Logo UAB
2023/2024

Traducció literària B-A (anglès-català)

Codi: 101294 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Judit Fontcuberta Famadas
Correu electrònic:
judit.fontcuberta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

En iniciar l’assignatura, l'alumnat serà capaç de:

 • Demostrar que posseeix coneixements sobre els principis metodològics que regeixen la traducció i els aspectes professionals i instrumentals, així com els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Diferenciar els gèneres literaris i identificar les seves característiques específiques.
 • Aplicar estratègies per ampliar els seus coneixements literaris per poder traduir.
 • Aplicar els coneixements literaris per poder traduir.
 • Demostrar els seus coneixements sobre diferents aspectes culturals de l'anglès.
 • Aplicar aquest coneixement a la interpretació de referències culturals relacionades amb l'anglès.

Objectius

La funció de l’assignatura és desenvolupar la capacitat de resolució dels problemes de la traducció de textos literaris de diversos gèneres.

En acabar l’assignatura, l'alumnat serà capaç de:

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis metodològics que regeixen la traducció literària, els aspectes professionals i instrumentals i els problemes de contrastivitat de la combinació lingüística.
 • Aplicar aquests coneixements per a resoldre problemes de traducció de textos literaris clàssics i contemporanis de gèneres com prosa, poesia, teatre i altres.
 • Integrar coneixements per a emetre judicis sobre qüestions relacionades amb la traducció literària.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionats amb la traducció literària.
 • Aplicar les seves competències per poder emprendre, amb un grau elevat d’autonomia, estudis posteriors per a l’especialització professional en traducció literària.

Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Aplicar coneixements temàtics per poder traduir.
 • Comprendre textos escrits en llengua A per a poder traduir
 • Comprendre textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Dominar els aspectes professionals de la traducció.
 • Dominar els principis metodològics que regeixen la traducció. 
 • Produir textos escrits en llengua A per poder traduir.
 • Produir textos escrits en un idioma estranger per poder traduir.
 • Resoldre problemes de traducció de diferents camps d'especialització (textos jurídics i financers, científics i tècnics, literaris, audiovisuals, localització).
 • Resoldre problemes de traducció de textos no especialitzats.
 • Utilitzar els recursos de documentació per poder traduir.
 • Utilitzar els recursos tecnològics per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar coneixements lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística: Aplicar coneixements gràfics, lèxics, morfosintàctics, textuals, retòrics i de variació lingüística.
 2. Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos de documentació per resoldre problemes de traducció.
 3. Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció: Aplicar els recursos tecnològics per resoldre problemes de traducció literària.
 4. Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 5. Aplicar estratègies per comprendre textos escrits de diversos àmbits: Aplicar estratègies per comprendre textos literaris.
 6. Aplicar estratègies per produir textos escrits de diversos àmbits i amb finalitats comunicatives específiques: Aplicar estratègies per produir textos escrits literaris amb finalitats comunicatives específiques.
 7. Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos escrits de diversos àmbits: Comprendre la intenció comunicativa i el sentit de textos literaris.
 8. Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció: Demostrar que es coneix el funcionament del mercat laboral de la traducció literària.
 9. Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció: Demostrar que es coneixen els diversos tipus de problemes i errors de traducció literària.
 10. Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció: Demostrar que es coneixen les tècniques i estratègies per resoldre problemes de traducció literària.
 11. Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor: Gestionar problemes relacionats amb l'exercici de la professió de traductor literari.
 12. Identificar els problemes de traducció propis de cada camp: Identificar els problemes de traducció propis de cada camp.
 13. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 14. Identificar les fonts d'informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir: Identificar les fonts d?informació existents (digitals i analògiques) per poder traduir textos literaris.
 15. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció literària.
 16. Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements temàtics per resoldre problemes de traducció.
 17. Produir textos escrits adequats al context i amb correcció lingüística: Produir textos escrits literaris, adequats al context i amb correcció lingüística.
 18. Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció i dur a termes les tasques corresponents: Recórrer adequadament les diferents fases per a l'elaboració d'una traducció literària i dur a termes les tasques corresponents.
 19. Resoldre interferències entre les llengües de treball: Resoldre interferències entre les llengües de treball.
 20. Tenir coneixements temàtics per poder traduir: Tenir coneixements temàtics per poder traduir textos literaris.
 21. Trobar la solució traductora que convingui en cada cas: Trobar una solució traductora adient en cada cas.
 22. Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció: Utilitzar les estratègies i tècniques apropiades per resoldre problemes de traducció literària.

