Logo UAB
2023/2024

Joc i activitats matemàtiques en l'educació primària

Codi: 102058 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Carlos Tinoco Balongo
Correu electrònic:
juancarlos.tinoco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es suggereix que els estudiants que es matriculin en aquesta assignatura hagin cursat i aprovat les assignatures del grau de Mestre d’Educació Primària següents:

“Matemàtiques per mestres”, de primer curs, 

“Aprenentatge de les matemàtiques i currículum”, de segon curs i

“Gestió i innovació a l’aula de matemàtiques”, de tercer curs.


Objectius

OBJECTIUS

- Conèixer, contextualitzar, practicar i classificar els principals jocs abstractes d’arreu del món i de tots els temps.

- Descobrir les relacions entre els jocs i les matemàtiques, per tal que aquells proporcionin un context adequat i constitueixin un recurs significatiu per a l’ensenyament de les matemàtiques a l’Educació Primària.

- Analitzar i dissenyar contextos de joc pels diferents nivells de l’Educació Primària, d’acord amb les estratègies i els continguts matemàtics que sorgeixen en la seva resolució.

- Entendre el context de joc com una activitat lúdica i enriquidora que permet mostrar una visió positiva de les matemàtiques i al mateix temps possibilita el treball cooperatiu.

 

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Analitzar, raonar i comunicar propostes matemàtiques.
 • Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i de la comunicació.
 • Conèixer l'organització de les escoles d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament.
 • Conèixer les àrees curricular de l'Educació Primària, la relació interdisciplinar entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn als procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació ciutadana.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte els sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Valorar la relació entre matemàtiques i ciències com un dels pilars del pensament científic.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar les programacions i activitats d'ensenyament i aprenentatge a la diversitat de l'alumnat.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar els objectius de l'educació matemàtica en les diferents etapes de l'ensenyament primari.
 4. Conèixer i avaluar críticament programari educatiu i espais web relacionats amb el món del joc adients per a l''ensenyament i l''aprenentatge de la matemàtica.
 5. Conèixer situacions didàctiques relacionades amb les matemàtiques lúdiques, de dins i de fora de l'aula, que promoguin tant l'aprenentatge autònom com el treball cooperatiu.
 6. Conèixer, valorar i aplicar jocs matemàtics en els processos d'ensenyament i aprenentatge d'aquesta matèria.
 7. Dissenyar seqüències d'ensenyament i aprenentatge que connectin diferents temes matemàtics.
 8. Dissenyar seqüències didàctiques innovadores a partir dels contextos que proporcionen les matemàtiques lúdiques.
 9. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 10. Identificar, dissenyar i comunicar conceptes, fets i fenomens de diferents ciències factibles de sermodelitzats a través de conceptes matemàtics.
 11. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.

Continguts

 1. Introducció:

Matemàtiques lúdiques i matemàtiques “serioses”.

L’activitat matemàtica, els jocs i les recreacions matemàtiques a través de la història.

L’aplicació dels jocs a la presa de decisions: jocs competitius i jocs col·laboratius. Els dilemes.

       2. Jocs de taula i resolució de problemes

2.1.  Els jocs d’estratègia (Jocs d’alineacions, Jocs de cercar, Jocs de connexions, Jocs de Mancala)

2.2.  La determinació d’estratègies guanyadores: Els petits jocs d’estratègia (Jocs de Nim i de Nimbus)

2.3.  Altres jocs de taula (jocs sobre paper i jocs de peons diversos).

       3. Jocs amb intervenció de l'atzar

3.1. Sistemes per generar situacions d'atzar

3.2. Jocs tradicionals i probabilitat

       4. Les recreacions matemàtiques, un recurs per l'aula: Enigmes i problemes recreatius

4.1. Recreacions numèriques  4.2. Recreacions geomètriques  4.3. Recreacions lògiques

       5. Aprenetatge de les matemàtiques i activitats de caràcter lúdic

 

 

 

 

 
 

Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa que s’ha planificat  

la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació: 

 

Activitat

Hores

Metodologia

 

Presencial en gran grup

15

 

12,5

 

12,5

 

5

 

5

 

 

 

Exposicions per part del professor

 

Taller d’anàlisi de jocs de taula (treball en petit grup)

 

Taller de recreacions matemàtiques (treball en petit grup)

 

Sessions d'anàlisi de recursos a la xarxa

 

Exposicions dels estudiants i altres activitats d'avaluació

 

 

 

 

Com que es tracta d’una assignatura optativa, totes les sessions presencials seran amb tot el grup classe. Tanmateix, tal com s’indica a la metodologia, hi haurà sessions on es realitzarà un treball en petit grup a l’aula sota la supervisió del professor. 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries". La metodologia proposada suposa un desenvolupament presencial de l'assignatura. Si calgués passar a un desenvolupament semipresencial, la part teòrica es faria amb videoconferència (a través del teams) i la part pràctica es faria presencial, però dividint el grup en dos subgrups. Si calgués tornar a un confinament es faria tot a través de teams i del campus virtual. En qualsevol cas sempre seria de manera sincrònica d'acord amb el cronograna de l'assignatura.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
GG 45 1,8 4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories i Seguiment 23 0,92 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Treball individual 75 3 4, 5, 6, 8

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella.

