Logo UAB
2023/2024

Llenguatges i currículums

Codi: 102076 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Maria Margallo Gonzalez
Correu electrònic:
anamaria.margallo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Cristina Aliagas Marin
Anna Juan Cantavella
Mireia Duran Pasola
Maria Manuela Simancas Genicio
Ana Maria Margallo Gonzalez

Prerequisits

Per assolir els objectius de l’assignatura caldrà un bon domini oral i escrit de les llengües catalana i castellana (nivell C2). També es requerirà un domini instrumental bàsic de la llengua anglesa o de la francesa (nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència). 

 


Objectius

La finalitat d’aquesta assignatura és l’adquisició de les bases per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i el coneixement del currículum de llengües a l’Educació Primària, així com de coneixements i pràctiques educatives sobre els següents àmbits específics de didàctica de la llengua i la literatura:

 • L'ensenyament i l’aprenentatge inicial de la llengua escrita.
 • L'ensenyament i l’aprenentatge de la literatura a primària.

En finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de:

 • Conèixer el currículum actual de llengües per a l’Educació Primària, i interpretar-lo a partir de les bases teòriques i dels documents oficials del Departament d’Educació, per poder valorar les pràctiques docents i els materials curriculars (analògics o digitals) que tenen com a finalitat l’aprenentatge de  les llengües i la formació lingüística dels escolars.
 • Entendre la llengua com a part de l’activitat humana contextualitzada i destacar-ne la seva funció epistèmica en la construcció dels coneixements escolars.
 • Saber planificar i actuar en els processos que intervenen en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura en l’etapa dels primers aprenentatges de l’ús de la llengua escrita.
 • Conèixer la literatura infantil adequada als primers cursos de primària i adquirir la competència didàctica i professional necessària per poder relacionar els materials i aprenentatges literaris amb l’aprenentatge de la lectoescriptura.
 • Adquirir el coneixement i competència didàctics i professionals per observar, interpretar, avaluar i regular tasques docents i d’aprenentatge que afavoreixinel desenvolupament de la competència plurilingüe i intercultural dels i les alumnes d’Educació Primària.
 • Conèixer els fonaments teòrics de la didàctica de la literatura que permeten explicar els fenòmens que tenen lloc a l'aula i fer propostes d'innovació per millorar l'aprenentatge d'aquest àmbit. 


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adquirir formació literària i conèixer la literatura infantil.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Conèixer el procés d'aprenentatge del llenguatge escrit i el seu ensenyament.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir i aplicar criteris per valorar els textos escrits dels infants de cicle inicial.
 2. Analitzar críticament propostes educatives presents en llibres de text i altres materials curriculars incloent multimèdia o digitals, de manera que en adaptar-les a contextos concrets es faci evident la seva potencialitat quant a l'aprenentatge de l'alumnat.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 5. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 6. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 7. Conèixer el procés d'aprenentatge inicial de la lectura i l'escriptura, tenint en compte les variacions que hi aporta el context multilingüe de l'aula.
 8. Conèixer i valorar el programari educatiu i espais web adients per a l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües dels diferents nivells educatius.
 9. Conèixer i valorar experiències, materials i propostes didàctiques, amb o sense l'ús de multimèdia i TIC/TAC, per al primer ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita.
 10. Conèixer la literatura catalana de tradició oral així com els llibres i les formes de ficció audiovisual apropiades per als primers lectors, i tenir criteris adequats de selecció escolar a partir de les seves característiques formals i literàries.
 11. Dissenyar propostes educatives d'ensenyament i d'avaluació que contemplin les diferents modalitats d'aprenentatge lingüístic, de manera que s'atenguin adequadament tots els continguts curriculars de l'àrea i responguin a la diversitat de l'alumnat.
 12. Dissenyar pràctiques diverses i articulades de foment de la lectura i l'escriptura al cicle inicial.
 13. Entendre la biblioteca escolar com instrument educatiu del centre, saber planificar la formació d'usuaris de la biblioteca i dissenyar plans lectors de centre.
 14. Fer explícits els referents teòrics sobre adquisició i aprenentatge de llengües i sobre didàctica de les llengües en què es fonamenta el currículum vigent.
 15. Fer propostes de planificació didàctica i d'avaluació i autoregulació del procés d'aprenentatge de llengües que tingui en compte la diversitat de l'aula i que plantegi com a fita l'escola inclusiva.
 16. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 17. Interpretar el currículum de l'àmbit de llengües de la Generalitat de Catalunya, tant en els continguts que s'han d'assolir, com en l'articulació de les llengües de l'escola i en els aspectes transversals que suposa la dimensió comunicativa.
 18. Llegir amb expressivitat textos literaris adequats a l'alumnat de cicle inicial i explicar contes i altres textos de literatura oral.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 20. Saber analitzar els conceptes dels infants de cicle inicial sobre la llengua escrita a partir del coneixement de les seves funcions en la societat actual.
 21. Saber utilitzar la literatura amb relació a l'aprenentatge de la llengua oral, el primer aprenentatge de la llengua escrita i l'educació literària amb dispositius didàctics adequats als seus objectius.
 22. Tenir en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge i valorar les dificultats, deficiències i problemes en afrontar el procés d'aprenentatge de la llengua escrita i reconèixer les vies de solució que s'hi poden trobar tot respectant aquesta diversitat.
 23. Usar les TIC i les TAC en la recerca d'informació i en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i propostes didàctiques en l'àmbit de l'EF.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