Continguts

 • Metodologia de la traducció literària (normes bàsiques de la traducció literària en la combinació lingüística).
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres de prosa com ara memòries, contes, capítols de novel·la, assaig literari, cartes, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de textos amb rima i estructura mètrica com ara poemes, cançons, etc.
 • Resolució de problemes de traducció de gèneres dramàtics com ara obres de teatre, llibrets d’òpera, etc.
 • Resolució de problemes de traducció d’altres gèneres literaris com ara còmics, literatura infantil, aforismes, etc.
 • Ús de les eines tecnològiques i fonts de documentació específiques per a la traducció literària. Ús de diccionaris, glossaris, bases de dades especialitzades i textos paral·lels adients per a la traducció literària.

Metodologia

S’utilitza una metodologia activa, amb activitats de diversos tipus.

Metodologies possibles:

 • Realització de tasques de traducció.
 • Resolució d’exercicis.
 • Presentacions de treballs individuals o en grup.
 • Debats (presencials o en fòrums).
 • Tècniques d’aprenentatge cooperatiu.

Les activitats didàctiques s’organitzen en tres blocs, segons el grau d'autonomia requerit de l’estudiant:

- Activitats dirigides: respon a una programació horària predeterminada i requereix la direcció presencial d’un professor.

- Activitats supervisades: requereix la supervisió més o menys puntual d’un professor.

- Activitats autònomes: l’estudiant s’organitza el temps i l’esforç de manera autònoma (individualment o en grup).

 

Els continguts de l’assignatura es treballaran a classe de manera pràctica. Els alumnes prepararan els exercicis o les traduccions a casa i es posaran en comú a classe. 

IMPORTANT: Les traduccions i les altres activitats d'avaluació no s’acceptaran després de la data indicada a la programació de l'assignatura, la qual es facilitarà als alumnes al començament del semestre

Observacions: 

1. El compliment del calendari dependrà del ritme de feina i de les necessitats del grup.

2. Els continguts d’aprenentatge –i, en conseqüència, l’avaluació– podran canviar al llarg del semestre si ho consensuen la professora i la majoria dels estudiants que assisteixen regularment a classe.

 Al començament del semestre es facilitarà als alumnes (a través del Campus Virtual) la programació de l'assignatura, en què es concretarà la metodologia docent i les activitats formatives utilitzades per la professora.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
realització d'activitats de traducció 38 1,52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
resolució d'exercicis 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
debats i activitats de reflexió sobre aspectes rellevants de la traducció 10 0,4 8, 9, 10, 11
preparació de traduccions i treballs avaluables 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Tipus: Autònomes      
preparació d'exercicis 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
preparació de traduccions i treballs 58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Avaluació

Avaluació continuada

L’alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d’avaluació.

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. La professora responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència (a la programació de l'assignatura que la professora facilitarà als alumnes al començament del semestre a través del campus Virtual).

IMPORTANT: 

Si algun/a alumne/a per alguna raó justificada no pot seguir la classe, s’haurà de posar en contacte personalment amb la professora durant les primeres setmanes del curs.

Revisió

La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el professorat i l'alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagi tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola.

En cap cas la recuperació no pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. 

En cas de recuperació, la nota màxima que pot obtenir l’estudiant és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

Avaluació única

Aquesta assignatura preveu avaluació única en els termes establerts en la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la facultat i enviar-ne una còpia al docent responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà presencialment en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió acadèmica publicarà la data i hora a la web de la facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI/NIE o passaport).

Activitats d’avaluació única

L’avaluació única inclourà un mínim de tres activitats d’avaluació d’almenys dues tipologies diferents, segons indica la normativa.

