Logo UAB
2023/2024

Discapacitat Intel·lectual i Trastorns del Desenvolupament

Codi: 102539 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502443 Psicologia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Olga Pont Nesta
Correu electrònic:
olga.pont@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha prerequisits obligatoris per a cursar aquesta assignatura.


Objectius

 Al finalitzar l’assignatura l’estudiantat serà capaç de:

 • Conèixer el fenotip cognitiu-conductual de les patologies estudiades
 • Ser sensible per entendre l’afectació global dels pacients que presenten les patologíes estudiades i la influència que pot tenir en el seu entorn i en el seu desenvolupament.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 • Aplicar tècniques per a recollir i elaborar informació sobre el funcionament dels individus, grups o organitzacions en el seu context.
 • Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l'avaluació, la recerca o els serveis sol·licitats.
 • Formular hipòtesis sobre les demandes i les necessitats de les persones destinatàries.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Reconèixer la diversitat del comportament humà i la naturalesa de les seves diferències, tant en la normalitat com en l'anormalitat i la patologia.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d'avaluació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els resultats per elaborar els objectius d'intervenció.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar de manera crítica, reflexiva i creativa els coneixements, habilitats i valors adquirits.
 5. Aplicar tècniques d'avaluació adequades per a cada tipus de problema i nivell de complexitat.
 6. Criticar els efectes de la pròpia pràctica sobre les persones, tenint en compte la complexitat de la diversitat humana.
 7. Diferenciar els diversos mètodes i instruments i la utilitat que tenen.
 8. Distingir els criteris de qualitat dels instruments segons els contextos.
 9. Elaborar els resultats d'una manera operativa.
 10. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Formular diagnòstics dels trastorns psicològics presentats en casos clínics pràctics.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Indicar i dur a terme el diagnòstic diferencial.
 14. Mantenir una actitud favorable envers l'actualització permanent a través de l'avaluació crítica de la documentació científica, valorant-ne la procedència, situant-la en un marc epistemològic i identificant-ne i contrastant-ne les aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 15. Organitzar la informació rellevant del cas.
 16. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 17. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 18. Proposar noves maneres de mesurar la viabilitat, l’èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 19. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 20. Reconèixer i analitzar les manifestacions psicopatològiques de cada trastorn, els símptomes associats i les tendències epidemiològiques.
 21. Seleccionar el lèxic apropiat segons la persona destinatària.
 22. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

BLOC A: Concepte de discapacitat intel·lectual (DI) i Circuit d'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn del desenvolupament.

En aquest bloc es tractarà breument l’evolució històrica del concepte de discapacitat intel·lectual i el concepte que actualment s’utilitza de discapacitat intel·lectual. També veurem els serveis que disposem per l'atenció de les persones amb DI i trastorn del desenvolupament .És un bloc breu per a situar els conceptes bàsics de l’assignatura.

 

BLOC B: Síndromes que provoquen discapacitat intel·lectual.

S’estudiaran els principals quadres que provoquen DI, analitzant-ne l’etiologia i  profunditzant en la simptomatologia i fenotips diferencials tant a nivell físic com conductual. És el bloc més ampli de l’assignatura.

 

BLOC C: Paràlisi cerebral

S'estudiarà la paràlisi cerebral i els seus trastorns associats.

 

BLOC D: Salut mental i discapacitat intel.lectual

Es tractaràn els trastorns psicopatològics més freqüents en DI i  la simptomatologia amb què es presenten. També s'estudiaran els sistemes classificatoris.

 

BLOC E: L'avaluació en Discapacitat Intel·lectual

Es revisaran les  principals eines  que s'utilitzen en l'avaluació .

 

BLOC F: Els trastorns de l'adquisició del llenguatge

Es tractaràn els trastorns de l'adquisició del llenguatge i la parla, la simptomatologia clínica i el seu diagnòstic diferencial.

 

 


Metodologia

ACTIVITATS DIRIGIDES

- CLASSES TEÒRIQUES MAGISTRALS amb suport multimedia Mida grup 1/1

- SEMINARIS en petits grups

ACTIVITATS AUTÒNOMES

- Lectures relacionades amb els contiguts de l'assignatura.

- Actualització de coneixements i cerques.

