31
Tipus: Supervisades      
Tutories 10 0,4 5, 9, 14, 22, 23, 24, 27
Tipus: Autònomes      
Cerca de documentació 8 0,32 5, 14, 24, 28
Estudi 22,5 0,9 3, 5, 7, 8, 11, 14, 20, 21, 24, 25
Lectura de textos 18,5 0,74 3, 5, 7, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 28
Treball de camp 5 0,2 3, 5, 9, 14, 20, 22, 24, 25, 27, 28
Treballs en grup 23 0,92 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Treballs individuals 18 0,72 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Avaluació

Les activitats 1 i 2 conformen la nota de teoria (60%) i l'activitat 3 la de pràctiques (40%). Per a superar l'assignatura, la suma de les tres activitats, ponderades pel percentatge indicat, ha de donar una nota mínima de 5. No cal, doncs, aprovar per separat la teoria i les pràctiques.

L’activitat 1 es pot realitzar individualment o en grup, però s’ha de presentar de manera individual i telemàtica. L’activitat 2 és individual i presencial. I l’activitat 3 es presentarà individualment i de manera telemàtica. L'activitat 3 (portafoli) inclourà els continguts treballats a les sessions de seminari, referides a l'anàlisi de la trajectòria vital individual.

 Es considerarà com a NO AVALUABLE la persona que hagi realitzat activitats el pes de les quals en l'avaluació de l'assignatura sigui menor del 40%. Si s'han realitzat activitats que permetrien arribar a un 66% o més de la nota màxima i no s'ha assolit la nota mínima de 5, es podrà accedir a un examen de recuperació de la part de teoria i/o a presentar el treball de pràctiques com a recuperació de les mateixes. L'examen de recuperació de la teoria consistirà en la realització de l’evidència 1 i/o 2, si no s’ha presentat, o la que hagi obtingut una menor puntuació. Si no s’ha presentat el portafoli de pràctiques, o aquesta és la nota més baixa, es presentarà una nova versió del mateix.

AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumnat que s'acull a l'opció d'avaluació única renuncia a l'avaluació continuada i s'avaluarà de tots els continguts de l'assignatura en un sol acte d'avaluació, que es realitzarà en el mateix dia i lloc que la prova de la setmana 19 de l'assignatura (evidència 2).

Aquest acte d'avaluacióconstarà en la realització del mapa conceptual (evidència 1) i l’examen (evidència 2) presencial que seguiran el mateix format i comprendran els mateixos continguts que les evidències 1 i 2 de l'avaluació continuada. A banda de les dues proves, la persona lliurarà el treball de pràctiques corresponent a l’evidència 3.

La durada de l’avaluació única serà de dues hores per al mapa conceptual, podent disposar dels apunts i materials de l’assignatura; i d’una hora i mitja per l’examen, en aquest cas sense apunts ni material per a consultar.

 Les condicions de superació de l'assignatura i d'accés a la recuperació de l'alumnat que s'aculli a l'avaluació única seran les mateixes que les de l'alumnat que segueix l'avaluació continuada.

 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidència 1: Mapa conceptual telemàtic (setmana 8) 30% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 31
Evidència 2: Examen presencial de preguntes d'elecció múltiple (setmana 19) 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Evidència 3: Pràctiques. Anàlisi de cas (setmana 17) 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31

Bibliografia

Les lectures consistiran en articles que estaran disponibles en el Moodle de l'assignatura i capítols que seran referenciats en la mateixa plataforma.

A continuació es detalla una llista de manuals de referència relacionats amb l'assignatura:

Bennet, M. (Ed.) (1993). El nen com a psicòleg. Barcelona: Ediuoc.

Bruner, J. S. (1991). Actos de significado. Más allá de la revolución cognitiva. Madrid: Alianza.

Cole, M. (1999). Psicología Cultural. Madrid: Morata.

Harris, P. (1992). Las emociones en el niño. Madrid: Psicología minor.

Palacios J.; Marchesi A. & Coll, C. (2001). Desarrollo Psicológico y Educación.I. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza.

Perinat, A. (2003). Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico. Barcelona EDIUOC.

Perinat, A. (Comp.) (2003): Adolescentes del siglo XXI. Aproximación psicológica y social. Barcelona: EDIUOC.

Roche, R.(Comp) (2010) “La prosocialidad: nuevos desafíos” Buenos Aires. Ciudad Nueva.

Rodrigo, M. J. & Palacios, J. (1998) (coords.). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.

Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Barcelona: Paidós.

Rogoff, B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. Oxford: Oxford University Press.

Turiel, E.; Enesco, I. & Linaza, J. (1989). El mundo social en la mente humana. Madrid: Alianza Psicología.


Programari

L'aplicació necessària per a la realització per l'evidència 1 es farà accessible a través del Campus Virtual.