Logo UAB
2023/2024

Economia i Gestió Empresarial

Codi: 102500 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502444 Química OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Eduardo Balbuena Longo
Correu electrònic:
eduardo.balbuena@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Juan Carlos Gallego Garcia

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs, tot i que seria interessant disposar d'un coneixement general sobre el concepte d'empresa i les funcions principals.


Objectius

Els químics i químiques necessiten conèixer els conceptes bàsics d'economia i d'empresa, així com el paper que juguen en l'economia de mercat, l'organització i la gestió, per tal de prendre decisions encertades en un futur professional. De fet, l'assignatura té per objectiu fonamental possibilitar als treballadors i treballadores i als directius i directives futurs vinculats al sector químic  l'entendre les necessitats i responsabilitats que tindran pel que fa a la gestió de les diferents àrees de l'empresa i del talent que en forma part, en especial de les persones, de diferent nivell professional, que tindran a càrrec. Un aspecte important a considerar és entendre que les persones són la major font d'avantatge competitiu a les organitzacions, a la vegada que resulta necessari adquirir coneixements sobre el funcionament de les empreses i les estratègies que les dirigeixen a nivells diferents.

Els objectius específics a treballar dins de l'assignatura inclouen:

- Identificar els factors clau de l'organització de l'empresa.

- Intervenir per assolir la màxima eficiència i eficàcia en l'organització.

- Entendre la naturalesa de l'empresa i de l'empresari.

- Realitzar decisions estratègiques encertades i aplicar-les en un entorn competitiu.

- Gestionar els diferents processos i operacions d'una empresa en l'activitat comercial.

- Comprendre i considerar el funcionament de les diferents àrees de l'empresa.


Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Liderar i coordinar grups de treball.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Raonar de forma crítica.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Demostrar iniciativa i esperit emprenedor.
 4. Identificar i analitzar els principals elements del concepte d'empresa en relació amb el sistema econòmic en el qual opera.
 5. Identificar problemes i dissenyar solucions en l'àmbit de l'organització fent especial referència a les activitats de gestió administrativa, recursos humans, disseny organitzatiu, estratègies i planificació de projectes.
 6. Identificar, plantejar i resoldre problemes en les diferents àrees funcionals de l'empresa, producció, costos, inversió, finançament i màrqueting, utilitzant les tècniques de gestió empresarial adequades.
 7. Liderar i coordinar grups de treball.
 8. Mantenir un compromís ètic.
 9. Proposar idees i solucions creatives.
 10. Raonar de forma crítica.
 11. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Continguts

Capítol 1. MARC CONCEPTUAL DE L'EMPRESA I EL SECTOR QUÍMIC

1.   Concepte d'Empresa i Empresari

2.   Estructura Organitzativa de les Empreses

3.   El Sector Químic: realitat i futur

 

Capítol 2. ESTRATÈGIA I GESTIÓ ESTRATÈGICA DE L'EMPRESA

1.  Orientació Estratègica de l'Empresa

2.  Estratègies Competitives i Creació de Valor

3.  Estratègies Corporatives de l'Empresa

 

Capítol 3. ÀREA FUNCIONAL DE PRODUCCIÓ: LOGÍSTICA I GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1.  Estructura Productiva de l'Empresa

2.  Logística i Aprovisionament

3.  Funció de Producció i Resultats Empresarials

 

Capítol 4. ÀREA FUNCIONAL DE FINANCES: INVERSIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

1.  Estructura Econòmica i Financera de l'Empresa

2.  Fonts de Finançament per a Empreses

3.  Valoració i Criteris d'Inversió Empresarial

 

Capítol 5. ÀREA FUNCIONAL DE VENDES: COMERCIALITZACIÓ, ORIENTACIÓ AL MERCAT I VENDES

1.  El Mercat i la Funció Comercial de l'Empresa

2.  Investigació i Segmentació de Mercats

3.  Màrqueting Operatiu i Màrqueting Mix

 

Capítol 6. ÀREA FUNCIONAL DE RECURSOS HUMANS: TALENT I GESTIÓ DE PERSONES

1.  Estructura Organitzativa i Gestió de Persones

2.  Reclutament, Selecció i Socialització dels Recursos Humans

3.  Compensació i Carreres Professionals


Metodologia

Per aconseguir els objectius del curs, la metodologia incorporarà:

1. Classes teòriques

L'objectiu de les classes teòriques és oferir una visió de la gestió empresarial en què es considerin els principals aspectes estratègics i funcionals i s'aprofundeixi en la compensió dels processos que es duen a terme en les diferents àrees de les empreses. Aquestes sessions inclouran explicacions a la pissarra, diapositives i vídeos, resolució de dubtes i treball en equip per respondre exemples concrets durant les sessions.

