Logo UAB
2023/2024

Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular

Codi: 102493 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502444 Química FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marta Martin Flix
Correu electrònic:
marta.martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Carles Arus Caralto
Mireia Sole Canal
Teresa Anglada Pons
Marta Martin Flix

Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits oficials per cursar aquesta assignatura, és recomanable que l'alumnat tingui coneixements previs de:

 1. Les biomolècules i les seves funcions;
 2. L'estructura de la cèl·lula eucariota animal i vegetal i i les funcions bàsiques dels seus compartiments i orgànuls.

A més, tenint en compte que les fonts d'informació més actualitzades en l'àmbit de la Biologia Molecular i Cel·lular estan en anglès, és molt recomanable que l’alumnat que cursi aquesta assignatura tingui un coneixement bàsic d'aquest idioma.

 

 


Objectius

L’assignatura Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular, és una assignatura de 1er semestre del 1er curs del Grau de Química.

Objectius de l’assignatura:

1) Comprendre les característiques estructurals fonamentals de les biomolècules.

2) Conèixer els mecanismes d’expressió i transmissió de la informació genètica.

3) Conèixer els mètodes d’anàlisi i manipulació de biomolècules així com les tècniques bàsiques en bioquímica i biologia molecular.

4) Explicar l’estructura i ultraestructura cel·lular.

5) Descriure les funcions dels orgànuls i les altres estructures cel·lulars, relacionar-les i comprendre que el seu funcionament coordinat és essencial per que les cèl·lules puguin desenvolupar les seves tasques.

6) Comprendre els processos de diferenciació, especialització i mort cel·lular, la seva importància pel correcte funcionament d’un organisme i identificar les bases cel·lulars concretes de determinades patologies associades a errors en el funcionament de les cèl·lules.


Competències

 • "Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques; identificar-ne el significat i relacionar les dades amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades."
 • Aplicar els coneixements químics a la resolució de problemes de naturalesa quantitativa o qualitativa en àmbits familiars i professionals.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, els principis, les teories i els fets fonamentals de les diferents àrees de la química.
 • Emprar correctament la llengua anglesa en l'àmbit de la química.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Manejar instruments i material estàndard en laboratoris químics d'anàlisi i síntesi.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer i analitzar problemes químics i plantejar respostes o treballs adequats per a resoldre'ls.
 • Tenir destresa per al càlcul numèric.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 • Utilitzar la informàtica per al tractament i presentació d'informació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar els coneixements de biologia a la resolució de problemes de la química biològica.
 2. Aprendre de manera autònoma.
 3. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 4. Descriure correctament les característiques estructurals i funcionals bàsiques de les biomolècules.
 5. Descriure els mecanismes moleculars responsables de la replicació i transcripció del DNA, així com la traducció de mRNA i la regulació de l'expressió gènica.
 6. Descriure els processos de diferenciació, especialització i mort cel·lular, així com les bases cel·lulars de les patologies associades a errors de funcionament.
 7. Dominar les tècniques bàsiques de manipulació i anàlisi d'àcids nucleics.
 8. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 9. Identificar motius i dominis estructurals proteics i les seves relacions funcionals i evolutives.
 10. Integrar les funcions dels diferents orgànuls i estructures cel·lulars amb el funcionament global de la cèl·lula.
 11. Interpretar els resultats dels experiments realitzats al laboratori de biologia.
 12. Raonar de forma crítica.
 13. Realitzar consultes bibliogràfiques en l'àmbit de la biologia en llengua anglesa.
 14. Relacionar l'estructura de les diferents parts d'una cèl·lula i el seu funcionament.
 15. Relacionar les metodologies utilitzades en biologia cel·lular i els coneixements que aquestes permeten obtenir, manejar eines de laboratori i fer cultius cel·lulars.
 16. Seleccionar els enfocaments experimentals més apropiats per estudiar l'estructura i la funció de biomolècules.
 17. Tenir destresa per al càlcul numèric.
 18. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 19. Utilitzar la informàtica per al tractament i presentació d'informació.
 20. Utilitzar les fonts bibliogràfiques específiques en biologia cel·lular per desenvolupar i ampliar els coneixements adquirits.

