Logo UAB
2023/2024

Metodologia per a la redacció de projectes I

Codi: 101827 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alessandro Demurtas
Correu electrònic:
alessandro.demurtas@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

“Metodologia per a la redacció de projectes (I)” és la primera assignatura de la matèria denominada “Projecte” que es desenvolupa al llarg dels tres primers cursos de Grau de prevenció i de seguretat integral. Per tant, té una funció d’introducció i d’explicació inicial i és una assignatura sobre la que s’han de cimentar els coneixements posteriors. L’assignatura “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” té una part conceptual, on s’explica què és un projecte, i com s’estructura, i es donen les eines per a millorar en la redacció de textos i introduir-se al món de la recerca, però també té una important vessant pràctica, que es tradueix en la redacció de textos i en l’elaboració d’un guió-memòria d’un projecte de dificultat mitjana. Per estudiar profitosament “Metodologia per a la redacció de projectes (I)” no cal haver superat prèviament cap altra assignatura, però sens dubte és molt recomanable repassar els coneixements previs de redacció i comentari de textos, però també els coneixements a nivell d'ofimàtica. El fil conductor d'aquesta assignatura, mitjançant la seva vinculació a un projecte elaborat des del prisma de Bombers de la Generalitat

Objectius Formatius

 • Familiaritzar-se en la forma de treballar a través de projectes.
 • Assumir les pautes d’estructura més freqüents del guió-memòria d’un projecte.
 • Donar les eines necessàries per a millorar la redacció de textos, per tal que es pugui aplicar a la redacció de projectes.
 • Iniciar-se en el mètode científic i conèixer les implicacions de la recerca.
 • Possibilitar que es comenci a elaborar un guió-memòria d’un projecte amb un nivell de dificultat no elevat
 • Conèixer el funcionament del cos de bombers i la seva metodologia de proyectes

 


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 6. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 7. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 8. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats acadèmic-professionals de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 13. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 14. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 15. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 16. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 17. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 18. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 19. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 20. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 22. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

Part Teòrica

Tema 1.- El mètode científic i les fonts d'informació en l'àmbit acadèmic

 1. El mètode científic aplicat a les ciències socials: la falsabilitat i la reproductibilitat
 2. Les fonts d'informació en l'àmbit acadèmic.
 3. Normes de citació. El plagi.

Tema 2.- Planificació: precisions conceptuals

 1. Diferències entre pla, programa, projecte, activitat i tasca
 2. Els tipus de projectes

Tema 3.- Cicle de vida d’un projecte

 1. Fases d’un projecte: visió de diferents propostes de temporització
 2. Els diferents documents d’un projecte al llarg del seu cicle de vida

Tema 4.- Estructuració del guió-memòria d’un projecte

 1. La metodologia aplicable a l’elaboració del guió-memòria d’un projecte: l’Enfocament del Marc Lògic (EML)
 2. Estructura i apartats més habituals del guió-memòria d’un projecte de dificultat mitjana

Part Pràctica 

Tema 5.- Informàtica aplicada als projectes

 1. Eines informàtiques de citació
 2. Microsoft Excel: generació de pressupostos i de gràfics simples
 3. Microsoft Word: nocions avançades dels documents

Tema 6.- Redacció aplicada als projectes

 • L’organització de les dades d’un text: estructuració de l’escriptura i tècniques d’argumentació.
 • Llenguatge planer
 • Consells de redacció del guió-memòria d’un projecte

Aplicacions pràctiques sobre el cos de bombers:

BLOC 1. Presentació

BLOC 2. La gestió de la incertesa i la complexitat

BLOC 3. Context psicosocial emergències

BLOC 4. Introducció als sistemes de comandament

BLOC 5. Introducció al Incident Command System

BLOC 6. Introducció al Mission Command

BLOC 7. Presa de decisions en emergències

BLOC 8. La gestió de l’error i de l’expertesa en les organitzacions d’alta complexitat i risc

BLOC 9 La gestió de l’error i de l’expertesa en els equips de treball en emergències

 


Metodologia

Llengua de docència: castellà per la part teórica, català per la part pràctica 

Com s'ha indicat a la contextualització de l'assignatura, "Metodologia per a la redacció de projectes (I)" té un vessant teòric i un vessant pràctic que combinen diferents eines d'aprenentatge, com les tradicionals classes teòriques i pràctiques, la resolució de casos pràctics relacionats amb diferents àmbits de la seguretat integral (protecció civil, àmbit social, àmbit empresarial), i les noves eines ofertes per les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).

Cada sessió es divideix en dues parts: a la primera part, el professorat ofereix una explicació dels continguts teòrics i intenta aconseguir una participació activa de les persones presents a través de la formulació de preguntes i consideracions que permeten generar un debat fluid i constructiu. A la segona part, l'alumnat realitza activitats pràctiques i de resolució de casos concrets per reforçar l'aprenentatge de manera immediata i facilitar el repàs a casa dels continguts.

Aquesta metodologia permet a l'alumnat que assisteix a totes les classes fer l'esforç d'aprenentatge més gran directament a l'aula, gràcies a la participació activa ia la col·laboració amb les altres persones presents.

Aquestes tècniques intenten familiaritzar lalumnat amb diferents tipologies de textos de lactualitat (documents de planificació, documents dels mitjans de comunicació, de les autoritats internacionals, europees, estatals, autonòmiques i locals, entre altres).

La incorporació de les TIC es garanteix gràcies a l'ús de contingut multimèdia durant les classes teòriques i de resolució de casos pràctics, a l'ús del Campus Virtual per a les tutories de supervisió, els debats i els fòrums de discussió.

