Logo UAB
2023/2024

Didàctica i desenvolupament curricular

Codi: 102068 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Patricia Olmos Rueda
Correu electrònic:
patricia.olmos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Sara Colorado Ramirez
Francesca Burriel Manzanares

Prerequisits

L’assignatura de didàctica i desenvolupament curricular, com assignatura de segon curs del grau d’Educació Primària, té com a referents les assignatures d’educació i contextos educatius i teories i pràctiques contemporànies en educació impartides a primer curs. Això significa que per poder desenvolupar adequadament l’assignatura de didàctica i desenvolupament curricular caldran uns mínims de suficiència en relació a les assignatures esmentades. De fet, l’assoliment de les competències en relació als processos i contextos educatius inclou el treball en relació amb la didàctica i el desenvolupament curricular. Per altra banda, podríem dir que contextos educatius i teories i pràctiques contemporànies constitueix una part de les bases i fonament per la didàctica i el desenvolupament curricular.


Objectius

La didàctica i el desenvolupament curricular a la titulació de primària està orientada a comprendre els processos d’ensenyament i aprenentatge en el context de l’educació primària i a analitzar els plantejament curriculars, des del punt de vista del seu disseny i desenvolupament, més permitent i actuals en aquesta etapa d’ensenyament.

Es tracta, doncs, d’una assignatura que tindrà una continuïtat a tercer curs amb l’assignatura planificació, investigació i innovació que permetrà aprofundit i ampliar els plantejaments didàctics i curriculars, en aquest cas, més concretament, en les funcions de planificació, investigació i innovació.

Des d’aquest punt de vista, l’assignatura de didàctica i desenvolupament curricular ha d’establir els referents teòrics i pràctics pel treball a l’etapa d’educació primària.

Els objectius de l’assignatura es concreten en:

 1. Comprendre les diferents concepcions sobre el curriculum i llur relació amb la didàctica.
 2. Analitzar el model i l’estructura curricular actual a l’etapa de l’educació Primària
 3. Analitzar els components del disseny i desenvolupament curricular per competències
 4. Dissenyar processos d’ensenyament i aprenentatge d’acord amb els plantejaments curriculars i les necessitats dels grups d’aprenentatge.
 5. Reflexionar sobre les principals funcions docent, la funció tutorial i la gestió i dinamització del grup d’aprenentatge.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord amb els principis deontològics de la professió.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Conèixer i aplicar experiències innovadores en educació primària.
 • Conèixer i aplicar metodologies i tècniques bàsiques d'investigació educativa i ser capaç de dissenyar projectes d'innovació identificant indicadors d'avaluació.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les necessitats pròpies dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar l'activitat docent i l'aprenentatge a l'aula.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Reconèixer i avaluar la realitat social i la interrelació de factors implicats com a necessària anticipació de l'acció.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar críticament, tot destriant el fonamental de l'accessori, innovacions en l'àmbit de l'educació primària
 3. Analitzar els processos didàctics a l'aula i fora de l'aula.
 4. Analitzar les característiques d'una acció tutorial de qualitat.
 5. Comprendre els processos que es donen en les accions educatives i la seva incidència en la formació integral, tot assumint que l'exercici de la funció educativa ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 6. Comprendre els referents teòrics i legals de les institucions educatives i demostrar un coneixement de la diversitat d''accions que composen el seu funcionament.
 7. Conèixer el plantejament avaluatiu, i concretament els criteris d'avaluació a l'educació primària.
 8. Conèixer experiències internacionals i exemples de pràctiques innovadores en educació per analitzar la pràctica docent i les condicions institucionals que l'emmarquen.
 9. Dissenyar estratègies didàctiques d'acord amb les necessitats i característiques diverses dels grups.
 10. Dissenyar i desenvolupar l'avaluació de l'aprenentatge discent.
 11. Dissenyar processos d'acció tutorial d'acord amb l'anàlisi de les necessitats dels estudiants.
 12. Elaborar projectes d'innovació aplicant la seqüència de programació adequada segons el paradigma o l'enfoc de referència.
 13. Emprar metodologies i tècniques adients per a la planificació de projectes d'innovació.
 14. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Identificar les àrees curricular a l'etapa de primària.
 16. Planificar accions d'ensenyament -aprenentatge que permetin atendre a la diversitat de l'aula.
 17. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 18. Proposar projectes d'innovació concrets per a les aules d'educació primària tenint en compte les possibilitats del context.
 19. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 20. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 21. Vincular la innovació com element de desenvolupament professional.

