Logo UAB
2023/2024

Dret Administratiu II

Codi: 102230 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Emilio Nieto Moreno
Correu electrònic:
juanemilio.nieto@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marta Franch Saguer
Jose Maria Macias Castaño
Maria Angels Orriols Salles
Francesc Valdivia Poch
Montserrat Iglesias Lucia
Estela Gutierrez Rodriguez

Equip docent extern a la UAB

Profesor/a per determinar
Profesor/a per determinar
Profesor/a per determinar

Prerequisits

És molt recomanable haver superat l'assignatura de Dret Administratiu I per poder cursar Dret Administratiu II.

 

Grups de docència

Grup 1:

José María Macías (teoria)  

Seminari 11: José María Macías Castaño

Seminari 12: Per determinar

Seminari 13: Per determinar 

 

Grup 2:  

Marta Franch Saguer (teoria)   

Seminari 21: Marta Franch Saguer

Seminari 22: Montserrat Iglesias Lucía

Seminari 23: Per determinar 

 

Grup 51 

Francesc Valdivia Poch (teoria)    

Seminari 51: Francesc Valdivia Poch

Seminari 52: Maria Àngels Orriols Sallès

Seminari 53 Estela Gutiérrez Rodríguez

 

Grup 70

Teoria: Roser Martínez Quirante

Seminari 71: Roser Martínez Quirante

Seminari 72: Montserrat Iglesias Lucía

Seminari 73: Per determinar


Objectius

La posició jurídica de l'Administració i la seva actuació administrativa. Les garanties formals dels administrats. El procediment administratiu. Els recursos administratius. La jurisdicció contenciosa-administrativa. La funció pública.


Competències

 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 • Demostrar que es comprenen i es coneixen les principals institucions polítiques i privades en la seva gènesi i en el seu conjunt amb els seus respectius.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Dominar les tècniques informàtiques per obtenir la informació jurídica (bases de dades de legislació, jurisprudència, bibliografia, etc.) i per comunicar dades.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
 • Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar l'evolució jurisprudencial.
 2. Aplicar les normes jurídiques al cas concret.
 3. Buscar sentències, articles, etc., en les bases de dades jurídiques.
 4. Comunicar de manera persuasiva els punts de vista propis.
 5. Definir el llenguatge juridicoadministratiu.
 6. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 7. Distingir l'evolució jurisprudencial en l'àmbit del dret administratiu.
 8. Enumerar les institucions públiques i la seva formació en cada moment històric.
 9. Explicar les normes jurídiques administratives.
 10. Expressar-se amb la terminologia juridicoadministrativa.
 11. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 12. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 13. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 14. Reflexionar críticament sobre les decisions jurisprudencials.
 15. Reflexionar sobre la normativa administrativa.
 16. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 17. Utilitzar les fonts d'informació informàtiques jurídiques.

Continguts

 

 

 

I . E L S  A C T E S  A D M I N I S T R A T I U S

T E M A 1 L'acte administratiu. Concepte. Elements subjectius i objectius. Requisits: producció, motivació i forma. Classes: resolutoris i de tràmit; favorables i de gravamen; expressos i presumptes; reglats i discrecionals; actes que posen i que no posen fi a la via administrativa; ferms i confirmatoris. Els actes administratius d'altres poders públics. Els actes polítics o de govern. Els actes separables

. T E M A 2 El principi d'autotutela. L'autotutela declarativa: la presumpció de validesa dels actes administratius. Executivitat. L'eficàcia dels actes administratius. Condicions d'eficàcia: notificació i publicació. Condicions generals per a la pràctica de les notificacions. Les notificacions electròniques.

T E M A 3 Obligació de resoldre. Suspensió i ampliació del termini màxim per resoldre i notificar. El silenci administratiu. El silenci administratiu en procediments iniciats a instància de part. Falta de resolució expressa en p r o c e d i m e n t s i n i c i a t s d ' o f i c i .

T E M A 4 Validesa i invalidesa dels actes administratius. La nul·litat de ple dret: supòsits. L'anul·labilitat i les irregularitats no invalidants. Conversió, conservació i convalidació. Límits a l'extensió de la nul·litat i anul·labilitat.