Continguts

PROGRAMA DE CLASSES DE TEORIA

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Tema 1. Organització molecular dels éssers vius: Concepte general de Bioquímica. Elements químics a la matèria viva. Jerarquia estructural de les biomolècules. Importància biològica de l’aigua. Interaccions no covalents en medi aquós.

Tema 2. Proteïnes: Estructura primària i funcions biològiques: Tipus de proteïnes i funcions. Estructura química, propietats i classificació dels aminoàcids. Pèptids i enllaç peptídic.

Tema 3. Estructura tridimensional de les proteïnes: Nivells d’estructuració de les proteïnes. Descripció de l’hèlix α i fulles β. Proteïnes fibroses. Proteïnes globulars. Estructura quaternària.

Tema 4. Catalitzadors biològics: Naturalesa i funció. Bases de l’acció enzimàtica. Cinètica enzimàtica. Regulació de l’activitat enzimàtica.

Tema 5. Glúcids: Tipus de glúcids i les seves funcions. Monosacàrids: descripció i propietats. Enllaç glicosídic. Oligosacàrids. Polisacàrids estructurals i de reserva. Glicoconjugats: glicoproteïnes, proteoglicans i glicolípids.

Tema 6. Lípids: Tipus de lípids i funcions. Lípids d’emmagatzematge. Lípids estructurals de membrana. Altres estructures lipídiques.

Tema 7. Àcids nucleics: Tipus d’àcids nucleics i funcions.Nucleòtids. Estructura primària dels àcids nucleics. Estructura secundària: model de Watson i Crick i estructures alternatives. Estructura terciària. Complexes DNA-proteïna: organització del cromosoma.

Tema 8. Conceptes bàsics de Biologia Molecular: Replicació del DNA, transcripció i traducció.

BIOLOGIA CEL·LULAR

Tema 9. Membrana plasmàtica, estructura i mecanismes de transport. 

Tema 10. Citosol. Compartiments intracel·lulars. Metabolisme i tràfic intracel·lular de proteïnes

Tema 11. Nucli. Estructura nuclear i transport nucli-citoplasma. 

Tema 12. Sistema Membranós Intern. Transport vesicular cel·lular. Reticle endoplasmàtic, síntesi i modificació de lípids i proteïnes. Aparell de Golgi, estructura i modificacions de les proteïnes. Selecció i distribució de proteïnes pel transport vesicular. Lisosomes i endosomes.

Tema 13. Mitocondris, estructura i funcionament. 

Tema 14. Citoesquelet. Elements del citoesquelet i el seu paper en el funcionament cel·lular i el manteniment dels teixits. Microfilaments d'actina, estructura i funció. Microtúbuls, estructura i funció. Filaments intermedis, estructura i funció. Unions cel·lulars.

Tema 15. Cicle cel·lular. Divisió cel·lular mitòtica i meiòtica.

 

PRÀCTIQUES D'AULA - PROBLEMES 

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

El contingut d’aquest apartat consta de dues parts: en una primera es tractaran els aspectes més rellevants per la purificació i caracterització de proteïnes i en una segona es resoldran problemes centrats en aspectes determinats: sistemes amortidors, mètodes de purificació i anàlisi de macromolècules i cinètica enzimàtica. Els enunciats dels problemes es lliuraran en forma de dossier al començament del semestre.

BIOLOGIA CEL·LULAR

El dossier de problemes es posarà a disposició de l’alumnat a través de l'aula Moodle del Campus Virtual d'aquesta assignatura abans de les sessions de pràctiques d'aula. L’alumnat haurà de treballar els problemes del dossier, de forma autònoma, abans d'assistir a la classe de pràctiques d'aula, on es corregiran. A cada sessió, els problemes plantejats estaran relacionats amb els conceptes teòrics tractats a classe a les sessions immediatament precedents.

 

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Per poder assistir a pràctiques cal que l'alumnat justifiqui haver superat les proves de bioseguretat i de seguretat que trobarà en el Campus Virtual i ser coneixedor i acceptar les normes de funcionament dels laboratoris de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Biociències.

L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. La no assistència a pràctiques de laboratori sense justificar implicarà que l’alumnat NO pot superar l’assignatura.

BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR

Es farà una sessió de laboratori de quatre hores:

- Separació de proteïnes per filtració en gel i per electroforesi.

BIOLOGIA CEL·LULAR

Es faran dues sessions de dues hores cadascuna:

- Introducció a la utilització del microscopi òptic. Estudi de la cèl·lula vegetal.

- Introducció a la utilització del microscopi òptic. Estudi de la cèl·lula animal.

ADVERTÈNCIA SOBRE SEGURETAT AL LABORATORI: L'estudiant que es vegi involucrat en un incident que pugui tenir conseqüències greus de seguretat podrà ser expulsat del laboratori i suspendre l'assignatura.


Metodologia

L’assignatura de Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular consta de classes Teòriques, classes de Pràctiques d'Aula, i classes de Pràctiques al Laboratori. La metodologia docent que se seguirà en aquestes activitats formatives es descriu a continuació:

TEORIA

Els coneixements bàsics teòrics de Bioquímica i Biologia Molecular s'impartiran en 23 hores presencials i els de Biologia Cel·lular en 17 hores més. 

Les classes magistrals teòriques s'acompanyaran de material visual de suport en format power point preparat pel professorat. Aquest material de suport estarà a disposició de l'alumnat a l'aula Moodle del Campus Virtual d'aquesta assignatura per tal de que pugui ser descarregat i utilitzat com a base per prendre notes durant les classes. En alguns temes també es projectaran vídeos o animacions per facilitar la comprensió de determinats processos.

NOTA: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

PRÀCTIQUES A L'AULA - PROBLEMES

En les classes pràctiques d'aula es resoldran problemes experimentals relacionats amb els continguts de les classes de teoria. En aquestes classes, cada grup de teoria es dividirà en dos subgrups de 30 estudiants aproximadament, les llistes dels quals es faran públiques a començament de curs. L'alumnat assistirà a les sessions programades pel seu grup. 

Les classes de pràctiques d'Aula estan dissenyades per a què l'alumnat treballi en grups reduïts, i adquireixihabilitats de treball en grup i de raonament crític.

A la part corresponent a Bioquímica i Biologia Molecular es tractarà la metodologia per la purificació i caracterització de proteïnes i problemes de sistemes amortidors i de cinètica enzimàtica.

A la part de Biologia Cel·lular l'alumnat (mateixos grups) haurà de resoldre problemes realcionats amb els temes de teoria que aprofundeixen sobre els components i mecanismes moleculars de la cèl·lula eucariota. Aquests problemes posteriorment es corregiran a les sessions de problemes.

PRÀCTIQUES AL LABORATORI

Les classes de pràctiques al laboratori estan dissenyades per a que l'alumnat aprengui a utilitzar instrumental de laboratori i complementi la formació teòrica. L'alumnat realitzarà un total de 3 sessions de pràctiques, la primera: Separació de proteïnes per filtració en gel i per electroforesis en SDS tindrà una durada total de 4 hores i les dues següents: Introducció a la utilització del microscopi òptic. Estudi de la cèl·lula vegetal i Introducció a la utilització del microscopi òptic. Estudi de la cèl·lula animal tindran una durada de dues hores cadascuna.

ATENCIÓ: Per poder assistir a pràctiques cal que l'alumnat justifiqui haver superat les proves de bioseguretat i de seguretat que trobarà en el Campus Virtual i ser coneixedor i acceptar les normes de funcionament dels laboratoris de la Facultat de Ciències i de la Facultat de Biociències.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de teoria 36 1,44 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16
Classes pràctiques al laboratori 8 0,32 8, 10, 11, 12, 15, 18
Classes pràctiques d'aula 8 0,32 1, 3, 11, 12, 16, 18, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 78,5 3,14 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20
Resolució de problemes 12 0,48 1, 2, 3, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

AVALUACIÓ

Per a aprovar l'assignatura es requereix que la nota ponderada de teoria, problemes i pràctiques sigui igual o superior a 5 punts de 10 possibles.

ATENCIÓ: L'assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria. La no assistència a pràctiques de laboratori sense justificar implicarà que l’alumnat NO pot superar l’assignatura.

