Logo UAB
2023/2024

L'educació primerenca de la criatura afectada per trastorns del llenguatge i l'audició

Codi: 101686 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500893 Logopèdia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Rocio Daniela Concha Ortiz
Correu electrònic:
rocio.concha@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana revisar els conceptes de les assignatures:

1r curs: "Psicologia evolutiva I: Infància" / 2n curs: "Trastorns i avaluació de l'adquisició del llenguatge oral i escrit" / 3r curs: "Intervenció en trastorns del llenguatge oral i escrit", "Alteracions de llenguatge associades a altres patologies" i "Alteracions de l'audició: valoració i intervenció".


Objectius

Els principals objectius formatius de l’assignatura són els que segueixen:

 1. Conèixer els processos d’adquisició del llenguatge d’infants sords i d'infants amb trastorns del llenguatge comparativament amb infants amb desenvolupament típic.
 2. Valorar les necessitats informatives, formatives i d’acompanyament psíquic de les famílies d'infants amb alteracions en l’adquisició del llenguatge.
 3. Aplicar  les estratègies adequades d’orientació i consell familiar
 4. Elaborar  i aplicar les estratègies d’estímul a la comunicació i a l’adquisició del llenguatge oral en els primers anys de vida 
 5. Aplicar les estratègies adequades d’orientació i d’assessorament en els centres educatius.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 • Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 • Comunicar oralment i per escrit les observacions i les conclusions al pacient, als familiars i a la resta de professionals que intervenen en l'atenció, adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de l'entorn.
 • Demostrar que es comprenen els trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals.
 • Dissenyar i dur a terme els tractaments logopèdics, tant individuals com col·lectius, establint objectius i etapes, amb els mètodes, les tècniques i els recursos més eficaços i adequats, i tenint en compte les diferents etapes evolutives de l'ésser humà.
 • Dissenyar, implementar i avaluar accions de prevenció dels trastorns de la comunicació i el llenguatge.
 • Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els sistemes humans de comunicació com a base per comprendre els trastorns comunicatius i del llenguatge.
 3. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 4. Comprendre, integrar i relacionar nous coneixements fruit d'un aprenentatge autònom.
 5. Comprometre's de manera ètica per la qualitat de l'actuació.
 6. Comunicar de manera inclusiva, evitant un ús sexista o discriminatori del llenguatge.
 7. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Explicar oralment i redactar les seves observacions i conclusions a la resta de professionals adaptant-se a les característiques sociolingüístiques de l'entorn
 9. Identificar les diferents maneres de comunicar-se de les persones amb dèficit auditiu i explicar les implicacions que tenen en el tractament logopèdic directe amb l'infant i indirecte amb la família.
 10. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Identificar, analitzar i resoldre problemes ètics en situacions complexes.
 13. Orientar les famílies amb infants sords durant tot el procés d'intervenció logopèdica per afavorir el desenvolupament d'aquests infants.
 14. Proposar maneres noves de mesurar la viabilitat, l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 15. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 20. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 22. Tenir una actitud d'aprenentatge estratègica i flexible.
 23. Utilitzar el llenguatge de signes com a recurs i suport al desenvolupament del llenguatge en pacients amb dificultats amb el desenvolupament del llenguatge oral.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 25. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

ELS PRIMERS ANYS

1. Detecció, diagnòstic i primer acolliment de la criatura amb sordesa i de les seves famílies

2. L'impacte de la sordesa a les famílies de les criatures amb dèficit auditiu

3. L'etapa de 0 a 3 anys. Evolució i valoració

4. Valoració del desenvolupament emocional, comunicatiu i lingüístic de la criatura a l'etapa de 3-6

5. Metodologies dintervenció a la comunicació i al llenguatge oral

 

CONTEXT FAMILIAR

6. L'impacte de la sordesa en el context familiar de la criatura amb sordesa

7. Estrès familiar i sensibilitat conversacional materna

8. Metodologia datenció i dacompanyament a les famílies

9. Teràpies centrada en la família. Estratègies dIntervenció

10. Preparació per a l'entrevista i l'anamnesi familiar.

 

INTERVENCIÓ EDUCATIVA I RECERCA

11. Els context educatius de la criatura preescolar amb sordesa

12. Estratègies dintervenció amb evidències científiques

13. Línies de recerca

 


Metodologia

APRENENTATGE BASAT EN RESULTATS DE L'APRENENTATGE

 

ACTIVITATS AUTÒNOMES

ESTUDI: Temps d'estudi individual destinat a l'aprenentatge dinàmic, personal, estragètic i flexible del contingut impartic a classes pràctiques i teòriques, així com del material compartit a través de l'Aula Virtual Moodle.

LECTURA D´ARTICLES: Lectura comprensiva d´articles especialitzats.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS DE COMUNICACIÓ ENTRE ESTUDIANTS: Participació activa i setmanal en un fòrum de debat i discussió grupal, sobre la base de casos clínics.

PREPARACIÓ TREBALL GRUPAL: Elaboració d'un portafoli digital.

ACTIVITATS DIGIDES

Classes pràctiques: Seminaris danàlisi i discussió darticles especialitzats, casos clínics i metodologies dintervenció, amb participació activa de lalumnat.

Classes teòriques: Classes magistrals amb suport TIC.

