Logo UAB
2023/2024

Educació de la veu i la seva salut

Codi: 101726 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500893 Logopèdia OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josefa Martin Galan
Correu electrònic:
josefa.martin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cap.


Objectius

Al finalitzar l’assignatura l’alumne serà capaç de:

 • Tenir consciència de la importància de l’actitud corporal i de la respiració per una bona fonació.

 • Prendre consciència del propi aparell fonador i de les seves possibilitats vocals i expressives.

 • Saber utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocals per a una bona emissió de la veu.

 • Saber trobar l’adequada utilització dels elements que determinen la qualitat i l’eficiència en l’emissió vocal: el timbre, l’entonació, la intensitat, l’expressivitat, l’articulació, la projecció.

 • Experimentar les pròpies capacitats comunicatives individualment i en grup per tal de desenvolupar hàbits d’observació d’un mateix i de l’altre com a eines indispensables del procés reeducador.

 • Conèixer i experimentar exercicis de reeducació vocal per a solventar trastorns vocals.


Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació.
 • Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 • Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 • Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
 • Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
 • Integrar els fonaments biològics (anatomia i fisiologia), psicològics (processos i desenvolupament evolutiu), lingüístics i pedagògics de la intervenció logopèdica en la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals
 • Observar i escoltar activament en els diferents processos de la intervenció logopèdica.
 • Presentar una producció de la parla, una estructuració del llenguatge i una qualitat de la veu adequades.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els elements posturals i respiratoris d'altres persones i la relació que tenen amb la qualitat de veu emesa, així com amb possibles factors de risc d'alteracions de la veu.
 2. Analitzar i sintetitzar.
 3. Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 4. Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 5. Descriure els fonaments biològics (anatomia i fisiologia) de la intervenció logopèdica en trastorns de la veu, amb especial èmfasi en elements posturals i respiratoris.
 6. Descriure i experimentar exercicis de reeducació vocal per resoldre trastorns vocals.
 7. Descriure la influència de la pròpia experiència personal de la veu i l'expressió corporal a fi de dur a terme una tasca logopèdica flexible i eficaç.
 8. Explicar la importància de l'actitud corporal i de la respiració per a una bona fonació.
 9. Explicar la importància del propi cos, la seva dinàmica energètica i l'actitud corporal com elements imprescindibles per a una bona fonació i comunicació.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 13. Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
 14. Utilitzar adequadament els elements que determinen la qualitat i l'eficiència en l'emissió vocal: el timbre, l'entonació, la intensitat, l'expressivitat, l'articulació, la projecció.
 15. Utilitzar recursos bàsics corporals, respiratoris i vocals per emetre correctament la veu i ensenyar aquests recursos a altres persones a fi de prevenir l'aparició d'alteracions de la veu causades per hàbits incorrectes.

Continguts

1. La veu i la comunicació humana:

                  a)  Tot el cos, instrument vocal

                  b)  Sistema fonador

                  c)   Exploració logopèdica de la veu: balanç vocal i hàbit fonatori

2. Actitud corporal:

                  a) Consciència de la pròpia actitud corporal (tensions, bloquejos…)

                  b) Observació de la postura i la verticalitat corporal

                  c) Tècniques bàsiques de relaxació

                  d) Exercicis de correcció d’actitud corporal: peus, genolls, pelvis, hiperlordosi cervical i lumbar, eixos corporals, imatges.

3. Respiració:

                  a) La respiració fisiològica i espontània fruit d’una bona actitud corporal.

                  b) Observació tipus de respiració: clavicular, abdominal, intercostal i costodiafragmàtica.

                  c) Alteracions de la respiració: bloqueigdiafragmàtic.

                  d) Exercicis per millorar dinàmica respiratòria: desbloqueig diafragmàtic i coordinació fonorespiratòria.

4. Fonació:               

                  a) Òrgans bucofonadors

                  b) Mecanismes laringis: mec. I i mec. II

                  c) Ressonàncies

                  d) Amplificació del so

                  e) Expressió, intensitat, timbre i articulació

5. Recursos de salut vocal.


Metodologia

 • Les classes de l'assignatura són eminentment pràctiques. Es proposaran diferents exercicis corporals, respiratoris i vocals i es treballaran de manera indivual o col·lectiva. Cal portar roba còmode.

 • Tutories de suport a la realització del treball personal, on es valorarà l'evolució corporal i vocal dels alumnes.

