Logo UAB
2023/2024

Microeconomia I

Codi: 102337 Crčdits: 6
Titulaciķ Tipus Curs Semestre
2501572 Administraciķ i Direcciķ d'Empreses OB 2 1
2501573 Economia OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Amedeo Stefano Edoardo Piolatto
Correu electrōnic:
amedeo.piolatto@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaį. Per consultar l'idioma us caldrā introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciķ és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Ausias Ribo Argemi
Amedeo Stefano Edoardo Piolatto
Marina Bannikova

Prerequisits

Introducció a la Economia

Matemàtiques I & II


Objectius

L'objectiu de l'assignatura es conèixer les eines bàsiques de l'anàlisi microeconòmica i obtenir la capacitat per a aplicar-les.  

Els temes que es tracten inclouen:

Teoria del Consumidor (Preferències i Utilitat, Demanda) i Teoria de la Producció (tecnologia i costos)


Competčncies

  Economia
 • Aplicar els instruments matemātics per sintetitzar situacions econōmiques i empresarials complexes.
 • Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 • Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 • Identificar els processos que governen el funcionament dels mercats en diferents rčgims de competčncia, en diferents escenaris d'interrelaciķ i en diferents horitzons temporals.
 • Identificar les forces que governen la demanda i l'oferta.
 • Mostrar una motivaciķ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüčncies en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciķ, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 • Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 • Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els determinants de l'oferta.
 2. Analitzar els determinants de la demanda.
 3. Associar l'estructura tecnolōgica de l'empresa amb l'estructura de costos i descriure els processos de translaciķ.
 4. Capacitat d'adaptaciķ a entorns canviants.
 5. Capacitat de comunicaciķ oral i escrita en catalā, castellā i anglčs, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 6. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autōnoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves ārees de coneixement.
 7. Mostrar una motivaciķ per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüčncies en el medi ambient i en la societat.
 8. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestiķ del temps i a la seva ordenaciķ i planificaciķ.
 9. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una ārea d'estudi que parteix de la base de l'educaciķ secundāria general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avanįats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d?'aquell camp d'estudi.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessāries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informaciķ, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants sāpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciķ d'una manera professional i tinguin les competčncies que se solen demostrar per mitjā de l'elaboraciķ i la defensa d'arguments i la resoluciķ de problemes dins de la seva ārea d'estudi.
 13. Relacionar els aspectes inter-temporals amb els processos de presa de decisions dels agents econōmics.
 14. Resoldre equilibris i interpretar el seu significat.
 15. Seleccionar i generar la informaciķ necessāria per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informaciķ.
 16. Treballar en equip i ser capaį d'argumentar les propostes prōpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.

Continguts

TEMARI

Cada tema té assignat un capítol del llibre de text: Hal Varian, Microeconomia Intermedia, Edició 9.

Tema I: Introducció a la microeconomia

     I.1 El criteri de racionalitat en economia(capítol 1)

     I.2 Els conceptes d’equilibri i eficiència (capítol 1)

     I.3 La naturalesa dels models econòmics (capítol1)

Tema II: Teoria del consumidor

    II.1 La restricció pressupostària (capítol 2)

    II.2 Relacions de preferència i corbes d’indiferència (capítol 3)

    II.3 Funcions d’utilitat: propietats i característiques (capítol 4)

Tema III: Teoria de la demanda

    III.1 Elecció òptima del consumidor (capítol 5)

    III.2 Variacions en la renda: béns normals i inferiors (capítol 6)

    III.3 Variacions en els preus: béns ordinaris, Giffen, substitutius i complementaris (capítol 6)

    III.4 Preferències revelades (capítol 7)

    III.5 La descomposició de Slutsky: efectes renda i substitució (capítol 8)

Tema IV: Aplicacions de la teoria del consumidor

    IV.1 Dotacions i funcions de demanda: descomposició de Slutsky amb efecte riquesa (capítol 9)

    IV.2 El model d’oferta de treball i lleure (capítol 9)

    IV.3 Elecció intertemporal (capítol 10)

    IV.4 Elecció sota incertesa (capítol 12)

Tema V: Teoria de l’empresa

    V.I La tecnologia: propietats i característiques (capítol 19)

