Logo UAB
2023/2024

Inserció social de les persones amb discapacitat

Codi: 101670 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OT 3 2
2500260 Educació social OT 4 2

Fe d'errades

En l'últim paràgraf de l'apartat Avaluació la informació correcta és la següent:  L'assignatura inclou l'opció d'avaluació única el dia 11 de juny de 2024. En cas d'acollir-se a aquesta opció, cal realitzar una sol·licitud motivada a la Facultat dintre els terminis fixats. Cal informar a l'inici del curs al professorat de l'assignatura. Consistirà en un examen (prova escrita) del bloc de continguts (50% de la nota), el lliurament del treball pràctic individual (35% de la nota) i la seva presentació oral (15% de la nota) es realitzarà el mateix dia que el lliurament del treball pràctic. La resta de consideracions són similars a les de l'avaluació contínua.

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Jurado de los Santos
Correu electrònic:
pedro.jurado@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Sense prerrequisits.


Objectius

L’assignatura Inserció Social de les persones amb discapacitat incideix en la consideració de les característiques diferencials de les persones per atendre les seves necessitats d’incorporació als processos educatius i al món social i laboral. Es fixa en un espai de treball cada vegada més ampli que en l’actualitat s’entén des de l’atenció a la diversitat funcional.

Els objectius que es pretenen aconseguir són el següents: 

 • Analitzar els processos que porten cap a la inclusió social i la integració laboral per a les persones amb discapacitat i les variables que intervenen.
 • Valorar, millorar i dissenyar propostes curriculars vers la inclusió sociolaboral.
 • Prendre consciència del paper que cal assumir vers la inclusió social i la inserció laboral de les persones amb diversitat funcional. 

Competències

  Educació social
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental. 
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Aplicar les competències socioemocionals necessàries per gestionar les relacions humanes.
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Fomentar l'autonomia dels participants i buscar un equilibri entre les seves funcions com a orientador, facilitador i promotor de la dinàmica socioeducativa.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Mantenir una actitud de respecte al medi (natural, social i cultural) per fomentar valors, comportaments i pràctiques que atenguin a la igualtat de gènere, equitat i respecte als drets humans.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats socioemocionals i comunicatives per al treball amb persones en risc d'exclusió.
 2. Adquirir valors i actituds de respecte cap als diversos mitjans socials i culturals que són propis de les nostres societats contemporànies.
 3. Analitzar els aspectes deontològics de l'educació social en el treball amb persones en risc d'exclusió.
 4. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 5. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 6. Aplicar estratègies i intervencions per fomentar l'autonomia i la integració social de les persones en risc d'exclusió.
 7. Avaluar de manera crítica els propis prejudicis i estereotips personals que impedeixen una mirada intercultural de la realitat social.
 8. Conèixer la legislació relacionada amb la integració de les persones amb discapacitat.
 9. Conèixer les causes i les conseqüències de l'exclusió social.
 10. Dissenyar i executar accions educatives de prevenció d'actituds i actuacions de discriminació.
 11. Dissenyar plans i programes per a col·lectius en situació de risc d'exclusió.
 12. Dissenyar programes d'orientació per a la inserció sociolaboral.
 13. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 14. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 15. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 16. Mantenir una actitud de respecte, pràctiques i comportaments que atenguin a l'equitat i inclusió.
 17. Promoure accions i programes per al desenvolupament socioprofessional d'individus i col·lectius en vista a la seva inserció i realització professional.
 18. Saber adaptar els coneixements vinculats a les ciències de l'educació per intervenir en l'àmbit de la reeducació social.
 19. Utilitzar estratègies i recursos d'orientació que promouen la progressiva participació de les persones.

Continguts

1. Discapacitat i diversitat funcional

2. Causes i conseqüències de l'exclusió social de les persones amb discapacitat. Les barreres per a la inclusió social de les persones amb discapacitat

3. La inserció de les persones amb discapacitat en el món social i laboral. Sistemes, processos i legislació

4. Bases d'intervenció socioeducativa. Plans i programes per a la inclusió social i la inserció laboral de persones amb discapacitat

5. La inserció en el món del treball de les persones amb discapacitat. Enfocaments de transició escola-treball

6. Orientacions curriculars i programes de transició per a persones amb discapacitat.


Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa que s’ha planificat la metodologia de l’assignatura tal i com es mostra a continuació:

- Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l'exposició dels principals continguts a través d'una participació oberta i activa per part dels estudiants,
tenint present la multivarietat metòdica.

