Logo UAB
2023/2024

Idioma III: Japonès Modern

Codi: 101570 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 2 1
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Makiko Fukuda
Correu electrònic:
makiko.fukuda@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És necessari que els estudiants hagin assimilat els continguts estudiats a l'Idioma I i a l'Idioma II.


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és, d’una banda, consolidar les competències lingüístiques bàsiques adquirides a l'Idioma I i al II de manera que els estudiants puguin començar a aplicar-les; i de l’altra, continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió del gràfic,  l’estructura morfològica, lèxica, semàntica, i sintàctica de la llengua japonesa (equivalent a A2.1). Per fer-ho, és important que els estudiants assimilin els continguts que han treballat a les assignatures anteriors (Idioma I i II), que es donaran per sabudes per tal de continuar l’aprenentatge als cursos següents del Grau (A2.1; A2.2; B1). 


Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Aplicar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 • Comprendre textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Comprendre textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Produir textos escrits en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Produir textos orals en una de les llengües d'Àsia Oriental.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar estratègies per a comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 3. Aplicar estratègies per a comprendre textos orals de diversos àmbits.
 4. Aplicar estratègies per a produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 5. Aplicar estratègies per a produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 6. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits.
 9. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 10. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 11. Integrar coneixements culturals per a resoldre problemes de comunicació.
 12. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 13. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 14. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística.
 15. Produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.
 16. Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 17. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 18. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 19. Tenir coneixements culturals de l'Àsia Oriental per poder comunicar-se.
 20. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

- Continuar aprofundint en el coneixement i la comprensió de l’estructura morfològica, lèxica, semàntica i sintàctica de la llengua japonesa.

- Conèixer diverses variacions de la llengua japonesa (llenguatge escrit/parlat; llenguatge masculí/femení).

- Aprofundir els coneixements lingüístics i culturals bàsics que són necessaris en diverses situacions de la vida quotidiana (descriure estats, demanar o donar explicació en detall, demanar consells o instrucció, donar excuses, etc).

- Ampliar el vocabulari en diverses àrees temàtiques.

- Comprendre instruccions/preguntes curtes i senzilles i ser capaç de respondre-hi emprant construccions o afirmacions senzilles.

- Expressar-se oralment en diverses situacions habituals de la vida quotidiana (expressar intencions, expressar suposició, expressar finalitat/propòsit etc.).

-Llegir textos de naturalesa didàctica curts i senzills, així com textos reals molt curts i senzills, com ara avisos, cartells, etc., per extreure’n la informació essencial. Llegir textos més complexos i extensos amb l’ajut d’un diccionari.

-Escriure textos curts en estil formal o informal explicant un determinat tema (ex. El meu dia a dia, la meva terra etc.) o descrivint coses (ex. Un personatge, un lloc etc.).

- S’aprendran uns 125 kanji nous.


Metodologia

Es treballarà a partir dels continguts gramaticals de Minna no nihongo II de la lliçó 26 a la 37.

Cada lliçó, en principi, s’organitza seguint els tres passos següents, de manera que els estudiants puguin desenvolupar progressivament la seva competència lingüística:

1. Introducció

2. Pràctiques

3. Desenvolupament

 

Activitats formatives

Les activitats formatives són de quatre tipus: (1) activitats dirigides; (2) activitats supervisades; (3) estudi autònom i (4) activitats d’avaluació (pel que fa a (4), vegeu l’apartat “AVALUACIÓ”)

Activitats dirigides:

S’explicaran els punts essencials del contingut de cada lliçó i es duran a terme exercicis de diferents tipus.

Activitats supervisades:

Les activitats supervisades inclouen les tasques que els estudiants realitzen fora de l’hora lectiva. Aquestes tasques s’hauran de lliurar al professorat puntualment a la data indicada. No s’acceptarà cap lliurament fora del termini establert.   

Estudi autònom 

Inclou preparació de matèria nova (llegir atentament la instrucció, buscar els significats de nou vocabulari etc.), exercicis, i repàs.

