Logo UAB
2023/2024

Infància i adolescència en risc

Codi: 101682 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josefina Sala Roca
Correu electrònic:
fina.sala@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Adrià Pagés Mimó

Prerequisits

A l’hora de cursar aquesta assignatura l’alumne hauria d’haver integrat diferents coneixements i habilitats que s’han impartit en assignatures prèvies. Així recomanem que l’alumne hagi superat les següents assignatures:

 

 • Aspectes psicobiològics de la persona (1er curs)
 • Psicologia evolutiva i de l'educació (1er curs)
 • Comunicació i interacció educativa (1er curs)
 • Bases sociopolítiques de l’educació (2on curs)
 • Educació de nens i joves (3er curs)

 


Objectius

Aquesta assignatura, es una assignatura optativa de tercer curs que pretén aprofundir en un dels àmbits professionals més importants dels educadors socials, l’atenció de la infància i adolescència en risc. Prèviament l’alumna ha fet una assignatura obligatòria que fonamenta la intervenció de l’educador social amb infants i adolescents.

Els objectius formatius generals de l’assignatura són:

 1. Analitzar els principals factors de risc social en la infància i adolescència i els seus efectes en el desenvolupament
 2. Reflexionar sobre el sistema de protecció a la infància i adolescència, els servis, legislació i programes d’intervenció
 3. Analitzar els factors que faciliten i potencien la resiliència i protecció dels infantsi joves davant de les situacions de risc
 4. Analitzar les intervencions i programes que es desenvolupen a diferents instàncies per a la protecció de la infància
 5. Analitzar la funció de l’educador social en la protecció de la infància i adolescència en risc social

Competències

  Educació social
 • Acompanyar les persones en els seus processos de creixement i emancipació.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en l'àmbit de la infància i adolescència.
 2. Analitzar les competències socioemocionals necessàries per al treball amb la infància i adolescència en risc.
 3. Analitzar les disfuncions que es produeixen en el desenvolupament de la infància i adolescència en risc com a conseqüència de situacions de desestructuració social i familiar.
 4. Conèixer els factors de risc social en la infància i adolescència.
 5. Conèixer la legislació específica que afecta la protecció a la infància i adolescència en risc.
 6. Desenvolupar estratègies per a fomentar processos de resiliència.
 7. Dissenyar i aplicar intervencions específiques per a la infància i adolescència en risc.
 8. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a la diversitat i igualtat.
 9. Orientar i acompanyar els menors desprotegits en els seus processos evolutius i d'inserció en la vida autònoma.
 10. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.

Continguts

 

1. Principals factors de risc social en la infància i adolescència i els seus efectes en el seu  desenvolupament.

2. L’abús i maltractament en la infància i adolescència.

3. Resiliència en la infància i adolescència.

4. Marc legislatiu  i marc institucional:

4.1. Principis pels que es regeixen les lleis i les polítiques de protecció a la infància i adolescència.

4.2 Serveis socials adreçats a la infància i adolescència.

5. L’adopció i l’acolliment: tipologies, processos, acompanyament de les famílies, etc.

6. Xarxa, programes i accions d’intervenció en la protecció en la infància i adolescència i la transició a la vida adulta.

7. Intervenció en l’àmbit comunitari i en els serveis especialitzats des de la prevenció i la protecció.


Metodologia

La metodologia serà participativa. A part de les exposicions del professor es faran estudis de casos, discussió de textos, exercicis, debats, etc.

Les activitats autònomes seran objecte d'avaluació formativa.

 

* La metodologia docent i l'avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les necessitats de protecció i de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Estudi de casos, aprofundiment en temes específics, seminaris impartits per professionals convidats, debats i grups de discussió. 20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9
Exposicions per part del professorat de qüestions bàsiques i complementàries, exposició i debat dels treballs elaborats pels alumnes, creació de coneixement compartit. 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals i grupals. 15 0,6 7
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, cerca i anàlisis d' informació, elaboració de treballs, resolució de casos i activitats d'avaluació. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà a través de tres evidències:

 • Els 2 examens suposaran el 30% + 30% de la nota final. L'avaluació es farà el dia 28 de juny. Per poder realitzar l'examen caldrà haver aprovat l'avaluació continuada i haver assistit com a mínim a un 80% de les classes.
 • El treball suposarà el 30% de la nota. Qualsevol treball que presenti continguts parcialment o totalment plagiats (o que no tinguin la deguda referència) comportarà el suspens de l'assignatura.
 • Els exercicis i les activitats d'aprenentatge que es lliuraran al llarg del curs tindran un pes del 10% de la nota final. 

Per superar l’assignatura s’han d’aprovar les tres evidències.

Les devolucions de les evidències avaluatives es faran en un termini màxim de 20 dies.

A la recuperació de l'examen, que es farà el dia 5 de juliol, només podran presentar-se els alumnes que han realitzat l’examen i tenen aprovat l’avaluació continuada i el treball, i com a molt pot suposar assolir una qualificació de 5 a l’assignatura. 

 

Avaluació única: Els alumnes que solicitin l'avaluació única faran una única prova escrita el dia 28 de juny en la que se'ls avaluarà dels mateixos continguts que s'avaluen en les diferents proves de l'avaluació continuada i en la que també presentaran el treball. La recuperació de l'avaluació única es farà el dia 5 de juliol. S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que a l'avaluació continuada.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i activitats d'aprenentatge (individual) 10% 8 0,32 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova escrita individual 1 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Prova escrita individual 2 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Treball grupal 30% 30 1,2 1, 7, 8

Bibliografia

Bibliografia

 

Enllaços


Programari

No es necessita cap programari específic.