Logo UAB
2023/2024

El procés d'ensenyament aprenentatge

Codi: 101634 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 1 2
2500261 Pedagogia OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Navio Gamez
Correu electrònic:
antoni.navio@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

La base del procés d'ensenyament-aprenentatge es configura durant el primer curs. Destaquem la importància de l'assignatura Teories i Història de l'Educació pel què fa a la fonamentació que aporta per a la comprensió del procés d'ensenyament-aprenentatge.


Objectius

1) Analitzar aspectes que conformen realitats educatives i institucionals en contextos educatius formals i no formals

2) Analitzar necessitats educatives i formatives per tal de dissenyar processos d'ensenyament-aprenentatge.

3) Dissenyar, desenvolupar i avaluar processos, projectes, programes i activitats per a intervenir en contextos educatius i formatius.

4) Analitzar críticament propostes i alternatives a situacions pròpies de la professió.

5) Fonamentar la pràctica educativa en els principis que regeixen el procés d'ensenyament aprenentatge des de la perspectiva de la Didàctica General.


Competències

  Educació social
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dissenyar plans i processos d'avaluació segons les diferents finalitats, tècniques i instruments, moments i perspectives de l'avaluació educativa.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius.
  Pedagogia
 • Avaluar els processos d'ensenyament-aprenentatge i els agents educatius.
 • Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el desenvolupament de les accions educatives i formatives.
 • Dissenyar plans, programes, projectes, accions i recursos adaptats als contextos educatius i formatius, en les modalitats presencials i virtuals.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, comunicar-se i col·laborar en contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les característiques dels grups d'aprenentatge.
 2. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 3. Dissenyar projectes i accions adaptades als contextos educatius i als destinataris de les mateixes.
 4. Elaborar dispositius d'avaluació d'aprenentatges especificant tots els seus components (objecte, instruments, agents, moments).
 5. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics
 6. Utilitzar les TIC en el disseny, en el desenvolupament i elaboració dels treballs pràctics.
 7. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.

Continguts

I. Fonamentació del procés d'Ensenyament-Aprenentatge (1 ECTS)

1. La visió didàctica del procés d'ensenyament-aprenentatge: anàlisi de l'acte didàctic des de les diferents components que el conformen: ensenyament, aprenentatge, instrucció i formació; i des de les variables que hi intervenen: nuclears i contextuals.

II. La programació del procés d'Ensenyament-Aprenentatge (3 ECTS)

2. L'elaboració de plans programes i projectes: conceptualització i característiques, models de planificació i disseny, la concreció i la contextualització curricular.

3. Elements de programació: els destinataris

4. Elements de programació: els objectius

5. Elements de programació: els continguts

6. Elements de programació: les estratègies metodològiques, els mitjans i els recursos.

III. L'avaluació del procés d'Ensenyament-Aprenentatge (2 ECTS)

7. Principis d'avaluació: concepte i dimensions.

8. La planificació i els instruments de l'avaluació del procés d'ensenyament aprenentatge.


Metodologia

GRAN GRUP

Permeten la presentació dels continguts alhora que participar activament en llur desenvolupament. Malgrat ser una tipologia d'activitat on el protagonisme recau en la figura docent, cal fomentar la participació activa de l'alumnat, especialment compartint els aprenentatges que s'han assolit o que s'estan assolint. En aquest moment, per exemple, es quan es presenten les activitats pràctiques que formaran part de l'assignatura i que es realitzaran individualment o grupal.

SEMINARIS

Permeten treballar en grups mitjans (entre 25 i 30 persones) per tal de reforçar el treball individual i de grup petit (5 persones aprox.). Es alhora l'espai adequat per al debat i per personalitzar l'aprenentatge sense perdre de referència del grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7
Gran grup 30 1,2 1, 3, 4, 7
Seminaris 15 0,6 1, 3, 4, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Seguiments individuals i grupals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectures, etc. 75 3 1, 2, 3, 4, 6, 7

Avaluació

RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS

Realització de 8 activitats grupals basades en la resolució de casos pràctics a partir del treball en grup. Es lliuraran en terminis establerts acordats el primer dia de classe. La resposta als lliuraments els farà en un termini màxim de 2 setmanes i en cas d'obtenir una qualificació inferior a 5 s'haura de refer la tasca.