A més d’això, en aquesta assignatura, l’estudi de kanji també està inclòs en aquest espai d’activitat, tot i que ocasionalment, si escau, es dedicarà una estona per a alguns kanjis que demanen explicació addicional. Treballem a partir dels continguts del llibre Basic Kanji Book vol.2.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Comprensió oral 10 0,4 1, 3, 8, 10, 11
Exercicis de comunicació oral 15 0,6 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 19
Exercicis gramaticals orals/escrits 20 0,8 1, 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15
Teoria (Introducció matèria nova) 30 1,2 1, 4, 9
Tipus: Supervisades      
Exercicis d'expressió escrita 20 0,8 1, 4, 12, 13, 16
Exercicis de comprensió lectora 17 0,68 1, 2, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 20
Exercicis de comprensió oral 10 0,4 1, 3, 8, 10, 11
Exercicis gramaticals escrits 15 0,6 1, 2, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 150 6 9

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent. Els terminis de les tasques s'indiquen en el calendari que es publicarà a l’aula Moodle.

Els objectius presentats abans s'assoliran i s'avaluaran de la manera següent:

- Exàmens de gramàtica i vocabulari:*15%*3 = 45%

- Exàmens de kanji: 15%

- Exercicis escrits (comprensió lectora + redacció):20%

- Prova oral (presentació oral + pregunta-resposta): 20%

*Els exàmens de gramàtica i vocabulari es realitzaran cada tres lliçons.

Altres consideracions

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UABi els criteris d’avaluació de la FTI.
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.
L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.
El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).   

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Examen de gramàtica i vocabulari: 50%
Examen de kanji: 20%
Exercici escrit (comprensió lectora + redacció): 10%
Prova oral (Presentació oral i preguntes-respostes): 20%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis escrits 20% 0 0 1, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20
Exàmens de Kanji 15% (Diversos) 3 0,12 2, 9
Exàmens de gramàtica i vocabulari 45% (15% per test) 10 0,4 1, 2, 4, 9, 12, 13
Prova oral 20% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19

Bibliografia

1.Llibre de text

     Minna no nihongo shokyū II, 3A Network, Tòquio 2012.

     Basic Kanji Book vol.2. Bonjinsha, Tòquio 2015. 

2.Diccionaris

(1) Castellà-Japonès

 • エンデルレ書店『西和辞典』(Seiwa jiten, Editorial Enderle Book Co.,Ltd.)
 • 三省堂『クラウン西和辞典』(Crown Diccionario español-japonés, Sansedo)

(2) Japonès-Castellà

 • 白水社『和西辞典』(Diccionario japonés-español, Hakusuisha)
 • 三省堂『クラウン和西辞典』 (Crown Diccionario japonés-español, Sansedo)

(3) Anglès-Japonès

 • Kenkyusha: 『ふりがな英和辞典』Kenkyusha’s Furigana English-Japanese Dictionary

 (4) Japonès-Anglès

 •  The Japan Foundation: Basic Japanese-English Dictionary

 (5) Kanji

 •  Kodansha International: The Kodansha’s Kanji Learner’s Dictionary.

3.Llibres de consulta 

 • HIROSE, M. Effective Japanese Usage Guide. A Concise Explanation of Frequently Confused Words and Phrases. Kodansha.
 • MAKINO, S.; TSUTSUI,M.  A Dictionaryof intermediate Japanese Grammar. 『日本語文法辞典・中級編』The Japan Times.
 • BERNABÉ, M. Japonés en viñetas. Norma Editorial,Barcelona, 1998.
 • MATSUURA, J. i PORTA, L. Nihongo, Japonés para hispanohablantes, Bunpô. Herder, Barcelona, 2000.
 • NAKAZAWA, Y. Manual de japonés básico para hispoanohablantes. Pearson Editorial Japan, Tòquio. 2000

4. Pàgines Web d’interès

(1) Diccionaris online

(2) Exercicis de gramàtica

(3) Exercicis vocabulari, conversa, gramàtica etc.

(4) Eines per a la comprensió lectora

 


Programari

No es farà servir cap programari informàtic específic.