Logo UAB
2023/2024

Temes Avançats de Societat Contemporània de l'Àsia Oriental

Codi: 101524 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500244 Estudis d'Àsia Oriental OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Tomás Grau De Pablos
Correu electrònic:
tomas.grau@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Tomás Grau De Pablos
Oscar García Aranda

Prerequisits

Per realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer, segon i tercer cursos del grau. És necessari tenir un nivell adequat de comprensió oral i lectora en anglès per poder fer un bon seguiment de les lectures i les produccions audiovisuals que es treballaran al llarg del curs.


Objectius

L’objectiu de l’assignatura és estudiar en profunditat temes actuals per desenvolupar-los a través de cada mòdul, relatius a la societat xinesa i  japonesa, que seran impartits per diferents docents. Cada mòdul plantejarà aproximacions crítiques a diversos fenòmens socioculturals a partir de les metodologies pròpies de l’anàlisi social, amb perspectiva de gènere, ètica i cultural.


Competències

 • Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
 • Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
 • Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar, elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.
 • Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
 • Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Dissenyar i gestionar projectes.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 • Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
 2. Comparar i valorar críticament els diferents entorns socials en l'àmbit de l'Àsia oriental.
 3. Conèixer i comprendre les característiques de la societat i dels processos socials d'Àsia Oriental.
 4. Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 7. Dissenyar i gestionar projectes.
 8. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 9. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
 10. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la sociologia.
 11. Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
 12. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

L’assignatura abordarà temes i casos d’estudi apropiats per a conèixer la contemporaneïtat de les societats xinesa, japonesa, i coreana que seran treballats en mòduls impartits per diferents docents. Per això, es plantejaran aproximacions crítiques a diversos fenòmens socials a partir de metodologies pròpies de l’anàlisi sociològic i cultural. Els continguts específics s'indican a continuació.

Mòdul Tecnologia i societat

Aquest mòdul es centrarà en estudiar la convergència entre les tecnologies de comunicació massiva i els desenvolupaments socials a Àsia Oriental des dels anys vuitanta. Per aquest motiu, el seu focus serà la forma i característiques que aquest desenvolupament està tenint en la forma de aquestes societats en el segle XXI.

Mòdul Noves generacions, tribus urbanes i societat civil

Aquest mòdul desenvoluparà una retrospectiva genealógica de les noves generacions a Àsia Oriental a partir dels anys vuitanta fins l'actualitat, com també el seu impacte a la societat. L’irrupció d’aquests joves comporta l’aparició de noves tribus urbanes, convencions socials i personals, com també moviments religiosos, que tractarem de manera crítica senyalant els seus mecanismes de negociació amb diferents formes d’autoritarisme institucional i social.


Metodologia

Cada mòdul s'estructura en classes teòric-pràctiques que requeriran la participació activa de l' estudiantat. La utilització del campus virtual serà l'espai comú per intercanviar informacions relatives a l'assignatura (avisos, notícies, materials i recursos complementaris, lectures, etc.). 

La metodologia específica del curs es vincula especialment a: la lectura de textos i d'altres recursos docents; potenciació del treball cooperatiu a l'aula, incloent-hi anàlisis dels diversos recursos docents que s'emprin (textos, audiovisuals, imatges, etc.) amb discussions guiades; estudi de casos; fomentar la reflexió del procés autònom d'aprenentatge; utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 35 1,4 2, 3, 4, 6, 10, 11
Tipus: Supervisades      
tutories 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Treballs escrits, estudiar, llegir textos 50 2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació podrà ser continuada o única. L' estudiantat han de demostrar el seu progrés realitzant activitats i exàmens. Els terminis d’aquestes activitats d’avaluació s'indiquen en el calendari els primers dies de classe. Totes les activitats tenen un termini que cal complir estrictament, segons el calendari de l’assignatura. 

Avaluació Continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).     

Activitats d’avaluació única   

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

60% Treball escrit i avaluació oral: El alumnat haurà de presentar un treball escrit individual que es seleccionará a partir de les línies de recerca ofertes al principi del bloc. Una vegada omplit, l'alumne haurà de defensar-lo en una breu evaluació oral en el qual es valorarà la seva capacitat de síntesi i argumentació, el seu coneixement del tema tractat com també la transversalitat del mateix al respecte dels continguts de classe.

40% Prova escrita: Es farà una prova escrita relativa als continguts i temàtiques del mòdul, que es estrucurará al voltant del material bibliogràfic presentat durant les classes. L'alumne haurà de demostrar haver comprès els conceptes i aportacions presents a aquestes lectures, així com la seva interpretació d'elles.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta guia docent. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exposicions a classe i/o debats 35% 16,5 0,66 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Proves escrites 30% (dues proves de 15% cadascuna) 3,5 0,14 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12
Treballs escrits 35% 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Allison, A. (2013). Precarious Japan. Duke University Press.

Azuma. H. (2009). Otaku: Japan's Database Animals. University of Minnesota Press.

Gottlieb, N. i McLelland, M. (2003). Japanese Cybercultures. Routledge

Jin, D. Y. (2015). Digital Platforms, Imperialism and Political Culture. London: Routledge.

Kingston, J. (2014). Critical Issues in Contemporary Japan. Routledge.

Kloet, J. de i Fung, A. (2017). Youth Cultures in China. Polity.

Saito. T. (2013). Hikikomori: Adolescence without End. University of Minnesota Press.

___ (2011). Beautiful Fighting Girl. University of Minesota Press.

Steinberg, M. (2019). The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet. University of Minnesota Press

Yoon, K. (2020) Digital Mediascapes of Transnational Korean Youth Culture. Routledge.


Programari

No es farà ús de programari específic.