   

 • Donat el caràcter pràctic de l'assignatura és imprescindible l'assistència a classe de forma regular. Es requerirà un 80% d'assistència per tal de poder optar a l'avaluació dels continguts treballats.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoría y Pràctica individual d'exercicis corporals i vocals 36 1,44 2, 3, 6, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització del treball personal 14 0,56
Tipus: Autònomes      
Diaris de reflexió sobre actitud corporal i respiració 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15
Diaris de reflexió sobre ressonadors i òrgans bucofonadors 40 1,6 2, 3, 4, 6, 13, 14

Avaluació

Les competències d’aquesta matèria seran avaluades mitjançant:

 • EV1 i EV2. Presentacions orals valorant l'evolució de l'hàbit fonatori que hagi realitzat l'alummne. L'alumne farà una gravació de vídeo inicial i final per poder fer aquesta comparació d'hàbits (40% i 40%).
 • EV3. Realització prova escrita (20%)

Totes les evidencies es realitzen individualment.

Per tal d’aprovar l’assignatura cal assolir una nota global de curs de 5 o més punts (escala 0-10) i és imprescindible superar tots els apartats proposats a l’avaluació. Si no es compleixen els requisits la nota màxima serà 4,5.

Un/a estudiant que NO hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb una pes igual o superior a 4 punts (40%) constarà com a "no avaluable".

 

Prova de Recuperació: 

Podran optar a la recuperació les/els estudiants que no hagin assolit els criteris establerts per superar l'assignatura i tinguin una qualificació d'avaluació contínua major o igual a 3,5 punt (35%), sempre que hagi avaluat prèviament un conjuntd'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. La recuperació consistirà en una entrevista oral individualitzada sobre les evidències d'aprenentatges on no s'hagi assolit la suficiència (100%)

 

Avaluació ünica: 

 Totes les evidències avaluables es realitzaran en una única sessió. Es duran a terme el dia de l'examen escrit (EV3). Totes les proves són individuals. 

Cal tenir present que l’avaluació única NO implica que l’estudiant no assisteixi a classe, ni que no hagi de seguir la programació de l’assignatura.

A la recuperació s'aplicarà el mateix procés que el de l'avaluació continuada.

 

Enllaç a pautes d'avaluació generals: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.htm

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1. Presentació oral: evolució corporal_Segon període avaluatiu (2n semestre) 40% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EV2. Presentació oral: evolució vocal_Segon període avaluatiu (2n semestre) 40% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
EV3. Prova escrita_Segon període avaluatiu (2n semestre) 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Bibliografia

 


Bibliografia fonamental.

 

 • CORNUT, G. (1998): La voz. México: Breviarios Fondo Cultura Económica
 • GASSULL, C; GODALL, P; MARTORELL, M. (2004): La Veu.Orientacions pràctiques. Barcelona: Abadia de Montserrat
 • HEUILLET-MARTIN, G; GARSON-BAVARD, H; LEGRÉ, A. (2003): Una voz para todos (volum I i II), Marsella. Ed Solal

Bibliografia complementària

 • ARIAS, CRISTINA. (1994): Paralísis laríngeas. Barcelona. Ed Masson
 • BUSTOS, I. (1995): Tratamiento de los problemas de la voz. Nuevos enfoques. Madrid. Ed. Cepe
 • BUSTOS, I. (2000): Trastornos de la voz en edad escolar. Málaga. Ediciones Aljibe
 • BUSTOS, I. (2003): La voz, la técnica y la expresión. Barcelona. Ed Paidotribo
 • CALAIS, BLANDINE: Anatomia para el Movimiento. Ed. La Liebre de Marzo
 • CALAIS, BLANDINE (2013): Anatomía para la voz. Barcelona. Ed. La Liebre de Marzo
 • COULOMBEAU, B.; DUPESSEY, M. (2004): À l’écoute des voix pathologiques. Lyon. Ed Symétrie
 • DINVILLE, Cl (1990).: Los trastornos de la voz y su reeducación.  Barcelona.Ed Masson
 • ESTILL VOICE TRAINING: http://www.evts.com/
 • GASSULL, CECÍLIA. (2022): Les cuirasses de la veu. Barcelona. Amalgama Edicions
 • INTERVOICE: http://www.intervoice.de/sp/index.html
 • LE HUCHE, F.; ALLALI,A, (1994): La voz.3. Terapéutica de los trastornos vocales. Barcelona,Ed. Masson
 • LODES, H. (1997): Aprende a respirar. Barcelona, Ed. Integral
 • LOWEN, A.; LOWEN, L. (2005): Ejercicios de Bioenergética. Málaga, Ed. Sirio, s.a.
 • LOWEN, A. (2001): El lenguaje del cuerpo. Barcelona, Ed. Herder
 • MÉDECINE DES ARTS: http://www.arts-medecine.com
 • MORRISON, M.; RAMMAGE, L. (1996): Tratamiento de los trastornos de la voz. Barcelona, Ed. Masson
 • REVISTA DE LO CORPORAL: http://www.delcuerpo.com
 • TORRES, B.; GIMENO,F. (1995): Bases anatòmiques de la veu. Barcelona, Ed. Proa
 • VOICE FOUNDATION: http://www.voicefoundation.org
 • www.ilogopedia.com

 

 


Programari

N/A