Logo UAB
2023/2024

Economia del Medi Ambient

Codi: 102472 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501573 Economia OT 3 2
2501573 Economia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Jesus Ramos Martin
Correu electrònic:
jesus.ramos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No s’han establert. 


Objectius

L'objectiu de l'assignatura és doble, d'una banda entendre els conceptes bàsics de l'economia que ens han de permetre, d'altra, entendre els sistemes humans com a sistemes oberts a l'entrada d'energia i materials, i a la sortida de residus. És a dir, s'estudia el funcionament biofísic de les economies, el que es coneix com el "metabolisme social" i el paper que tenen els recursos naturals en el manteniment de el sistema econòmic.

El curs també estudia l'aplicació de la teoria econòmica a l'anàlisi i gestió dels recursos naturals. Les decisions sobre els recursos naturals renovables i exhauribles, i sobre la contaminació es poden basar en el balanç de costos i beneficis monetaris. Però aquest enfocament  limitacions. Per això es proposa també l'alternativa de l'avaluació multi-criteri de les decisions de gestió dels recursos.

 


Competències

  Economia
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar situacions en les quals hi ha asimetria d'informació entre les parts involucrades.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Formular recomanacions de política econòmica que millorin l'eficiència i l'equitat en el funcionament dels mercats.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents règims de competència, en diferents escenaris d'interrelació i en diferents horitzons temporals.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 2. Analitzar les condicions de funcionament dels mercats així com altres formes d'interacció social.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Identificar els elements bàsics que caracteritzen l'organització d'un mercat.
 6. Identificar les condicions i els processos que generen externalitats així com els problemes que plantegen els béns públics
 7. Identificar les conseqüències de l'existència d'asimetria d'informació entre diversos agents econòmics sobre la forma en la qual aquests s'organitzen i sobre l'eficiència de la relació que estableixen.
 8. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 9. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 10. Plantejar models formals que permeten estudiar situacions amb asimetria d'informació entre les parts.
 11. Prendre decisions en situacions d'incertesa i mostrar un esperit emprenedor i innovador.
 12. Proposar el disseny òptim de les institucions de regulació dels mercats i del seu instrumental.
 13. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Resoldre els models formulats per a obtenir prediccions testables empíricament.
 18. Utilitzar les eines bàsiques de l'optimització i de la teoria de jocs, i incloure aquests elements en un model teòric.

Continguts

1. Introducció. L'economia com a subsistema obert dins de la biosfera

    Principals magnituds i agregats econòmics
    El cicle de la renda i la generació de valor afegit
    Els recursos naturals en el procés econòmic
    Les lleis de la termodinàmica i la seva interpretació econòmica
    La fletxa de el temps i l'evolució.

2. Valoració monetària i ambient

    Valor ecològic i valor econòmic
    Famílies de mètodes de valoració econòmica
    Valor econòmic total
    Taxa de descompte

3. Instruments de política econòmica ambiental

    Externalitats
    Nivell òptim de contaminació
    Internalització d'externalitats
    Pigou i la tributació verda
    Coase i el mercat de drets d'emissió
    Pagament per serveis ambientals

4. Anàlisi cost - benefici

    Democràcia econòmica i política
    Teorema d'impossibilitat d'Arrow
    Criteri de compensació de Kaldor-Hicks
    Relació entre eficiència i equitat
    Risc, incertesa i irreversibilitat

5. Avaluació multi-criteri

    Fonaments metodològics (racionalitat substantiva i procedimental, complexitat i ciència post-normal).
    Estructuració d'un problema multi-criteri (alternatives i criteris, ponderació dels criteris).
    Principals enfocaments de multi-criteri discret (Enfocament de la utilitat, MAUT; Mètodes de superació; NAIADE).
    exemples

6. Propietat i accés als recursos naturals

    Tipologia de drets de propietat i la seva relació amb la gestió de recursos naturals
    Governança dels comuns: teoria i exemples. La tragèdia dels comuns d'Hardin
    Processos d'accés i exclusió als recursos naturals
    Exemples: els comuns globals (mar i atmosfera), biopirateria, land-grabbing

7. Anàlisi dels recursos no renovables

    Base de recursos i reserves
    Lacorba d'Hubbert
    La regla d'Hotelling: sender òptim d'extracció de recursos
    Backstop technologies
    La regla d'El Serafy
    EROI o taxa de retorn energètic sobre la inversió en energia
    Energia nuclear, residus, temps i descompte

8. Anàlisi dels recursos renovables

    Rendiment sostenible. Models biològics vs econòmics
    Economia forestal: torn forestal tècnic; la regla de Faustmann; serveis ambientals de bosc
    Economia de la pesca: model biològic i model econòmic

9. Comerç i medi ambient

    Determinants de el comerç: avantatges absolutes i relatives
    Governança de el comerç internacional (OMC)
    Implicacions ambientals de el comerç internacional
    Intercanvi desigual, intercanvi ecològic desigual i intercanvi calòric desigual

10. Economia i governança de la biodiversitat

    La línia de temps de la governança de la biodiversitat: de la Convenció de Diversitat Biològica (1992) a el Protocol de Nagoya (2010)
    La generació de valor a partir de la biodiversitat (mecanismes d'apropiació)
    Protocol de Nagoya i el sistema multilateral d'accés als recursos genètics
    La distribució justa i equitativa derivada de l'accés als recursos genètics: beneficis monetaris i no monetaris

11. Economia i governança de l'canvi climàtic

    Efecte hivernacle i escalfament global
    Governança de l'canvi climàtic (UNFCCC i IPCC)
    Protocol de Kyoto, Acord de París, comunicacions nacionals i NDC
    Mecanismes de compliment: mercats d'emissions, mecanisme de desenvolupament net, implementació conjunta.

