Logo UAB
2023/2024

Llenguatge musical

Codi: 102032 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OT 4 A
2500798 Educació Primària OT 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Gimeno Abad
Correu electrònic:
ricard.gimeno@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Les persones que vulguin matricular-se d'aquesta assignatura han d'acreditar estar cursant -o haver superat- el nivell d'estudis musicals corresponents al primer cicle de Grau Mitjà. En cas de no haver seguit estudis musicals reglats, es farà una prova de nivell.


Objectius

- Desenvolupar el sentit musical i la comprensió interna de la música. 

- Conèixer i dominar amb fluidesa el llenguatge musical a nivell rítmic, melòdic, harmònic i de forma. 

- Adquirir autonomia en l'acompanyament harmònic i en la creació i improvisació musical.

-Adquirir uns coneixements essencials de didàctica del llenguatge musical

 


Competències

  Educació Infantil
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar els llenguatges audiovisuals i les seves implicacions educatives.
 • Conèixer els fonaments musicals, plàstics i d'expressió corporal del currículum d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • Conèixer i utilitzar cançons per promoure l'educació auditiva, rítmica i vocal.
 • Conèixer la dimensió pedagògica de la interacció amb els iguals i els adults i saber promoure la participació en activitats col·lectives, el treball cooperatiu i l'esforç individual.
 • Demostrar que coneix i comprèn els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Elaborar propostes didàctiques que fomentin la percepció i expressió musicals, les habilitats motrius, el dibuix i la creativitat.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius i formatius.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
  Educació Primària
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats musicals i plàstiques dins i fora de l'escola.
 • Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de les arts.
 • Conèixer el currículum escolar de l'educació artística, en els seus aspectes plàstic, audiovisual i musical.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant de forma individual com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Promoure el treball cooperatiu i el treball i esforç individuals.
 • Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar la pràctica d'escriptura, composició i reconeixement d'anàlisi a través de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 2. Aprendre a desenvolupar estratègies diverses en la forma de treballar que compaginen l'elaboració de projectes en grup i projectes individuals.
 3. Aprendre a desenvolupar estratègies diverses en la forma de treballar que compaginin l'elaboració de projectes en grup i projectes individuals.
 4. Aprendre a establir relacions entre els diferents llenguatges artístics prenent com a centre la teoria i la praxis de l'activitat musical.
 5. Comprender els processos didàctics i les bases metodològiques que fonamenten l'ensenyament - aprenentatge de la música.
 6. Conèixer i dominar a nivell d'expressió, comprensió i creació els elements propis del llenguatge musical.
 7. Estar capacitat per a cantar i fer cantar en grup, escoltant i respectant a la resta.
 8. Estar capacitat per a treballar en equip.
 9. Estar capacitat per reflexionar i adequar les intervencions didàctiques en diferents contextos i situacions educatives.
 10. Estar capacitats per cantar i fer cantar en grup, escoltant els altres i respectant els altres.
 11. Estar capacitats per treballar en equip.
 12. Haver adquirit coneixements i capacitats i habilitats en la dimensió expressiva i perceptiva de la veu, la cançó, el cant coral i la direcció musical.
 13. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Reconèixer el valor de les activitats musicals relacionades amb el cant, la cançó i la direcció musical en la formació de la persona i el papel fonamental que té a les activitats escolars.
 16. Saber entendre, analitzar i comparar textos pertanyents a diferents dominis del pensament, la cultura i les arts amb els seus possibles vinculacions amb el fet musical.
 17. Saber escoltar i analitzar a nivell rítmic, melòdic, armònic i formal una obra musical.
 18. Saber explicar les principals conseqüències de la incidència de l'ensenyament de les arts en la formació cultural, personal i social de les persones.
 19. Saber, entendre, analitzar i comparar textos que pertanyin a diferents dominis de pensament, la cultura i les arts amb les seves possibles vinculacions amb el fet musical.
 20. Ser capaç de dissenyar activitats dels diferents blocs de continguts de la matèria, d'acord amb els principis metodològics bàsics.

