Logo UAB
2023/2024

Edició i revisió de textos (A - castellà)

Codi: 101431 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Paz Ortuño Ortín
Correu electrònic:
paz.ortuno@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

  Tenir un coneixement de la llengua escrita prou acurat per a poder fer front a la revisió de textos amb plenes garanties.


Objectius

La funció de l'assignatura és que l'alumnat tingui un coneixement prou satisfactori de la llengua A per a poder treballar d’una manera competent en el món editorial.

En acabar l'assignatura l’alumnat serà capaç d’aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística en la revisió i edició de textos escrits de diversos àmbits del món editorial destinats a ser publicats.


Competències

 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 3. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 4. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits.
 5. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits.
 6. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística.
 7. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits no especialitzats de tipologia diversa, adequats al context i amb correcció lingüística.
 8. Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques.

Continguts

 • Tasques relacionades amb la revisió i l’edició de textos editorials.
 • Aplicació de coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística en la revisió de textos d’àmbits diversos destinats al món editorial.
 • Estratègies específiques emprades en el món editorial en el procés d’edició de textos escrits.
 • Aplicació de recursos de documentació a l’hora de resoldre els problemes plantejats en la revisió i l’edició de textos destinats a ser publicats.

Metodologia

 • Explicacions teòriques: exposició i discussió de problemes lingüístics, estilístics i ortotipogràfics.
 • Treball dirigit: exercicis pràctics destinats a refermar les explicacions teòriques i a desenvolupar les competències i les habilitats previstes. Aquestes activitats seran corregides i comentades a l’aula.
 • Treball supervisat: realització individual d’un treball d’edició a partir d’un text donat prèviament, de qual també s’haurà de fer la revisió.
 • Treball autònom: preparació de les activitats dirigides i supervisades, i també de l’examen final.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exercicis pràctics a l'aula destinats a refermar les explicacions teòriques i a desenvolupar les competències i les habilitats previstes 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Preparació de les proves d'avaluació 19 0,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Realització individual d'un treball d'edició a partir d'un text donat prèviament, de qual també s'haurà de fer la revisió. 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Preparació dels exercecis pràctis de classe 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés realitzant 4 activitats d’avaluació. El calendari d’aquestes activitats, així com els detalls sobre cada una d’ells i el pes que tenen en l’avaluació final es proporcionarà a l’inici de les classes. 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 

Revisió 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el/la docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l’alumnat.  

Recuperació 

Podran accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.  

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable” 

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura. 

Irregularitats en les activitats d’avaluació 

Encas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). 

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Exercici edició de text 20% 2 0,08 1, 4, 5, 6, 7, 8
Exercicis pràctics de revisió de textos 20% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball individual (edició d'un text) 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Gómez Torrego, Ortografía de uso del español actual, SM., Madrid, 2003

―Hablar y escribir correctamente. Gramática normativa del español, 2 vols., Arco/Libros, Madrid, 2006.

Martínez de Sousa, José, Ortografía y ortotipografía del español actual, Trea, Gijón, 2004.

Paredes García, Florentino, Guía práctica del español correcto, Guías prácticas del Instituto Cervantes, Instituto Cervantes-Espasa, Madrid, 2009.

Real Academia Española, Diccionario panhispánico de dudas, Santillana, Madrid, 2005.

Ortografía de la lengua española, RAE, Madrid, 2010.


Programari

No es fa servir programari específic.