2. Preparació i presentació de casos d'empresa

La finalitat és desenvolupar les habilitats necessàries per aplicar els conceptes adquirits en situacions concretes, a partir del coneixement del sector químic a Catalunya i de les empreses existents al nostre territori. El treball a realitzar inclou la preparació d'un cas d'estudi sobre les polítiques de gestió d'una empresa real del sector químic, amb incorporació dels conceptes desenvolupats durant el curs.

3. Sessions pràctiques de presentació i discussió de notícies, entrevistes i casos reals

La orientació d'aquestes sessions es basa en el foment del treball en grup i de les habilitats personals que seran necessàries cara al desenvolupament professional, entre altres el lideratge, la negociació, la presentació en públic, la planificació o l'orientació al client. Aquestes sessions inclouran la presentació de notícies, entrevistes i casos pràctics que donaran suport als conceptes establerts a les sessions teòriques.

4. Sessions pràctiques de resolució d'exercicis

S'incorpora la resolució de problemes de tipus numèric vinculats a la gestió empresarial i que també inclouran una part de contingut teòric, exemples pràctics i la solució a classe de problemes que hauran de resoldre prèviament els alumnes en grup.

5. Sessions de seminaris sobre temes especialitzats en gestió empresarial

L'objectiu és desenvolupar les habilitats de reflexió i anàlisi sobre els aspectes actuals més importants vinculats al sector químic i la gestió empresarial associada, incorporant la presentació de la temàtica, la realització de preguntes preparades i la discussió de la temàtica, amb anàlisi dels punts clau i el debat corresponent. Les activitats vinculades es desenvoluparan en grups de treball per fer més efectiu el funcionament.

 

Es reservaran 10 minuts abans o després de cada sessió teòrica per tal que els alumnes puguin expressar les consultes o dubtes que tinguin sobre el contingut de l'assignatura, establint així un primer sistema de tutoria que es pot aprofundir amb posterioritat mitjançant cites establertes al despatx del professor.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis: espai de temps dedicat a l'aplicació de continguts mitjançant el plantejament i resolució de problemes numèrics sobre conceptes d'empresa 15 0,6 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11
Presencial Teòrica: classes teòriques en grup nombròs en què el professor assumeix el rol actiu implicant als alumnes en el procés d'aprenentatge dels continguts 30 1,2 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Seminaris: espai de treball sobre temàtiques determinades en què s'aprofundeix en els continguts de la matèria amb aplicació real 5 0,2 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Preparació i discussió de notícies, casos pràctics, exercicis, entrevistes i casos d'empresa preparats pels alumnes 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tutories i consultes 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Treball personal i de preparació d'exàmens 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Sistema d'avaluació contínuada

L'avaluació continuada tindrà quatre components principals:

a) Participació activa - 30 % de la nota final. Activitats de preparació i presentació de notícies i entrevistes sobre gestió empresarial vinculades al sector químic, casos d'empreses químiques reals, exercicis, preguntes vinculades al contingut dels seminaris i participació activa en els debats a classe. A criteri dels professors, aquestes activitats poden ser dutes a terme de forma individual o en grup, format per entre 3 i 4 alumnes. En aquest darrer cas, els membres d'un grup que no acreditin suficient participació obtindran un 0 en aquesta part de l'avaluació.

b) Cas d'empresa química - 10 % de la nota final. Desenvolupament d'un treball sobre l'organització, l'estratègia i les àrees funcionals d'una empresa catalana del sector químic, amb èmfasi en els punts descrits al programa i seguint un guió establert pels professors. El treball s'assignarà per sorteig entre els diferents grups de treball constituït a classe i suposarà un part escrita i una videopresentació que formaran part de l'avaluació.

c) Examen parcial alliberatori - 20 % de la nota final. Inclourà la realització d'una prova amb formats diversos, multiresposta, preguntes curtes i exercicis, corresponent als capítols 1 i 2 recollits a la guia docent de l'assignatura. En cas que la nota sigui igual o superior a 4 punts sobre 10, es considerarà la matèria alliberada i no s'inclourà en l'examen final. La realització de la prova seguirà l'establert pel calendari acadèmic de l'Escola d'Enginyeria de la UAB i obrirà un període posterior de publicació i revisió de les qualificacions dins de les tres setmanes posteriors a la realització de l'examen parcial.

d) Examen final - 40 % de la nota final. Inclourà la realització d'una prova amb formats diversos, multiresposta, preguntes curtes i exercicis, corresponent als continguts de tot el curs, a excepció de la part de l'examen parcial pels alumnes que hagin obtingut un 4 o més en aquella prova. La prova escrita es farà seguint el calendari acadèmic que estableixi l'Escola de Enginyeria de la UAB.