BLOC LITERATURA

 
- Què és la lectura literària? Per què llegir literatura a l'escola? Com aprenen a llegir els petits lectors?
- Criteris de tria per a les obres de narrativa a l'escola
- Lectura d'àlbums: llenguatge multimodal i les seves bondats en l'aprenentatge de la lectura.
- Fonaments per a la conversa literària. Llegir narrativa i aprendre a fer lectures distanciades.
- Poesia a l'escola: un itinerari possible.
- Per què llegir els clàssics?

 

BLOC LLENGUA ESCRITA A CICLE INICIAL

- Els models d’ensenyament i aprenentatge de les llengües i el currículum de primària.

- Àmbits i dimensions del currículum de llengües.

- Usos i funcions de la llengua escrita en la societat actual.

- L’entrada al codi escrit. Conceptes dels infants sobre la llengua escrita.

- Els primers aprenentatges de la lectura i l'escriptura. Descripció del procés d'aprenentatge a partir dels models explicatius.

- Revisió històrica de l’ensenyament inicial de la lectura i l’escriptura. Fonamentació de les pràctiques educatives i propostes metodològiques actuals.

- Criteris per a l’anàlisi, interpretació i avaluació dels textos infantils del cicle inicial.

 

        


Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i sota aquesta premissa s’ha planificat la metodologia de l’assignatura referida a les activitats dirigides que es detallen a continuació: 

 

PRESENCIAL EN GRAN GRUP

Les sessions en gran grup inclouen exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari, presentació de les lectures i treballs i  retroalimentació sobre les feines que es porten a terme.

Es desenvolupen  amb tot el grup classe i permeten l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels estudiants, que també podran presentar els resultats dels seus treballs. 

 

DESDOBLAMENTS

Espais de treball en grup reduïts (1/2 part del gran grup)  guiat pel professorat, en els quals, mitjançant l’anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses s’aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup. 

Les sessions de literatura combinen les classes teòriques en gran grup per oferir conceptes de base per a la lectura literària i els fonaments de la didàctica de la literatura, amb tallers de lectura d'obres concretes. Els seminaris funcionen com moments pràctics en què posem a funcionar les regles de la lectura distanciada per aprendre a llegir literatura i centrar la nostra mirada en els com de les obres, més que en els què. Tant els treballs proposats com l'examen tenen l'objectiu de donar eines als estudiants sobre com llegir i treballar la literatura a l'escola.

 

Les sessions d'aprenentatge inicial de la llengua escrita combinen les classes teòriques en gran grup, que ofereixen explicacions sobre el procés d'aprenentatge inicial de la llengua escrita, amb seminaris que ofereixen exercicis pràctics d'aplicació d'aquests conceptes. Tant el treball proposat com l'examen tenen l'objectiu de comprovar la competència dels estudiants per acompanyar el desenvolupament de la lectura i de l'escriptura a cicle inicial des del coneixement didàctic dels processos d'adquisició de la llengua escrita. 

