Logo UAB
2023/2024

Aprenentatge i desenvolupament II

Codi: 102084 Crèdits: 4
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària FB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Andy Morodo Horrillo
Correu electrònic:
andy.morodo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Elisabet De las Heras Barnadas
Marta Flores Coll
Susana Donada Colomer

Prerequisits

L’assignatura Aprenentatge i Desenvolupament II, en tant que assignatura bàsica, no té prerequisits especials d’entrada. Però les competències i l’opció metodològica que es pren sí que requereixen una actitud participativa de l’estudiant, que es concreta en la participació activa a l’aula, la predisposició a canvis conceptuals, la lectura dels textos proposats, el domini de la llengua catalana i el treball cooperatiu amb els/les companys/es de classe.


Objectius

L’assignatura Aprenentatge i Desenvolupament II forma part de la matèria Formació Bàsica: Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (Ordre Ministerial ECI/3857/2007). Es tracta d’una formació bàsica, de caràcter obligatori, relacionada amb les matèries bàsiques de l’àrea del coneixement de Ciències Socials i Jurídiques: Educació i Psicologia. En el seu conjunt, la matèria té 18 crèdits ECTS, que es distribueixen en tres assignatures de caràcter obligatori, de 6, 4 i 5 crèdits respectivament: Aprenentatge i Desenvolupament IAprenentatge i Desenvolupament II Diferències i Inclusió. Cada assignatura té una durada semestral i es situen als cursos de segon i tercer.

Aprenentatge i desenvolupament II és una assignatura bàsica de 4 crèdits dins del Pla d’estudis de Graduat/da en Educació Primària. Conjuntament amb la resta d’assignatures del pla d’estudis, s’orienta a la professionalització creixent de l’estudiant del Grau. Té l’objectiu d’ajudar a construir criteris per a l’anàlisi i comprensió de les pràctiques educatives escolars i desenvolupar habilitats i competències per al disseny i la pràctica de l’ensenyament.

Els objectius formatius de l’assignatura són:

 • Revisar les pròpies concepcions sobre l’aprenentatge i l’ensenyament i les pròpies competències professionals amb l'ajut de les aportacions teòriques més rellevants, l'anàlisi sobre l’experiència personal com a mestres i com a alumnes i la contrastació amb els companys/es. 
 • Analitzar els processos psicopedagògics i motivacionals quetenen lloc en el context de l’aprenentatge escolar amb la finalitat d'optimitzar-los.
 • Adquirir estratègies i recursos per a implementar un ensenyament i una avaluació basades en competències i ajustades al context actual i a les evidències.

Competències

 • Abordar i resoldre problemes de disciplina.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar i comprendre els processos educatius a l'aula i fora d'ella relatius al període 6-12.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Comprendre els processos d'aprenentatge relatius al període 6-12 al context familiar, social i escolar.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar al període 6-12.
 • Conèixer les característiques d'aquests estudiants, així com les característiques dels seus contextos motivacionals i socials.
 • Conèixer les propostes i desenvolupaments actuals basats en l'aprenentatge de competències.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuïr a la resolució pacífica de conflictes.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Buscar informació, organitzar-la i presentar-la a classe utilitzant els recursos TIC.
 2. Conèixer i valorar les diferents modalitats de formació permanent de professorat, tant formals com informals per a l'avenç cap a la inclusió.
 3. Dominar les competències comunicatives verbals i no verbals i les habilitats socials que permeten optimitzar el clima relacional d'aula i potenciar la funció docent i tutorial.
 4. Entendre les implicacions de l'aprenentatge de competències (transversalitat, ús condicional i identificació de continguts bàsics) i la seva relació amb els diferents tipus de coneixements.
 5. Entendre les perspectives constructivistes com a una eina per a l'anàlisi, comprensió i millora de les pràctiques escolars.
 6. Estimar la importància dels factors socioafectius en l'aprenentatge escolar ('autoconcepte, atribucions causals i motivació).
 7. Experienciar competències socioemocionals (com l'avaluació d'altres) per tal de poder exercitar-les i millorar-les.
 8. Identificar les diferents concepcions sobre el desenvolupament, i les seves implicacions sobre les pràctiques d'ensenyament.
 9. Identificar les estratègies i fases en l'aprenentatge de les actituds, valors i normes, entenent el conflicte com una oportunitat d'aprenentatge.
 10. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 11. Identificar les influències educatives en els processos d'aprenentatge dels infants.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Reconèixer la importància de la competència social, i dintre dels diferents tipus de coneixements, la rellevància i el tractament educatiu de les actituds, valors i normes.
 14. Reconèixer la importància dels coneixements previs dels alumnes com a punt de partida de la construcció del coneixement, identificant els tipus i formes d'activar-los, avaluar-los i reestructurar-los.
 15. Reflexionar a l'aula, a la llum dels continguts treballats, sobre les experiències de pràctica professional, de forma crítica i constructiva.
 16. Ser conscient de l'evolució del concepte d'intel·ligència cap a posicions més plurals i de la complexitat de la seva potencialitat influència sobre l'èxit escolar.
 17. Simular el rol de tutor de forma ajustada en les entrevistes amb famílies.
 18. Situar la disciplina en l'aprenentatge de les normes i valors, en el marc de la negociació i resolució educativa dels conflictes.
 19. Valorar el treball en equip entre mestres i altres professionals en la identificació, avaluació i resposta a les necessitats educatives dels infants, i elaborar treballs en equip al llarg de l'assignatura.
 20. Valorar la interacció entre iguals, entendre les bases de l'aprenentatge entre iguals com a procés d'ajuda a la reflexió i, a l'hora, per fomentar l'autonomia.

Continguts

1. Docent socioconstructivista competent.

1.1. Ensenyament-aprenentatge des del socioconstructivisme i l'evidència científica.

1.2. Competències professionals en l'ensenyament.

1.3. Identitat docent, gestió de l'aula i resolució d'incidents crítics.

2. Alumnat. Aprenentatge i desenvolupament personal.

2.1. Motivació acadèmica.

2.2. Atenció educativa inclusiva i Disseny Universal per a l'Aprenentatge.

3. Continguts. Què i com aprendre i ensenyar.

3.1. Ensenyament-aprenentatge i avaluació per competències.

3.3. Competència Digital Docent i recursos digitals per a la docència.


Metodologia

En termes generals, la metodologia que es durà a terme en aquesta assignatura incorpora els següents punts:

 • Paidocentrisme.
 • Mètodes i tècniques d’aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu.
 • Mètodes actius i participatius.
 • Perspectiva de gènere.
 • Concepció socioconstructivista i dialògica, en la qual la reflexió constitueix un procés elemental.
 • Ús de les TAC.

L’assignatura combinarà diferents metodologies d’aula com el debat, l’exposició, l’anàlisi de casos, el role-play, etc.

L’assignatura proposa un treball amb la metodologia d’Aprenentatge Basat en Reptes (ABR) que consisteix a partir d’un desafiament real que planteja una entitat/institució amb la qual es tindrà relació i requerirà treballar en equip per proposar possibles solucions, que es planifiquen i es desenvolupen en tres fases: Vincle/Compromís, investigació/Prototipatge i Implementació/Avaluació. Per a més informació sobre reptes. https://challenges.eciu.org/ 

En relació a les tutories, cada docent informarà de l’horari i del procediment per a reservar dia i hora. Les tutories poden ser individuals o grupals. El docent o la docent informarà també si alguna de les tutories té caràcter obligatori.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 10 0,4
Seminaris 20 0,8
Tipus: Supervisades      
Hores de supervisió, tutories i avaluació 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 50 2

Avaluació

Requisits:

Assistència: L'estudiant ha de mantenir una assistència mínima del 80% de l'assignatura per poder obtenir una qualificació positiva. Les absències parcials o retards també es tenen en compte a l'hora de valorar l'assistència.

Els justificants que algunes vegades es presenten en cas d’absència serveixen únicament per explicar l’absència, en cap cas són un eximent de la presencialitat. Només en casos excepcionals, i degudament documentats, el professorat responsable de l’assignatura podrà arbitrar, si és possible, activitats complementàries que compensin la presencialitat exigida.

Còpia i plagi:  La copia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte que pot representar suspendre l’assignatura”. La còpia o plagi es penalitzarà amb un 0 com a qualificació, sense opció a recuperar, tant si és una evidència individual com si és en grup. 

En aquesta línia, cal que en tots els treballs es realitzi una correcta citació de les fonts consultades, seguint les normes de l'estil APA (American Psychological Association).

Utilitzar com a propi el contingut generat per eines d’intel·ligència artificial es considerarà de la mateixa manera que el plagi a efectes d’avaluació.

Competència comunicativa: Per aprovar aquesta assignatura, cal que l’estudiant mostri, en les activitats que se li proposin, una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L'alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el/la docent considera que no compleix aquests requisits.

Actitud: Per aprovar l’assignatura cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa i un compromís ètic amb els principis deontològics de la professió, és a dir, una actitud de respecte, on s’inclou la puntualitat, l’empatia o el respecte a la diversitat i pluralitat d’idees, persones i situacions. Per tant, no s’acceptaran actituds xenòfobes, masclistes, homòfobes o discriminatòries en general. També es requereix la participació activa, l'ús adequat dels dispositius electrònics, la responsabilitat i el pensament crític.

Assoliment: Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar cadascuna de les evidències que s’exposen a continuació. 

  

Evidències d'aprenentatge:

1)    Carpeta d’aprenentatge.

La carpeta d'aprenentatge d'equip pondera amb un percentatge del 30% de la qualificació final de l'assignatura. Caldrà realitzar una entrega parcial per a cada bloc, així com una entrega final de la carpeta revisada. Per a les entregues parcials es rebrà feedback qualitatiu però no una qualificació, ja que aquesta s’atorgarà a l’entrega final, a la qual caldrà indicar i justificar les revisions i canvis realitzats. La carpeta d'aprenentatge parcial de cada bloc s'ha de lliurar com a màxim una setmana després de la finalització del bloc.La carpeta d'aprenentatge final s'ha de lliurar un dia abans de la prova d'avaluació de resolució d'un cas i ha de complir els requisits indicats. Tot i que la carpeta d'aprenentatge es realitza de manera cooperativa, es podrà atribuir una qualificació diferenciada als diferents membres de l'equip. 

2)    Recerca aplicada (Aprenentatge Basat en Reptes)

L'elaboració en equip d'una proposta educativa basada en la recerca i la seva presentació pondera amb un percentatge del 17% de la nota final de l'assignatura. La presentació es realitzarà a la sessió posterior a la finalització el segon bloc temàtic. Les dates concretes són G21: 20 de novembre. G31: 7 de novembre G41: 13 de novembre G71: 3 de novembre.

3)    Role-play de resolució d’un cas

Aquesta prova es fa en format role-playing i pot combinar la intervenció oral i escrita, així com la reflexió individual amb la discussió en grup, tot i que la qualificació és individual. Pondera un 30% de la qualificació final de l'assignatura. L’activitat es realitzarà a la sessió posterior a la finalització del darrer bloc temàtic. Les dates concretes són: G21: 18 de desembre. G31: 5 de desembre. G41: 11 de desembre. G71: 1 de desembre

4)    Reflexió

Es pondera amb un 10% de la qualificació final les reflexions individuals. Aquí s’inclou la reflexió escrita, que es realitzarà després del projecte TransNatura, així com les reflexions orals que es realitzin durant els seminaris.

5)    Actitud i tasques d’aula

Al llarg dels seminaris es valorarà l'actitud, la participació i les competències mostrades (participació activa, pensament crític, competència comunicativa, cooperació, puntualitat, respecte...) així com també es realitzaran tasques vinculades als continguts de l’assignatura com qüestionaris sobre les lectures proposades i la teoria treballada. Aquesta cinquena evidència pondera amb un 13% de la qualificació final.

