Logo UAB
2023/2024

Didàctica de les ciències experimentals

Codi: 102089 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 3 1

Fe d'errades

En l’apartat d’Avaluació Continuada, en el lloc on apareix “Si s’aprova l’examen de recuperació, la nota global de l’assignatura serà un 5.” Hauria de dir “Si s’aproven les tasques en la recuperació, la nota de la tasca recuperada serà de 5.”

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Grimalt Alvaro
Correu electrònic:
carme.grimalt@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Concepcio Marquez Bargallo
Carme Grimalt Alvaro
Anna Marba Tallada
Victor Lopez Simo

Prerequisits

Es recomana tenir aprovada l'assignatura "Ensenyament i aprenentatge del Coneixement del medi natural, social i cultural".


Objectius

El plantejament de l’assignatura dins el pla d’estudi dels mestres d’educació primària pretén ampliar i aprofundir en els continguts i les competències necessàries per tal d’impartir l’assignatura del Coneixement del Medi.

A l'assignatura es fa èmfasi en les idees científiques que cal treballar amb l'alumnat de primària (el que anomenarem continguts de la ciència escolar), i en la manera de plantejar el procés d'ensenyament-aprenentatge com una activitat que integra la indagació, la modelització i la comunicació.

Els objectius de l’assignatura són:

1) Identificar i discutir els continguts de ciència escolar bàsics - idees clau- que es treballen a l'Educació primària.

2) Aprofundir en la perspectiva del procés d' ensenyament i aprenentatge de la ciència escolar com una activitat que integra la indagació, la modelització i la comunicació (fer, pensar i parlar)

3) Conèixer, proposar i avaluar activitats per afavorir el desenvolupament de la competència científica a primària.


Competències

 • Comprendre els principis bàsics i les lleis fonamentals de les ciències experimentals (Física, Química, Biologia i Geologia).
 • Conèixer el currículum escolar d'aquestes ciències.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.
 • Plantejar i resoldre problemes vinculats amb la vida qüotidiana.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Valorar les ciències com un fet cultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar de forma significativa els recursos TIC en les propostes didàctiques.
 2. Aplicar el coneixement en didàctica de les ciències per analitzar críticament el currículum i establir relacions d'interdisciplinarietat amb la resta d'àrees curriculars.
 3. Demostrar capacitat de crítica d'utilitzar la diversitat de competències cognitivolingüístiques per reflexionar sobre els processos d'ensenyament - aprenentatge de les ciències.
 4. Demostrar la capacitat d'incorporar els valors anteriors en el currículum escolar.
 5. Demostrar la capacitat de treballar en equip a l'hora de dissenyar una proposta curricular.
 6. Demostrar que s'entén la ciència com a part del patrimoni cultural.
 7. Demostrar que s'identifiquen, es practiquen i es defensen actituds de sostenibilitat enfront del món natural.
 8. Demostrar que s'identifiquen, es practiquen i es defensen els drets humans com a coneixement i instrument per a la convivència, així com les actituds d'igualtat de gènere.
 9. Identificar les finalitats, continguts i estructura de les ciències experimentals en el currículum del coneixement del medi en educació primària.
 10. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Ser capaç d'aplicar el coneixement científic per comprendre i actuar sobre els fenòmens de la vida quotidiana.
 12. Ser capaç d'avaluar unitats didàctiques com a forma d'orientar els procesos de millora de la qualitat de la docència.
 13. Ser capaç d'elaborar unitats didàctiques innovadores per a l'ensenyament i aprenentatge dels continguts científics de l'àrea de coneixement del medi que incorporin l'atenció a la diversitat i l'enfocament interdisciplinari del currículum.
 14. Ser capaç d'utilitzar els models bàsics de les ciències experimentals per interpretar i actuar sobre els fenòmens de la vida quotidiana.
 15. Ser capaç d'utilitzar la diversitat de competències cognitivolingüístiques per reflexionar sobre els processos d'ensenyament - aprenentatge de les ciències.

Continguts

1. Ensenyar i aprendre sobre la Terra i els seus canvis a l'escola primària. Quines són les idees clau? Què en diu el currículum? Quines idees prèvies té l’alumnat? Com les podem fer evolucionar?

2. Ensenyar i aprendre sobre els materials i els seus canvis a l'escola primària. Quines són les idees clau? Què en diu el currículum? Quines idees prèvies té l’alumnat? Com les podem fer evolucionar?

3. Ensenyar i aprendre sobre els éssers vius a l'escola primària. Quines són les idees clau? Què en diu el currículum? Quines idees prèvies té l’alumnat? Com les podem fer evolucionar?