1- AVALUACIÓ CONTINUADA

Les activitats d'avaluació continuada programades són:

1.1- TEORIA

Primer examen parcial teòric (Bioquímica i Biologia Molecular): Representarà el 45% de la nota final i s'avaluaran els continguts de Biologia Molecular de l'assignatura. L'examen podrà incloure preguntes tipus test, preguntes de resposta curta i problemes.

Segon examen parcial teòric (Biologia Cel·lular): Representarà el 35% de la nota final i s'avaluaran els continguts de Biologia Cel·lular de l'assignatura. L'examen inclourà preguntes tipus test i / o esquemes o preguntes de resposta curta de la teoria.

 • Per tal que els 2 exàmens parcials facin mitjana, la nota mínima de l'examen de Biologia Cel·lular ha de ser superior o igual a 3,5. Si l'alumnat obté una nota inferior a 3,5 en aquest parcial, podrà recuperar-lo el dia de l'examen de recuperació. No hi ha nota mínima perquè l'examen parcial de Bioquímica i Biologia Molecular faci mitjana. 

Examen de recuperació de teoria: Aquest examen servirà per recuperar els exàmens parcials que calguin. 

 • Per poder accedir a la recuperació, l’alumnat s'ha d'haver avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts del total d'activitats d'avaluació de l'assignatura.
 • Per tal que la part teòrica de l'assignatura faci mitjana amb la part de pràctiques i problemes, cal que la mitjana dels 2 exàmens parcials o del(s) examen(s) de recuperació sigui igual o superior a 3,5. 

 

1.2- PROBLEMES

Problemes de Bioquímica i Biologia Molecular: Estaran inclosos al primer parcial i a l'examen de recuperació de la part de Bioquímica i Biologia Molecular.

Problemes de Biologia Cel·lular: Representarà el 10% de la nota final de l'assignatura. Aquesta part s'avaluarà amb un problema que es resoldrà el dia del segon examen parcial de teoria. També hi haurà un problema de recuperació el mateix dia de l'examen de recuperació de teoria.

 

1.3 - PRÀCTIQUES AL LABORATORI

Les pràctiques al laboratori representen el 10% de la nota final  de l'assignatura i s'avaluaran mitjançant:

Pràctiques de Bioquímica i Biologia Molecular: Representaran el 5% de la nota final de l'assignatura. Per qualificar les pràctiques es tindrà en compte l'actitud de l'alumnat al laboratori, així com la valoració dels qüestionaris que hauran de completar al finalde la pràctica.

Pràctiques de Biologia Cel·lular: Representaran el 5% de la nota final de l'assignatura. La nota de pràctiques s’obtindrà de la mitjana aritmètica dels qüestionaris breus que es realitzaran al final de cada pràctica.  

Taula resum del pes de cadascuna de les parts:  

Pràctiques BM

5%

Pràctiques BC

5%

Problema BC

10%

Teoria i problemes BM i Teoria BC

80%  (45% BM i 35% BC)

 

1.4- ALTRES CONSIDERACIONS 
 • NO AVALUATS: Es considerarà com a no avaluat l’alumnat que realitzi menys d'un 50% de les  activitats d'avaluació abans descrites, és a dir que faci una o cap activitat.
 • A l’alumnat que no superi la part teòrica de l'assignatura, però superi la part de pràctiques (obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10), se li guardarà aquesta nota de pràctiques durant un període de tres matrícules addicionals (però s'haurà de matricular de nou de TOTA l'assignatura).
 • A l’alumnat que superi el mòdul de Biologia Cel·lular (obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10), se li guardarà aquesta notadurant un període de tres matrícules addicionals (però s'haurà de matricular de nou de TOTA l'assignatura). No es guarda la nota de la part de Biologia Molecular d'un curs per l'altre.
 • En cap cas es guardarà la nota de problemes.
 • L'alumnat que no pugui assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara un problema de salut, defunció d'un familiar de fins a segon grau, accident, gaudir de la condició d'esportista d'elit i tenir una competició o activitat esportiva d'obligada assistència, etc.) i aporti la documentació oficial corresponent al professorat i a la coordinació de la titulació (certificat mèdic oficial en el que es faci constar explícitament la incapacitat de realitzar un examen, atestat policial, justificació de l'organisme esportiu competent, etc.), tindrà dret a realitzar la prova en una altra data. La coordinació de la titulació vetllarà per la concreció d'aquesta prova, prèvia consulta amb el professorat de l'assignatura.
 • Podran presentar-se a l'examen de recuperació per MILLORAR NOTA l'alumnat que tingui la teoria, els problemes i les pràctiques aprovats, i s'examinarà de teoria i de problemes. Per poder-se presentar haurà de renunciar per escrit (correu electrònic) a la nota obtinguda, avisant al professorat responsable de l'assignatura amb un mínim de tres dies d'antelació a l'examen de recuperació. La nota que es tindrà en compte serà la del darrer examen que l'alumnat hagi realitzat.

2- AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumnat que opti per l’avaluació única ho haurà de sol·licitar en el termini i forma indicat per la Facultat.

2.1-TEORIA I PROBLEMES

Aquesta part representa el 90% de la nota final de l'assignatura, i s’avaluarà mitjançant:

Examen únic de teoria i problemes: L’avaluació única de la teoria i dels problemes consistirà en un examen que es realitzarà el dia de la 2ª prova parcial de l’assignatura i que constarà de:

 • Preguntes tipus test i/o preguntes o exercicis breus referents a tots els continguts de teoria i problemes de de Bioquímica i Biologia Molecular i els continguts de teoria de Biologia Cel·lular;
 • Un problema de Biologia Cel·lular.

Examen de recuperació de teoria i problemes: La recuperació de l’avaluació única serà el mateix dia i hora que la prova de recuperació de l’avaluació continuada.

2.2- PRÀCTIQUES AL LABORATORI

ATENCIÓ: Tot i que l’alumnat s’aculli a l’avaluació única, ha de fer les pràctiques d'aquesta assignatura en sessions presencials. Al final de cada sessió de pràctiques l’alumnat farà el qüestionari d’avaluació de les mateixes. L’assistència a les pràctiques és OBLIGATÒRIA i INDISPENSABLE per poder-se presentar a l'examen únic de teoria i problemes.

Les pràctiques al laboratori representen el 10% de la nota final  de l'assignatura i s'avaluaran mitjançant:

Pràctiques de Bioquímica i Biologia Molecular: Representaran el 5% de la nota final de l'assignatura. Per qualificar les pràctiques es tindrà en compte l'actitud de l'alumnat al laboratori, així com la valoració dels qüestionaris que hauran de completar al final de la pràctica.

Pràctiques de Biologia Cel·lular: Representaran el 5% de la nota final de l'assignatura. La nota de pràctiques s’obtindrà de la mitjana aritmètica dels qüestionaris breus que es realitzaran al final de cada pràctica.  

2.3- ALTRES CONSIDERACIONS

 • A l’alumnat que no superi la part teòrica de l'assignatura, però superi la part de pràctiques (obtenció d'un mínim de 5 punts sobre 10), se li guardarà aquesta nota de pràctiques durant un període de tres matrícules addicionals (però s'haurà de matricular de nou de TOTA l'assignatura).
 • En cap cas es guardarà la nota de problemes.
 • L'alumnat que no pugui assistir a una prova d'avaluació individual per causa justificada (com ara un problema de salut, defunció d'un familiar de fins a segon grau, accident, gaudir de la condició d'esportista d'elit i tenir una competició o activitat esportiva d'obligada assistència, etc.) i aporti la documentació oficial corresponent al professorat i a la coordinació de la titulació (certificat mèdic oficial en el que es faci constar explícitament la incapacitat de realitzar un examen, atestat policial, justificació de l'organisme esportiu competent, etc.), tindrà dret a realitzar la prova en una altra data. La coordinació de la titulació vetllarà per la concreció d'aquesta prova, prèvia consulta amb el professorat de l'assignatura.
 • Podran presentar-se a l'examen de recuperació per MILLORAR NOTA l'alumnat que tingui la teoria, els problemes i les pràctiques aprovats, i s'examinarà de teoria i de problemes. Per poder-se presentar haurà de renunciar per escrit (correu electrònic) a la nota obtinguda, avisant al professorat responsable de l'assignatura amb un mínim de tres dies d'antelació a l'examen de recuperació. La nota que es tindrà en compte serà la del darrer examen que l'alumnat hagi realitzat.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de Problemes de Biologia Cel·lular 10 % de la nota final 0,5 0,02 2, 8, 12, 13, 17, 19
Examen de Problemes de Bioquímica i Biologia Molecular 10 % de la nota global 0,5 0,02 1, 7, 12, 16, 17
Primer Examen Parcial de Teoria. Temari de Bioquímica i Biologia Molecular 35% de la nota final 2,5 0,1 2, 3, 4, 9, 12
Pràctiques 10 % de la nota final 1,5 0,06 3, 7, 8, 11, 15, 18, 19
Segon Examen Parcial de Teoria. Temari de Biologia Cel·lular. 35% de la nota final 2,5 0,1 2, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 20

