Logo UAB
2023/2024

Pràcticum II

Codi: 102021 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500797 Educació Infantil OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Isabel Garcia Gracia
Correu electrònic:
maribel.garcia@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És recomanable haver fet el pràcticum I 

Per a poder cursar aquesta assignatura és imprescindible disposar del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. És responsabilitat de l'alumne/a demanar-lo per poder aportar-lo al centre abans d'iniciar el període de pràctiques.


Objectius

Les pràctiques de segon (Practicum II) estan pensades perquè l'alumnat adquireixi una visió general del cicle 0-3 d’Educació Infantil i dels processos educatius que  tenen lloc en el mateix. El contingut d’aquestes pràctiques se centra en el coneixement de l'escola bressol i la intervenció docent a l’aula.

Aquesta assignatura està impartida per professorat de set àrees diferents: Ciències Socials, Expressió Musical, Expressió Plàstica, Expressió Corporal, Ciències Experimentals, Matemàtica, Llengua i Psicologia Evolutiva. El seu disseny i ubicació al Pla d’Estudis permet que es relacioni amb les següents assignatures:

 • Processos educatius i aprenentatge (0-6 anys)
 • Els centres educatius d’educació infantil
 • Organització de l’espai escolar, materials i habilitats docents           
 • Societat, família i escola
 • Didàctica de la llengua oral en educació infantil

Les pràctiques de segon tenen com a objectiu fonamental que els estudiants entrin en contacte, com a futurs professionals, amb una escola bressol, és a dir, amb un centre escolar on s’eduquen infants de 0 a 3 anys. Els infants en aquest període realitzen una gran quantitat de canvis fonamentals per al seu desenvolupament i la seva socialització, per això caldrà que els estudiants de mestre facin una observació rigorosa i sistemàtica dels elements clau d’un centre d’aquestes característiques i d’una aula. Observació que els permetrà fer un disseny i aplicació d’una seqüència d’aprenentatge ajustada als infants amb els que interactuen.

Objectius

 1. Conèixer la realitat educativa d’un centre escolar de 0 a 3 anys.
 2. Observar, analitzar i descriure els elements que caracteritzen el centre on fan les pràctiques.
 3. Dissenyar i implementar una seqüència educativa adaptada a la realitat estudiada.
 4. Analitzar i reflexionar sobre la pròpia tasca docent.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la gestió de la mateixa.
 • Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses, potencialitats i debilitats) per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament professional.
 • Conèixer formes de col·laboració amb els diferents sectors de la comunitat educativa i de l'entorn social.
 • Conèixer i aplicar els processos d'interacció i comunicació a l'aula, així com dominar les destreses i habilitats socials necessàries per fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència.
 • Demostrar que coneix l'evolució dels fonaments de dietètica i higiene infantil.
 • Dominar habilitats socials en el tracte i relació amb la família de cada estudiant i amb el conjunt de famílies.
 • Expressar-se adequadament oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Expressar-se i utilitzar amb finalitats educatives altres llenguatges: corporal, musical, audiovisual.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Participar i implicar-se en els actes, reunions i esdeveniments de la institució a la qual es pertany.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com a factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 • Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la tasca docent.
 • Regular els processos d'interacció i comunicació en grups d'estudiants de 0-3 anys i de 3-6 anys.
 • Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i descriure els elements fonamentals que guien l'acció de l'adult en aquestes situacions.
 2. Aplicar destreses i habilitats que afavoreixi la interacció la convivència i la comunicació entre els infants.
 3. Assistir al major nombre possible de reunions de programació i coordinació del centre.
 4. Comunicar informacions, fets i esdeveniments viscuts a l'aula i al centre amb cura i respecte cap a la privacitat de les persones.
 5. Descriure reflexivament la dinàmiques de les diferents reunions i esdeveniments on s'ha participat.
 6. Dissenyar i aplicar accions que enforteixin les debilitats identificades per millorar el seu desenvolupament professional.
 7. Dissenyar, aplicar i avaluar una seqüència d'aprenentatge que respecti la globalitat i singularitat de cada infant.
 8. Donar respostes integrades i complexes davant els fenòmens educatius.
 9. Establir relacions i connexions entre els temes teòric treballats a la facultat i el que observa durant l'estada de pràctiques.
 10. Gestionar i conduir alguna activitat en grup, vetllant que es doni una bona interacció i comunicació entre els infants participants.
 11. Identificar fortaleses i debilitats i marcar-se fites personals en l'àmbit socio-emocional.
 12. Observar i intervenir en el major nombre possible de situacions escolars on participin familiars dels alumnes.
 13. Participar en situacions escolars d'alimentació i higiene dels infants.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula i dels documents del centre.
 20. Recollir i analitzar dades procedents de l'observació directa de l'aula per fer una proposta de seqüència d'aprenentatge adaptada a l'entorn específic i innovadora.
 21. Recollir i analitzar per escrit de forma periòdica les impressions i reaccions personals de la seva estada a l'escola.
 22. Reflexionar oralment i per escrit sobre la pròpia intervenció didàctica.
 23. Relacionar oral i per escrit l'observació realitzada a l'aula i la proposta de seqüència a aplicar amb els elements teòrics de diferents assignatures del grau.
 24. Utilitzar adequadament el llenguatge oral, corporal, musical, plàstic, matemàtic, audiovisual, etc. en l'aplicació de la seqüència d'aprenentatge.
 25. Utilitzar correctament el llenguatge escrit per a descriure i comunicar les vivències i aprenentatges del pràcticum a través de la memòria.
 26. Utilitzar els resultats de l'anàlisi realitzats per prendre decisions de la seva actuació docent.