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura (segons escaigui) són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu més amunt en aquesta guia docent.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats de traducció 30 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Presentació oral d'un text relacionat amb la traducció o resum d'un text escrit 30 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
Resolució d'exercicis i treballs relacionats amb aspectes rellevants de la traducció 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

DICCIONARIS MONOLINGÜES EN CATALÀ

AA.DD. Diccionari de la llengua catalana. 4a ed. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1998.

ALCOVER, Antoni; MOLL, Francesc B. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll, 1988.

COROMINES, Joan . Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial, 1980.

FABRA, Pompeu. Diccionari General de la Llengua Catalana. 11a ed. Barcelona: Edhasa,1980.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona, 1995.

 

DICCIONARIS MONOLINGÜES EN ANGLÈS

The Collins Dictionary of the English Language

The Collins COBUILD English Language Dictionary

The Longman Dictionary of Contemporary English

The Concise Oxford Dictionary of current English

Webster’s Third New International Dictionary. Springfield (Mass.): Merriam-Webster, 1993.

Chambers Twentieth Century Dictionary

The New Oxford English Dictionary. Òxford: Clarendon Press, 1989.

The New Shorter Oxford English Dictionary. Òxford: Clarendon Press, 1994.

CHAPMAN, Robert L.New dictionary of American Slang.Londres: McMillan, 1995.

KIRKPATRICK, Betty [ed.]. Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases. Londres: Penguin, 1987.

PARTRIDGE, Eric. A Dictionary of Slang and unconventional English. Londres: Routledge, 1987.

 

DICCIONARIS DE SINÒNIMS, DICCIONARIS DE FRASES FETES I D’ALTRES EN CATALÀ

Diccionari del català col·loquial. Dubtes davant del micròfon. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2009.

ESPINAL I FARRÉ, M. Teresa. Diccionari de sinònims de frases fetes. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona: Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat: València: Universitat de València, 2004.

FRANQUESA, Manuel. Diccionari de sinònims. 6a ed. Barcelona: editorial Pòrtic, 1991.

PEY, Santiago. Diccionari de sinònims i antònims. 9a ed. Barcelona: Teide, 1986.

PIQUÉ, Ramon; VINYOLES I VIDAL, Joan. Diccionari eròtic i sexual. Barcelona: Edicions 62, 1989.

POMARES, Joaquim. Diccionari del català popular i de l’argot. Barcelona: Edicions 62, 1997.

RASPALL, Joana; MARTÍ, Joan. Diccionari de locucions i frases fetes. Barcelona: Edicions 62, 1984.

RIERA-EURES, Manel; SANJAUME, Margarida. Diccionari d’onomatopeies i mots de creació expressiva. Barcelona: Edicions 62, 2002.

VINYOLES I VIDAL, Joan. Vocabulari de l’argot de la delinqüència. Barcelona: Editorial Millà, 1978.

 

GRAMÀTIQUES, MANUALS I ALTRES OBRES DE REFERÈNCIA EN CATALÀ

AINAUD, Jordi; ESPUNYA, Anna; PUJOL, Dídac. Manual de traducció anglès-català. Vic : Eumo, 2003.

BADIA I MARGARIT, Antoni M. Gramàtica de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1994.

CAMPS, Oriol. Parlem del català. Barcelona: Empúries, 1994.

COROMINES, Joan. Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club editor, 1983.

FABRA, Pompeu. Converses filològiques. Barcelona: Edhasa, 1983 i 1984.

FABRA, Pompeu. Gramàtica catalana. 15a ed. Barcelona: Teide, 1991.

FERRATER, Gabriel. Sobre el llenguatge. Barcelona: Quaderns Crema, 1981.

JANÉ, Albert. El llenguatge. Problemes i aspectes d’avui. Barcelona: Edhasa, 1977-80. 4 vols.

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Documents Normatius 1962-1997. Barcelona, 1997.

LACREU, Josep. Manual d'ús de l'estàndard oral. 2a ed. València: Universitat de València, 1992.

LOPEZ GUIX, J. G.; MINETT, J. Manual de traducción inglés español. Barcelona: Gedisa, 1997.

MESTRES, Josep M.; COSTA, Joan; OLIVA, Mireia; FITÉ, Ricard. Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos. Barcelona: Eumo, 1995.

RUAIX I VINYET, Josep. Diccionari auxiliar. Moià: J. Ruaix, 1996.

RUAIX I VINYET, Josep. Observacions crítiques i pràctiques sobre el català d’avui. Moià: J. Ruaix, 1994, vol. I.

RUAIX I VINYET, Josep. Punts conflictius del català. Barcelona: Barcanova, 1989.

SOLÀ, Joan. A l’entorn de la llengua. Barcelona: Laia, 1977.

SOLA, Joan; RIGAU, Gemma [et al.]. Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, 2002.

SOLÀ, Joan. Parlem-ne. Converses lingüístiques. Barcelona: Proa, 1998.

TELEVISIÓ DE CATALUNYA. Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona: Edicions 62, 1997.

TORRENT, Anna M. La llengua de la publicitat. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999.

VALOR, Enric. Millorem el llenguatge. València: 3 i 4, 1979, vol.II.

 

GRAMÀTIQUES I DICCIONARIS DE DUBTES EN ANGLÈS

AMMER, Christine. The American Heritage Dictionary of Idioms. Boston, Nova York: Houghton Mifflin Harcourt, 1997.

BOATNER, Maxine Tull; GATES, J. Edward; A Dictionary of American Idioms. Woodbury, Nova York, Londres, Toronto, Sydney:  Barron’s , 1975.

COWIE, A.; MACKIN, R. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Òxford: Oxford University Press, 1994.

EASTWOOD, J.; MACKIN, R. A Basic English Grammar. Òxford: Oxford University Press, 1990.

HARRISON, Mark. Word Perfect. Vocabulary for fluency. Walton-on-Thames: Nelson, 1990.

HUDDLESTON, R.; PULLUM, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

LEECH, G. A Communicative Grammar of English. Londres:Longman, 1990.

MCARTHUR, T.; ATKINS, B. Dictionary of English Phrasal Verbs and their Idioms. Londres: Collins, 1990.

QUIRK, R.; GREENBAUM, S.; LEECH, G.; SVARTVIK, J. A Comprehensive Grammar of the English Language. Londres:Longman, 1985.

QUIRK, R.; GREENBAUM, S. A University Grammar of English. Londres:Longman, 1993.

SEILD, Jennifer, MCMORDIE, W. English Idioms and How to Use Them. Oxford: Oxford University Press, 1978.

SWAN, M. Practical English Usage. Nova York: Òxford: Oxford University Press,1995.

THOMSON, A.J.; MARTINET, A.B. A Practical English Grammar. Òxford: Oxford University Press, 1996.

 

DICCIONARIS BILINGÜES

AA.DD. Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

AA.DD. Diccionari català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

AA.DD. Diccionari de paranys de traducció anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

OLIVA, Salvador; BUXTON, Angela. Diccionari anglès-català, català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2 v.

Diccionario Collins español-inglés / English-Spanish. Barcelona: Grijalbo.

Diccionario internacional Simon and Schuster inglés-español / español-inglés. Nova York: MacMillan.

Diccionario Oxford español-inglés / inglés-español. Madrid: Oxford University Press.

Gran diccionario Larousse español-inglés / English-Spanish. Barcelona: Larousse.

AA.DD. Diccionari castellà-català. Barcelona. Enciclopèdia Catalana.

AA.DD. Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

 

Manuals de teoria i pràctica de la traducció

Ainaud, J., A. Espunya i D. Pujol, Manual de traducció anglès-català, Vic, Eumo Editorial, 2003.

García Yebra, Valentín, Teoría y práctica de la traducción, Madrid, Gredos, 1982.

Newmark, Peter, A Textbook of Translation, Londres/Nova York, Prentice Hall International Ltd, 1987.

 

SOBRE TRADUCCIÓ

Ayala, Francisco, «Breve teoría de la traducción» (1946), en La estructura narrativa, Barcelona, Crítica, 1984.

BACARDÍ, Montserrat; FONTCUBERTA, Joan; PARCERISAS, Francesc [eds.]. Cent anys de traducció al català (1891-1990). Antologia. Vic: Eumo Editorial, 1998.

BACARDÍ, Montserrat; GODAYOL, Pilar. Diccionari de la Traducció Catalana. Vic: Eumo Editorial, 2011.

Bassnett, Susan y Peter Bush, the Translator as Writer, Nova York, Continuum, 2007.

Bellos, David, Is That a Fish in your Ear?, Londres, Faber & Faber, 2011.

Borges, Jorge Luis, «Las versiones homéricas» (1932), dins Obras completas, Barcelona, Emecé, 1989.

—, «Los traductores de las 1001 noches» (1936), ibíd.

—, «Piere Menard, autor de El Quijote» (1939), ibíd.

—, «La busca de Averroes» (1947), ibíd.

Catelli, Nora, y Marietta Gargatagli, El tabaco que fumaba Plinio, Barcelona, Serbal, 1998.

Coseriu, Eugenio, «Lo erróneo y lo acertado en la teoría de la traducción», dins El hombre y su lenguaje, Madrid, Gredos, 1977.

Diversos autors, De traduir (poesia), Barcelona, Balbec, 2014

Eco, Umberto, Decir casi lo mismo, trad. Helena Lozano, Barcelona, Lumen, 2008.

FONTCUBERTA, Joan. Tots els colors del camaleó. Tarragona: Arola Editors, 2008.

García Yebra, Valentín, En torno a la traducción. Teoría, crítica, historia, Madrid, Gredos, 1983.

—, Traducción: teoría y práctica, Madrid, Gredos, 1994.

Gentzler, Edwin,Contemporary Translation Theories, Londres/Nova York, Routledge, 1993.

Grossmann, Edith, Why Translation Matters, New Haven, Yale University Press, 2011.

Larbaud, Valéry, Sous l’invocation de Saint Jérome, París, Gallimard, 1946.

Mallafrè, Joaquim, Llengua de tribu i llengua de polis: bases d’una traducció literària, Barcelona, Quaderns Crema, 1991.

Marco Borillo, Josep, El Fil d’Ariadna: anàlisi estilística i traducció literària, Vic: EUMO Editorial, 1992.

—, (ed.) La traducció literària, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, DL 1995.

Marías, Javier, «Ausencia y memoria en la traducción poética» (1980), dins Literatura y fantasma, Madrid, Siruela, 1993.

—, «La traducción como fingimiento y representación» (1982), ibíd.

Monterroso, Augusto, «Llorar a orillas del río Mapocho» (1983), dins La palabra mágica, Barcelona, Anagrama, 1996.

Ortega y Gasset, José, «Miseria y esplendor de la traducción» (1937), dins Obras completas, Madrid, Alianza, 1983, t. V.

Parcerisas, F., M. Bacardí i J. Fontcuberta, Cent anys de traducció al català, Vic, EUMO, 1998.

Paz, Octavio, Traducción: literatura y literalidad, Barcelona, Tusquets, 1971, 1990.

 

Recursos de consulta a Internet

Biblioteca d'Humanitats (blog de traducció i interpretació) http://blogs.uab.cat/bhtraduccio

Catàleg Col·lectiu d’Universitats de Catalunya http://ccuc.cbuc.cat/

Criteria. Espai web de correcció de l'IEC http://criteria.espais.iec.cat/

Diccionari català-valencià-balear http://dcvb.iecat.net/

Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans http://dlc.iec.cat/

Enciclopèdia Catalana http://www.enciclopedia.cat/

IATE (Terminologia interactiva per a Europa) http://iate.europa.eu

ISBN www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html

Merrian-Webster http://www.merriam-webster.com/

One Look http://www.onelook.com/

Optimot http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/index.jsp

Portal lingüístic de la Corporació Catalana dels Mitjans Audiovisuals http://esadir.cat/  

Termcat www.termcat.net

 

 

 


Programari

Processadors de textos i altres eines ofimàtiques

Cercadors