4. Ensenyar i aprendre sobre els sistemes físics a l'escola primària. Quines són les idees clau? Què en diu el currículum? Quines idees prèvies té l’alumnat? Com les podem fer evolucionar?

5. Aspectes transversals: actituds envers la ciència, gènere i ciència, sortides al camp i interdisciplinarietat


Metodologia

METODOLOGIA DOCENT 

Sessions en gran grup:

Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants. S’inclouen activitats que poden realitzar-se de forma individual, en parelles o en petit grup i es posen en comú en el grup classe.

Seminaris:

Espais de treball en grup reduïts supervisat pel professorat destinades a aprofundir en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup. Aquestes sessions es faran al laboratori. Recordeu que per entrar al laboratori cal portar bata.

Tutories:

Tutories de resolució de dubtes, de preparació de treballs en grup i de la prova escrita. Revisions d'exàmens.

Treball de l'estudiant:

Elaboració d'activitats, recerca d’informació i materials, estudi i preparació de proves, lectures.

Projecte TransNatura
Transnatura és el títol del projecte pluridisciplinar dissenyat entre els equips docents de cinc de les assignatures de 3r curs del Grau en Educació Primària. Consisteix en una sortida de dos dies i una nit a la Vall de Núria, on es vol proporcionar una vivència intensa i formativa en el medi natural que, a més a més de treballar objectius específics de cadascuna de les disciplines, també facilita l'abordatge d'aspectes transversals com per exemple la sostenibilitat, la vida saludable, la convivència i la relació entre escola i natura, entre d'altres.
 
Assignatures implicades: Didàctica de les Ciències Experimentals, Aprenentatge i DesenvoupamentII, Educació Musical Visual i aprenentatge, Educació Física i la seva Didàctica I, Llengües i aprenentatge.
 
La sortida es durà a terme els dies 23 i 24 d'octubre (grups 21-71) i 26-27 d'octubre (grups 31-41) així doncs, inclou pernoctació. L'assistència és obligatòria. En cas que algú no hi pugui assistir per un motiu justificat, haurà d'acreditar-ho i realitzar un treball compensatori prèviament acordat amb el/la docent. Les activitats que es realitzin durant la sortida formaran part de l'avaluació continuada de les diferents assignatures. L'equip docent especificarà a principis de curs les evidències d'aprenentatge i els criteris d'avaluació corresponents.
 
Amb la informació disponible al mes de juny us podem anunciar que:

Punt de trobada: UAB (parada de busos de la Fac. Ciències de l’Educació)

Preu: 50 euros APROXIMADAMENT (inclou l'autocar, el cremallera, el sopar, el dormir, l’esmorzar i el dinar del segon dia)

Durant el 1r trimestre la UAB obre una convocatòria de beques per finançar la sortida

Els detalls relatius a horaris, preu, itinerari i equipatge es facilitaran a l'inici de curs.

Al Campus Virtual hi trobareu el cronograma de l'assignatura. El primer dia de classe es comença amb una sessió en Gran Grup (a les 8 pels grups de matí i a les 16 pels de tarda) on es distribuiran també els seminaris.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15,5 0,62
Sessions en gran grup 22,5 0,9
Tipus: Supervisades      
Tutories 25 1
Tipus: Autònomes      
Treball de l'alumne 62 2,48

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

Al llarg de l’assignatura es demanaran diverses activitats que són obligatòries de fer malgrat no tinguin una nota associada.  

L'avaluació de l'assignatura de didàctica de les ciències consta de 3 tipus d'activitats d'avaluació: 

 • Examen individual (50% de la nota final): prova d'avaluació final on es demana el desenvolupament de diverses qüestions relacionades amb aspectes tant conceptuals com didàctics treballats al llarg del curs. No recuperable.

 • Activitats individuals de competència científica (25% de la nota final):

  • Activitat individual que s’ha d’entregar a través del Campus Virtual al finalitzar cada bloc de continguts. En aquesta activitat us demanarem que contesteu a preguntes relacionades amb els continguts científics de cada bloc, per tal de poder-vos posar a prova sobre com heu entès els diferents blocs i quins dubtes teniu.
  • Activitat individual de descripció científica relacionada amb la Transnatura. S’haurà d’entregar una setmanadesprés de la realització de la sortida.
 • Activitats en grup de reflexió didàctica (25% de la nota final). Activitats en grup on posareu en pràctica allò après tant a nivell conceptual com a nivell didàctic.

Tant les activitats individuals de competència científica com les activitats en grup de reflexió didàctica són recuperables. Durant el curs, el professorat informarà de les tasques de recuperació i dels terminis.

