Logo UAB
2023/2024

Temes Avançats d'Art i Cultura Popular de l'Àsia Oriental

Codi: 101535 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Arturo Lozano Mendez
Correu electrònic:
artur.lozano@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Roberto Figliulo
Tomás Grau De Pablos

Prerequisits

Es recomana haver cursat l'assignatura Art i Cultura Popular d'Àsia Oriental de tercer curs del Grau d'Estudis d'Àsia Oriental. Com a assignatura de la menció Cultura, Art i Literatura d'Àsia Oriental, aquesta assignatura es complementa amb la d'Estudis Culturals Comparatius de l'Àsia Oriental, però no és obligatori cursar totes dues si no es desitja obtenir la menció. S'aconsella cursar aquesta assignatura als/a les estudiants que desitgin realitzar un Treball de Fi de Grau que tracti qüestions adreçades a l'estudi de la cultura popular i l'art contemporani.


Objectius

 • Adquirir coneixements teòrics i metodològics adients per a l’anàlisi d’obres, productes i fenòmens vinculats a la cultura popular i l’art.
 • Aplicar aquestes eines teòriques a l’estudi d’un tema concret sota la supervisió de l’equip docent.
 • Participar en l’anàlisi col·lectiva de documents (fílmics, literaris, artístics, etc) a partir de les lectures/visionats assignats pels docents, que es posaran en comú a classe.
 • Afinar el sentit crític i la capacitat analítica individual, així com la capacitat de debat i les habilitats interculturals i comunicatives orientades a l’intercanvi d’idees i experiències.
 • Desenvolupar sentit crític, rigor i exigència envers el treball autònom.

Competències

 • Aplicar coneixements de l'art i la cultura populars a l'anàlisi i la comprensió de textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 • Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre l'art i la cultura populars dels països de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements de l'art i la cultura populars a l'anàlisi i la comprensió de textos escrits en les llengües de l'Àsia oriental.
 2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 3. Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
 4. Conèixer i comprendre l'art i la cultura populars dels països de l'Àsia oriental.
 5. Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Fer la cerca de documents en llengües pròpies de l'Àsia oriental.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 10. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 11. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 12. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 13. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 14. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 15. Utilitzar la terminologia específica de la història, la literatura, la lingüística, el pensament i l'art.
 16. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Mòdul 1

Estudi de la teoria crítica i els estudis culturals: Es presentaran conceptes, escoles i pensadors clau de la teoria crítica i els estudis culturals, com també el seu reflex als estudis de la cultura popular asiàtica contemporània. L'objectiu es proveir a l'alumnat amb les eines teòriques adients perquè es puguin aproximar des d'una perspectiva crítica a l'estudi d'obres, actors i fenòmens culturals.

Escoles:

 • Formalisme
 • Narratologia
 • Estructuralisme
 • Postestructuralisme
 • Psicoanàlisi

Estudi de casos: aplicació transversal de l'utillatge teòric per a l'aproximació i estudi de diferents continguts, gèneres i temàtiques del manga, l'anime i altres produccions de la cultura popular japonesa contemporània (qüestions de gènere, cultures juvenils, ecologia, models de família, tradicions i noves tendències a la narrativa i a pràctiques de consum). 

Mòdul 2

En la part dedicada a la Xina es treballarà l’anàlisi de productes artístics i culturals a partir de la perspectiva metodologia dels estudis de cultura visual. El centre de l’anàlisi serà la producció artística i cultural de la Xina del segle XX i principis del segle XXI. A través d’un recorregut històric es presentaran les principals corrents, moviments i fenòmens que han caracteritzat la producció cultural contemporània del país.


Metodologia

(Nota bene: les primeres sis setmanes de classe seran impartides en anglès pel prof. Artur Lozano.) 

La metodologia docent consistirà en lliçons magistrals, comentaris de documents, visionats i supervisió de debat i diàleg a classe. La metodologia de l'anàlisi crítica i cultural s'adquirirà estudiant, llegint i comentant les aproximacions de diferents figures cabdals en els estudis culturals i aplicant-la a fragments de documents primaris, ja siguin films, capítols de sèries o fragments impresos. 

Per a l'alumnat, aquesta assignatura exigeix un alt compromís de lectura per poder adquirir les eines teòriques rellevants i la capacitat d'incorporar de manera productiva aquestes eines a les habilitats intel·lectuals i dialògiques. El tipus de crítica i d'anàlisi que es pretén desenvolupar amb aquestes sessions escapa del model de crítica divulgativa i mediàtica que es consumeix d'ordinari. Les reflexions no es poden limitar a fer resums argumentals i reciclar comentaris de xarxes socials; han de sustentar-se en un aparell i argumentació acadèmics. Cal desplegar estratègies comunicatives per a debatre a classe.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i anàlisi de textos 50 2 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Comentari i debat a partir de documents 20 0,8 1, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Lectura individual 46 1,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat. 

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.   

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.   

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.   

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).     

Activitats d’avaluació única   

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

 • Prova sobre els continguts del mòdul dedicat a teoria crítica i Japó (Mòdul 1): 30% de la nota final de l'assignatura.
 • Prova sobre els continguts del mòdul dedicat a la Xina (Mòdul 2): 30% de la nota final de l'assignatura.
 • Treball escrit individual, de 3.000 palabras de extensió: 40% de la nota final de la asignatura.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent. 