Continguts

ELS CONTINGUTS DE L'ASSIGNATURA SÓN ELS SEGÜENTS

BLOC 1: La didàctica i la teoria curricular

1. Didàctica i curriculum: aproximació conceptual

2. Teories i paradigmes del curriculum

3. Bases i fonaments del curriculum

BLOC 2: Disseny i desenvolupament curricular

4. Estructura curricular a l'Etapa de l'Educació Primària

5. Les competències bàsiques com a eix vertebrador del disseny i desenvolupament curricular

6. La programació d'aula: De la competència a la concreció dels objectius, selecció i seqüenciació de continguts, estratègies metodològiques pel desenvolupament de competències i avaluació d'aprenentatges

BLOC 3: La funció docent i la gestió de grups

7. Les funcions docents: de la planificació a l'avaluació, la funció tutorial

8. La gestió i dinamització del grup classe


Metodologia

El plantejament metodològic sota el principi de la multivarietat d’estratègies metodològiques ha de facilitar la participació activa i la construcció del procés aprenentatge per part de l’alumne.

En aquest sentit es plantejaran sessions magistrals amb gran grup, activitats de seminaris que permetin el treball en petit grups cooperatius, i es potenciarà el treball autònom.

Així mateix, en el marc d'aquesta assignatura, s'aporta al desenvolupament de la CDD a través del Desenvolupament d'una unitat didàctica integrant les àrees del currículum de primària, inclosa la Competència Digital, on s’integren metodologies innovadores amb tecnologies.

El docent, en aquest plantejament metodològic, ha de donar suport constant a l’alumne (responsable del seu aprenentatge), facilitant els mitjans i recursos necessaris per tal de mediar en el seu procés d’aprenentatge.

Les tutories en aquest context esdevindran una part fonamental de la metodologia de treball.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Gran grup a distància. Activitats magistrals en les que el docent assumeix un rol actiu implicant la participació de l'estudiant en el procés. La finalitat d'aquestes activitats és la de presentar els continguts i la presentació d'activitats 30 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 21
Seminari presencial. Activitats d'aprenentatge cooperatiu mitjançant les quals els estudiants, en grup, treballan per l'assoliments dels aprenentatges. Aquestes activitats estructurades i conegudes a l'inici pretenen l'aprofundiment i aplicació 15 0,6 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21
Tipus: Supervisades      
Supervisada. El·laboració en grup, tutorització i lliuraments de pràctiques. Activitat combinada presencial i distància 16 0,64 2, 10, 12, 13, 18
Tipus: Autònomes      
Autònomes, a distància 75 3 6, 8, 10

Avaluació

En el sistema d’avaluació plantejat en aquesta assignatura es farà un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumne per tal de poder-lo guiar i orientar mitjançant els seminaris i les tutories. D’altra banda, aquest seguiment ens ha de permetre prendre decisions sobre el ritme de desenvolupament de l’assignatura. En finalitzar l’assignatura verificarem el nivell d’aprenentatges assolits tenint com a referència les competències i els objectius plantejats. Aquesta assignatura, també inclou activitats per al desenvolupament de la Competència Digital Docent.