PROVES TEÒRIQUES

Realització de 2 proves d'avaluació de caràcter individual. En cas que les poves teòriques estiguin suspeses (qualificació inferior a 5) o no presentades s'habilitarà un dia específic al final del periode per a fer la recuperació corresponent. No es podran recuperar proves teòriques si l'estudiant no s'ha presentat a cap de les planificades durant el desenvolupament de l'assignatura. Les qualificacions es comunicaran en un termini màxim de 2 setmanes

EXERCICIS REFLEXIUS INDIVIDUALS

Es realitzaran dos exercicis individuals de caràcter reflexiu durant el desenvolupamemnt de l'assignatura. La qualificació es comunicarà en un termini màxim de 2 setmanes després del lliurament

ASPECTES GENERALS

És condició indispensable superar totes les proves d'avaluació (exercicis reflexius individuals, proves teòriques i resolució de casos pràctics amb una qualificació igual o superior a 5) per poder superar l'assignatura. L'assistència a les diferents activitats serà tinguda en compte a nivell grupal i individual. En cas que es detecti plagi, la qualificació de l'assignatura serà SUSPÈS

DATES DE REALITZACIÓ DE LES PROVES TEÒRIQUES

Grup de Pedagogia: Prova teòrica primera part de l'assignatura: 21/3/2024. Prova teòrica segona part de l'assignatura: 20/6/2024. Recuperació: 4/7/2024.

Grup d'Educació Social: Prova teòrica primera part de l'assignatura: 19/3/2024. Prova teòrica segona part de l'assignatura: 18/6/2024. Recuperació: 2/7/2024.

AVALUACIÓ ÚNICA

Atès que aquesta assignatura s'acull a l'opció d'avaluació única, la data de lliurament de les diferents acivitats d'acaluació prèviament contemplades en farà en les següents dates i forma:

Proves teòriques: les dues es realitzaran el dia 20/6/2024 pel grau de Pedagogia i 18/6/2024 pel grau d'Educació Social.

Casos pràctics: les 8 pràctiquers previstes el lliraran en forma de portafoli el dia 20/6/2024 per grau de Pedagogia i 18/6/2024 pel grau d'Educació Social

Exercicis reflexius individuals: els 2 exercicis reflexius es lliuraran en forma de portafoli el dia 20/6/2024 per grau de Pedagogia i 18/6/2024 pel grau d'Educació Social

Totes les activitats d'avaluació única es poden recuperar en les següents dates: 4/7/2024 (grau de Pedagogia) i 2/7/2024 (grau d'Educació Social).

El pes de les activitats d'avaluació en el cas d'avaluació única són els mateixos que en l'avaluació continuada.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis reflexius individuals 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Proves teòriques 50% 0 0 1, 3, 4
Resolució de casos pràctics 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

BOLÍVAR, A. (2008): Didáctica y Currículum: de la modernidad a la postmodernidad. Ediciones Aljibe.

CABRERA, F. A. (2000): Evaluación de la formación. Editorial Síntesis.

CASTILLO, S.; CABRERIZO, J. (2010): Evaluación educativa de aprendizajes y competencias. Pearson-UNED.

FALCÓ, J.M. (2023). Otra evaluacion es necesaria. Guía para hacerla posible. Editorial CCS.

HERNÁNDEZ, C.A.; GUÁRATE, A.Y. (2017): Modelos didácticos para situaciones y contextos de aprendizaje. Narcea.

MEDINA, A.; SALVADOR, F. (Coord.) (2009): Didáctica General. Pearson.

MONTANERO, M. (2019): Didáctica General. Planificación y práctica de la enseñanza primaria. Universidad de Extremadura.

NAVARRO, R. (Coord.) (2007): Didáctica y Currículum para el desarrollo de competencias. Dykinson.

RODRÍGUEZ ROJO, M. (Coord.) (2002): Didáctica General. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información. Biblioteca Nueva.

SALVADOR MATA, F.; RODRÍGUEZ DIÉGUEZ, J.L.; BOLÍVAR, A. (Dtores.) (2004): Diccionario enciclopédico de Didáctica. Ediciones Aljibe (2 vols.).

SÁNCHEZ HUETE, J: C. (Coord.) (2008): Compendio de Didáctica General. Editorial CCS.

SEVILLANO, M.L. (2004): Didáctica en el siglo XXI. Ejes en el aprendizaje y enseñanza de calidad. McGraw-Hill.

TEJADA, J. (2005): Didáctica-Currículum. Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Davinci.

TEJADA, J.; GIMÉNEZ, V. (Coords.) (2006): Formación de Formadores. Escenario aula. Thomson.


Programari

No s'utilitza cap programari específic en el desenvolupament d'aquesta assignatura.