Logo UAB
2023/2024

Idioma C per a traductors i intèrprets 2 (alemany)

Codi: 101467 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació FB 1 2
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Julia Eggers
Correu electrònic:
juliaalexandra.eggers@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Coneixements i competències de l’alemany adquirits a l’assignatura “Alemany C per a traductors i intèrprets 1”.

En iniciar l’assignatura l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Comprendre informació de textos escrits curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat (MCRE-FTI A1.2.)
 • Utilitzar el sistema gràfic i lèxic bàsic i produir expressions escrites bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Reconèixer el sistema fonològic i lèxic bàsic i comprendre expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)
 • Utilitzar el sistema fonològic i lèxic i produir expressions orals bàsiques relatives a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.1.)

 


Objectius

La funció d’aquesta assignatura és consolidar el desenvolupament de les competències comunicatives bàsiques de l'alumnat en Idioma C per preparar-lo a la traducció directa.

En acabar l’assignatura els i les estudiants han de ser capaç de:

 • Comprendre textos escrits sobre temes quotidians. (MCRE-FTI A2.2.)
 • Produir textos escrits molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Comprendre informació de textos orals curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)
 • Produir textos orals molt curts i senzills sobre temes relatius a l’entorn concret i immediat. (MCRE-FTI A1.2.)

Competències

  Traducció i Interpretació
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Comprendre textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Produir textos orals en un idioma estranger per poder interpretar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements fonològics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 2. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics i morfosintàctics bàsics.
 3. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits amb certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos orals de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos orals clars sobre temes quotidians.
 5. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits sobre temes quotidians.
 6. Aplicar estratègies per produir textos orals de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos orals senzills sobre temes quotidians.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits amb una certa complexitat sobre temes personals i temes generals d?àmbits coneguts.
 8. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos orals de diversos àmbits: Comprendre el sentit de textos orals clars sobre temes quotidians.
 9. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits sobre temes quotidians adequats al context.
 10. Produir textos orals adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos orals senzills sobre temes quotidians adequats al context.

Continguts

Comunicatius:

 • reformular un text oral a un text escrit (i viceversa)
 • demanar explicacions / demanar informació / demanar ajuda
 • aclarir / donar informació /prestar ajuda
 • descriure un camí a seguir
 • demanar i donar consell
 • expressar desitjos
 • descriure a una persona o una situació
 • anuncis per paraules

Gramaticals:

 • adverbis de lloc
 • l'imperatiu
 • declinació del datiu
 • preposicions d’acusatiu
 • preposicions de datiu
 • preposicions de datiu i acusatiu (Wechselpräpositionen)
 • declinació de pronoms personals
 • adjectius possessius
 • declinació i graus de l’adjectiu
 • el pretérit
 • introducció a les oracions subordinades

Lèxics (de diferents camps semàntics):

 • relacions personals
 • relacions familiars
 • institucions municipals
 • utensilis d'ús diari
 • mobiliari
 • roba de vestir
 • temps lliure
 • colors

Socioculturals:

 • relacions familiars
 • temps d’oci
 • tracte formal/informal

Metodologia

Es tracta d’una metodologia activa basada en un conjunt de tècniques i accions per dirigir l’aprenentatge dels i de les estudiants:

 • Realització de tasques que s’articulen per a obtenir resultats d’aprenentatge específics.
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu que fomenten que l’estudiant construeixi els coneixements socialment, en grups petits.
 • Resolució d’exercicis de temes específics.
 • Presentació de treballs individuals o de grup.
 • Exposició de continguts presentats i explicats per la professora.
 • Contingut audiovisual/ exercicis de comprensió auditiva
 • Lectures a classe i autònomes

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe magistral (presencial/virtual) 8 0,32 2
Realització d'activitats de comprensió lectora 17 0,68 2
Realització d'activitats de comprensió oral 5 0,2 1, 2, 8
Realització d'activitats de producció escrita 10 0,4 2, 5
Realització d'activitats de producció oral 4 0,16 1, 6, 10
Resolució d'exercicis de gramàtica i de vocabulari 20 0,8 1, 2
Tipus: Supervisades      
Resolució de problemes 3 0,12 2
Supervisió i revisió d'activitats orals i escrites 15 0,6 1, 2, 5, 6
Supervisió i revisió d'exercicis 15 0,6 2, 5
Tutories programades 4 0,16 2
Tipus: Autònomes      
Preparació d'activitats de comprensió lectora 25 1 2, 3
Preparació d'activitats de producció escrita 20 0,8 2, 5, 9
Preparació de les activitats d'avaluació 10 0,4 2
Preparació de treballs en grup 13 0,52 2
Preparació de treballs individuals 14 0,56 2
Resolució d'exercicis 30 1,2 2, 3, 5

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d’aquesta secció de la Guia Docent.

 • Es faran proves parcials que inclouen diferents activitats d’avaluació (de comprensió lectora i oral, de producció escrita i oral, i de coneixements gramaticals).
 • Cada prova parcial té un barem per a valorar els resultats de l’aprenentatge segons les competències específiques. Aquestes proves tindran una durada d’ 1 a 2 hores.
 • L’avaluació serà continuada i formativa per fer el seguiment del procés d’aprenentatge del/ de la estudiant, i, alhora, sumativa per a la qualificació global de l’assignatura.
 • L’avaluació continuada consisteix en varies proves parcials que inclouen diferents activitats d’avaluació (de comprensió lectora, de producció escrita, de coneixements gramaticals i de vocabulari). Cada prova parcial te un barem per a valorar els resultats de l’aprenentatge segons les competències específiques. 
 • Si per qualsevol raó (malaltia de la professora, vaga, festiu, actes oficials de la facultat,...) les proves no es poden realitzar en la data prevista, es faran el dia programat . Si un/a estudiant, per motius de salut, no pot assistir a una prova parcial, haurà de portar un justificant mèdic. Només en aquests casos es podrà valorar la possibilitat derealitzar la prova en una altra data.
 • Durant el semestre es comentarà amb els i les alumnes la progressió del seu procés d’aprenentatge.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els i les estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitat d'avaluació de producció i comprensió oral 10% 2 0,08 1, 4, 6, 8, 10
Activitats d'avaluació de comprensió lectora 30% 4 0,16 2, 3, 7
Activitats de producció escrita 20% 2 0,08 2, 5, 9
Proves d'aplicació de coneixements gramaticals 40% 4 0,16 1, 2, 7

Bibliografia

 Material de l’assignatura:

 • Dossier de textos (al Servei de Reprografia) 
 • Llibres de lectura:
 • Felix & Theo (2017): Verschwunden in Neuschwanstein - Detektiv Müller - A1-2 ("Der Märchenkönig"). Stuttgart: Klett Verlag 
 • Elke Burger, Theo Scherling (2021): Leo & Co. Das schnelle Glück (Stufe 1 ab A1)
  Stuttgart: Klett Verlag
 • Thoma, Leonhard (2014): Das Idealpaar. Munic: Hueber Verlag

 

Bibliografía de consulta:

Diccionaris bilingües:

Slaby, R.; Grossmann, R. (1994): Wörterbuch der spanischen und deutschen Sprache. 6ª ed. revisada (2015).   Barcelona:Herder.

Pons (2001): Großwörterbuch für Experten und Universität. Spanisch-Deutsch. Deutsch-Spanisch. Stuttgart, Düsseldorf, Leipzig: Klett.

Batlle, L. C.; Haensch, G.; Kockers, E.; Stegmann, T. D. (1996): Diccionari alemany-català. 2ª. ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Batlle, L. C.; Haensch, G.; Stegmann, T. D.; Woith, G. (1991): Diccionari català-alemany. Katalanisch-Deutsches Wörterbuch. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Diccionaris monolingües:

Wahrig, G. (1990): Deutsches Wörterbuch. Gütersloh: Bertelsmann.

Diccionari online:

www.pons.eu

 Gramàtiques:

Dreyer, H; Schmitt, R. (1994): Prácticas de gramática alemana. Barcelona: Ed. Idiomas.

Wendt, H.F: Langenscheidts Grammatiktafel Deutsch. Munich: Langenscheidt.

Reimann, M. (2007): Gramática esencial del alemán con ejercicios. Hueber Verlag.

 Pàgines web:

Pàgina Web del Goethe-Institut: https://www.goethe.de/de/m/index.html

Blog sobre l'ús i la gramàtica de la llengua alemanya: https://deutschlernerblog.de/

Online-Grammatik; komplett: IDS-Projekt-Grammar: http://hypermedia.ids-mannheim.de/index.html

Programa d'aprenentatge de gramática del IDS - "Progr@mm": http://hypermedia.ids-mannheim.de/programm/


Programari

Campus Virtual de la Facultat de Traducció i Interpretació