I I . E L  P R O C E D I M E N T  A D M I N I S T R A T I U

T E M A 5 El procediment administratiu: concepte i finalitats Classes de procediments. El procediment i l'administració electrònica. Els interessants en el procediment: concepte, sistemes d'identificació i de signatura, representació i registres electrònics d'apoderaments. Els drets dels interessats i dels ciutadans en les seves relacions amb les administracions públiques. Abstenció i recusació de les autoritats i del personal al servei de les administracions. La llengua dels procediments. Registres i arxiu de documents. Terminis i còmput.

T E M A 6 L'estructura del procediment administratiu. La iniciació del procediment: d'ofici i a instància de part. L'adopció de mesures provisionals. La ordenació i la instrucció del procediment: l'expedient, al·legacions, proves, informes, informació pública, audiència i proposta de resolució. Finalització del procediment: resolució, desistiment, renúncia al dret i caducitat. L'acabament convencional. La tramitació simplificada del procediment administratiu comú. Les particularitats inherents a la declaració responsable i a la comunicació.

T E M A 7 L'autotutela executiva. L'executorietat de les resolucions administratives. Mitjans d'execució forçosa. Constrenyiment sobre el patrimoni. Execució subsidiària. Multa coercitiva. Compulsió sobre les persones. Prohibició d'accions possessòries.

III. LA REVISIÓ DELS ACTES EN VIA ADMINISTRATIVA

T E M A 8 L La revisió  d'ofici  dels actes nuls de ple dret. La declaració de lesivitat dels actes anul·lables. Revocació dels actes. La rectificació d'errors. Límits de la revisió.

T E M A 9 Característiques generals dels recursos administratius: finalitat, legitimació, actes susceptibles de recurs, Característiques generals dels recursos administratius: finalitat, legitimació, actes susceptibles de recurs, causes i la prohibició de la reformatio in peius. Classes de recursos:alçada, potestatiu de reposició i el recurs extraordinari de revisió. Recursos i suspensió de l'execució de la resolució impugnada. La possibilitat de substituir, per llei, els recurs d'alçada i/o de reposició per altres procediments d'impugnació, reclamació, conciliació, mediació i arbitratge,

 IV. LA JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA

T E M A 1 0 Àmbit, extensió i límits de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. Jutjats i tribunals de l'ordre contenciós. Regles de competència. Les parts en el procés: legitimació, representació i defensa. Objecte del recurs: actes i disposicions impugnables i classes de pretensions.

T E M A 1 1 El procés contenciós-administratiu. La interposició del recurs i reclamació de l'expedient. La tutela cautelar: la petició de la suspensió de l'acte objecte del recurs i altres mesures cautelars. Demanda i contestació. Prova. Vista i conclusions. La sentència i la seva execució. Les costes processals. El procediment abreujat. Els recursos contra les resolucions judicials: recurs d'apel·lació i de cassació. El procés contenciós especial per a la protecció dels drets fonamentals

V . L A  F U N C I Ó  P Ú B L I C A

T E M A 1 2 La funció i la seva evolució històrica. Classes d'empleats públics: funcionariat de carrera, interí, personal eventual i directiu. Règim públic laboral. Accés a la funció pública. Procediments de selecció. Ordenació dels funcionaris en cossos, grups, nivells i relacions de llocs de treball. El contingut de la relació funcionarial. Situacions administratives.


Metodologia

 

D’acord amb el Nou Model Docent, el curs de dret administratiu II compta amb activitats dirigides i autònomes.

Pel que fa a les activitats dirigides, aquestes consisteixen en una classe teòrica setmanal i un seminari o activitat d’aula també setmanal.

L'assistència a les classes teóriques és recomanable, però no és obligatòria.

Pel contrari, l’assistència als seminaris o activitats d’aula és obligatòria, llevat dels casos d’absència per malaltia o força major convenientment acreditats, i es té en compte en l’avaluació.

Els seminaris i activitats d’aula consisteixen en presentacions normalment orals de lectures, sentències, casos pràctics... previ treball individual (activitat autònoma) i deliberacions posteriors desenvolupades en grups en l’aula (activitat dirigida).

