Logo UAB
2023/2024

Gestió dels recursos humans

Codi: 101232 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Vera Butkouskaya
Correu electrònic:
vera.butkouskaya@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Harold Rolando Torrez Meruvia

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Aquesta assignatura s’emmarca dins del grup d’assignatures del Grau en Turisme que tenen a veure amb la gestió i desenvolupament de persones en les organitzacions, concretament la gestió de Recursos Humans (RRHH) a les empreses del sector turístic. D’altra banda la present assignatura és una continuació de l’assignatura “Introducció a l’empresa” (assignatura de 1er curs) on es tracten temes relacionats amb l’estructura organitzativa i l’estratègia de les empreses turístiques, representant una continuïtat pel que fa als seus continguts fonamentals.
L’enfocament de l’assignatura és molt pràctic i es pretén que els continguts teòrics s’apliquin en forma d’exercicis, simulacions de casos, així com d’altres activitats complementàries.

 1. Conèixer els models teòrics més rellevants i els conceptes claus de la gestió de persones a les organitzacions.
 2. Conèixer les tècniques principals de gestió de persones a les organitzacions.
 3. Comprendre i saber aplicar les esmentades tècniques de gestió en el cas de les empreses del sector turístic.

Competències

 • Aplicar els conceptes relacionats amb els productes i empreses turístiques (econòmic i financer, recursos humans, política comercial, mercats, operatiu i estratègic) en els diferents àmbits del sector.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Distingir, identificar i aplicar els conceptes de la direcció estratègica referent al producte i a l'empresa turística.
 4. Identificar la base teòrica i conceptual de l'estratègia de l'empresa turística.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 8. Treball en grup.

Continguts

A) LA FUNCIÓ DIRECTIVA

 1. El mercat laboral actual.

 2. La cultura organitzacional. Les persones com a element clau.

 3. Concepte, elements, tasques i tipus de direcció.

 4. Estratègia, estructura, procés i gestió de recursos humans.

 5. Dirigint empreses del sector turístic. 

 6. Planificació dels RRHH.

B) LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS (RRHH)

 1. Anàlisi, descripció i valoració dels llocs de treball.

 2. Processos de reclutament i selecció de persones.

 3. La gestió i l’avaluació de l’acompliment.

 4. Formació i desenvolupament del personal.

 5. Remuneració, compensació i beneficis.

 6. Les polítiques de RRHH a les empreses turístiques.

C) EL COMPORTAMENT ORGANITZATIU

 1. Relacions laborals i poder disciplinari.

 2. Gestió de seguretat i salut.

 3. La gestió de la diversitat.

 4. La comunicació i la gestió de la informació.

 5. Estils de direcció i lideratge, gestió d'equips.

 6. La motivació i eines de reconeixement.

 7. Processos de socialització.

 8. La dimensió ètica a les organitzacions: Responsabilitat Social Corporativa, Gènere i Sostenibilitat.


Metodologia

Idiomes d’impartició: Grau de Turisme: Castellà; Grau de Turime en Anglès: Anglès

 

L’assignatura funciona en base a tres metodologies d’ensenyament-aprenentatge:

 1. Metodologia de la part teòrica de l’assignatura:

Classes presencials amb una explicació sobre els diferents temes de l’agenda. Autoestudi dels materials teòrics. Les classes comptaran sovint amb suport audiovisual (visionat d’algun vídeo de suport a la teoria, presentacions en PowerPoint, etc.).

 1. Metodologia de la part pràctica de l’assignatura:

Realització i exposició a classe d’exercicis, de casos pràctics i/o de treballs (individuals i en equip) relacionats amb les explicacions teòriques (alguns exercicis es realitzaran fora d’horari de classe). Tots els exercicis, els casos i el treball caldrà fer l’entrega en un document en paper o format digital per a avaluació.

 1. Metodologia de la part no presencial de l’assignatura (Aula Moodle):

L’Aula Moodle s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. A l’Aula Moodle hi haurà la fitxa de l’assignatura, el material complementari a la teoria en format digital, els exercicis i casos, enllaços a pàgines web, etc.

Nota.  15 min de l'última classe es dedicaran a fer l'enquesta d'avaluació de la UAB.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 31 1,24 1, 4, 6
Presentació pública de treballs 4 0,16 3, 5, 6, 8
Resolució casos pràctics 30 1,2 3, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 25 1 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Estudi 15 0,6 1, 2, 3, 4, 6
Resolució casos pràctics 15 0,6 2, 3, 4

Avaluació

1. Avaluació contínua:

 • a) Activitats pràctiques (20%): La realització domèstica i exposició-debat dels exercicis i casos individuals al llarg del curs, que es lliuraran en el termini predeterminat.
 • b) Projecte (30%): La realització d'un projecte en equip a partir dels materials del curs. El treball del projecte s'ha de lliurar en la data establerta i exposat públicament a classe.
 • c) Control periòdic (50%): La realització d'un examen que inclourà tant la matèria teòrica exposada a les classes magistrals com aspectes relacionats amb la part pràctica de l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una puntuació superior a 5 (cinc) de mitjana. Cal participar en cadascuna (1a, 1b i 1c) de les activitats d'avaluació contínua per calcular la nota final de l'assignatura. En cas contrari, haurà d'anar a l'examen final.

2. Avaluació única:

 • En lloc de les avaluacions contínues (1a, 1b i 1c) que es mostren anteriorment, els estudiants tenen l'opció de presentar-se directament a l'examen final. La nota de l'examen final serà el 100% de la nota final.

3. Re-avaluació 

 • Si la nota és entre 3.5 i 4.9 en l'examen final, hi ha la possibilitat de repetir l'examen, d'acord amb el calendari d'activitats acadèmiques, que s'informa a la guia de l'alumnat o a la web del centre.
  La recuperació de l'assignatura per avaluació única serà el mateix que el resto del grup i per presentar-se a la reevaluació serà necessari obtenir al menys un 3.5 en el conjunt de les evidències que consten de l'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric 50% 2 0,08 3
Treball de camp 30% 3 0,12 5, 7, 8
Treballs pràctics 20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

Bibliografia Bàsica (no obligatoria)

 • Burke, Ronald & Hughes, Julia C. (2018). Handbook of Human Resource Management in the Tourism and Hospitality Industries. Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781786431370

 • GOMEZ- MEJÍA, Luis, Balkin, David  and Cardy, Robert (2012): “Managing Human Resources”, Pearson

Bibliografia Addicional

 • LAZER, Edward P., Gibbs, M. (2015): “Personnel Economics in Practice,” Wiley.

 • Marques Joan (2021). Exploring Gender at Work: Multiple Perspectives. Springer International Publishing AG.
 • Sharma Radha (2017). Human Resource Management for Organizational Sustainability. In Human Resource Management for Organizational Sustainability. Business Expert Press. 

 • Altre material de suport en format digital i enllaços a pàgines web s’ofereixen a l’Aula Moodle.

Programari

 • MS Teams/Zoom
 • MS Office