Logo UAB
2023/2024

Migració i Diàspores de l'Àsia Oriental

Codi: 101529 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Irene Masdeu Torruella
Correu electrònic:
irene.masdeu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Kei Matsushima

Prerequisits

Per a realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer, segon i tercer curs del Grau. És necessari poder llegir en anglès textos acadèmics i especialitzats a fi i efecte de superar l'assignatura.


Objectius

Aquest curs planteja l'estudi dels processos migratoris internacionals de la zona de l'Àsia Oriental, específicament els relacionats amb Xina, Japó i Corea. S'abordaran teòricament els conceptes de diàspora, transnacionalisme i el paradigma de les noves mobilitats que dominen l'actual discurs de la globalització aplicat a l’estudi de les migracions. Es reconstruirà la història de les diferents diàspores, els seus llocs d'origen i destinacions, l'evolució de les polítiques migratòries, les característiques de l’organització social, política i econòmica de les comunitats migrants, així com els seus desenvolupaments culturals. L'objectiu final de l’assignatura és oferir eines per a la reflexió crítica sobre les diàspores de l’Àsia Oriental tot apropar-nos a la seva presència entre nosaltres.


Competències

 • Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 • Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional en les societats de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 • Resoldre situacions de conflicte.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 • Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
 2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
 3. Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
 4. Conèixer i comprendre el fenomen de la migració interna i internacional en les societats de l'Àsia oriental.
 5. Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
 6. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 7. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 8. Dissenyar i gestionar projectes.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 10. Resoldre problemes de comunicació intercultural.
 11. Resoldre situacions de conflicte.
 12. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 13. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
 14. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
 15. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 16. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la sociologia.
 17. Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
 18. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

1. Introducció teòrica i conceptual: diàspora, transnacionalisme i el paradigma de les noves mobilitats.

- Migració i diàspora japonesa 

2. La diàspora japonesa: aproximació històrica.

3. L'experiència nikkei al món: casos especÍfics de la diàspora japonesa a América

4. L'experiència nikkei i estrangera al Japó: casos especÍfics del "retorn"

5. La situació actual: diversitat al Japó

- Migració i diàspora xinesa 

6. La diàspora xinesa: aproximació històrica

2. La migració xinesa a Europa: migració familiar i noves mobilitats

8. Producció i reproducció de les zones qiaoxiang: retorn, vincles transnacionals i cultura migratòria.

9. Descendents de migrants: etnicitat i identitats des d’una perspectiva intergeneracional.


Metodologia

L'assignatura compta amb classes teòriques i pràctiques. Com que la docència és compartida, el professorat informarà convenientment de les característiques de l'avaluació el primer dia de classe. Les classes seguiran l'estructura de seminaris en les quals els temes tractats en les sessions teòriques es debatran en les sessions pràctiques. Aquest debat es pot acompanyar, així mateix, de l'exposició d'articles a classe, presentacions per part de l'alumnat, visionat i debat de documentals, etc. Es valorarà la discussió dels textos de la bibliografia i dels materials utilitzats a les classes. L'ús del campus virtual de l'assignatura és imprescindible atès que reuneix els materials per a poder seguir el curs i superar l'assignatura, així com tot tipus d'informacions necessàries per al seu desenvolupament.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i anàlisi de textos 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Presentacions 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Treball escrit i estudi de continguts 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18

Avaluació

Avaluació continuada

Els estudiants han de demostrar el seu progrés realitzant diverses activitats d'avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari el primer dia de classe. Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura.

Altres consideracions 

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat. 

Recuperació 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.
L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància. 
L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat. 
El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

- Examen sobre la part de Japó i la part de Xina (40%)
- Treball escrit (30%)
- Exposició oral del treball escrit (20%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent.    


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ressenya d'articles 30% 17,5 0,7 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18
Treball en grup. Presentació oral 30% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball escrit 40% 17,5 0,7 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18

Bibliografia

- Migració i diàspora japonesa

Adachi, N. (ed.) (2006) Japanese diasporas: unsung pasts, conflicting presents, and uncertain futures. London; New York: Routledge.

Befu, H. and Sylvie Guichard-Auguis, S. (eds.) (2001) Globalizing Japan: ethnography of the Japanese presence in Asia, Europe and America. London: Routledge.

Daniels, R. et al. (eds.) (1991) Japanese Americans, from relocation to redress. Seattle: University of Washington Press.

Douglass, M. and G. S. Roberts (2000) Japan and global migration: foreign workers and the advent of a multicultural society. London; New York: Routledge.

Goodman, R. et al. (eds.) (2003) Global Japan: the experience of Japan's new immigrant and overseas communities. New York: Routledge.

Graburn, N. H. H. et al. (eds.) (2008) Multiculturalism in the new Japan: crossing the boundaries within. New York: Berghahn Books.

Guarné, B. and P. Hansen (eds.) (2018) Escaping Japan: reflections on estrangement and exile in the twenty-first century. London & New York: Routledge.

Guarné, B. and S. Yamashita (eds.) (2015) Japan in global circulation: transnational migration and multicultural politics (IntroductionKokuritsu Minzokugaku Hakubutsukan Kenkyu-Houkoku. Special Issue. Minpaku, National Museum of Ethnology (Japan), Vol. 40, No. 1.

Haines, D. W. et al (eds.) (2012) Wind over water: migration in an East Asian context. New York: Berghahn Books.

Masterson, D. (2004) The Japanese in Latin America.Urbana: University ofIllinois Press.

Murphy-Shigematsu, S. (2012) When half is whole: multiethnic Asian American identities.Stanford, California: StanfordUniversity Press.

Willis, B.D. and S. Murphy Shigematsu (eds.) (2008) Transcultural Japan: at the borderlands of race, gender, and identity. London; New York: Routledge.  

- Migració i diaspora xinesa

Audebert, C.; Doraï, M.K., eds. (2010) Migration in a Globalised World. New Research Issues and Prospects. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Beltrán Antolín, Joaquín, ed. (2004) La presencia china en el mundo/La presencia xinesa al món.  Barcelona: UOC

Benton, G.; Gomez, A., (2014) “Belonging to the Nation: Generational Change, Identity and the Chinese Diaspora.” Ethnic and Racial Studies 37 (7) (March 28): 1157–1171.

Brah, Avtar (2011 [1997]) Cartografías de la diáspora: Identidades en cuestión. Madrid: Traficantes de Sueños.

Chu, Julie Y. 2006. “To Be ‘Emplaced’: Fuzhounese Migration and the Politics of Destination.” Identities 13 (3) (September): 395–425.

Cresswell, Tim. 2010. “Towards a Politics of Mobility.” Enviroment and Planning D: Society and Space 28: 17–32.

Künnemann, V.; Mayer, R., eds. (2011) Chinatowns in a Transnational World. Myths and Realities of an Urban Phenomenon. New York, London: Routledge.

Latham, K. and B. Wu (2013) Chinese Immigration into the EU: New Trends, Dynamics and Implications, London: Europe China Research and Advice Network, 2013.

Salazar, Noel B. 2011. “ThePower of Imagination in Transnational Mobilities.” Identities 18 (6) (December): 576–598. 


Programari

No es farà ús de programari específic.