Per avaluar els aprenentatges dels alumnes utilitzarem, bàsicament, tres tipus d’evidències:

 1. El treball en els seminaris i la realització de les activitats/pràctiques/exercicis/proves pràctiques que s’aniran desenvolupant al llarg de l’assignatura (s'haurà de superar aquest bloc d'activitats amb una nota mínima de 5). Es realitzaran un total de 3 pràctiques (en grups cooperatius). Una d'aquestes pràctiques serà el disseny/desenvolupament d’una Unitat Didàctica (integrant les àrees del currículum de primària, inclosa la Competència Digital, on s’integressin metodologies innovadores amb tecnologies). Els terminis de lliurament de les pràctiques demanades seran: Pràctica 1 (Setembre 2023), Pràctica 2 (Octubre 2023), Pràctica 3 (Desembre 2023).
 2. La presentació en grup de la unitat didàctica realitzada (s'haurà de superar amb una nota mínima de 5). Les presentacions es duran a terme entre Desembre 2023 - Gener 2024.
 3. Una prova escrita, individual i presencial dels blocs de contingut i lectures indicades, més de caire teòric (s'haurà de superar amb una nota mínima de 5). Aquesta prova escrita es durà a terme durant Gener 2024 (19 de gener per al grup 21; 24 de gener per als grups 31, 41, i 71). En el cas de que la prova escrita estigui suspesa es podrà recuperar posteriorment (data de recuperació fixada dues setmanes després: 2 de febrer per al grup 21; 7 de febrer per als grups 31, 41 i 71), mitjançant una nova prova escrita, individual i presencial (la nota màxima en el cas de recuperació serà de 5). 

Abans d’entregar una evidència d’aprenentatge, cal comprovar que s’ha escrit correctament les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la normativa APA i d’acord a la documentació que es resumeix en fonts de la UAB: https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdfhttps://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.htmlhttps://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html  

Per tal de superar l’assignatura caldrà realitzar, presentar en la data indicada, defensar (si s’escau) i superar (nota mínima de 5) totes les activitats/pràctiques/exercicis/proves pràctiques sol·licitades i la prova escrita programada.

Un altre aspecte a tenir present serà el pes específics de cada evidència en el conjunt de la nota final de l’assignatura (veure quadre anterior on figura la ponderació).

Les qualificacions de cadascuna de les evidències d’avaluació es faran públiques al campus virtual en un termini màxim de 20 dies hàbils des del seu lliurament. La persona que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació en l’horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa.

AVALUACIÓ ÚNICA

Les evidències de l’avaluació única s’hauran de lliurar al mes de Gener de 2024, coincidint amb la realització de l’examen escrit. Concretament:

 • 19 de gener de 2024 per al grup 21
 • 24 de gener de 2024 per als grups 31, 41, 71.

Aquesta avaluació contempla:

 • Examen escrit que inclou tots els continguts dels diferents blocs i que contempla dues parts: una primera part (tipus test de caràcter eminentment teòric) i una segona part (estudi de cas de caràcter teòric-pràctic). Aquesta prova té una ponderació en l’avaluació final del 50% (20% la primera part i 30% la segona part).
 • El disseny/desenvolupament, el mateix dia de l'examen escrit i una vegada finalitzat aquest, d’una Unitat Didàctica (integrant les àrees del currículum de primària, inclosa la Competència Digital, on s’integressin metodologies innovadores amb tecnologies). Aquesta evidència serà avaluada amb un valor total de 50% sobre el total de la nota.

Totes les evidències contemplades a l'avaluació única hauran de superar-se amb una qualificació mínima de 5.

La data de recuperació de l’avaluació única serà la mateixa que l'establerta en l'avaluació continuada (fixada dues setmanes després: 2 de febrer per al grup 21; 7 de febrer per als grups 31, 41 i 71). S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

La revisió de la qualificaciófinal segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

Tant en el procés d'avaluació continuada com única, en totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa  si el professor considera que no compleix aquests requisits. Per aprovar aquesta assignatura, cal que l'estudiant mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent.

Per aprovar aquesta assignatura caldrà també mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. Caldrà demostrar escolta activa, respecte, participació activa a les classes, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, argumentar, ús adequat dels dispositius electrònics (mòbil, ordinador, etc.), mostra pensament crític i unes conductes que afavoreixen un entorn amable i positiu, democràtic i on es respecten les diferències.

La còpia o plagi, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte i es penalitzarà amb un 0 com a nota de l'assignatura perdent la possibilitat de recuperar-la, tantsi és un treball individual com en grup(en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). 

