Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ i innovaciˇ a l'aula de matemÓtiques

Codi: 102059 CrŔdits: 5
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500798 Educaciˇ PrimÓria OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Planas Raig
Correu electr˛nic:
nuria.planas@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marc Guinjoan Francisco
Francisco Clemente Ciscar
Lluis Albarracin Gordo

Prerequisits

Aquesta assignatura requereix un coneixement bàsic de matemàtiques equivalent al que s'assoleix amb les matemàtiques de l'Educació Secundària Obligatòria. Es recomana haver cursat i aprovat les assignatures de primer curs: “Matemàtiques per mestres” i l’assignatura de segon curs: “Aprenentatge de les matemàtiques i currículum”. És important tenir una actitud oberta i crítica que faciliti l'apropament a la matemàtica des de diferents perspectives. No s'acceptaran actituds o comportaments discriminatoris i es vetllarà per l'ús inclusiu de la llengua.


Objectius

Es tracta d’una assignatura obligatòria de tercer curs centrada en el desenvolupament de competències professionals d’anàlisi didàctica i matemàtica, a partir de situacions reals de l’aula de matemàtiques a primària, que seran el punt de partida del disseny, gestió i avaluació d’activitats matemàtiques innovadores, interdisciplinàries i inclusives.

Des de Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques, es vol incidir en la capacitat de relacionar i integrar els coneixements que s'han anat construint a les altres assignatures de matemàtica i didàctica de les matemàtiques del Grau. Aquesta assignatura desenvolupa el coneixement pràctic i l’aplicació del currículum de matemàtica de primària en la planificació, el disseny i l’avaluació de tasques i seqüències d’ensenyament i aprenentatge de continguts matemàtics, amb especial atenció als següents: 

1. Geometria: transformacions geomètriques, simetria i semblança.

2. Nombres racionals: nombres decimals i operacions, concepte de fracció i representacions.

3. Mesura: magnituds i unitats de mesura, procediments de mesura. Proporcionalitat.

 Es concreten els següents objectius específics:

1. Conèixer diferents elements teòrics per a l’anàlisi didàctica de situacions d’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques a primària.

2. Desenvolupar competències professionals d’anàlisi didàctica i matemàtic pel disseny, planificació, gestió i avaluació de tasques i seqüències d’ensenyament i aprenentatge sobre nombres, mesura i geometria.

3. Conèixer i analitzar situacions didàctiques, interdisciplinàries i innovadores, identificant els continguts matemàtics i els d’altres àrees que s’hi treballen.

4. Afavorir aspectes innovadors relatius a la gestió de l’aula de matemàtiques i a l’ús de recursos didàctics.

5. Dissenyar intervencions per a l’ensenyament de la matemàtica a primària, a partir del currículum i de les seves directrius teòriques.


CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Analitzar crÝticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar, raonar i comunicar propostes matemÓtiques.
 • ConŔixer les Órees curricular de l'Educaciˇ PrimÓria, la relaciˇ interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluaciˇ i el cos de coneixements didÓctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gŔnere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formaciˇ ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en colĚlaboraciˇ amb altres docents i professionals del centre.
 • Incorporar les tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ per aprendre, per comunicar-se i colĚlaborar en els contextos educatius i formatius.
 • Reflexionar entorn les prÓctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hÓbits i destreses per a l'aprenentatge aut˛nom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Valorar la relaciˇ entre matemÓtiques i ciŔncies com un dels pilars del pensament cientÝfic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situaciˇ didÓctica per l'ensenyament de la matemÓtica, individual o en grup, valorar la seva pertinenša i fer propostes alternatives innovadores.
 2. ConŔixer i aplicar indicadors per a l'avaluaciˇ i el disseny de propostes d'educaciˇ matemÓtica des d'una perspectiva d'equitat i igualtat de gŔnere.
 3. ConŔixer i avaluar crÝticament programari educatiu i espais web adients per l'ensenyament i l'aprenentatge de la matemÓtica.
 4. ConŔixer situacions didÓctiques interdisciplinÓries per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la matemÓtica.
 5. Dissenyar i justificar situacions didÓctiques a partir del currÝculum i les seves directrius te˛riques.
 6. Dissenyar seqŘŔncies didÓctiques innovadores per l'ensenyament de la matemÓtica, a partir de l'˙s dels contextos i l'anÓlisi dels fen˛mens que proporcionen les ciŔncies.
 7. Establir relacions concretes mitjanšant propostes didÓctiques entre les diverses Órees curriculars de l'educaciˇ primÓria.
 8. Identificar aspectes matemÓtics a la vida quotidiana i potenciar el seu ˙s en el disseny d'activitats matemÓtiques.
 9. Identificar bones prÓctiques matemÓtiques i crear-ne de noves.
 10. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?Ómbit de coneixement propi.
 11. Proposar formes d'avaluaciˇ dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. ReconŔixer les aportacions de les competŔncies professionals, competŔncia matemÓtica i d'anÓlisis didÓctic, en la presa de decisions sobre el disseny, la gestiˇ i l'avaluaciˇ de seqŘŔncies d'aprenentatge de les matemÓtiques innovadores a l'aula de primÓria.
 13. Reflexionar sobre les prÓctiques de l'aula per innovar i millorar la tasca docent a partir de l'˙s de les noves tecnologies de la informaciˇ i la comunicaciˇ.
 14. Utilitzar materials i metodologies diverses per a l'aprenentatge de les matemÓtiques, especialment en els continguts de nombre, geometria i mesura.