L’estudiant ha d’assistir a totes les classes per poder realitzar les activitats de seguiment. Es contempla la necessitat d'un 80% per un correcte seguiment, en cas contrari es considerarà no avaluable.

També es considerarà no avaluable l’estudiant que no hagi lliurat totes les activitats d’avaluació en els terminis establerts.

Cal que l’estudiant tingui de cadascun dels apartats de l’avaluació una qualificació de 5 com a mínim (un 4 en el cas de la prova final), per a poder ser avaluat globalment.

Les dates d'entrega deles activitats d'avaluació són:

Pràctica d'anàlisi autor: 16 d'octubre de 2023

Pràctica de disseny i resolució tipologia recreacions: 13 de novembre de 2023

Prova final: 18 de desembre de 2023

Treball de disseny d'activitats per a l'aula: 8 de gener de 2024

En cas de no superar alguna de les activitats d'avaluació hi haurà una recuperació que caldrà entregar el dia 22 de gener de 2024

L'alumnat que no obtingui una nota mitjana de 3,5 i aquell que no hagi lliurat tres de les activitats d'avaluació (sent una d'elles la prova final) no tenen dret a recuperació. 

 

 

Activitat d’Avaluació

 

% de la nota

 

Assistència i participació a classe (individual)

10

Pràctica d’anàlisi d’un autor, un llibreoarticle i una tipologia de jocs (individual)

15

Pràctica de disseny i resolució d’una tipologia de recreacions per a l’aula de matemàtiques (en parelles)

15

 

Treball de disseny d’activitats matemàtiques per a l’aula de primària (en petit grup).

Presentació oral del treball (en petit grup)

25

 

Prova final (individual)

35

 

 AVALUACIÓ ÚNICA

En el cas d'Avaluació Única l'estudiant haurà de realitzar les tres activitats d'avaluació amb un pes del 20% cadascuna, així com realitzar la prova final amb un 40% de la nota. 

Cal que l’estudiant tingui de cadascun dels apartats de l’avaluació una qualificació de 5 com a mínim (un 4 en el cas de la prova final), per a poder ser avaluat globalment.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

 

 

 

Avaluació Única

 

% de la nota

 

 

 

Pràctica d’anàlisi d’un autor, un llibreoarticle i una tipologia de jocs (individual)

20

Pràctica de disseny i resolució d’una tipologia de recreacions per a l’aula de matemàtiques (individual)

20

 

Treball de disseny d’activitats matemàtiques per a l’aula de primària (individual o petit grup)

Presentació oral del treball (individual o petit grup)

20

 

Prova final (individual)

40

 

 
 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Asistencia i participació 10% 1 0,04 4, 5, 6, 8
Disseny d'activitats 25% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12
Prova Final 35% 2 0,08 2, 4, 5, 6, 8, 11
Pràctica anàlisi d'un text 15% 1 0,04 3
Pràctica de disseny de recreacions 15% 1 0,04 7, 8, 10

Bibliografia

 

- Bell,R., Cornelius, M. (1990) Juegos con tablero y fichas. Barcelona: Labor.

- Berloquin, P. (1976) 100 Jeux de table. Paris: Flammarion.

- Comas, O. (2005) El món en jocs. Barcelona: RBA-La Magrana.

- Corbalán, F. (1994) Juegos matemáticos para secundaria y bachillerato. Madrid: Síntesis.

- Corbalán, F. (1996) Números, cultura y juegos. Madrid: Videocinco.

- Deulofeu, J. (1999) Recreaciones, juegos y actividades matemáticas, UNO, 20, 89-101.

- Deulofeu, J. (2001) Una recreación matemática: historias, juegos y problemas. Barcelona: Planeta.

- Deulofeu, J. (2003) 131 juegos matemáticos. Barcelona: Martínez Roca

- Deulofeu, J. (2010) Prisioneros con dilemas y estrategias dominantes. Teoría de juegos. Barcelona: RBA

- Deulofeu, J. (2019) La magia de los números. Barcelona: Gedisa

- Fomín, et al. (1998) Mathematical Circles. USA: American Mathematical Soc.

- Gardner, M. (1981) Inspiración !Ajá! Barcelona: Labor

- Gardner et al. (1990) La mathematique des jeux. Paris: Pour la Science

- Grunfeld (1978) Juegos de todo el mundo. Madrid: UNICEF-Edilan

- Guzman, M. (2003) Cuentos con cuentas. Madrid: Nívola

- Wells, D. (1992) The penguin book of curious and interesting puzzles. Londres: Penguin Books

 

Enllaços web:

Jareño, Joan. Calaix +ie. http://xtec.cat/~jjareno/

Jareño, Joan. Blog del Calaix +ie. http://calaix2.blogspot.com.es/

Jareño, Joan. Càlculus. http://xtec.cat/~jjareno/calculus/

NRICH Enriching Mathematics. http://nrich.maths.org/frontpage

CREAMAT. Cesire del Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya. http://srvcnpbs.xtec.cat/creamat/joomla/

DIVULGAMAT. Centro de Divulgación de las Matemáticas. RSME. http://www.divulgamat.net/

 

 

 

Programari

No s'utilitzarà un programari específic si nó que, d'acord amb les diferents tipologies d'activitats d'aprenentatge basades en jocs, s'indicara el programari pertinent en cada cas, al qual es pot accedir, de manera gratuita, a través de la xarxa