Continguts

1. Els elements propis del llenguatge musical:

1.1. La lectura

1.2. L'escriptura

1.3. La improvisació

1.4. La composició

1.5. L'audició

2. Processos i estratègies tècniques i recursos per a l'ensenyament i l'aprenentatge de la música

2.1. La imitació i la interpretació

2.2. La memòria musical

2.3. El reconeixement i l'audició interior

2.4. L'acompanyament

2.5. La creació

2.6. L'anàlisi

 

3.Didàctica del llenguatge musical a Educació Primària

3.1 Bases essencials

3.2 Seqüènciació dels diferents elements rítmics i melòdics

 

 


Metodologia

La metodologia que es durà a terme al llarg de l'assignatura es basara en aquests principis: 

Les classes es realitzaran a un nivell eminentment pràctic
El treball de coneixement teòric sera una conseqüència de la pràctica diària 

Els procediments bàsics sobre els quals es desenvoluparan les activitats a l'aula seran: 

 

ACTIVITATS DIRIGIDES

L'escolta, l'expressió, la interpretació, la comprensió i la creació musical. S'alternarà el treball en grup i el treball individual.

Realització d'activitats d'anàlisi musical col·lectives, en petit grup i individuals. 

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES 

L'estudiant tindrà dossiers de lectura de repertori musical, materials de suport a l'educació auditiva i d'anàlisi per a realizar les activitats de: 

Lectura d'obres musicals
Anàlisi d'estructures i elements propis del llenguatge musical Recursos i exercicis per al reconeixement musical 

Pràctica de l'anàlisi estructural, formal i harmònic en partitures d'obres de diferents compositors i èpoques.

 

ACTIVITATS SUPERVISADES


Tutories i altres activitats tutoritzades. 

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial amb tot el grup 45 1,8 4, 5, 6, 12, 15, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Activitats supervisades 30 1,2 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 19, 20
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 75 3 2, 3, 4, 9, 12, 16, 18, 19, 20

Avaluació

*CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE L'AVALUACIÓ

 

 

L'avaluació es basarà en els següents aspectes:

 

1 L'avaluació continuada de la pràctica a l'aula i de les activitats que es proposin.

2 Proves escrites de reconeixement, oïda, anàlisi, creació musical i didàctica del llenguatge musical

3 Proves orals de lectura, afinació, cançó i improvisació musical.

 

En aquests 3 aspectes s'avaluaran l'anàlisi d'obres musicals, la comprensió musical (forma i estructura formal), creació musical i improvisació, discriminació auditiva (dictats de diferents tipus) i lectura musical (preparada o a vista). Totes aquestes activitats d'avaluació es treballaran tenint en compte els 3 aspectes.

 

 

Es realitzaran aquestes proves:

 

*AVALUACIÓ ORDINÀRIA (per alumnes d'avaluació continuada)

 

1r QUADRIMESTRE

-els dies 18/12/23 i 20/12/23 es faran les proves del 1r quadrimestre. En aquestes proves (repartides en dues sessions) s'inclouran les activitats d'avaluació següents: Comprensió musical, discriminació auditiva (dictats), improvisació musical, lectura musical i cançó.

-el pes sobre el global d'aquestes proves és del 40%

-seran proves individuals i ratificaran si els aprenentatges treballats durant el quadrimestre estan assolits o no

-la qualificació de cadascuna de les proves serà proporcional al pes de cada activitat d'avaluació

 

 

2n QUADRIMESTRE

-en tornar del període intensiu de Pràcticum IV (principis de febrer) es treballarà el temari de Didàctica del Llenguatge Musical i es realitzarà la corresponent prova d'aquest apartat del programa (el pes sobre el global d'aquesta prova és del 15%)

