Logo UAB
2023/2024

Macroeconomia III

Codi: 102382 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 2
2501573 Economia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Luis Eduardo Rojas Dueñas
Correu electrònic:
luis.rojas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Introducció a l'Economia.

Matemàtiques I.

Matemàtiques II.

Estadística I.

Macroeconomia I.

Macroeconomia II.


Objectius

Aquest curs presenta els models standard per analitzar el creixement econòmic dels paisos i la determinació de la renda a llarg termini. S'analitza com la política fiscal i monetària afecten les variables econòmiques a llarg termini i es fa una breu introducció a les fluctuacions econòmiques.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que es comprenen els fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia.
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques nacionals i internacionals, la seva evolució i les conseqüències que en poden derivar per a una empresa.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
  Economia
 • Aplicar els instruments matemàtics per sintetitzar situacions econòmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 • Demostrar que es comprenenels fonaments bàsics i intermedis de la macroeconomia
 • Demostrar que es coneixen les interrelacions entre les diferents economies, el paper de les institucions econòmiques internacionals, la seva evolució i les conseqüències que es poden derivar per a una empresa.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar l'impacte del canvi tecnològic i demogràfic i de l'acumulació de capital en els nivells de benestar.
 2. Avaluar l'impacte del canvi tecnològic, demogràfic i de l'acumulació de capital en els nivells de benestar.
 3. Capacitat d'adaptació a entorns canviants.
 4. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 5. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 6. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per capita.
 8. Descriure els determinants del creixement econòmic i les diferències internacionals en renda per càpita. 
 9. Entendre la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 10. Explicar els efectes de les polítiques fiscal i monetària en l'economia a partir de models d'equilibri general dinàmic.
 11. Explicar la naturalesa dinàmica de les decisions econòmiques, així com els fonaments microeconòmics de la macroeconomia moderna.
 12. Formalitzar les decisions intertemporals d'estalvi, consum i inversió.
 13. Formalitzar les decisions intertemporals d'estalvi, de consum i d'inversió.
 14. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 15. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 16. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 17. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 22. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 23. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

PART I: MODELS MACROECONÒMICS DINÀMICS

1. Introducció als models macroeconòmics dinàmics d'equilibri general

2. Models d'horitzó infinit

2.1 El model de creixement de Solow
2.2 El programa del planificador
2.3 Eficiència de l'equilibri competitiu
2.4 Progrès tecnològic exògen
2.5 El model amb l'elecció treball/lleure

3. Models de generacions solapades

3.1 El programa del planificador
3.2 L'equilibri competitiu
3.3 Eficiència de l'equilibri competitiu
3.4 El model amb producció

PART II: POLÍTICA MACROECONÒMICA

4. Política fiscal

4.1 La restricció pressupostària del govern
4.2 El Teorema de l'Equivalència Ricardiana
4.3 Impostos proporcionals
4.4 Sistemes de finançament de les pensions

5. Política monetària

5.1 Diner en el model de generacions solapades
5.2 Diner en la funció d'utilitat
5.3 Diner amb una restricció de liquiditat

 

PART III: FLUCTUACIONS ECONÒMIQUES

6. Fluctuacions econòmiques

6.1 El model de cicle econòmic real sense capital
6.2 El model de cicle econòmic real amb capital
6.3 Extensions del model de cicle econòmic real


Metodologia

El tipus de docència planificada per a l'assignatura és la docència presencial.

En aquesta matèria combinem les classes magistrals amb suport TIC juntament amb sessions més aplicades dedicades a la resolució de llistes de problemes i exercicis.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Pràctiques 17 0,68 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 22
Classes Teoria 32,5 1,3 2, 7, 9, 10, 11, 13
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures i preparació d'exercicis 94,5 3,78 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 22

Avaluació

 

Criteris d'avaluació:

1-Avalació continuada 

L'avaluació del curs es farà de forma continuada i inclourà quatre activitats evaluatives de tres tipologies diferents: un examen final que representarà un 50% de la nota final, un examen parcial que comptarà un 35% de la nota final, l'entrega d'una sèrie de tasques que comptarà un 10% de la nota final i la participació a classe que comptarà un 5% de la nota final.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates de les diferents proves d'avaluació (exàmens parcials, exercicis en aula, entrega de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient antelació durant el semestre.

La data dels exàmens  parcial i final de l'assignatura està programada en el calendari d'exàmens de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent."  Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)  

Els estudiants i les estudiantes de la Facultat d'Economia i Empresa que d'acord amb el paràgraf anterior necessitin canviar una data d'avaluació han de presentar la petició omplint el document Sol·licitud reprogramació prova e-Formulari per a la reprogramació de proves

 

Procediment de revisió de les qualificacions

S'informarà del procediment, lloc, data i hora de la revisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

 

Procés de Reavaluació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.”Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

La data d’aquesta prova estarà programada en el calendari d'exàmens de la Facultat. L'estudiant que es presenti i la superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la mateixa nota.

 

Irregularitats en actes d’avaluació 

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0".  Apartat 10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

 

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccionsa la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

 

2-Prova d'avalació única 

 

La sol·licitud d’avaluació única suposa la renúncia a l’avaluació continuada.

 L’avaluació única ha de ser sol·licitada a la Gestió Acadèmica del Campus on es cursa el grau/màster dins del termini i amb el procediment que estableix el calendari administratiu de la Facultat d’Economia i Empresa.

 La presència de l’estudiant és obligatòria el dia que es realitzi l’avaluació única. La data serà la mateixa que la de l’examen final de semestre que consta en el calendari d’avaluacions publicat per la Facultat d’Economia i Empresa.

 

Tipologia  Evidència: examen

Pes a l’avaluació final : 100%

Durada de l’activitat: màxim 150 min

 

En la recuperació no es fa distinció entre els estudiants que han fet avaluació contínua i aquells que han optat per l’avaluació única, tots s’avaluen amb la mateixa prova o evidència d’avaluació.

 

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega exercicis 10% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 23
Examen final 50% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 22
Examen parcial 35% de la nota final 1,5 0,06 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 22
Participació a classe 5% de la nota final 0,5 0,02 17, 19, 20, 21

Bibliografia

Acemoglu, D. (2009); "Introduction to Modern Economic Growth", Princeton University Press

Blanchard, O. and Fischer, S. (1989); "Lectures on Macroeconomics", The MIT Press.

Caballé, J. i Panadès, J. (1998); "Notas de Política Monetaria", manuscrit no publicat.

Challe, E. (2019) "Macroeconomic Fluctuations and Policies", The MIT Press.

Conesa, J.C. i Garriga, C.; "Teoría económica del capital y de la renta", manuscrit no publicat.

Galí, J. (2016); "Real Business Cycle Models", material de classe, http://www.crei.cat/wp-content/uploads/2016/07/rbc_models_april2018.pdf

Krueger, D. (2012); "Macroeconomic Theory", unpublished manuscript, http://www.ssc.wisc.edu/~aseshadr/econ714/MacroTheory.pdf

Romer, D. (2002); "Macroeconomía Avanzada. Segunda Edición", McGraw Hill.


Programari

Excel, Word