Evaluació de l’actuació docent i de l’assignatura.

Es destinaran aproximadament quinze minuts d’alguna classe per permetre que els estudiants responguin les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i de l’avaluació de l’assignatura. 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 15 0,6
Seminaris 30 1,2
Tipus: Supervisades      
Tutories 30 1,2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 1, 2, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua catalana. 

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d’expressar-se amb fluïdesa, claredat i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professor/a considera que no compleix aquests requisits. 

L’assistència a classe és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no avaluable, encara que hagi realitzat les feines establertes.

El professorat responsable de l’assignatura decidirà conjuntament quina és la valoració global final de l’alumnat en el cas que algun dels blocs de l’avaluació no hagi tingut un resultat acceptable/no hagi estat superat. 

D’acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d’algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota final d’aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-lo, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d’un treball individual a classe el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el treball amb un 0, sense opció de recuperació.

Els dos exàmens s'han d'aprovar amb 5 i els tres treballs s'han de presentar obligatòriament. A partir dels resultats obtinguts s'aplicaran els percentatges de cada prova a la nota final. La nota màxima de les proves recuperades (cadascun dels exàmens) serà de 5.

Les proves d'avaluació contemplaran el respecte a la inclusió i la perspectiva de gènere seguint els següents criteris:

 • Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.

 • Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

 • Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.

 • Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.

 • Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.

 

AVALUACIÓ CONTINUADA

L'avaluació continuada consta de les següents proves i activitats:    

 • Activitat de lectura expressiva en veu alta, parelles. Presentació d'una activitat de lectura literària a cicle inicial. 10% de la nota global.
 • Activitat de guió d'una conversa literària, grupal. Treball en grups de 3 sobre la preparació d'un guió per preparar una conversa literària a classe sobre una obra de literatura infantil. En aquesta nota es poden afegir evidències de treball individual i de la participació a classe sobre el bloc 1. 20% de la nota final.
 • Treball d'observació de produccions infantils, grupal. Treball d'observació i anàlisi d'una activitat funcional de lectura i/o escriptura de nens i nenes de cicle inicial (6 a 8 anys). Els criteris d'avaluació tindran en compte la claredat de l’exposició oral, l’anàlisi de les respostes infantils i la relació amb els continguts de l’assignatura. El treball, que es farà en grups de quatre, es presentarà oralment en sessió de gran grup. Una setmana després, es presentarà el treball per escrit amb una part conjunta (15% de la nota) i una reflexió personal individual (5% de la nota). 20% de la nota global:  15% la part grupal i 5% la reflexió personal.
 •  Prova escrita del bloc de literatura, individual.  Control sobre: la lectura teòrica obligatòria (Colomer, T.;Manresa, M.;Ramada, L.;Reyes, L. (2018). Narrativas literarias en Educación infantil y Primaria. Síntesis), la bibliografia sobre el bloc 1 del programa, les lectures de llibres infantils, i la creació d'activitats d'explotació didàctica de textos literaris. La lectura de llibres infantils inclou un conjunt d’obres diverses de literatura infantil contemporània i alguns clàssics.Aquest examen s'ha d'aprovar amb 5. L'examen es farà el mateix dia que el del bloc de llengua escrita, una setmana després d'haver acabat aquest bloc. 25% de la nota global.
 •  Prova escrita del bloc de llengua escrita a cicle inicial, individual. El bloc de llengua escrita s'avaluarà mitjançant un examen que inclou els continguts d'aquest bloc a més de la lectura dels articles obligatoris treballats. Els criteris d'avaluació d'aquesta prova tindran en compte l'assoliment dels continguts corresponents al bloc 2 del programa. L’examen sobre el bloc 2 s'ha d'aprovar amb 5. L'examen es farà una setmana després d'haver acabar el bloc 2sobre l'aprenentatge inicial de la llengua escrita. 25% del valor global de l'assignatura.

Els resultats dels exercicis lliurats i de les proves es publicaran al campus virtual amb un màxim de 20 dies hàbils següents al seu lliurament. L’estudiant tindrà 5 dies per demanar la revisió de les proves a partir de la data de la seva publicació.  

 

 Els treballs de l'assignatura LiC no són recuperables en cap cas, només ho són les dues proves d'avaluació. 