-el dia 12/6/24 es faran les proves del 2n quadrimestre. En aquestes proves  s'inclouran les activitats d'avaluació següents: Anàlisi d'obres musicals, comprensió musical, creació musical, discriminació auditiva (dictats), improvisació musical, lectura musical i cançó (el pes sobre el global d'aquesta prova és del 45%)

-seran proves individuals i ratificaran si els aprenentatges treballats durant el quadrimestre estan assolits o no

-la qualificació de cadascuna de les proves serà proporcional al pes de cada activitat d'avaluació

 

(Els estudiants que hagin obtingut un resultat superior a 7 en les activitats d'oïda i lectura del 1r quadrimestre, podran optar per fer o no aquestes proves al 2n quadrimestre. En el cas que optin per no fer-les se'ls qualificarà amb el resultat del 1r quadrimestre)

 

Per aprovar l'assignatura és indispensable haver superat satisfactoriament la prova oral de cançó.

 

 

AVALUACIÓ DE RECUPERACIÓ

-el dia 19/6/24 es farà la prova de recuperació que inclourà els ítems no assolits a les proves anteriors

 

 

*AVALUACIÓ ÚNICA

 

-el dia 12/6/24 es faran les proves d'avaluació única. En aquestes proves  s'inclouran les activitats d'avaluació següents: Anàlisi d'obres musicals, comprensió musical, creació musical, discriminació auditiva (dictats), improvisació musical, lectura musical, cançó i didàctica del llenguatge musical a primària.

-seran proves individuals i ratificaran si els aprenentatges treballats durant el quadrimestre estan assolits o no

-la qualificació de cadascuna de les proves serà proporcional al pes de cada activitat d'avaluació

 

Per aprovar l'assignatura és indispensable haver superat satisfactoriament la prova oral de cançó.

 

 

AVALUACIÓ DE RECUPERACIÓ

-el dia 19/6/24 es farà la prova de recuperació que inclourà els ítems no assolits a les proves anteriors

 

 

 

 

*ALTRES ASPECTES GENERALS

 

L'assistència és obligatòria almenys en un 80%.

 

D'acord a la normativa UAB, el plagi o còpia d'algun treball es penalitzarà amb un 0 com a nota d'aquest treball perdent la possibilitat de recuperar-la, possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Si durant la realització d'un treball individual a classe, el professor considera que un alumne està intentant copiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificarà el mateix amb un 0, sense opció de recuperació.

 

 

Es valorarà específicament que l’estudiant sigui un bon model musical (cantant, tocant instruments, ballant, dirigint, escoltant música), amb una bona expressivitat i musicalitat, i transmetent el gust i la cura pel resultat musical.

 

 El perfil didàctico-musical s’ha derecolzar en unes característiques en realitzar activitats d’aula que resulten bàsiques per a exercir de mestre:  1.responsabilitat en la planificació i preparació prèvia del que es necessita 2.capacitat comunicativa, basat en un domini del llenguatge verbal, però també del no verbal (postura corporal, expressió facial, etc.) i dels suports, si és el cas 3.capacitat de gestionar el grup, estant atent a la diversitat existent i conduint les activitats amb assertivitat i empatia 4. atenció al que succeeix durant les activitats i flexibilitat per adaptar-s'hi, tot controlant el temps de què es disposa 5.reflexió i mirada crítica envers la pràctica educativa duta a terme.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi d'obres musicals 10 % 0 0 9
Comprensió musical 10 % 0 0
Creació musical 5 % 0 0 1
Discriminació auditiva 25 % 0 0 6
Improvisació musical 10 % 0 0 12
Lectura musical 30 % 0 0 12
Proposta i identificació de projectes socials 5% 0 0 13, 14
Tasques individuals i en grup 5 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Maideu, J. (1988). Assaig. Vic: Eumo

Mestes, J., Aramon, N. (1983). Vocabulari català de música. Barcelona: Millà

Michels, U. (1985). Atlas de Música. Madrid: Alianza

 


Programari

Programari web recomanable:

 

https://www.noteflight.com/

https://musescore.org/ca