12. Anàlisi del metabolisme de les societats

    Consum endosomàtic i exosomàtic d'energia
    Evolució exosomàtica de les societats (Pic del petroli)
    Anàlisi de Flux de materials
    Anàlisi energètic, comptabilitat energètica, EMergy, exergy
    Anàlisi Multiescalar del Metabolisme de les Societats (MuSIASEM)


Metodologia

1. Lliçó magistral i debats dirigits

El professor realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d'estudi mostrats a les unitats didàctiques. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l'anàlisi de la relació entre l'activitat humana i el medi ambient, que s'enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Sessions pràctiques

Les sessions pràctiques consistiran en les presentacions dels treballs i el debat semi-estructurat que defineixi el grup. Aquesta activitat servirà també per tal de relacionar els conceptes fonamentals de l’assignatura i donar propostes de resolució dels conflictes tant des de la perspectiva de l’Economia Ambiental com des de la perspectiva de l’Economia Ecològica.

3. Tutories

El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professor a través de tutories individuals i/o de grup. El professor de l'assignatura estarà a disposició dels alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.

4. Campus Virtual de l'assignatura

En l'ensenyament presencial el Campus Virtual és una eina útil, a fi que els estudiants tinguin un espai complementari on puguin accedir a diferents tipus de materials que el docent consideri bàsics per avançar en el procés d'aprenentatge de l'assignatura. Per accedir-hi només heu d'anar a la pàgina web de la UAB i allà hi trobareu l'enllaç, o be directament a la pàgina web del campus virtual (https://cv.uab.cat/portada/ca/).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18
Sessions pràctiques: Desenvolupament de treball en grup, presentació i discussió en classe 17 0,68 2, 4, 8, 9, 11, 17
Tipus: Supervisades      
Tutories i seguiment dels treballs a realitzar. 7,5 0,3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Cerca d'informació 17 0,68 8
Lectura i estudi de teoria 70 2,8 2, 4, 5, 7, 9, 17

Avaluació

Avaluació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

L'avaluació de l'assignatura es basarà en una avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumne i constarà de:

- 2 exàmens parcials de coneixement que podran combinar preguntes tipus test i temàtiques i que comptaran un 35% de la nota final cadascun.

- Un assaig final, que comptarà el 30% de la nota final.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

La sol·licitud davaluació única suposa la renúncia a lavaluació continuada.

L'avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment que estableix el calendari administratiu de la Facultat d'Economia i Empresa.

 • La presència de l'estudiant o estudianta és obligatòria el dia que es faci l'avaluació única. La data serà la mateixa que la de lexamen final de semestre que consta al calendari davaluacions publicat per la Facultat dEconomia i Empresa i aprovat en Comissió dAfers Docents i Acadèmics de la Facultat. La durada de lavaluació única haurà despecificar-se dins de les característiques de lactivitat.
 • El mateix assaig que se sol·licita a l'avaluació continuada s'ha de lliurar el dia de l'avaluació única.
 • Les evidències davaluació realitzades presencialment el dia de lavaluació única han de tenir un pes mínim del 70%.

Tipologia Evidència

Pes a l'avaluació final (%)

Duració de l'activitat

L'activitat que dóna lloc a l'evidència es fa presencialment en la data establerta? (SÍ/NO)

Exàmen

70%

3h

Assaig

30%

 

No

TOTAL

100%

 

 

A la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l'avaluació única, tots s'avaluen amb la mateixa prova o evidència d'avaluació.

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l'avaluació continuada


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaig 30 2 0,08 2, 4, 6, 11, 12, 13, 17
Examen parcial 1 35 2 0,08 1, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 18
Examen parcial 2 35 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA (en negreta la bàsica)

Common, Michael S., and Sigrid Stagl (2005). Ecological Economics: an Introduction. Cambridge: Cambridge University Press. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010751826406709

Daly, Herman E., and Joshua C. Farley (2011). Ecological Economics: Principles and Applications. 2nd ed. Washington: Island Press. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001531189706709

Costanza, R., Segura, O., & Martínez Alier, J. (1996). Getting down to earth: practical applications of ecological economics. Island Press. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991004699359706709

Martínez Alier, Joan., and Klaus Schlüpmann (1987). Ecological Economics: Energy, Environment and Society. Oxford: Basil Blackwell. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991001038929706709

Padilla Rosa, E. and Ramos-Martin, J. (Eds.) (2023): Elgar Encyclopedia of Ecological Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd. ISBN: 978-1-80220-040-9.

Villamayor-Tomas, Sergio., and Roldan. Muradian (Eds.) (2023). The Barcelona School of Ecological Economics and Political Ecology A Companion in Honour of Joan Martinez-Alier. Cham: Springer International Publishing. https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010787421306709


Programari

No es necessita cap programa en particular.