Continguts

1. Anàlisi matemàtica i didàctica dels continguts matemàtics curriculars de primària

1.1. Geometria: transformacions geomètriques, simetria i semblança.

1.2. Nombres racional: nombres decimal i operacions,  fracció i representacions.

1.3. Mesura: magnituds i unitats de mesura, procediments de mesura.  Proporcionalitat.

 2. Disseny, planificació i anàlisi del treball a l’aula de matemàtiques a primària

2.1.  Disseny d’activitats a l’aula de matemàtiques.

2.2.  Anàlisi didàctica i matemàtica de situacions d’aula de primària.

2.3.  Disseny de seqüències didàctiques competencials a l’aula de matemàtiques a primària.

 3. Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques de primària

3.1. Metodologies pel treballa a l’aula: treball per projectes, resolució de problemes, treball col·laboratiu i racons.

3.2. Recursos pel treball a l’aula de matemàtiques: tecnològics, lingüístics, manipulatius i lúdics.

 4. Avaluació a de l’activitat matemàtica a l’aula de primària

4.1. Continguts d’avaluació en matemàtica: conceptes, processos, competències.

4.2. Formes d’avaluació de pràctiques matemàtiques: avaluació, correcció, qualificació.

4.3. Moments del’avaluació en l’aprenentatge de la matemàtica: inicial, continua, sumativa, final.


Metodologia

Hi haurà sessions setmanals en gran grup i de petit grup. Las sessions de gran grup, dirigides pels professors, es dedicaran, per una banda, a l’anàlisi i discussió de situacions reals d’aprenentatge i ensenyament de les matemàtiques de l’aula de primària i, per altra banda, a la concreció de conceptes i idees matemàtiques que es desprenen d’aquestes situacions.

Per tal d’ajudar al desenvolupament competències professionals d’anàlisi didàctica i matemàtica, els seminaris en grup reduït es basaran en l’anàlisi de situacions reals de l’aula de matemàtiques a primària lligades als continguts matemàtics especificats, a fi de dissenyar i discutir activitats matemàtiques innovadores, interdisciplinàries i inclusives. Igualment, es potenciarà dins dels seminaris en grup reduït l’exposició oral dels processos de disseny i d'anàlisi de les seqüències didàctiques de matemàtiques en l’etapa de primària elaborades pels estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial. Gran grup. 25 1 5, 9
Seminaris TAC. Grup redu´ts. 4 0,16
Seminaris d'exposiciˇ. Grups redu´ts. 4 0,16 5, 9
Seminaris ordinaris. Grup redu´ts. 5 0,2 5, 9
Tipus: Supervisades      
Preparaciˇ prova final 5 0,2
Tutories 20 0,8
Tipus: Aut˛nomes      
Treball de l'alumne de preparaciˇ d'informes, treballs escrits i presentacions orals 62 2,48

Avaluaciˇ

L'assistència a un mínim del 80% de les classes de l'assignatura és obligatòria. Els justificants que algunes vegades l’estudiantat presenta en cas d’absència serveixen únicament per explicar la no assistència, en cap cas són un eximent de la presència. D'altra banda, aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme al llarg de tot el semestre acadèmic mitjançant les activitats que s'indiquen a continuació.