A més, el curs preveu que l'alumnat faci un treball grupal a exposar a l'aula durant la simulació d'un concurs per guanyar el finançament de l'Institut de Crèdit Oficial d'Espanya: això permet que la classe es familiaritzi amb les convocatòries actuals ofertes per les autoritats a l'àmbit de la digitalització de les empreses espanyoles. Aquesta pràctica motiva el treball en grup i enforteix les capacitats de coordinació entre persones.

D'acord amb la perspectiva de gènere, es motiva l'alumnat a formar grups mixtos per reproduir un entorn formatiu més obert i proper a la realitat professional.

Aquesta metodologia combinada permet garantir l'aprenentatge no només de les competències bàsiques, sinó també de competències específiques com l'E09, relativa a la capacitat de planificar i coordinar els recursos propis dels subsistemes de seguretat: persones, tecnologies i infraestructures; les competències generals com la G04 sobre l'actuació professional sensible a les desigualtats per raons de sexe o gènere; i les competències transversals, com la T01 sobre el desenvolupament del pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat integral.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Projecte 12 0,48
Tipus: Autònomes      
Estudi Individual 94 3,76

Avaluació

Avaluació continuada

El sistema d'avaluació consistirà en dues proves individuals presencials, el lliurament i defensa pública d'un treball grupal sobre un guió memoria del projecte i l'examen final individual presencial.

 

Primera prova: 20% de la nota

Estils de citació i tècniques d'argumentació.

 

Segona prova: 20% de la nota

Planificació de projectes i plantejament del marc lògic.

 

Treball en grup sobre memòria de guió memoria de projecte: 20% de la nota

El treball en grup ha de tenir una nota de 5 per aprovar l'assignatura. Consisteix en redactar i defensar un guió memòria del projecte davant de tot l’alumnat durant l'última classe del curs al gener.

 

Examen final: 40% de la nota

L'examen ha de tenir una nota de 5 per aprovar l'assignatura. El contingut cobreix totes les àrees principals del temari ja tractat a classe i avaluat en proves anteriors.

 

La nota per superar l'avaluació continuada serà el resultat ponderat d'aquests quatre elements. Per aprovar l'avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser igual o superior a 5.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran de forma individual la redacció del guió memòria del projecte (50%). Per poder aprovar l'assignatura, la nota mìnima de la redacciò del guió memòria ha de ser 5.

Tota persona que pensi acollir-se a aquesta opciò d'avaluació, ha de contactar amb el professorat abans de les vacances de Nadal per poder obtenir el vistiplau a la No serà admesa cap lliurament que no hagi estat prèviament acordada amb el professorat.

La data per a aquesta prova i el lliurament del guió memòria del projecte serà la mateixa programada en l' horari per a l' últim examen d' avaluació continuada.

S' aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l' avaluació continuada.

 

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

Els estudiants que repeteixin l'assignatura hauran de presentar-se a les proves i exàmens programats i lliurar el treball individual sobre el guió memòria del projecte en les dates indicades a l'aula Moodle. Es recomana a tots els estudiants repetidors que es posin en contacte amb el professor abans de finals de setembre.

 

Sistema d'avaluació de recuperació

Els estudiants que suspenguin l'assignatura podran presentar-se a un examen final sempre que hagin estat avaluats en un conjunt d'activitats equivalents a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura: és a dir, per poder optar a la recuperació, han d'haver realitzat el treball de guió memòria i dues proves individuals més.

Si no has estat avaluat per aquestes dues terceres parts (que ha d'incloure la redacció del guió memòria) perquè no t'has presentat als exàmens, rebràs una qualificació de No Presentat, sense poder presentar-te a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es reavaluaran tots els continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En cas de superar l'examen final, s'aprovarà l'assignatura amb un màxim de 5, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

Els estudiants que necessitin canviar una datad'avaluació han de presentar la sol·licitud omplint el document a l'espai Tutoria Moodle EPSI.

Un cop emplenat, el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

En el cas de l'alumnat d'avaluació única, el procés de revisió serà el mateix.

 

Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, aquest acte d'avaluació es qualificarà amb 0 amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si es donen circumstàncies que impedeixin el normal desenvolupament de l'assignatura, els professors podran modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

 

Plagi

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'un projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Examen 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Fitxes de seguiment 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

El professor responsable de l’assignatura posarà a disposició dels alumnes, a través de l’Aula Moodle, uns materials docents per a preparar els diversos temes de l’assignatura. És convenient, a més, consultar la següent bibliografia de l’assignatura (citada a continuació seguint l’estil APA 6th Edition):

 • Cassany, D. (2007). Esmolar l'eina: Guia de redacció per a professionals. Barcelona: Editorial Empúries.
 • Cassany, D. (2008). La cuina de l'escriptura. Barcelona: Editorial Empúries.
 • Mille Galán, J. M. (2008). Manual bàsic d'elaboració i avaluació de projectes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • UVic (2016), Guía para elaborar citas bibliográficas en formato APA, UVic Biblioteca, disponible en https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf 

Enllaç a les normes APA 2021: https://normas-apa.org/etiqueta/normas-apa-2021/ 

Enllaç a les diferències entre la sisena i la setena edició de les normes APA: https://normasapa.in/

Enllaços recomenats:

Observatori Dona i Seguretat: https://www.mujeryseguridad.es/ 

Banc Mundial (2022), Necesitamos más niñas y mujeres en la ciencia. ¿Cuáles son las tres formas en que podemos apoyarlas?, disponible en https://blogs.worldbank.org/es/education/necesitamos-mas-ninas-y-mujeres-en-la-ciencia-cuales-son-las-tres-formas-en-que-podemos 

 

 


Programari

S'espera que les i els estudiants tinguin els coneixements bàsics sobre l'ús dels programes informàtics més comuns per a la recerca d'informació en internet, i per a l’elaboració i edició de textos, quadres i gràfics.