    V.2 Exemples de tecnologies: Leontief, Cobb-Douglas, CES. (capítol 19)

    V.3 La minimització de costos i propietats de les funcions de costos (capítols 21-22)


Metodologia

La metodologia prevista inclou estudi, preparació i discussió d'exercicis, lectura de textos, classes magistrals, exercicis en grup i tutories.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que puguin decidir les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciķ, per a la complementaciķ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciķ de l'actuaciķ del professorat i d'avaluaciķ de l'assignatura/mōdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 32,5 1,3
Exercisis i discussiķ en grup 17 0,68
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6
Tipus: Autōnomes      
Estudi, preparaciķ i discussiķ d'exercicis 64 2,56
Lectura de textos 15 0,6

Avaluaciķ

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 

Procés d'avaluació

El procés d'avaluació inclou tant proves durant el semestre com un examen final.

 • Proves durant el quadrimestre (50% de la nota final)
  • Això inclou la prova parcial, que suposarà el 15% de la nota final. Per defecte, aquesta prova és escrita. Pot incloure preguntes obertes o de tipus test.
  • També inclou una o diverses activitats/proves addicionals (escrites o orals) que, en conjunt, suposaran el 35% restant de la nota final. Els detalls es donaran a conèixer a través de Campus Virtual abans de l'inici del semestre.
  • D'acord amb les normes acadèmiques vigents, el professor pot rebaixar la nota d'una persona fins a 2 punts sobre 10, en cas que incompleixi les normes de conducta durant les classes, proves o exàmens.
 • Examen final (50% de la nota final)
  • Per defecte, l'examen és escrit.
  • Pot incloure preguntes obertes o de tipus test.
  • Pot incloure preguntes sobretot el tractat en classe, així com tot el que està en el llibre de text o que està publicat en Campus Virtual.

Qualsevol modificació d'aquest procés per causes externes (per exemple, canvis en la normativa per part de les autoritats sanitàries o de la UAB) es farà pública a través del Campus Virtual. L'equip docent adaptarà les activitats d'avaluació al format més adequat i eficaç, incloent-hi entrevistes orals i proves si fos necessari.

 

Calendari de proves i exàmens

 • La prova parcial, l'examen final i l'examen de recuperació es programen d'acord amb elcalendari oficial de la Facultat. Les dates de les activitats d'avaluació no podran modificar-se tret que existeixi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar una activitat d'avaluació. Segons la normativa de la UAB, en casos molt excepcionals, els estudiants poden sol·licitar la reprogramació de la prova parcial, l'examen final o l'examen de recuperació. La sol·licitud ha de dirigir-se al coordinador de la titulació, seguint el procediment definit per la normativa de la UAB. Si es concedeix la sol·licitud, el coordinador de la titulació informarà l'equip docent que reprogramarà l'examen. Totes les proves i exàmens reprogramats es realitzaran oralment.
 • La data de la(s) una altra(s) prova(s) que s'emportarà(n) a cap durant el semestre serà anunciada a través de Campus Virtual abans de l'inici del semestre.

 

Examen de recuperació

Segons la normativa de la UAB, per a poder participar en el procés de recuperació, els estudiants deuen:

 • haver realitzat almenys dos terços del total d'activitats d'avaluació de l'assignatura.
 • haver obtingut una nota final igual o superior a 3,5.

La qualificació de l'examen de recuperació és qualitativa, amb dos possibles resultats: 'aprovat' o 'suspens'. En el cas de 'aprovat', la qualificació que apareixerà en l'expedient acadèmic de l'estudiant és 5. En el cas de 'suspens', la qualificació que apareixerà en l'expedient acadèmic de l'estudiant és la qualificació final abans de l'examen de recuperació.


Activitats d'avaluaciķ continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exāmen Final 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Proves parcials 50% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Varian, H., Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual, edició 9. Editorial ANTONI BOSCH.

Edicions anteriors són també vàlides si s'adapten adequadament la indexació dels capitols als temes de la Guia.


Programari

No hi ha programari específic per la matèria però pot resultar útil tenir familiaritat amb Wolfram|Alpha que és una aplicació matemàtica disponible online.