Les activitats avaluables que es realitzen al llarg del curs són bàsicament dues: disseny d’una seqüència didàctica, anàlisi didàctica i matemàtica de casos d'ensenyament i aprenentatge. Totes dues s'han de lliurar en el termini establert. Si no es lliuren dins del termini establert, s'habilitarà un període addicional d'una setmana però l’avaluació de cada activitat tindrà un topall màxim d'un 5 sobre 10. Els terminis de lliurament de les activitats i dels retorns de les correccions per part del professorat es concretaran en el programa de l'assignatura. Els retorns, però, mai no podran ser més tard de 20 dies hàbils des de la rebuda. Els lliuraments de l’anàlisi de cada cas d'ensenyament i aprenentatge, que es començaran en les sessions de seminari, es tancaran setmanalment el dia de la sessió de cada subgrup. El lliurament del disseny d’una seqüència didàctica es tancarà el dia de la sessió de cada subgrup de la setmana final de novembre.

És primordial un ús correcte i adequat de la llengua a tots els lliuraments. La correcció lingüística es considera a l'avaluació de tots els treballs.

El plagi total o parcial de qualssevol activitat d’avaluació i/o la còpia en un prova d’avaluació és motiu directe per suspendre l’assignatura.

La nota d’un treball de grup no és necessàriament la nota individual dels alumnes del grup. El procés d’avaluació individual en de treball en grup està determinat per les evidències d’aprenentatge de cadascú.

Pel que fa a la prova final, per fer mitjana amb la mitja de les activitats formatives, s'ha d'obtenir com a mínim una qualificació de 5. Hi ha recuperació en segona convocatòria.

Pel que fa a les dues activitats formatives d'avaluació, per fer mitjana amb la nota de la prova final, s'ha d'obtenir com a mínim una qualificació mitjana de 5.

Les avaluacions finals i de recuperació seran la dues darreres setmanes lectives de desembre (setmana de l'11 i del 18 de desembre de 2023) segons el dia assignat a cada grup (21, 31, 41, 71). 

Es rep la qualificació de no avaluable si l'estudiantat no ha presentat algun dels treballs, o si no s’ha presentat a les proves individuals de desembre.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Treball en grup: anÓlisi didÓctic i matemÓtic de situacions matemÓtiques i de recursos de l'aula de primÓria. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Treball individual: proves d'avaluaciˇ. 50% 0 0 2, 3, 5, 7, 9, 13
Treball parelles: disseny d'una seqŘŔncia didÓctica de matemÓtiques, relacionada amb els blocs de continguts de primÓria desenvolupats. 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14

Bibliografia

Castelnuovo, E. (1981). La matemática/La geometria. Ketres Editora.

Chamorro. M. C. (2003). Didáctica de las Matemáticas para Primaria. Pearson Educación.

NCTM (2003). Principios y estándares para la educación matemàtica. Sociedad Andaluza de Profesores de Matemáticas.

Segovia, I., L. Rico. (2011). Matemáticas para maestros de Educación Primaria. Ediciones Pirámide.

TAL Team (2001). Children learn mathematics. Freudenthal Institute and National Institute for Curriculum Development.

TAL Team (2005). Young children learn measurement and geometry. Freudenthal Institute and  National Institute for Curriculum Development. 

Webgrafia

https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/educacio-basica

https://serveiseducatius.xtec.cat/cesire/finestra/matematiques

http://www.urg.es/local/jgodino/edumat-maestros

http://www.geogebra.org/cms

http://www.fi.uu.nl/rekenweb/en

http://www.fi.uu.nl

http://www.nctm.org/standards/content.aspx?id=26885

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/novedades.htm

http://www.edu365.cat/aulanet/intermates

http://puntmat.blogspot.com.es


Programari

Per determinar