Resum:

Evidència

Quan es realitza

Pes

Tipologia

Carpeta d’aprenentatge

Entrega parcial en finalitzar cada bloc. Entrega final el dia abans de la resolució de cas.

30%

Construcció cooperativa en equip.

Recerca aplicada

La sessió posterior a finalitzar el 2n bloc.

17%

ABR en equip.

Resolució de cas

La sessió posterior a finalitzar el 3r bloc.

30%

Role-play (grupal, però qualificació individual)

Reflexió

A cada sessió + escrit després de TransNatura

10%

Escrita i oral. Individual.

Actitud i tasques

A cada sessió

13%

Mixta. Individual

 

Recuperació:

Per optar a recuperació, a més de complir els requisits indicats a la Normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, s’ha de tenir en compte el següent:

Es podrà optar a recuperació quan s'hagi suspès una o més evidències i alhora la qualificació mitjana de l'assignatura sigui com a mínim de 3,5. La recuperació consistirà en la realització d’una o diverses activitats amb els mateixos criteris i resultats d’aprenentatge que l'evidència o evidències suspeses. Les recuperacions es lliuraran una setmana després de la notificació a l'estudiant. En cas de ser activitats presencials, es realitzaran l'últim dia de classe o en la data negociada entre l'estudiant i el/la docent. En cas d’haver de recuperar el conjunt de l’assignatura, l’estudiant haurà de realitzar un conjunt de proves, tant escrites com orals, vinculades als resultats d’aprenentatge de l’assignatura, el darrer dia de classe.

Les recuperacions es penalitzaranamb una qualificació màxima d'un 5.

Avaluació única:

En aquesta assignatura l’estudiant es pot acollir a l’avaluació única. L’estudiant d’avaluació única haurà de complir els mateixos requisits d’avaluació que l’alumnat d’avaluació continuada, indicats a l’inici d’aquest apartat (inclòs l’assistència). També haurà d’aprovar totes les evidències però amb la particularitat que les lliurarà totes en una única data (aquesta data coincideix amb l’activitat de role-play de resolució de cas, és a dir, després de finalitzar el 3r bloc) i per tant no rebrà feedback durant l’assignatura. En cas que no es pugui formar un equip de 5 membres amb l’alumnat que opta a avaluació única, totes les evidències s’hauran de realitzar de manera individual. L’evidència corresponent a la Carpeta d’aprenentatge es substituirà per una prova oral davant d’un tribunal format per dos o més docents de l’assignatura. Per a l’exposició de la recerca aplicada l’alumnat haurà de gravar-se en vídeo realitzant aquesta exposició i lliurar la gravació. El Role-play de resolució de cas es realitzarà juntament amb l’alumnat d’avaluació continuada. Les tasques d’aula o qüestionaris vinculats als seminaris i a les lectures es realitzaran tots alhora en la data corresponent.

 

Projecte TransNatura: 
Transnatura és el títol del projecte pluridisciplinar dissenyat entre els equips docents de cinc de les assignatures de 3r curs del Grau en Educació Primària (Aprenentatge i Desenvolupament II, Didàctica de les Ciències Experimentals, Educació Musical Visual i aprenentatge, Educació Física i la seva Didàctica I i Llengües i Aprenentatge). Consisteix en una sortida de dos dies i una nit a la natura (Vall de Núria) en la qual es vol proporcionar una vivència intensa i formativa en el medi natural que, a més a més de treballar objectius específics de les disciplines, també facilita l'abordatge d'aspectes transversals com per exemple la sostenibilitat, la vida saludable,la convivència i la relació entre escola i natura, entre d'altres.

La sortida es durà a terme els dies 23 i 24 d'octubre per als grups 21 i 71, i els dies 26 i 27 d'octubre per als grups 31 i 41; així doncs inclou pernoctació.

L'assistència és obligatòria. En cas que algú no pugui assistir-hi per un motiu justificat, haurà d'acreditar-ho i realitzar un treball compensatori prèviament acordat amb el/la docent. Les activitats que es realitzin durant la sortida formaran part de l'avaluació continuada de les diferents assignatures. Els detalls relatius a horaris, preu, itinerari i equipatge es facilitaran a l'inici de curs.

El preu estimat ronda els 60 euros (inclou l’autocar, el cremallera, el sopar, el dormir, l'esmorzar i el dinar del segon dia). La UAB obre a l’octubre una convocatòria de beques per finançar les sortides de camp.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Carpeta d'aprenentatge 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Recerca aplicada: elaboració d'una proposta 17% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20
Reflexió 10% 0 0 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20
Role-play: resolució d'un cas 30% 0 0 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 20
Taques d'aula i actitud 13% 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 18

Bibliografia

Les referències que s'indiquen a continuació tenen un caràcter orientatiu. El professorat definirà el caràcter obligatori, recomanat o opcional d’aquelles referències que es consideren adients durant el desenvolupament del curs. En l’assignatura podran ser proposades lectures obligatòries i recomanades en català, castellà o anglès.

 

 • APA, Coalition for Psychology in Schools and Education. (2015). 20 principios fundamentales de la psicología para la enseñanza y el aprendizaje desde la educación infantil hasta la enseñanza secundaria. (J. Tourón, Trad.). 
 • CAST (2015). Universal design for learning guidelines version 2.0 Wakefield (A. Dalmau i I. Sala, Trad.), MA: Author. (Treball original publicat el 2011). 
 • Cerdán, R. i Salmerón, L. (coords.) (2018). Claves apra la práctica de la psicología educativa. Paraninfo universidad.
 • Clarà, M. (2017). Teacher resilience and meaning transformation: How teacher reappraise situations of adversity. Teaching and Teacher Education, 63, 82-91. 
 • Col·legi oficial de doctors i llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de Catalunya, (2021). Codi deontològic de la professió docent. Disponible a: https://www.cdl.cat/uploaded_files/userfiles/files/Codi%20CDl%202021.pdf
 • Coll, C. (2010). Enseñar y aprender, construir y compartir: procesos de aprendizaje y ayuda educativa. A C. Coll (Coord.), Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación Secundaria (pp. 31-61). Graó.
 • Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament (2013). Materials per a l’atenció a la diversitat i la inclusió. Direcció General de l’Educació Básica i el Batxillerat.
 • González, A. (2005). Motivación intrínseca para el aprendizaje. A Motivación académica. teoría, aplicación y evaluación. Pirámide. 
 • Monereo, C. (2010). ¡Saquen el libro de texto! Resistencia, obstáculos y alternativas en la formación de los docentes para el cambio educativo. Revista de Educación352, 583–597. 
 • Monereo, C. (2023). Aprender de las crisis: Los incidentes críticos como metodología para educar, también, emocionalmente. Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar, 3(1), 15-37.
 • Ribosa, J. (2020). El docente socioconstructivista: un héroe sin capa. Educar. 56(1), 77-90.
 • Sanmartí, N. (2020). Avaluar és aprendre. L’avaluació per millorar els aprenentatges del’alumnat en el marc del currículum per competències. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. Direcció General de l’Educació Básica i el Batxillerat.
 • Zabala, A., López, A., Moreno, E. i Bosch, O. (2020). Evidències científiques per millorar la pràctica docent. Dossier. Graó.

Programari

Al llarg de l'assignatura, a més de fer ús de l'entorn Moodle de la Universitat (Campus Virtual), es podrà sol·licitar a l'alumnat fer ús de programari divers com:

 • Edició de text (Word, Docs...).
 • CRS (PearDeck, Wooclap...).
 • Creació de contingut visual (Power Point, Genially, Canva...)

Per aquest motiu, és molt recomanable dur portàtil o tauleta a classe.

També és imprescindible que l'alumnat consulti freqüentment el correu institucional i l'aula Moodle.