Logo UAB
2023/2024

Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental

Codi: 101544 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Roberto Figliulo
Correu electrònic:
roberto.figliulo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Tomás Grau De Pablos

Prerequisits

Per a fer un seguiment adient de l'assignatura és recomanable haver realitzat les assignatures Introducció a l'Antropologia Social i Cultural, i Societat de l'Àsia Oriental. Per a aquest fi, es recomana revisar els continguts teòrics i metodològics apresos a aquestes matèries. És convenient haver cursat amb aprofitament també Art i Cultura Popular de l'AO, Gènere i Societat de l'Àsia Oriental, i Literatura Moderna i Contemporània de l'AO. Com a assignatura de la menció Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental, aquesta assignatura es complementa amb la de Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental, però no és obligatori cursar totes dues si no es desitja obtenir la menció.


Objectius

L'assignatura Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental és una assignatura que posa el pes en la dimensió transnacional i negociada dels processos i dinàmiques culturals. L'estudi cultural comparatiu que proposem a aquesta matèria persegueix posar de relleu el caràcter sobredeterminat, complex i negociat de les produccions i consums en la seva dimensió cultural. L'alumnat es familiaritzarà amb els estudis culturals d'expecialistes de la regió d'Àsia Oriental que tracten fenòmens/aspectes culturals de les realitats socials de la regió. També assimilaran els orígens i la diversitat de plantejaments i metodologies que han tingut cabuda als Estudis Culturals com a disciplina híbrida.


Competències

  Estudis d'Àsia Oriental
 • Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Respectar la igualtat de gènere.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.
 • Valorar la influència de les referències culturals dels estudis sinològics en la comunicació interlingüística i intercultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 2. Comprendre l'univers referencial de textos escrits i orals en les llengües de l'Àsia oriental.
 3. Conèixer i comprendre els fonaments dels estudis comparatius culturals.
 4. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia Oriental.
 5. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 6. Descriure i analitzar els valors, creences i ideologies de l'Àsia Oriental.
 7. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 8. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 9. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 10. Fer la cerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia oriental.
 11. Fer la recerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia Oriental.
 12. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 13. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 14. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit de l'Àsia oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 15. Reconèixer les connotacions de les referències culturals específiques en l'àmbit dels estudis de l'Àsia Oriental i valorar-ne la influència en la comunicació interlingüística i intercultural.
 16. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 17. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 18. Respectar la igualtat de gènere.
 19. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 20. Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 21. Tenir coneixements culturals per poder traduir.
 22. Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
 23. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 24. Utilitzar eines diferents per a finals específics en el camp de la història.
 25. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 26. Utilitzar la terminologia específica de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 27. Vetllar per la qualitat del propi treball.
 28. Vetllar per la qualitat del treball propi.

Continguts

Bloc Xina

En la part dedicada a la Xina es desenvoluparà una reflexió profunda al voltant d’una temàtica concreta a partir d’exemples de productes culturals contemporanis realitzats al país. Des de la perspectiva dels estudis culturals i de la cultura visual reflexionarem com s’han anat metabolitzant algunes de les principals problemàtiques de la Xina contemporània.

Bloc Japó i Corea del Sud

El bloc es centrarà en estudiar el concepte de “cultura popular” aplicat a fenòmens mediàtics específics, principalment el media mix japonès i la hallyu sud-coreana, i s'incidirà en la distinció social que s'ha creat entorn del seu consum a nivell transnacional. A través dels models analítics oferts en la classe, aquest estudi se centrarà en ensenyar com s'ha rebut, transmès i interpretat històricament la cultura popular del Japó i Corea del Sud.


Metodologia

Les classes de l'assignatura d'Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental seguiran com a eina bàsica metodològica la lectura i anàlisi crítica de textos que seran triats per l'equip docent i comentats amb l'alumnat.  Addicionalment s'oferirà altre material per a aprofundir en els temes tractats mitjançant els textos principals. La realització de tasques individuals o en grup contribuirà a profunditzar determinades temàtiques de l’assignatura. En aquests últims casos també es realitzaran presentacions orals, perquè l’alumnat comparteixi els seus progressos. Al llarg del curs es realitzarà una feina de tutoria individual i col·lectiva, per poder ajudar i assessorar l’alumnat en la realització de les tasques, o en profunditzar aspectes de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de textos, documents teòrics i productes/fenòmens culturals. 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Tipus: Supervisades      
Anàlisi d'un producte o un fenomen de la cultura popular. 10 0,4 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos, documents teòrics i anàlisi de productes/fenòmens culturals. 30 1,2 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En casd’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Activitats d’avaluació

Bloc Xina

20% Prova escrita d'anàlisis critica sobre els continguts d’aquesta part de l’assignatura

30% En el curs de les sessions s’hauran d’entregar fitxes d’anàlisis de productes/fenòmens culturals.

Bloc Japó i Corea del Sud

20% Prova escrita: Es farà una prova escrita relativa als continguts i lectures del bloc, que es realitzarà al voltant del temari presentat a classe.

30% Treball escrit: L’alumnat haurà de presentar un treball escrit individual que haurà de seleccionar a partir de les línies de recerca impartides durant el bloc.

 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges: 

Bloc Xina

20% Treball escrit individual sobre una temàtica relacionada amb els continguts d’aquesta part de l’assignatura

30% Prova escrita sobre els continguts del bloc dedicat a la Xina

Bloc Japó i Corea del Sud

20% Treball escrit: L’alumnat haurà de presentar un treball escrit individual que haurà de seleccionar-se a partir de les línies de recerca ofertes a l’inici del bloc.

30% Prova escrita: Es farà una prova escrita relativa als continguts i temàtiques del bloc, que es estructurarà al voltant del material bibliogràfic disponible per l’alumnat a través de la plataforma virtual.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Fitxes d'anàlisis de productes/fenòmens culturals. (Bloc Xina) 30% 48 1,92 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28
Prova escrita sobre els continguts del bloc dedicat a la Xina. 20% 2 0,08 7, 8, 10, 14, 25, 26, 27
Prova escrita sobre els continguts del bloc dedicat al Japó i Corea del Sud. 20% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 26, 27
Pràctica escrita d'anàlisi d'un producte de cultura popular. (Bloc Japó i Corea) 30% 48 1,92 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 28

Bibliografia

Bibliografia:

Xina

Abbas, Ackbar M., (1997). Hong Kong: culture and the politics of disappearance. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Braester, Yomi (2010). Painting the city red: Chinese cinema and the urban contract. Durham: Duke University Press.

Chang, Ivy I-chu. (2019). Taiwan Cinema, Memory, and Modernity. Singapore: Palgrave-Macmillan. [Llibre en línia]

Keane, Michael. (2013). Creative industries in China art, design and media. Cambridge, U.K.: Polity. [Llibre en línia]

Lu, Sheldon, & Mi, Jiayan (2009). Chinese Ecocinema: In the Age of Environmental Challenge. Hong Kong: Hong Kong University Press. [Llibre en línia]

Ren, Hai, Bo, Zheng, & Wu, Mali (2022). Portfolio: Planetary Art in the Sinophonecene: An Introduction. In Verge: Studies in Global Asias, Volume 8, Issue 2, Fall, pp. 24-45.

Shapiro, Judith (2016). China's environmental challenges. Cambridge: Polity Press. [Llibre en línia]

Visser, Robin (2010). Cities surround the countryside: urban aesthetics in post-socialist China. Durham: Duke University Press

Zhang, Yingjin (2012). A Companion to Chinese Cinema. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell. [Llibre en línia]

Zhang, Zhen (Ed.). (2007). The Urban generation: Chinese cinema and society at the turn of the Twenty-first Century. Durham: Duke University Press.

 

Japó i Corea del Sud

Allison, Anne (2006). Millennial Monsters: Japanese Toys and the Global Imagination (1st ed.). University of California Press. 

Galbraith, Patrick W. (2019). Otaku and the Struggle for Imagination in Japan. Duke University Press. 

Jin, Dal Yong (2020). Transmedia Storytelling in East Asia: The Age of Digital Media. Routledge. 

Kim, Hyun Kyung y Choe, Youngmin (2014). The Korean Popular Culture Reader. Duke University Press. 

Steinberg, Marc (2019). The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet. University of Minnesota Press. 

____ (2012). Anime’s Media Mix: Franchising Toys and Characters in Japan. University of Minnesota Press. 

Suan, Stevie (2021). Anime’s Identity: Performativity and Form beyond Japan. University of Minnesota Press. 

Yoon, Tae-Jin y Jin, Dal Yong (2017) The Korean Wave: evolution, fandom and transnationality. Lexington Books.


Programari

L’assignatura no requereix de programari particular més enllà del que és necessari per a tasques acadèmiques habituals.