Logo UAB
2023/2024

Recursos territorials turístics

Codi: 101195 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Esteve Dot Jutglà
Correu electrònic:
esteve.dot@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No n'hi ha.


Objectius

L’assignatura vol analitzar el fenomen turístic des d’una perspectiva eminentment territorial, geogràfica. L’anàlisi abordarà els diferents elements que composen el sistema turístic, de manera particular els recursos turístics. S’analitzarà l’evolució històrica en el desenvolupament territorial del turisme, així com la situació actual a nivell nacional i internacional, les diferents tipologies de destinacions turístiques, els impactes derivats de l’activitat turística sobre les pròpies destinacions, així com el repte actual de la sostenibilitat aplicada al turisme.

Objectius de coneixement:

A final de curs l’alumne/a haurà de/d’:

1. Comprendre el fenomen turístic des d'un punt de vista espacial i evolutiu.

2. Conèixer què són els recursos turístics i quins són els factors de localització turística en el territori.

3. Conèixer l’evolució històrica que ha experimentat el turisme, des dels seus inicis fins a l’actualitat.

4. Saber analitzar quin és l'impacte del turisme sobre les destinacions, incentivant en l’alumne la capacitat crítica i analítica d’aquests impactes derivats de l’activitat turística.

5. Adquirir un coneixement introductori sobre els conceptes de sostenibilitat i turisme sostenible i sobre la planificació territorial turística.

6. Conèixer i diferenciar les principals tipologies d’espais turístics i les seves característiques distintives. 


Competències

 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Identificar els elements de la geografia mundial, així com els principals recursos territorials i turístics.
 4. Identificar els principis bàsics del turisme des de l'àmbit geogràfic.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 7. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 8. Treball en grup.

Continguts

1. El turisme i el territori turístic

1.1. El turisme i el sistema turístic

1.2. Recursos i productes turístics

1.3. Anàlisi de la demanda turística

2. Evolució i gestió del territori turístic

2.1. Evolució històrica del turisme

2.2. Models de desenvolupament turístic

2.3. Impactes del turisme a les destinacions

2.4. Destinacions turístiques i sostenibilitat

2.5. Planificació territorial turística

3. Els espais del turisme

3.1. Tipologia de destinacions turístiques

3.2. El turisme en espais litorals

3.3. El turisme en espais urbans

3.4. El turisme en espais rurals

3.5. El turisme en espais naturals i zones de muntanya


Metodologia

Idiomes d’impartició

Grau de Turisme: Català

Grau de Turisme en Anglès: Anglès

 

L’assignatura té tres dinàmiques de funcionament paral·lel:

a) Metodologia de la part teòrica de l’assignatura

Explicació a classe de les diferents parts del temari mitjançant classe magistral al llarg de les onze setmanes lectives de l’assignatura. Les classes comptaran amb suport audiovisual (presentacions en Power Point).

b) Metodologia de la part pràctica de l’assignatura

L’assignatura preveu una part pràctica per relacionar-la amb la part teòrica.

Per una banda, es proposa la realització de dos treballs pràctics obligatoris. Aquests s'hauran de realitzar en grup i fora de l'horari de classe, a excepció de l'exposició oral. Les pràctiques comporten el lliurament d'un document en paper o format digital per a avaluació.

D’altra banda, es proposa la realització de 6 exercicis pràctics obligatoris. Aquests s'hauran de realitzar de manera individual i en l'horari de classe. Els exercicis comporten el lliurament d'un document en format digital per a avaluació.

c) Metodologia del funcionament del Campus Virtual

La plataforma del Campus Virtual s’emprarà com a complement d’informació i mitjà de comunicació alternatiu a l’aula entre alumnes i professor. Al Campus Virtual hi haurà material complementari a la teoria en format digital, enllaços a pàgines web, el programa de l’assignatura, així com les pràctiques (que també es podran lliurar a través del Campus Virtual) i les qualificacions.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats a l'aula 16 0,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Classe teòrica 28 1,12 1, 3, 4, 5, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 2, 3, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures 56 2,24 2, 3, 4, 7
Treballs 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

A ) AVALUACIÓ CONTINUA

L’avaluació d’aquesta assignatura consta del següent sistema:

a) La realització de dos exàmens parcials, que inclouran la matèria teòrica exposada a les classes magistrals i valdran un 50% de la nota final.

b) La realització de dos treballs pràctics proposats al llarg del curs i lliurades dins del termini fixat, que valdran un 30% de la nota final.

c) La realització de sis exercicis pràctics al llarg del curs i lliurats dins del termini fixat, que valdran un 20% de la nota final.

Per tal de fer promig en la nota final cal obtenir (en totes les activitats incloses en "a" i "b") com a mínim un 4 sobre 10 en cadascuna de les tres parts objecte d’avaluació.

Es valorarà positivament la participació en les tasques a l’aula, afegint mig punt extra a la nota final.

B) AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (tota la matèria).

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

L'avaluació de l'assignatura consta de la RECUPERACIÓ de l'Avaluació Contínua (els estudiants que no l'hagin passat) o l'Avaluació Única (els estudiants que n'hagin obtingut un mínim 3,5 a l'Examen final).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis pràctics 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7
Primer examen parcial 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Segon examen parcial 25% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treballs pràctics 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

- ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2005). Planificación territorial del turismo. Barcelona: Ed. UOC (Tema 2.5).

- ANTON, S. i GONZÁLEZ, F. (coords.) (2007). A propósito del turismo: la construcción social del espacio turístico. Barcelona: Ed. UOC (Tema 2).

- BARRADO, A. i CALABUIG, J. (2001). Geografía mundial del turismo. Madrid: Ed. Síntesis (Tema 3).

- BLANCO, A. et al. (2021). Diccionario de Turismo. Madrid: Ed. Cátedra (Temes 1, 2 i 3).

- BLASCO, A. (2006). Tipologías turísticas. Girona: Xarxa d’Escoles de Turisme (Tema 3).

- COOPER, C. et al. (2007). El turismo. Teoría y práctica. Madrid: Síntesis (Tema 2.3).

- GENERALITAT DE CATALUNYA (2009). Atles del turisme a Catalunya. Barcelona: Direcció General de Turisme (consultable a: www.atlesturismecatalunya.cat) (Temes 1, 2 i 3).

- FULLANA, P. i AYUSO, S. (2001). Turisme sostenible. Barcelona: Rubes (Tema 2.4).

- NELSON, V. (2021). An Introduction to the Geography of Tourism. Rownan & Littlefield: Lanham (Temes 1, 2 i 3).

- PRIESTLEY, G.K. i LLURDÉS, J.C. (dirs.) (2007). Estrategia y gestión del turismo en el municipio. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB (Tema 2).

- PEREIRA, V. et al. (2021). Sustainability Practices in Hospitality: Case Study of a Luxury Hotel in Arrábida Natural Park. Sustainability 13, 3164 (Temes 1, 2 i 3).

- ROMAGOSA, F. (2020). The COVID-19 crisis: Opportunities for sustainable and proximity tourism. Tourism Geographies, 22(3), 690-694 (Temes 2 i 3).

- VERA, J.F. et al. (2011). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos. València: Ed. Tirant Lo Blanch (Temes 2 i 3).

- WILLIAMS S. i LEW A.A. (2015). Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience. London & New York: Routledge (Temes 1, 2 i 3).


Programari

No n'hi ha.