 S’han programat els exàmens i recuperacions en les següents dates: 19/20/21 de juny (exàmens dos blocs); 3/4/5  de juliol (recuperació). Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals sigui equivalent a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. 

 

 AVALUACIÓ ÚNICA

 Els estudiants que optin a avaluació única han de lliurar o fer les següents proves el dia de l’examen del seu grup (19/20/21 de juny):

Prova escrita del bloc de llengua escrita a cicle inicial, individual. L’examen inclou els continguts del bloc 2 de llengua escrita, la lectura dels articles obligatoris treballats, resolució d’activitats treballades a classe i una anàlisi aprofundida de produccions infantils. Valor: 30% de la nota global 

Prova escrita del bloc de literatura, individual.  Control sobre: la lectura teòrica obligatòria (Colomer, T.;Manresa, M.;Ramada, L.;Reyes, L. (2018). Narrativas literarias en Educación infantil y Primaria. Síntesis), la bibliografia sobre el bloc 1 del programa, les lectures de llibres infantils, i la creació d'activitats d'explotació didàctica de textos literaris. La lectura de llibres infantils inclou un conjunt d’obres diverses de literatura infantil contemporània i alguns clàssics. A més, inclourà la preparació del guió d’una conversa literària sobre un text que es proporcionarà durant la prova. Valor: 30% de la nota global. 

Treball d'observació de produccions infantils, individual. Treball d'observació i anàlisi d'una activitat funcional de lectura i/o escriptura de nens i nenes de cicle inicial (6 a 8 anys). Els criteris d'avaluació tindran en compte la claredat de l’exposició oral, l’anàlisi de les respostes infantils i la relació amb els continguts de l’assignatura. El treball es presentarà oralment i per escrit. 10% de la nota global.

Activitat de guió d'una conversa literària, individual. Treball sobre la preparació d'un guió per preparar una conversa literària a classe sobre una obra de literatura infantil que s’haurà proporcionat prèviament. 10% de la nota global.

Presentació oral de lectura expressiva en veu alta, individual. Presentació d'una activitat de lectura literària sobre un text que s’haurà proporcionat prèviament per a cicle inicial. 10% de la nota global.

Entrevista oral. 10% de la nota global.

S’aplicarà el mateix sistema de  recuperació que per als estudiants avaluats en el marc de l’avaluació contínua. Per presentar-se a la recuperació s’han d’haverpresentat un conjunt d'activitats el pes de les quals sigui equivalent a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura.

Els estudiants que s’acullin a l’avaluació única no lliuraran ni rebran retorn valoratiu ni qualificador de les activitats d’avaluació continuada realitzades durant el procés de desenvolupament de l’assignatura. El lliurament serà únic i concentrat en un mateix dia.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Guió conversa literària 20% 0 0 5, 8, 9, 11, 25
Lectura expressiva en veu alta 10% 0 0 5, 6, 8, 10, 12, 18, 21
Prova escrita bloc de literatura 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24, 25
Prova escrita bloc de llengua escrita a cicle inicial 25% 0 0 3, 4, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24, 25
Treball observació produccions infantils 20% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 23, 24, 25

Bibliografia

Ensenyament i aprenentatge de la literatura  

Cairney, T. H. (1992). Enseñanza de la comprensión lectora. Morata

Chambers, A. (2007). ¿Quieres que te cuente un cuento? Una guía para narradores y cuentacuentos. “Fomentos lectores”. Caracas: Banco del Libro. 

Chambers, A. (2009). Dime. Los niños, la lectura y la conversación. Fondo de Cultura Económica.

Chambers, A. (2007). El ambiente de la lectura. Fondo de Cultura Económica.

Colomer, T.;Manresa, M.;Ramada, L.;Reyes, L. (2018). Narrativas literarias en Educación infantil y Primaria. Síntesis.

Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Síntesis.

Colomer, T. (2005): Andar entre libros. La lectura literaria en la escuela. FCE.

Colomer, T. (ed.) (2002). La literatura infantil y juvenil catalana: un segle de canvis. ICE de la

UAB.

Colomer, T. (dir.) (2002). Siete llaves para valorar las historias infantiles. Fundación Germán

Sánchez Ruipérez.

