Logo UAB
2023/2024

Protecciˇ civil

Codi: 101876 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Cristina Vicente Moreno
Correu electr˛nic:
cristina.vicente@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.


Objectius

El present programa de formació respon a la necessitat de professionals de la seguretat especialitzats en la gestió integral de serveis de protecció civil o, en general, orientats a la seguretat corporativa en matèria de prevenció de riscos, planificació i gestió de les emergències i de plans d’autoprotecció.

En concret, pel que fa a la seguretat pública els coneixements adquirits preparen l'alumnat per desenvolupar tasques desenvolupades per persones expertes de Protecció Civil que inclouen tant un perfil de l'administració de la Generalitat (tècnics o tècniques de la Direcció General de Protecció Civil i tècnics o tècniques de guàrdia del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya) com de l'administració local i/o comarcal (tècnics o tècniques de protecció civil municipals o comarcals per liderar la protecció civil en els seus àmbits d'actuació i que es basen en la coordinació de tot el relacionat amb la prevenció, planificació i intervenció en emergències).

Pel que fa a la seguretat privada, els coneixements adquirits preparen l'alumat per desenvolupar activitats relacionades amb els plans d'autoprotecció de qualsevol activitat ja sigui generadora de risc com element vulnerable.

Els diferents blocs en que es divideix l’assignatura descriuen i detallen la temàtica de protecció civil basada en la normativa legal vigent.

 

Els objectius formatius són els següents:

 • Conèixer la normativa bàsica de protecció civil i aplicar-la als casos pràctics.
 • Definir el concepte de risc i els seus conceptes associats.
 • Conèixer les diferents metodologies d’avaluació de riscos.
 • Conèixer i extrapolar ala realitat les actuacions bàsiques associades a les fases de la protecció civil.
 • Conèixer els tipus de plans de protecció civil.
 • Saber determinar l’estructura bàsica de contingut d’un pla de protecció civil.
 • Elaborar i redactar un pla de protecció civil (de la Generalitat i municipal).
 • Elaborar i redactar un pla d’autoprotecció.
 • Comprendre els conceptes associats amb l’activació d’un pla i les situacions associades a la seva gestió.
 • Saber extreure conclusions adequades fonamentades a partir d’un cas o supòsit pràctic relacionat amb la gestió d’emergències.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents sistemes de gestiˇ de la seguretat p˙blica.
 6. Dissenyar els plans de protecciˇ civil i de recuperaciˇ de desastres, aplicant criteris preventius.
 7. Dissenyar i implementar plans de recuperaciˇ de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingŔncies.
 8. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Prendre decisions relatives a les contingŔncies pr˛pies de la gestiˇ de riscos en sistemes p˙blics.
 13. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 15. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 19. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 21. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 22. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Els continguts de l'assignatura seran els següents:

 

Bloc 1 – INTRODUCCIÓ

Què és la protecció civil. Qui forma part d’aquest sistema.

Legislació bàsica en matèria de Protecció Civil i Plans d’Autoprotecció.

 

Bloc 2 – OPERATIVITAT D’EMERGÈNCIES

Concepte alerta, emergència.

Funcions, responsables, actuants i organismes implicats en emergències.

Tipus de plans.

Estructura tipus d’un pla d’emergència.

Plans d’emergència vigents a Catalunya i Operativitat.

 

Bloc 3 – GESTIÓ DE LES EMERGÈNCIES

Previsió de les situacions de risc

La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya

Classificació dels riscos greus a Catalunya

Gestió de la informació

Xarxa d’alarmes i avisos a la població

Organització i coordinació dels recursos materials i humans

Centres d’emergències de protecció civil

a) Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT)

b) Telèfon únic d’emergències 112

Coordinació amb altres plans

 

Bloc 4- PLANS ESTATALS I AUTONÒMICS

Organismes responsables de la gestió de l’emergència.

Marc legislatiu.

Plans autonòmics especials i territorials

Avaluació del risc

Implantació autonòmica

 

Bloc 5 – PLANS MUNICIPALS

Àmbit municipal i la planificació de les emergències.

Funcions de la Protecció Civil Municipal en emergències.

Marc legislatiu.

Plans municipals.

Implantació municipal.