Els materials per als seminaris i activitats d’aula són accessibles al Campus Virtual. A l’inici del curs s’hi penjarà un Cronograma perquè l’alumnat pugui disposar del calendari de les classes teòriques i dels seminaris i activitats d’aula.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 19,5 0,78 1, 7, 9
Seminaris. Inclou exposicions d'alumnes, resolució de casos, comentaris jurisprudència... 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 6, 7, 14, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Avaluació 5 0,2 4, 6
Diferents lectures: articles, jurisprudència... 28 1,12 1, 2, 3, 7, 14, 15, 17
Estudi 39 1,56 1, 2, 7, 9, 11
Preparació, redacció i presentació de diferents activitats 29 1,16 2, 3, 4, 6, 14, 15, 16, 17

Avaluació

 

Avaluació continuada

L’avaluació de l’assignatura es fonamenta sobre tres activitats: una prova parcial, amb un valor del 35%; les activitats desplegades en els seminaris i activitats d’aula, amb un valor del 30%; i un examen final, amb un valor del 35%.

En la prova parcial i en l’examen final es controlen els coneixements adquirits tant en les classes teòriques com en els seminaris i activitats d’aula. La puntuació corresponent a les activitats desplegades en el seminaris i activitats d’aula tindrà en compte els coneixements i les habilitats emprades (argumentació, capacitat d’exposició oral, treball en equip,...).

A l’inici de curs, el professor responsable de cada grup comunicarà a l’alumnat la tipologia de la prova parcial i de l’examen final i els requisits necessaris per a poder-se presentar a la reavaluació. El contingut de la reavaluació comprendrà els continguts de la prova parcial i de l'examen final.

 L'alumnat que copiï o intenti copiar en la prova parcial, en els exercicis escrits dels seminaris que tinguin lloc en l’aula o en l’examen final, tindrà un 0 de l'assignatura i no podrà presentar-se a la reavaluació. Així mateix, l’alumnat que copiï o intenti copiar en la reavaluació tindrà un 0 de l’assignatura. D’altra banda, l'alumnat que presenti una pràctica en la qual hi hagi indicis de plagi o de la qual no pugui justificar els arguments obtindrà un 0 de la pràctica i rebrà un advertiment. En cas de reiteració de la conducta, suspendrà l'assignatura, sense poder-se presentar a la reavaluació.

 

Avaluació única 

L’avaluació de l’assignatura es fonamenta sobre tres activitats: una prova parcial, amb un valor del 35%; un examen final, amb un valor del 35%; i una prova pràctica amb un valor del 30%.

La data de realització de les proves coincidirà amb aquella fixada per a la realització del examen final del sistema d'avaluació continuada.

L'alumnat que copiï o intenti copiar en la prova parcial, en l’examen final, o en la prova pràctica tindrà un 0 de l'assignatura i no podrà presentar-se a la reavaluació. Així mateix, l’alumnat que copiï o intenti copiar en la reavaluació tindrà un 0 de l’assignatura.

Recuperació: S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

Revisió de la qualificació final: La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer parcial 35% 2,5 0,1 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
Segon parcial (final) 35% 2,5 0,1 2, 6, 9, 14, 15
Seminaris i activitats d'aula 30% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

És necessari fer el seguiment de l'assignatura amb un manual de dret administratiu, com per exemple:

 

Fuentes Gasó, Josep Ramon  y Gifreu Font, Judith  (dirs.): Esquemas de procedimiento administrativo. Tomo IX. Ed. Tirant lo Blanch, 2018

Gamero, Eduardo, Fernández, Severiano: "Manual básico de derecho administrativo". Ed. Tecnos, 19ª ed., 2022

García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón: Curso de derecho administrativo, Ed. Civitas. Vol I 2020; Vol. II 2022.

Parejo Alfonso, Luciano: Lecciones de Derecho administrativo, Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 12ª Ed., 2022.

Rebollo Puig, Manuel y Vera Jurado, Diego: Derecho Administrativo. Tomo II. Régimen Jurídico básico y control de la administración. Madrid, Tecnos, 2021.

Sánchez Morón, Miguel: Derecho administrativo: parte general. Ed. Tecnos. Madrid, 2022

Santamaria Pastor, Juan: Principios  del Derecho administrativo  general. Tomo II, Ed Iustel, 2018.

Trayter, Joan  Manel; Derecho administrativo . Parte general.  Ed Atelier, 7 ed. 2022.

Palomar, Alberto y Fuertes, Javier: Práctico contencioso-administrativo. Vlex España. Disponible en la biblioteca digital UAB.


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic.