Logo UAB
2023/2024

Literatura estrangera per a traductors (portuguès)

Codi: 101415 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Beatriz Ribeiro de Carvalho
Correu electrònic:
anabeatriz.ribeiro@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Tenir coneixements bàsics de llengua portuguesa.


Objectius

  • Oferir a l'estudiant una visió panoràmica de la literatura produïda en llengua portuguesa.
  • Conèixer els principals moviments literaris i els principals escriptors del segle XX i XIX.
  • Conèixer el context històric, polític i social en què van viure els autors i es van desenvolupar els moviments literaris en qüestió.

Competències

  • Aplicar coneixements literaris per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

  1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements literaris per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements literaris per poder traduir.
  2. Demostrar que es coneixen els corrents literaris: Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
  3. Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats: Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats.
  4. Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció.

Continguts

  • Del Modernisme portuguès als principals novel·listes del segle XXI: 

- Fernando Pessoa
- Miguel Torga
- Maria Judite de Carvalho
- Sophia de Mello Breyner Andresen
- José Saramago
- Lídia Jorge
- Joana Bértholo
- Valter Hugo Mãe

  • Selecció de textos, poemes i documentals: comentaris, traduccions i revisions.

Metodologia

. Classes expositives i interactives
. Anàlisis i comentaris de textos originals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 50 2 1, 2, 3, 4
Tipus: Supervisades      
Tutories i preparació de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Lectura de textos; Repàs; Realització de treballs 70 2,8 1, 2, 3, 4

Avaluació

Avaluació continuada

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El professorat pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.
En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.  

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.  

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.  

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).    

Activitats d’avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:
- Examen escrit presencial (30 %)
- Treball final escrit (35 %)
- Presentació oral presencial (35%).

   


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentaris, anàlisis de textos, recensions crítiques i altres treballs 30% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4
Presentació oral 35% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4
Treball escrit 35% 3 0,12 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Es proporcionarà bibliografia addicional al llarg del curs.

Abdala Junior, Benjamin. Literatura, história e política: literaturas de língua portuguesa no século XX. São Paulo: Ática: em co-edição com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico-CNPq, 1989.

Andrade, Eugénio de. Antologia breve. Lisboa: Moraes, 1980.

Andrade, Eugénio de. Antología poética: 1940-1980. Barcelona: Plaza & Janés, 1981.

Andresen, Sophia de Mello Breyner. Antología poética (1994-2001). Barcelona: Galaxia Gutenberg/ Círculo de Lectores, 2004.

Andresen, Sophia de Mello Breyner. Contos exemplares. Porto : Figueirinhas, 1997.

Bértholo, Joana. Natureza Urbana. Relógio d'Água: Lisboa: 2023.

Bértholo, Joana. Inventário do Pó. Caminho: Lisboa: 2015.

Crespo, Ángel. La Vida plural de Fernando Pessoa. Barcelona : Seix Barral, 1988.

Ferreira, Vergílio. Para un auto-análisis literario. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1972.

França, José-Augusto. O Modernismo na arte portuguesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Lingua Portuguesa, Ministério da Educação, 1991.

Jackson, K. David. As Primeiras vanguardas em Portugal: bibliografia e antologia crítica. Madrid [etc.] : Iberoamericana, 2003.

Lancastre, María José de. O Essencial sobre Fernando Pessoa. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985.

Lisboa, Eugénio. O Segundo modernismo em Portugal. Lisboa: Instituto de Cultura e Lingua Portuguesa, Ministério da Educaçao, 1984.

Lourenço, Eduardo. Fernando Pessoa revisitado : leitura estruturante do drama em gente. Lisboa: Moraes, 1981.

Martinho, Fernando J. B. (Coord.). Literatura portuguesa do século XX. [Lisboa] : Instituto Camões, 2004.

Pessoa, Fernando. Obras completas. [Lisboa] Circulo de Leitores, 2005/2006.

Saramago, José. O conto da ilha desconhecida. ilustrações de Bartolomeu dos Santos. Lisboa: Caminho, 1999.


Programari

No es fa servir cap programari.