ACTIVITATS SUPERVISADES

Tutories de seguiment de la realització del treball grupal (EV2)

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe dins del calendari establert pel centre o per la titulació perquè l'alumnat empleni les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura o el mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 12 0,48 1, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25
Classes teòriques 24 0,96 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23
Tipus: Supervisades      
Tutories 17 0,68 4, 5, 6, 8, 22
Tipus: Autònomes      
Estudi 30 1,2 2, 4, 8, 9, 12, 13, 22
Lectura d'articles 25 1 2, 4, 8, 9, 12, 13, 23
Participació en fórums de comunicació entre estudiants 12 0,48 3, 4, 6, 8, 11, 15
Preparació treball grupal 24 0,96 2, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23

Avaluació

El sistema d'avaluació continuada es basa en les evidències d'aprenentatge següents:

EV1: Prova escrita. 35% nota final dassignatura. Teòrica. Primer període avaluatiu. Individual i presencial.

EV2: Portafoli digital. 30% nota final dassignatura. Pràctica. Primer i segon períodes avaluatius. Grupal i en línia.

EV3: Prova escrita. 35% nota final dassignatura. Teòrica-Pràctica. Segon període avaluatiu. Individual i presencial.

L'estudiant aprovarà l'assignatura a partir d'obtenir com a mínim una qualificació de 5.0 (escala 0-10) com a mitjana de les tres evidències i d'haver aprovat (qualificació de 5.00 o més) dues de les tres evidències.

Un/a estudiant que hagi lliurat evidències d'aprenentatge amb un pes igual o inferior a 4.0 punts (40%) serà considerat com a 'no avaluable'.

Prova de recuperació: Podrà optar a realitzar la prova de recuperació l'alumnat que no hagi assolit els criteris establerts per superar l'assignatura i que hagi estat avaluada/da amb un mínim de 2/3 d'evidències d'aprenentatges. La nota màxima que es pot obtenir a la prova de recuperació és 5,0.

 

L'avaluació única es farà el mateix dia i lloc que la prova escrita del segon període avaluatiu de l'assignatura. Savaluaran tots els continguts de lassignatura.

L'alumnat s'ha de presentar amb el dossier digital (EV2. 30% nota final assignatura) en format imprès per començar a desenvolupar l'avaluació única.

Es realitzaran ambdós exàmens parcials (EV1 + EV3. 70% nota final assignatura) amb preguntes tipus test i preguntes curtes de casos clínics. Durada total de l´EU: 4 hores.

La nota final de lassignatura sobtindrà tal com sha descrit per lavaluació continuada. S'aplica el mateix procés de recuperació que el de l'avaluació continuada.

 

En els casos de segones matrícules o superiors, lavaluació de lassignatura (continuada o única) serà la mateixa que en els casos de primera matrícula.

En cas que l'estudiant tingui dificultats per entendre els enunciats de les proves escrites en castellà (p.ex., perquè és estudiant d'intercanvi, etc.) pot demanar la prova en català o anglès sempre que ho faci per escrit a la coordinació de l'assignatura, amb un mínim de 4 setmanes abans de la avaluació respectiva.

Enllaç a les pautes d'avaluació de la facultat: https://www.uab.cat/web/estudiar/calendaris-1345721956986.html

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
EV1 - INDIVIDUAL. Prova escrita. Presencial 35% 2 0,08 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24
EV2 - GRUPAL. Portafoli digital. Online 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25
EV3 - INDIVIDUAL. Prova escrita. Presencial 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25

Bibliografia

Bibliografia obligatòria:

Balakrishnan, S. i Thangaraj, M. (2023). Suport parental per a la intervenció postoperatòria de nens amb implantació coclear. Revista índia d'otorinolaringologia i cirurgia de cap i coll, 1–10. https://doi.org/10.1007/s12070-023-03762-w

Baraquiso Pazos, M., & Guier Bonilla, L. (2020). Hipoacúsia infantil, dèficit sensorial freqüent. Revista Medica Sinergia, 5(9), e576. https://doi.org/10.31434/rms.v5i9.576

Concha, R., Serrano, C., & Silvestre, N. (2022). Comprensió d'emocions a l'alumnat amb implantació coclear de 3 a 6 anys. Factors influents. Revista de logopedia, foniatría y audiología, 42(3), 134–146. https://doi.org/10.1016/j.rlfa.2021.03.012

Majorano, M., Brondino, M., Morelli, M., Ferrari, R., Lavelli, M., Guerzoni, L., Cuda, D., & Persici, V. (2020). Producció preverbal i desenvolupament lèxic precoç en nens amb implants coclears: un estudi longitudinal després de nens preimplantats fins als 12 mesos després de l'activació de l'implant coclear. Frontiers in Psychology, 11, 591584–591584. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.591584

Muller, L., Goh, B. S., Cordovés, A. P., Sargsyan, G., Sikka, K., Singh, S., Qiu, J., Xu, L., Graham, P. L., James, C. J. i Greenham, P. (2023). Resultats longitudinals per a la col·locació educativa i la qualitat de vida en una cohort multinacional reclutada de manera prospectiva de nens amb implants coclears. Revista internacional d'otorinolaringologia pediàtrica, 170, 111583–111583. https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2023.111583

 

Al llarg del curs es proporcionarà bibliografia més específica.


Programari

No aplicable