Presencialitat: els alumnes podran ser avaluats seguint l'avaluació continuada si assisteixen a classe de manera presencial un mínim del 75 % de les hores assignades a l'assignatura, excepte causa justificada. La valoració de la presencialitat es farà mitjançant controls periòdics i sense avís previ, per tal que sigui al més objectiva possible.

L'assignatura s'aprova mitjançant l'avaluació continuada amb l'obtenció d'una nota final d'un mínim de 5 sobre 10, aplicant les ponderacions de cadascuna de les activitats d'avaluació, sempre i quan el promig ponderat de la nota de l'examen parcial i de l'examen final sigui igual o superior a 4 d'una nota sobre 10. En aquest segon cas, l'assignatura es considerarà com a no superada amb la nota equivalent al promig ponderat les dos exàmens.

Tots els alumnes tenen l'obligació de realitzar les tasques avaluables. L'estudiant serà considerat NO AVALUABLE només quan no hagi participat en cap de les activitats d'avaluació del curs. Per tant, un estudiant que realitza algun component d'avaluació continuada ja no pot ser qualificat com a "no avaluable".

Per accedir a la recuperació, els alumnes han d'obtenir una nota mínima promig de totes les activitats d'avaluació de 3,5 sobre 10. Per participara la recuperació, els alumnes que hagin optat pel sisitema d'avaluació continuada han d'haver-se avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Les dates de les diferents proves d'avaluació i de lliurament de treballs s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre al Campus Virtual i poden estar subjectes a canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències, més enllà de la programació oficial en el calendari d'exàmens, parcial, final i de recuperació establert per l'Escola d'Enginyeria de la UAB.

 

Sistema d'avaluació única

Seguint la normativa acadèmica establerta per la Universitat Autònoma de Barcelona (Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2022, Article 265), la Junta Permanent de la Facultat de Ciències va aprovar el document "Aplicació de l'Avaluació Única a la Facultat de Ciències" en data 30 de març de 2023. En aquest document es recull el procediment d'avaluació única adaptada a la Facultat i inclou a aquesta assignatura entre aquelles que han d'oferir la possiblitat als alumnes d'acollir-se a aquest sistema, seguint el calendari de sol.licitud establert. La petició d'avaluació única constitueix, d'acord amb la normativa establerta, la renúncia irrevocable al dret d'avaluació continuada.

L'alumnat que s'hagi acollit a la modalitat d'avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen corresponent a tot el temari de l'assignatura a realitzar el dia en què els estudiants acollits al sistema d'avaluació continuada fan l'examen final. La qualificació de l'estudiant serà la nota d'aquesta prova, corresponent pertant al 100 %, de manera que l'assignatura s'aprova amb l'obtenció d'una nota final d'un mínim de 5 sobre 10. L'estructura de la prova, que inclourà tot el temari previst i les activitats vinculades recollides al Campus Virtual, seguirà les mateixes característiques establertes per a l'examen final corresponent als alumnes d'avaluació continuada, amb preguntes multiresposta, preguntes curtes i exercicis variats.

Si la nota final no arriba a un mínim de 5 sobre 10, l'estudiant té una altra oportunitat de superar l'assignatura mitjançant l'examen de recuperació que se celebrarà en la mateixa data que els alumnes suspesos provinents dels sistema d'avaluació continuada.

 

"La programació de les proves d'avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i als estudiants afectats, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent" (Apartat 1 de l'Article 115 de la normativa acadèmica de la UAB). Els estudiants de la Facultat de Ciències que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document de reprogramació de prova corresponent.

En qualsevol dels dos sistemes d'avaluació, si la nota corresponent als alumnes és de 5 o superior es considerarà superada l'assignatura i no podrà ser objecte d'una nova avaluació.

 

Procediment de revisió de les qualificacions

En el document de presentació del curs i al llarg del semestre mitjançant el Campus Virtual s'anunciarà el dia i el mitjà en què es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió de les qualificacions de l'assignatura d'acord amb la normativa de la UAB. Com a màxim, una setmana abans de la data prevista per a l'examen final, els alumnes que hagin optat pel sistema d'avaluació continuada hauran de conèixer totes les qualificacions parcials obtingudes fins a la data, per tal de ser conscients de la seva situació a l'assignatura.

 

Procés de recuperació

Aquells alumnes que no hagin superat l'assignatura, mitjançant algun dels dos sistemes d'avaluació previstos, disposaran d'una última prova consistent en un examen de recuperació del conjunt de l'assignatura. En el cas del sistema d'avaluació continuada ja no es tindrà el compte el sistema de valoració establert de manera general.