Més informació: https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/avaluacio/en-que-consisteix-l-avaluacio-1345662177201.html

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
En el curs de les sessions del Mòdul 2 s'hauran d'entregar fitxes d'anàlisis de lectures i productes culturals. 30% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16
Prova sobre els continguts del mòdul dedicat a teoria crítica i Japó (Mòdul 1) 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Treball de grup: entrada de blog que analitzi una obra d'art o de cultura popular (2.000 paraules) 40% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Mòdul 1

Storey, John (1997, 2009) Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. New York : Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf. <http://cataleg.uab.cat/record=b1405435~S1*cat>.

Storey, John(2009) Cultural Theory and Popular Culture:A Reader. Harlow: Longman. <http://cataleg.uab.cat/record=b1847666~S1*cat>.

Barry, P. (1995). Beginning theory: an introduction to literary and cultural theory. Manchester: Manchester University Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1680655~S1*cat>; 4ª ed. (2017): <https://www.amazon.es/Beginning-Theory-Beginnings-Peter-Barry/dp/1526121794/>

Martinez, Dolores P. (ed) (2007) Modern Japanese Culture and Society. 4 vols. London; New York: Routledge. <http://cataleg.uab.cat/record=b1823242~S1*cat>.

Kinsella, S. (2014). Schoolgirls, money and rebellion in Japan. New York: Routledge. <http://cataleg.uab.cat/record=b1910486~S1*cat>.

Mes, Tom; Sharp, Jasper (2005) Midnight Eye Guide to New Japanese Film, The. Berkeley, Calif.: Stone Bridge Press <http://cataleg.uab.cat/record=b1675354~S1*cat>.

Sugimoto, Y. (2009). The Cambridge companion to modern Japanese culture. New York: Cambridge University Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1866341~S1*cat>.

Favell, Adrian (2012) Before and after Murakami. A Short History of Japanese Contemporary Art 1990-2011. Ed. Timezone 8.

Yamaguchi, Yumi (2007) Warriors of Art. A Guide to Contemporary Japanese Artists. <http://www.amazon.co.uk/dp/4770030312>.

Natsume, Fusanosuke; Saito, Nobuhiko (curators, eds) (2009): サンデー・マガジンンのDNA ~週刊少年漫画誌の50年~ (DNA of Sunday and Magazine. The 50 Yearsof Weekly Shonen Manga Magazines.) Kyoto Manga Museum <http://www.kyotomm.jp/english/event/spe/sundaymagazinedna.php>.

Toku Masami (curator, ed); Masuda Nozomi (contributor); Yamada Tomoko (contributor) (2008) 少女マンガパワー ―つよく・やさしく・うつくしく― Shojo Manga! Girl Power!. Kyoto Manga Museum <http://www.kyotomm.jp/HP/2008/05/shojo_manga_power.php>.

McCloud, S. (1993). Understanding comics. Northampton, MA: Kitchen Sink Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1276961~S1*cat>.

Denison, Rayna (2015) Anime: A Critical Introduction. London: Bloomsbury. <http://amzn.eu/36LTAUj>.

Lozano-Méndez, A. (ed) (2016). El Japón contemporáneo: una aproximación desde los estudios culturales. Barcelona: Edicions Bellaterra. <http://cataleg.uab.cat/record=b1975381~S1*cat>.

Positions - East Asia cultures critique. (2000-…). Durham, NC: Duke University Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1658166~S1*cat>.

Mechademia (2006-…). Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. <http://cataleg.uab.cat/record=b1806582~S1*cat>.

Mòdul 2

Davis, Edward L., (Ed.). (2005). Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture. London; New York: Routledge.

Henriot, Christian, & Yeh, Wen-hsin (Eds.). Visualising China, 1845-1965: Moving and Still Images in Historical Narratives, (407-434). Leiden: Brill.

Hou, Hanru (2002). On the mid-ground. H.-H., Yu (Ed.). Hong Kong: Timezone 8.

Johnston Laing, Ellen (2004). Selling Happiness: Calendar Posters and Visual Culture in Early Twentieth-century Shanghai. Honolulu:University of Hawaii Press.

King, Richard, (Ed.). (2010). Art in turmoil: the Chinese Cultural Revolution, 1966-76. Vancouver: UBC Press.

Manonelles, Laia (2011). Arte experimental en China: conversaciones con artistas. Barcelona: Bellaterra.

Nelson, Robert S. & Stiff, Richard (Eds.). (2003). Critical Terms of Art History – Second Edition.  Chicago: The University of Chicago Press.

Sullivan, Michael (1996). Art and artists of twentieth-century China. Berkeley : University of California Press.

Wu, Hung, (2005). Transience: Chinese experimental art at the end of the twentieth century. Chicago: University of Chicago Press; David and Alfred Smart Museum of Art.

Wu, Hung, (Ed.). (2010). Contemporary Chinese Art: Primary Documents. New York: MoMa.


Programari

L’assignatura no requereix de programari particular més enllà del que és necessari per a tasques acadèmiques habituals.