A títol orientatiu, i segons el número de crèdits de l’assignatura, cal que destineu 68h de treball autònom a l’assignatura. Tot i que vosaltres sou qui millor sabeu com us heu de distribuís les hores, uns adjuntem una possible distribució: 

 

Examen final 

10h 

Activitats competència científica* 

Bloc geologia 

6h 

Bloc química 

6h 

Bloc biologia 

6h 

Bloc física 

6h 

Transnatura

6h

Activitats reflexió  didàctica* 

Bloc de química 

14h 

Bloc de biologia 

14h 

 

DATES D'AVALUACIÓ

GRUP 21 i 41 

Examen final 

 

21/12/23

Activitats competència científica* 

 

Bloc geologia 

04/10/23 

Transnatura

31/10/2023 (21)

03/11/2023 (41)

Bloc química 

08/11/23 

Bloc biologia 

29/11/23

Bloc física 

20/12/23 

Activitats reflexió  didàctica* 

Bloc de química 

15/11/23

GRUP 31 i 71  

Examen final 

 

18/12/23

Activitats competència científica* 

 

Bloc geologia 

15/10/23

Transnatura

31/10/2023 (71)

03/11/2023 (31)

Bloc química 

12/11/23 

Bloc biologia 

3/12/23

Bloc física 

17/12/23 

Activitats reflexió  didàctica* 

Bloc de química 

19/11/23

 

* Aquestes dates poden variar si per circumstàncies no planificades cal modificar el cronograma.  

Totes les activitats d'avaluació que es realitzen al llarg del curs s'han de lliurar en el termini establert en el programa de l'assignatura. Si s’aprova l’examen de recuperació, la nota global de l’assignatura serà un 5.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

L'avaluació de l'assignatura de didàctica de les ciències consta de 3 tipus d'activitats d'avaluació:

 • Examen individual (50% de la nota final): prova d'avaluació final on esdemana el desenvolupament de diverses qüestions relacionades amb aspectes tant conceptuals com didàctics treballats al llarg del curs. Cal tenir una nota mínima de 5 per poder calcular la mitjana de l’assignatura. 

 • Prova de reflexió didàctica sobre el disseny, implementació i anàlisi d'activitats (25% de la nota final): Presentació i defensa del disseny i implementació d'una activitat d'aula i la seva anàlisi tenint en compte les aproximacions comunicatives, dificultatsexpressades per l'alumnat i evolució de les seves idees sobre el model matèria o canvi químic.

 • Prova de reflexió didàctica sobre l'ús de maquetes (25% de la nota final). Presentació i anàlisi del disseny d'una maqueta per respondre una pregunta sobre el model ésser viu. Reflexió didàctica sobre la contribució i limitacions de les maquetes com a recurs didàctic.

Les tres activitats d'avaluació es duran a terme el mateix dia, 21/12/23 (grups 21 i 41), 18/12/23 (grups 31 i 71).

Encas de suspendre l'examen o que malgrat haver-lo aprovat no s’arribi al 5 de mitjana, cal fer l’examen de recuperació. L'examen de recuperació recollirà els tres aspectes descrits de l'avaluació anterior i es farà:

 • G31: el dilluns 5/2/24 de 8-10h.
 • G71: el dilluns 5/2/24 de 18-20h.
 • G21: el dijous 8/2/24 de 8h-10h.
 • G41: el dijous 8/2/24 de 18-20h.

Si s’aprova l’examen de recuperació, la nota global de l’assignatura serà un 5.

 

ASPECTES GENERALS DE L'AVALUACIÓ

Les notes dels treballs i de l'examen es penjaran com a màxim 1 mes després de la seva entrega.

L'assistència a les sortides és obligatòria. No hi ha un mínim de presencialitat als seminaris.

En cas de no superar la prova final o les activitats formatives, la nota final serà 4.5 (en cas que la mitjana sigui igual o superior a aquesta nota) o la nota mitjana (en cas que sigui inferior a 4.5).

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. 

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte  la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada)o suspesa  si el professor considera que no compleix aquests requisits.

Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a 1r i 2n curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al Nivell 1 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària; i que a partir del 3r curs del Grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competència equivalent al Nivell 2 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària (més informació sobre aquests nivells a:

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/competencia-linguistica-1345737529755.html

D'acord amb la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest treball, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball i/o prova individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

Per altres aspectes més genèrics, se segueixen els  Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats competència científica 25% 0 0 11, 14, 15, 13, 6, 7, 9, 1, 10
Activitats de reflexió didàctica 25% 0 0 2, 11, 12, 14, 15, 3, 6, 8, 7, 4, 5, 9, 1, 10
Examen escrit sobre els coneixements adquirits 50% 0 0 2, 11, 12, 14, 15, 3, 6, 4, 9, 10

Bibliografia

Bibliografia rellevant

*Furman, M. (2016) Educar mentes curiosas:la formación del pensamiento científico y tecnológico en la infancia. Es pot descarregar des de https://expedicionciencia.org.ar/wp-content/uploads/2016/08/Educar-Mentes-Curiosas-Melina-Furman.pdf

National Research Council (2012) A Framework for K-12 Science Education: Practices, Crosscutting Concepts, and Core Ideas. Es pot descarregar gratuitament des de nap.edu/13165

*Skamp, K. (2014). Teaching primary science constructively. 5th Edition. Cengage Learning.