Jolibert, J. (coord.) (1992). Formar infants productors de textos. Graó.

Lluch, G. (2003). Análisis de narrativas infantiles y juveniles. Publicaciones de la UCLM-CEPLI.

Lluch, G. (ed.). (2000). De la narrativa oral a la literatura per a infants. Invenció d’una tradició literària. Bromera.

Machado, A.M. (2004). Clásicos, niños y jóvenes. Norma.

Molist, P. (2008). Dins del mirall. La literatura infantil explicada als adults. Graó.

Munita, F.;Real, N. (2019). “Simple o ximple? Una reflexió sobre la poesia infantil”. Faristol, núm. 89 (abril), pp. 26-29. ISSN:02013-2427.Versió digital accessible en línia (https://www.clijcat.cat/faristol/descargas/89/6_89.pdf).  

Teixidor, E. (2007). La lectura i la vida. Columna.

Valriu, C. (2010). Història de la literatura infantil i juvenil catalana. La Galera.

 

Ensenyament i aprenentatge de la llengua escrita a cicle inicial

DDAA. (2006). “El primer aprenentatge de la lectura i l’escriptura”, número monogràfic de la revista Articles de Didàctica de la Llengua i la Literatura, nº 40.

Fons, M. (1999). Llegir i escriure per viure. La Galera.

Mata Anaya, J; Núñez Delgado, M.P. i Rienda Polo, J. (Coords y Eds). (2015). Didáctica de la lengua y la literatura. Pirámide. 

Nemirovsky, M. (2009). Experiencias escolares con la lectura y la escritura. Graó.

Noguerol, A. (2007). “Algunes reflexions sobre el nou currículum d'educació primària” en Fòrum. Revista d’Organització i Gestió Educativa, volumen 14: 6-11

Noguerol, A. (2007). “El tratamiento integrado de las lenguas en el marco europeo” en Monografia: El tratamiento integrado de las lenguas. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, número 47: 10-19.

Ribas, T. (2010). “La evaluación en el área lingüística”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 53, 10-21

Servei d’Ordenació Curricular. (2009). Currículum d'Educació Primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya(es pot consultar l’Àmbit de llengües: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, llengua estrangera, segona llengua estrangera en: http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/llengues_pri.pdf%20.

Verdía, E. (2002). “Comentarios al Marco común europeo de referencia para las lenguas”, en Mosaico (número monográfico sobre Marco común europeo de referencia y Portfolio de las lenguas de l

ultura escrita a la catalunya moderna urbana i rural. aprendre i saber de llegir, escriure, comptar i altres arts)

 

Piñol Alabart, D. (2005). “Alfabetització, cultura escrita i classes populars a l’època contemporània”. Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics Núm. XVI, p. 113-132. Portals i recursos digitals  

Recursos de literatura infantil i juvenil: http://www.xtec.net/recursos/lit_inf/index.htm i www.gretel-uab.pangea.org/

http://www.xtec.net/epergam/quins/quins.htm?codi=quins_llib

IBBYcat (Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil): https://www.ibbycat.cat/es/

Recursos de llengua i literatura: www.xtec.es/recursos/catala/index.htm

Portal del Grup de Recerca en Literatura infantil I Educació literària de la UAB. Conté textos I audios d’autors I narradors, materials didàctics, llibres recomanats, etc. http://www.literatura.gretel.cat

Primer aprenentatge de la llengua escrita, dos portals: http://www.xtec.es/~mjulia/projecte/ i http://www.xtec.es/~mmulas/projecte/index.htm

Portal del CIREL (Centre de Suport a la Innovació i Recerca Educativa en Llengües): http://phobos.xtec.cat/cirel/cirel/


Aprenentatges basats en situacions  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf#page=456

Competències transversals  https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf#page=453

Vectors i models de plantilla de programació:  https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica/situacions-aprenentatge/


Ensenyaments al llarg de la vida. Currículum d’educació d’adults. https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/educacio-llarg-vida/

Servei d’educació al llarg de la vida. 

https://projectes.xtec.cat/xarxadults/ensenyaments/llengua-catalana-i-llengua-castellana/

 

 


Programari

No es requereix cap programari específic més enllà d'un coneixement general d'ofimàtica.