Per obtenir més informació sobre els criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació es pot consultar el següent enllaç: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345725434468.html


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació d'una pràctica grupal (avaluació grupal) 5% 2 0,08 3, 4, 5, 7, 10, 11, 15
Realització d'una prova escrita sobre el contingut teòric (avaluació individual) 50% 4 0,16 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 21
Treball en els seminaris, realització i lliurament de proves/activitats pràctiques (avaluació grupal) 45% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

A continuació es proporciona la bibliografia bàsica, en el programa de l’assignatura i durant el desenvolupament de la mateixa, es proporcionaran noves referències útils per a  cada tema. 

Barcia, M.I, de Morais Melo, S., & Justianovich, S. (coords.) (2019). Didáctica y Prácticas de la Enseñanza en la formación del profesorado Conceptualizaciones y experiencias en Ciencias de la Educación. Universidad de la Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/95295/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1#page=71

Bolívar, A. (2008). Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ediciones Aljibe.

Darling-Hammond, L. & Bransford, J. (Eds.) (2005). Preparing Teachers for a Changing World. Jossey-Bass.

Fernández Almenara, M. G. (2022). Didáctica y su campo de intervención. Editorial Técnica Avicam.

Jiménez, J.M., González, A.P., & Fandos,M. (2006). Visión general de la didáctica. Publicaciones URV

Herrán, A & Paredes, J. (2008). Didàctica general. La práctica de la enseñanza infantil, primaria y secundaria. McGraw-Hill

Medina, A. & Salvador, F. (Coord.) (2009): Didáctica General. Madrid. https://ceum-morelos.edu.mx/libros/didacticageneral.pdf

Montanero, M. (2019). Didáctica General. Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones. http://dehesa.unex.es/xmlui/bitstream/handle/10662/9225/978-84-09-07197-5.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Picco, S. & Orienti, N. (coords.) (2017). Didáctica y Currículum. Aportes teóricos y prácticos para pensar e intervenir en las prácticas de la enseñanza. Universidad de la Plata. http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/61533/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1

Tejada, J. (2005): Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Davinci.

Tejada, J., & Giménez, V. (Coords.) (2006): Formación de Formadores. Escenario aula. Thomson

Zabala, A. & Arnau, L. (2010). Once ideas claves. Cómo aprender y enseñar competencias. Graó

 

Bibliografia complementària

Dack, H. & Tomlinson, C.A. (2014). Searching for the Irresistible. Phi Delta Kappan, 95, 43-47. https://doi.org/10.1177/003172171409500

Domingo, J. y Pérez Ferra, M. (Eds.) (2015). Aprendiendo a enseñar. Manual práctico de didáctica Pirámide.

John, P.D. (2006). Lesson planning and the student teacher: re-thinking the dominant model. Journal of Curriculum Studies, 38(4), 483-498. https://doi.org/10.1080/00220270500363620

Moral, C. (Coord) (2010). Didáctica. Teoría y práctica de la enseñanza. Pirámide.

Navarro, R. (Coord.) (2007): Didáctica y Currículum para el desarrollo de competencias. Dykinson

Pellejero, L. & Zufiaurre, B. (2010). Formación didácticapara docentes. CCS

Rodríguez Rojo, M. (Coord.) (2002). Didáctica General. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información.  Biblioteca Nueva

Salvador Mata, F., Rodríguez Diéguez, J.L., & Bolívar, A. (Dtores.)(2004): Diccionario enciclopédico de Didáctica. Archidona: Ediciones Aljibe (2 volúmenes).

Sánchez Huete, J.C. (Coord) (2008): Compendio de Didáctica General. Editorial CCS

Sevillano, M.L. (2004): Didáctica en el siglo XXI. Ejes en el aprendizaje yenseñanza de calidad. Madrid: McGraw-Hill

Tomozii, S.E. & Topală, I. (2014). Why do we need to change the educational paradigms? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142, 586-591. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814045984

Viana, M. & Freire, Z.M. (2014). Deconstruction of Paradigms for Teacher Training: A Transdisciplinary Perspective. Journal of Modern Education Review, 4(5), 349-357. http://www.academicstar.us/UploadFile/Picture/2015-1/20151203554224.pdf


Programari

No procedeix