- Anàlisi de cassos pràctics

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 24 0,96 7, 11, 20
Pràctiques i seminaris en grup petit 12 0,48 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Lectura i ampliació de coneixements sobre l'assignatura 80 3,2 7, 20
Ressolució de casos pràctics 30 1,2 2, 5, 9, 11, 15, 21

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUA

Constarà com a no-avaluable l'alumne que hagi lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes inferior a 4 punts (40%) .

Les evidències d'aprenentatge son totes elles presencials  excepte l'Ev3 que consistirà en un lliurament individual  de casos pràctics.

Constarà com a suspès l'alumne que hagi presentat evidències amb un pes de 40% o més (avaluable) i la seva puntuació mitjana ponderada sigui inferior a 5.

Se supera l'assignatura si s'obté un 5 o més en la suma ponderada de les tres evidències.

Proves de recuperació: hi pot optar l'alumnat que al llarg de l'avaluació continuada hagi realitzat evidències amb un pes igual o major a 2/3 de la qualificació total (és a dir, que hagi fet almenys els dos exàmens) i hagi obtingut una nota inferior a 5 punts i major o igual a 3 punts (no pot servir per millorar la nota si s'ha superat per avaluació continuada).

La recuperació consitirà en fer la primera, segona i/o tercera evidencia  en prova presencial i escrita. 

En cas de superar l'evidència recuperada, es procedirà a recalcular la nota total amb les notes originals de les restants evidències originals no recuperades 

No es preveu que l’alumnat de 2ª o posterior matrícula s'avalui mitjançant una única prova de síntesi no recuperable.

AVALUACIÓ ÚNICA 

TAULA D’ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ÚNICA

Nom i descripció de l’evidència

Pes

Durada en hores (de l’acte presencial)

Data realització/entrega

EV1: 1r examen parcial

40%

5 hores

Segon període avaluatiu

EV2:2n examen parcial

40%

EV3: Exercici sobre cassos pràctics

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que el de l'avaluació continuada

 

 https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1:1r Examen parcial (Primer període avaluatiu) 40% 2 0,08 1, 4, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20
Ev2: 2n exàmen parcial (Segon periode avaluatiu) 40% 2 0,08 4, 13, 15, 18, 19, 20, 22
Ev3: Lliurament casos pràctics (setmana 12) 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 21

Bibliografia

AAIDD (Asociación Americana de Discaoacidades Intelectuales y del desarrollo) (2021) Discapacidad Intelectual: definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyos, 12ª edició. TEA Ediciones 

AAVV(2006) Síndrome X frágil:Libro de consulta para familias y profesionales. Centro Español de Documentación sobre Discapacidad.

BRUN,C y ARTIGAS J. (2005) Síndrome de Angelman: del gen a la conducta. Ed Nau Llibres Valencia. Colección Logopedia e Intervención. Serie: Patologías.

GARCÍA-ALBA,J., ESTEVA-CASTILLO,S. I VIÑAS-JORNET,M. (2018) Neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen genético.Editorial Síntesis

HAGERMAN,R.J i HAGERMAN,P . (2002) Fragile X syndrome. Diagnosis, Treatment and Research.  The Johns Hopkins University Press. Baltimore.

O’BRIEN,G. & YULE,W. (1995) Behavioural Phenotypes.  MacKeith Press. Cambridge University Press. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

Es proporcionaran articles pels diferents temes.

 

ENLLAÇOS WEB

http://www.ssbp.co.uk - SSBP: Society for the Study of Behavioural Phenotypes, pàgina d’aquesta agrupació de professionals dedicats a l’estudi dels fenotips conductuals

http://www.ssbp.co.uk/files/syndromes.htm -  Aqui hi trobareu una fitxa amb la informació rellevant de cada síndrome.

http://www.fcsd.org  Fundació catalana síndrome de Down

http://www.dincat.cat Pàgina amb informacions, documents i convocatòries d’activitats sobre retard mental.

http://www.rett.es  A la secció "Nuestr@ hij@ Rett" -Que es el S. de Rett, hi trobareu un Manual en PDF de la síndrome en castellà molt complet. 

http://www.findresources.co.uk  Pàgina molt completa sobre trastorns neurogenètics 

http://www.downcantabria.com/articulos.htm Recull d'articles específics sobre la SDown.

 

 

 


Programari

----------------