Continguts

 1. La professió de mestre d’escola bressol: funcions, estratègies, tècniques i actituds professionals.
 2. Anàlisi dels processos de comunicació i interacció a l’aula.
  • Estudi d’intervencions per a l’aprenentatge a l’aula.
  • Reflexió sobre metodologies que promouen la cooperació i l’autonomia en l’ aprenentatge.
  • Anàlisi de l’atenció a la diversitat contemplant diferents ritmes d’aprenentatge.
  • Valor de la inclusió com a estratègia d'aprenentatge
 3. Anàlisi de la funció tutorial.
 4. Anàlisi de pautes de convivència, plantejaments i estratègies de resolució de conflictes.
 5. Anàlisi del currículum d’Educació Infantil.
 6. Contextualització, disseny, realització i avaluació d’una seqüència d’aprenentatge.
 7. Autoanàlisi i autoregulació de la pròpia pràctica i processos d’aprenentatge.

Metodologia

 

Activitat

Hores

Metodologia

Competències

Seminari i tutories individuals

20

Seminaris d’intercanvi, discussió i avaluació  dels processos dissenyats en petit grup.

Conferències i tallers sobre temes específics del pràcticum.

Tutories individuals sobre el disseny de la seva proposta.

Exposicions orals de treballs i conclusions.

TF.1, TF.7, EI10, EI.20, PI.1, PI.2

Estada al centre de pràctiques

210

Estada en el centre educatiu: observació, elaboració d’informes, anàlisi de documents.

Estudi de les situacions quotidianes al centre educatiu: tipus d’activitats i dinàmiques.

Elaboració del diari de camp i notes d’observació.

Aplicació de la seqüència educativa dissenyada (entre 3 i 5 sessions; es recomana fer-ho durant les 3 últimes setmanes).

TF.4, TF.6, EI.2, EI.7, EI.10, EI.11, EI.19, PI.1, PI.2, PI.7

Autònoma

70

Lectura de bibliografia recomanada.

Anàlisi i estudi de la realitat escolar.

Disseny d’una seqüència d’aprenentatge.

Elaboració de la memòria final.

Preparació d’exposicions orals.

G2, EI.20, PI.1, PI.4

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari i tutories individuals 20 0,8 2, 6, 22, 25
Tipus: Supervisades      
Estada al centre de pràctiques 210 8,4 2, 3, 10, 12, 22, 25
Tipus: Autònomes      
Autònoma 70 2,8 22

Avaluació

L’avaluació consta de tres indicadors: (1) Memòria de pràctiques, (2) Participació en els seminaris (grup) i les tutories individuals i (3) Informe avaluatiu del centre. Les activitats d'avaluació d'aquesta assignatura són individuals i no són recuperables. Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascun dels indicadors per separat. Un resultat < 5 (sobre 10) a la memòria, a l’informe o a la participació als seminaris indica que cal repetir el pràcticum II.

En el cas que se suspengui un bloc d’activitats i la mitjana amb la resta de blocs fos superior a 5, per defecte la qualificació final de les pràctiques serà de 4

L’assistència als seminaris de treball a la Facultat és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 90% de seminaris, en cas contrari es considerarà no presentat.

L’assistència presencial a l’escola en horari complert és requisit imprescindible (generalment de 9-17, en funció de l'horari de l'escola). Cal haver estat un mínim de 210h. al centre.

El lliurament de la memòria serà pel Moodle en la data que consti a l’entrega al finalitzar l’estada a l’escola i el feed-back del tutor/a també es realitzarà per aquesta aula virtual. Els resultats de cada una de les avaluacions es retornaran a l'alumnat en el termini màxim de 4 setmanes després de la seva entrega, i s’oferirà una data de revisió en els dies següents a la seva publicació.

IMPORTANT: En qualsevol moment de l’estada a l’escola, l’escola pot elaborar un informe justificat on s’evidenciï que l’alumne no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest alumnesuspendrà automàticament el pràcticum (la nota  numèrica que els hi quedarà serà un 3).

L'alumne/a que abandoni les pràctiques injustificadament tindrà una qualificació de 0.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics.