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA PART DE BIOQUÍMICA

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P.  2015. Molecular Biology of the Cell. 6th Edition. Garland Science.

Berg, J.M., Tymoczko,J.L., Stryer, L. 2019. Biochemistry. 9ª ed. Freeman.

Berg, J.M., Tymoczko, J.L. i Stryer, L. 2013.  Bioquímica. 7ª edició, Barcelona. Ed. Reverté . Traducció de la 7ª edició anglesa.

Stryer L, Berg JM, Tymoczko JL. 2019. Bioquímica curso básico. Ed. Reverté. Traducció de la 7ª edició anglesa

Mathews, Ch.K., van Holde, K.E. 2012  Biochemistry English 4ed.

Mathews, Ch.K., van Holde, K.E. 2013. Bioquímica.  Castellà 4ed (accessible com ebook des de biblioteca UAB).

Nelson, D.L. i Cox, M.M. 2013. Lehninger Principles of Biochemistry. 6th ed. W.H. Freeman & Co.

Nelson, D.L. and Cox, M.M. 2015. Lehninger-Principios de Bioquímica. 6a Ed. Omega.

Voet, D., Voet, J.G. 2010. Biochemistry. 4ª ed. Wiley.

Voet Pratt 2016. Fundamentos de Bioquímica La vida a nivel molecular. (ebook UAB)

 

BIBLIOGRAFIA PART DE BIOLOGIA CEL·LULAR

Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2016. Biología Molecular de la Célula. 6ª Edición. Editorial Omega.

Alberts B, Heald R, Johnson A, Morgan D, Raff M, Roberts K, Walter P, Wilson J, Hunt T. 2022. Molecular Biology of the cell. 7th Edition. W.W. Norton & Co.| E-book: ISBN: 978-0-393-42708-0: https://wwnorton.com/books/9780393884821

Alberts B, Bray D, Hopkin K, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2011. Introducción a la Biología Celular. 3ª Edición. Editorial Médica Panamericana.

Lodish H, Berk A, Kaiser CA, Krieger M, Bretscher A, Ploegh H, Martin K, Yaffe M, Amon A,. 2021. Molecular Cell Biology. 8th Edition. Editorial Macmillan. E-book: ISBN:9781319365028: https://store.macmillanlearning.com/ca/product/Molecular-Cell-Biology/p/1319208525#format01

Lodish H, Berk A, Kaiser CA, Krieger M, Bretscher A, Ploegh H, Amon A, Scott MP,. 2016 . Biología Celular y Molecular. 7ª Edition. Editorial Panamericana.

Karp G, Iwasa J, Marshall W. 2019. Biología Celular y Molecular. 8ª Edición. Editorial Mc Graw-Hill.

Karp G, Iwasa J, Marshall W. 2018. Karp's Cell Biology, Global Edition. Editorial Wiley | E-book: Karp G, Iwasa J, Marshall W. 2021. Karp’s Cell and Molecular Biology. 9th Edition. Editorial Willey

Cooper GM, Hausman RE. 2017. La Célula. Edición 2017. Marbán Libros S.L. Madrid.

Cooper GM, Hausman RE. 2018. The Cell. A molecular approach. 7th Edition. Sinauer – Oxford Eds.

Cooper: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=cooper

Alberts:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=mboc4

 

 

 


Programari

No s'utilitzarà cap programari específic