Els professors de l'assignatura decidiran la modalitat d'aquesta prova i inclouran aquesta informació a la presentació del curs. L'estructura de l'examen podrà seguir la mateixa disposició que l'establerta per als exàmens realitzats durant el curs o podrà centrar-se en una única modalitat, com per exemple les preguntes multiresposta o la realització d'exercicis.

Per accedir a la recuperació, els alumnes han d'obtenir una nota mínima ponderada de totes les activitats d'avaluació igual o superior a 3,5 sobre 10. Quan la nota de la prova de recuperació sigui igual o superior a 5 sobre 10, la qualificació final de l'assignatura serà d'APROVAT/DA essent la nota numèrica màxima de 5 punts sobre 10. Quan la nota de la prova de recuperació sigui inferior a 5 sobre 10, la qualificació final de l'assignatura serà de SUSPENS, essent la nota numèrica la nota del curs (o la nota ponderada dels exàmens parcial i final en cas que no s'hagi superat el límit establert de 4 sobre 10), i no la nota de la recuperació. 

En el cas de què els alumnes hagin obtingut una nota ponderada de totes les activitats d'avaluació inferior a 3,5 sobre 10 o hagin suspès l'examen de recuperació amb una puntuació inferior a 5 sobre 10, es veuran obligats a repetir l'assignatura en el curs següent. En aquest sentit, resta a disposició dels professors la possiblitat de conservar la qualificació de la part de participació activa i del cas d'empresa establerts per al sistema d'avaluació continuada, de manera que els alumnes de segona matrícula i següents només hagin de fer els exàmens parcial i final. 

 

Irregularitats a les activitats d'avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmcia vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'una activitat d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquesta activitat, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0" (Apartat 10 de l'Article 116 de la normativa acadèmica de la UAB). Activitats com el plagi, la còpia durant un examen, el deixar-se copiar, etc. es consideren recollides per aquesta normativa, de manera que els activitats d'avaluació vinculades no seran recuperables en cap cas. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament sense oportunitat de recuperació en el mateix curs acadèmic.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final: prova individual sobre els continguts teòrics i pràctics vinculats als quatre darrers temes de l'assignatura (o tot el contingut segons normativa) 40 2 0,08 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Examen parcial: prova individual sobre els continguts teòrics i pràctics vinculats als dos primers temes de l'assignatura 20 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10
Participació activa: activitats grupals, presentacions, exercicis i preguntes 30 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Preparació grupal i videopresentació del cas d'empresa assignat 10 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Martin P. (2021). "Organización y gestión en industrias químicas" Síntesis.

Torres M., Vallet T. i Plana M. (2006). "Gestió d'empreses per a enginyers: activitats per desenvolupar coneixements i competències". URV.

 

Bibliografia complementària

Gómez-Mejía L.R, Balkin D.B i Cardy R.L. (2016). "Gestión de recursos humanos", 8a edició. Pearson.

Navas J.E. i Guerras L.M. (2016). "Fundamentos de dirección estratégica de la empresa". Civitas.

Thompson A.R., Strickland A.J i Gamble J.E. (2015). "Administración estratégica", 19 edició, McGraw-Hill.

Montoro M.A., Díez E. i Martín G. (2000). "Fundamentos de administración de empresas". Civitas.

González J.L. (2020). "Empresa:marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales". UAB.

Suárez A.S., Rojo J. i Suárez P. (2013). "Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa". Pirámide.

Santesmases M., Merino M.J., Sánchez J. i Pintado T. (2017). "Fundamentos de marketing". 2a edició, Pirámide.

Render B. i Heizer J. (2015). "Dirección de la producción y de operaciones. Decisiones estratégicas". 11 edició, Pearson.

Brealey R.A.; Myers S.C. i Franklin A (2015) “Principios de finanzas corporativas”. McGraw-Hill/Interamericana de España.

 

Bibliografia complementària digital

Infonomia (https://www.instituteofnext.com)

The Manager (https://www.themanager.org)

ESADE Knowledge (https://dobetter.esade.edu)

1 2 Manage (https://www.12manage.com)

ACCIO (https://accio. gencat.cat)

Strategos (https://strategos.com)

Equipos y Talento (https://https://www.equiposytalento.com/)

 


Programari

Programes d'ofimàtica a escala d'usuari vinculat al paquet Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) o a programari lliure. 
En algunes activitats es pot incloure l'ús de base de dades i de pàgines web corporatives i d'informació obtinguda a partir de cerques intel.ligents a Internet.