Recordem que, en el cas de la llengua catalana, a 1r i 2n curs es demana que l'estudiant tingui una competència lingüística equivalent al Nivell 1 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària; i que a partir del 3r curs del Grau l'estudiant haurà d'haver mostrat una competència equivalent al Nivell 2 per a Mestres d’Educació Infantil i Primària (més informació sobre aquests nivells a http://www.uab.cat/web/els-estudis/-competencia-linguistica-1345698914384.html)

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc on es situï el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s’aplicarà la sanció a tots dos alumnes. Volem recordar que es considera “còpia” un treball que reprodueix tot o gran part del treball d’un/a altre/a company/a. “Plagi” és el fet de presentar tot o part d'un text d’un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital a Internet. (veure documentació de la UAB sobre el plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html)

 

L’alumnat ha de mostrar una actitud compatible amb la professió. Si no és així, en qualsevol moment de l'estada al centre de pràctiques, o la universitat pot decidir que l’alumne/a no pot continuar l’estada al centre. En aquests casos la  mentora i la tutora elaboraran un informe de pràctiques justificat on s'evidenciï que l'alumne no pot continuar fent les pràctiques. Si això passa, aquest alumne suspendrà automàticament el pràcticum (la nota numèrica que quedarà serà un 3 i no podrà optar a reavaluació). 

 

L’alumnat ha de complir amb el marc regulador de les pràctiques https://www.uab.cat/web/practicum/normativa-1345881466711.html. En aquest sentit no es pot repetir centre de pràctiques en dos pràcticums diferents. Tampoc es pot fer les pràctiques a un centre on hi ha familiars de primer ordre o on es treballa sense autorització de la coordinació de la universitat https://www.uab.cat/doc/RegulacioPractiquesBOEDOC. 

El calendari de l’estada de pràctiques als centres, dels seminaris i alguns aspectes de la memòria d’aquest pràcticum pot variar per aquells estudiants que el fan vinculat a una estada Nacional o Internacional a través del programa propi UAB (Bressola, Richmond, Munich...), un ERASMUS o SICUE.

Seguint la normativa acadèmica, aquesta assignatura no contempla la possibilitat d'avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe d'avaluació del centre de pràctiques (Individual) 33.3% 0 0 4, 5, 7, 13, 20, 22, 23, 24, 25, 26
Memòria de pràctiques (Individual) 33.4% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Tutories, seminaris, exposició (Individual) 33.3% 0 0 1, 9, 11, 19, 21, 22

Bibliografia

Anton, M. (2007). Planificar la etapa 0-6. Compromiso de sus agentes y su práctica cotidiana. Col·lecció Biblioteca d’Infantil 21. Barcelona: Graó.
Bassedas, E.; Huguet, T. i Solé, I. (1996).Aprendre i ensenyar a l'educació infantil. Barcelona: Graó.

Blanch, S., Gimeno, X. i Careta, A. (2016). Com podem i com volem relacionar-nos amb les famílies des dels serveis d'atenció a la petita infància. In-fàn-ci-a, 211, 36-41. 

Blanch, S., Pérez, E. i Silvente, J. (2016). Com citar i referenciar en els textos acadèmics i científics. Bellaterra: Dipòsit Digital de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Edo, M. (2012). Ahí empieza todo. Las matemáticas de cero a tres años. Números, Revista de Didáctica de las Matemáticas, 80, 71-84.

Edo, M., Blanch, S. i Anton, M. (Coord.) (2016).  El juego en la primera infancia. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Gimeno, X. i Careta, A. (2018). Taula d’observació qualitativa per a la recollida d’informació en entorns d’interacció grupal. Dipòsit Digital de Documents de la UAB, https://ddd.uab.cat/record/199180 

Giovannini, D. (2004). Les activitats a l'escola bressol. In-fàn-ci-a, 136, 15-22.

Laguía, M. J. i  Vidal, C. (1990). Racons d'activitat a l'escola bressol i parvulari. Barcelona: Graó.

Majem, T. i Òdena, P. (2007).Descubrir jugando. Barcelona: Octaedro.

Morgandi,T. (2012). Les activitats quotidianes, Temes d'Infància, 182, 12-15.  

Sugrañes, E.; Alós, M.; Andrés, N.; Casal, S.; Castrillo, C.; Medina, N. y Yuste, M. (2012): Observar para interpretar. Actividades de vida cotidiana para la educación infantil (2-6). Barcelona: Editorial Graó

Tognett, G. (2010). La documentació com a instrument per donar valor a les relacions entre els nens en lesexperiències quotidianes compartides a l’escola bressol, Temes d'Infància, 62, 29-4. 

Vegas, F. (1999). Quan endreçar és una activitat.In-fàn-ci-a, 111, 21-22.

Vila, B. i Cardo, C. (2005).Material sensorial (0-3 años). Manipulación y experimentación. Barcelona: Graó.

Revistes:

In-fàn-cia.
Infància a eu-ro-pa
Guix d'infantil
Web d'interès:

 Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/edinfantil

 Xarxa Territorial d'Educació Infantil de Catalunya 0-6. http://xarxaterritorial.blogspot.com/

 

Programari

No es requereix programari específic