Bibliografia bàsica

*Arcà, M. (1990). Enseñar Ciencias. ¿Cómo empezar? Reflexiones para una educación científica de base. Barcelona:Paidós.

*Driver, R. I alt (1989) Ideas científicas de la infancia y la adolescencia. Madrid. Morata.

Giordan, A. (1988). Los origenes del saber: de las concepciones personales a los conceptos científicos.Sevilla: Díada Editores.

Giordan, A. (2001). El meu cos, la primera maravella del món. Barcelona: la Campana

*Izquierdo, M.; Aliberas, J. (2004) Pensar, actuar i parlar a la classe de ciències. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB

*Izquierdo, M (ccord) (2011). Química a Infantil i Primària. Ed Graó

Jorba, J.; Sanmartí, N. (1994) Enseñar, aprender y evaluar: un proceso de regulación continua. Madrid: Centro de Investigación y Documentación Educativa

*Márquez, C, Prat, A (coord.) (2010). Competencia científica i lectora a Secundària. L'ús de textos a les classes de ciències. Barcelona: Dossiers Rosa Sensant, 70

Martí, J. (2012). Aprendre ciències a l'educació primària. Barcelona: Graó

NGSS Lead States (2013).Next Generation Science Standards: For states, by states. Washingotn, DC: The National Academy Press.

*Pujol, R.M. (2001). Les ciències, més que mai, poden ser una eina per formar ciutadans i ciutadanes. Perspectiva escolar, 257, 2-8.

Ramiro, E. (2010). La Maleta de la ciència: 60 experiments d'aire i aigua i centenars de recursos per a tothom. Barcelona: Graó.

*Pujol, R.M. (2003). Didáctica de les Ciencias en la educación primaria. Madrid: Síntesis

*Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona:Graó

*Skamp, K. (2012). Teaching primary science constructively. 4th Edition. Cengage Learning.

Documents oficials

Al web següent i trobareu el currículum vigent així com d'altes documents d'orientació curricular

https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/

Revistes d’Innovació i Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de les Ciències 

Alambique. http://alambique.grao.com (s'hi pot accedir com a usuari UAB)

Enseñanza de las ciencias. Revista de Investigación y Experiencias Didácticas. https://ensciencias.uab.es/ (en obert)

Ciències: Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària. https://revistes.uab.cat/ciencies (en obert)

Revistes d’Innovació i Recerca en Ensenyament i Aprenentatge en general (inclouen ciències) (s'hi pot accedir com a usuari UAB)

Aula de Innovación Educativa

Perspectiva Escolar

Infancia y Aprendizaje 

Webs d'interès

CDEC (Centre de Documentació iExperimentació en Ciències) https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/

Projecte Primary Science (1995). Nuffield Foundation. http://www.nationalstemcentre.org.uk/elibrary/collection/448/nuffield-primary-science

Projecte Seeds of Science, Roots of Reading. University of California Berkeley http://www.scienceandliteracy.org/

Aplicatiu de Recobriment Curricular (materials didàctics del CDEC) http://apliense.xtec.cat/arc/cercador

Guies Habitat per a l'educació ambiental https://www.sostenible.cat/article/guia-habitat-activitats-per-a-leducacio-ambiental

Grup Kimeia, grupkimeia.blogspot.com.es

Altres

Harlen, W. (2010). Principios y grandes ideas de la educación en Ciencias. http://www.gpdmatematica.org.ar/publicaciones/Grandes_Ideas_de_la_Ciencia_Espanol.pdf*

Mapes conceptuals de continguts en progressió d’aprenentatge (del Science Continuum P10, Victoria, Australia)

https://www.education.vic.gov.au/school/teachers/teachingresources/discipline/science/continuum/pages/conceptmaps.aspx

*Couso, D., Jimenez-Liso, M.R., Refojo, C. & Sacristán, J.A. (Coords) (2020) Enseñando Ciencia con Ciencia. FECYT & Fundacion Lilly. Madrid: Penguin Random HouseDocument en línea: https://www.fundacionlilly.com/es/actividades/citas-con-la-ciencia/index.aspx

* llibres escrits per dones


Programari

-