- Estratègies de treball individual i en grup i anàlis

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 45 1,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19
Tipus: Supervisades      
Espais de treball en grup supervisat pel professorat on mitjançant anàlisi de documents, resolució de casos o activitats diverses com les de tutorització s'aprofundeix en els continguts i temàtiques treballades en el gran grup. 30 1,2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Lectures, treball autònom i autodeterminant i altres 75 3 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella que hi ha a continuació. L’assistència a les classes presencials de l’assignatura és obligatòria: l’estudiant ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes, en cas contrari es considerarà no avaluable.

Activitat d’Avaluació

% de la nota

Resultats d’ Aprenentatge

Dates d’avaluació

Treball pràctic (grupal)

35%

RE1.1.1., RE1.1.2., RE.1.1.3., RE1.1.4., RE2.1.1.,  RE2.1.2., EP8.1,  EP8.2, RE3.2.1., RE3.2.2., RE3.2.3.

Lliurament: 11-06-2024

Presentació oral (grupal)

15%

28-05-2024

11-06-2024 (avaluació única)

Prova escrita (examen)

50%

RG3.1., RG3.2., RG3.3., RG3.4., RE2.1.1.,  RE2.1.2., RE3.3.1, RT4.1., RT8.1. RE3.3.1.,

11-06-2024

<palign="center">Recuperació:21-06-2024

Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar totes les activitats d’avaluació de que consta l’assignatura (tot i que el sumatori de notes ponderades de les diferents activitats d'avaluació sigui superior a 5, la nota exposada serà de 4).

La recuperació només serà factible per aquelles persones que no hagin arribat a la suficiència (5) en la prova escrita (examen) o no s’hagin presentat, i donarà dret a una nota final d’un màxim de 7 en aquesta activitat a recuperar. El treball pràctic no és recuperable, donat que s’anirà revisant al llarg del semestre. La presentació oral no és recuperable.

Els treballs hauran d'estar entregats en les dates fixades al programa. No s'accepten treballs fora de termini.

Les notes dels exàmens es publicaran en un màxim de 2 setmanes des de la seva realització.

El plagi és motiu de suspens.

 L´assignatura inclou l´opció d´avaluació única. En cas d'acollir-se a aquesta opció, cal fer una sol·licitud motivada a la Facultat dins dels terminis fitxats. Cal informar a l'inici del curs el professorat de l'assignatura. Consistirà en un examen (prova escrita) del bloc de continguts (50% de la nota), la realització del treball pràctic individual (35% de la nota) que es lliurarà el mateix dia que el treball pràctic grupal de l'avaluació continuada i no es revisarà fins aquesta entrega. La presentació oral es farà el mateix dia que el lliurament del treball pràctic (15% de la nota). La resta de consideracions són semblants a les de l'avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació a l'aula (grup) 15% de la nota 0 0 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Prova escrita 50% de la nota 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19
Treball pràctic (grup) 35% de la nota 0 0 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Barton, L. (2008). Superar las barreras de la discapacidad. Morata.

Col. Ioé (2012). Discapacidades e inclusión social. Col. Estudios sociales 33. Obra Social La Caixa.

Díaz Vega, Miriam; Sánchez, M. y Moreno, R. (2016). Discapacidad vs empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo ordinario. Dykinson.

Ellis, A.L. (Ed.) (2017). Transition Childrem with Disabilities. From Early Childhood through Adulthood. Sense Publishers.

Gutiérrez Bermejo, B. y Verdugo Alonso, M.A. (2013). Discapacidad intelectual: Adaptación social y problemas de comportamiento. Edcs. Pirámide.

Heron, R. y Murray, B. (2003). Cómo ayudar a las personas discapacitadas a encontrar un empleo. Guía práctica. O.I.T.

Ibáñez López, Pilar y Mudarra Sanchez, María José (2008). Integración sociolaboral. Dykinson.

IMSERSO (2004). Transición escuela-empleo de las personas con discapacidad. Mo. de Trabajo y Asuntos Sociales.

Miguel Badesa, Sara de y Cerrillo Martín, Rosario (coords.). (2010). Formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual. Dykinson.

Rosell, I. y Belzunegui, A. (2020). Polítiques d'inserció sociolaboral. Publicacions URV.

Schalock, R. y Verdugo Alonso, M.A. (2014). El cambio en las organizaciones de discapacidad: estrategias para superar sus retos y hacerlo realidad. Alianza Editorial.

Symeonidou, S. (2018). Evidence of the Link Between Inclusive Education and Social Inclusion: A Review of the Literature.  European Agency for Special Needs and Inclusive Education, www.european-agency.org

Storey, K. & Miner, C. (2017). Systematic instruction of functional skills for students and adults with disabilities. 2n Ed. Charles C. Thomas Publisher LTD.

Vega Fuente, A. (2014). La educación social ante ladiscapacidad. Aljibe Edcs. SL


Programari

No es requereix