 

Bloc 6 – PLANS D’AUTOPROTECCIÓ

Marc legislatiu

Catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció

Els PAU: pautes bàsiques per a la seva elaboració

Estructura organitzativa d’un PAU

Fases i criteris d’activació d’un PAU

Equips d’emergència: organització i funcions

Accions a realitzar

a) Detecció i alerta; avisos interns i externs

b) Sistemes de comunicació en emergències

c) Evacuació i confinament

d) Intervenció

e) Fitxes d’actuació

Implantació, manteniment i actualització d’un PAU

Implantació d’un PAU

Estratègies d’implantació

Simulacres

Programa de manteniment d’un PAU

Actualització i avaluació d’un PAU


Metodologia

Llengua de docència: Català

La metodologia consistirà en la impartició de classes teòriques i pràctiques amb la participació activa de l'alumnat.

En la part teòrica consolidarem el coneixement adquirit de la normativa i el desenvolupament que afecta a la Protecció Civil i a l'Emergència. Es programaran classes amb personal especialitzat.

En la part pràctica l'alumnat treballarà amb casos pràctics relacionats amb els Protecció Civil i els Plans d'Autoprotecció. Es programarà una visita al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, CECAT.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes te˛riques i prÓctiques amb la participaciˇ de l'alumnat 44 1,76 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 3, 8, 9, 11, 14, 21, 22
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics i realitzaciˇ de treballs. Estudi personal. 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

L’avaluació continuada consisteix a la realització de diferents exàmens, exercicis i treballs que permeten obtenir fins a 10 punts.

Hi haurà dues proves d'avaluació contínua (PAC1 i PAC2). Cada PAC té un pes del 25% sobre la nota final.

Per poder sumar les diferents puntuacions i presentar-se a la prova de validació és indispensable complir les condicions següents: 

Treure una nota equivalent a 5 sobre 10 en les PACs, i només en una s’acceptarà l’equivalent a un 3,5/10.

La prova final consistirà en la realització de respondre temes de l’assignatura i relacionats amb el contingut de les PACs amb un pes del 50%.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació,amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

Avaluació única

L’alumnat que opti per l’avaluació única realitzarà una prova final de tot el contingut de l’assignatura (50%) i lliurarà les dues PAC’s (25 % cada pac).

La data d’aquesta prova i el lliurament de les PAC’s serà el mateix programat en l’horari per l’últim examen de l’avaluació continuada.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l’avaluació continuada.

Avaluació de l’alumnat en segona convocatòria o més

L’alumnat que repeteixi l’assignatura ha de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar les PAC’s de l’assignatura a les dates indicades a l’aula Moodle.

 

Examen de recuperació

L’alumnat que no superi l’assignatura, que no arribi a 4,9 (total) de 10, d’acord amb els criteris establerts en els apartats anteriors podrà presentar-se a un examen fina sempre que hagi avaluat en un conjunt d’activitats que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l’assignatura. Si no ha estat avaluat d’aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves ni lliurat les PAC’S, obtindrà una qualificació de No Avaluable segons estableix la Normativa d’Avaluació de la EPSI, sense que tingui possibilitat de presentar-se a l’examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt de continguts de l’assignatura que no s’hagin superat a l’avaluació continuada.

En el cas de superar-se l’examen final l’assignatura i /o lliurament del treball queda aprovat amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l’examen.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a  la Coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l’alumnat devaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consulteu la Normativa d'Avaluació de l'EPSI.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0”.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de 2 treballs realitzats individualment o en grup (s'indicarÓ a classe) 50% (25% cada PEC) 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 3, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Legislació estatal

Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil.

http://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/A02092-02095.pdf

Ley 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/10/pdfs/BOE-A-2015-7730.pdf

Real decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.

Real decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil.

Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

Real decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.

 

Legislació autonòmica

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaljuridic/template.PAGE/menuitem.d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0&javax.portlet.prp_ba5f51819ed19d6c56159f10b0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D145169

Decret 210/1999, de 27 de juliol,  pel qual s'aprova l'estructura del contingut per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals.

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/Arees%20dactuacio/Proteccio%20Civil/Plans%20de%20proteccio%20civil/Plans%20de%20proteccio%20civil%20a%20Catalunya/Docments%20comuns%20pagines%20Plans%20de%20Proteccio%20civil/PPCM_Decret210_1999.pdf

Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

http://www20.gencat.cat/docs/interior/Home/030 Arees dactuacio/Proteccio Civil/Plans dAutoproteccio/Decret 82_2010 dAutoproteccio/Documents/decret_82_2010_autoproteccio.pdf

Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures

 

S’ampliarà bibliografia a l’espai moodle de l’assignatura.


Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365