Logo UAB
2023/2024

Models de seguretat

Codi: 101836 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Cesar Torrero Fernandez
Correu electrònic:
cesar.torrero@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

L'assignatura "Modelos de seguretat" mostrarà els diferents models de seguretat existents, la seva evolució i les seves conseqüències pràctiques en la gestió de la seguretat.OBJETIUS FORMATIUS

Diferenciar els models de seguretat.
Accions de seguretat adequades en funció del model de seguretat concret.
Avaluar l’impacte de la seguretat humana en la societat.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Aplicar els fonaments d'estadística, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 3. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 4. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 7. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 8. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 9. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 10. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 17. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Models de seguretat: Marc teòric

En aquest primer bloc s'explicaran els diferents models de seguretat existents, destacant la diferència entre els models preventius i els models reactius de seguretat.

Models de seguretat: Experiències pràctiques

En aquest segon bloc s'analitzaran diferents accions i operatius de seguretat on s'han aplicat diferents perspectives d'intervenció en funció del model de seguretat emprat.


Metodologia

Llengua de docència: espanyol

Alguna de les classes de les persones convidades pot ser en català

La metodologia d'aquesta assignatura es basarà en un model dinàmic i participatiu.

Els alumnes hauran de realitzar un correcte seguiment de les explicacions del professorat a l'aula,  llegir o estudiar els temes proposats pel professorat, així com participar a classe.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13
Classes teòriques amb la participació activa de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
Tutorías de apoyo a la realización de los trabajos prácticos y teóricos 12 0,48 1, 4, 5, 6, 10, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració i treballs acadèmics de l'assignatura 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

Avaluació continuada

1. Avaluació dels temes treballats a l'aula i avaluació continuada

Treball de l'assignatura i exercicis: lliurament dels treballs i exercicis que es plantegen en classe. La nota d'aquestes proves, exercicis i pràctiques equival al 50% de l'assignatura.

La nota d'aquests exercicis (5 punts (nota màxima) respecte a la nota final de l'assignatura) se sumarà a la nota obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les condicions que s'especifiquen en l'apartat següent.

2. Proves teòriques individuals

Examen: proves individuals, escrites o orals, que permeten valorar els coneixements adquirits per l'estudiant.

La nota d'aquestes proves equival al 50% de l'assignatura. Es programaran dues proves amb un valor del 25% cadascuna.

La qualificació mínima de cada prova teòrica perquè la nota sumi amb les notes obtingudes en les pràctiques és de 3,5.

La nota d'aquestes proves serà de 5 punts respecte a la nota final de l'assignatura).

Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.

El treball de l'assignatura ha de tenir una nota de 4 per a poder sumar a l'avaluació contínua.

Cada prova ha de tenir una nota de 3,5 com a mínim per a poder sumar a l'avaluació contínua.

La nota per a aprovar l'avaluació contínua serà el resultat de suma de les dues proves i el treball de l'assignatura, sempre que s'obtinguin les notes mínimes exigides per a sumar. Per a aprovar l'avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.

 

Avaluació Única

L'alumnat que opti per l'avaluació única realitzarà una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran un treball de l'assignatura amb el mateix contingut exigit per a l'avaluació continuada (50%).

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura realitzarà les proves i exàmens programats i lliurarà el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula *Moodle.

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumnat s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Avaluable, segons les indicacions de la Normativa d'Avaluació de la *EPSI, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura i/o el lliurament del treball, quedarà aprovada amb un 4,9 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a Coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consultar la Normativa d'Avaluació de la *EPSI.

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració i entrega de treballs acadèmics sobre els temes tractats a l'assignatura 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Examen(ns) parcial(s) i Examen final d'avaluació continuada 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17

Bibliografia

Al llarg del curs es facilitaran diferents lectures a l'alumnat, destacant les lectures dutes a terme pel Dr. Manuel Ballbé, com són “El futuro del Derecho administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización”, RAP, núm.174, 2007, y  Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983), ed. Alianza Universidad, 1984, entre d'altres.

 

Ballbé, M. (1983). Orden público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Editorial.

Ballbé, M. (2007). El futuro del Derecho Administrativo en la globalización: entre la americanización y la europeización», Revista de Administración Pública, 174, 215-276. Consultado en https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/47819 el 29 de abril de 2022

Martínez Quirante. (2002). Armas : ¿libertad americana o prevención europea? / Roser Martínez Quirante ; prólogo de Antonio Morales Villanueva. Ariel.

 


Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365