Logo UAB
2023/2024

Fonaments del turisme

Codi: 101193 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Abril Sellarés
Correu electrònic:
maria.abril@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Arena Yáñez Gago

Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

 • Situar a l'alumnat en el món del turisme.
 • Fer una descripció general de les activitats econòmiques turístiques.
 • Adquirir els fonaments bàsics de la indústria i dels seus components: productes i serveis bàsics i complementaris, els agents que intervenen, empreses, institucions, activitats, infraestructuras i factors socials, mediambientals i d’entorn.
 • Comprendre els aspectes bàsics del món del turisme amb perspectiva de gènere.

Competències

 • Analitzar la informació tant quantitativa com qualitativa relativa a la dimensió econòmica del sector turístic així com a les seves empreses (característiques de les empreses, evolució del pes del turístic, estudis de mercat, etc.).
 • Argumentar de manera crítica, des de les diferents perspectives teòriques, ideològiques i de bones pràctiques, la realitat que envolta al sector turístic.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics del turisme en totes les seves dimensions i àrees.
 • Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Identificar i avaluar els elements del sistema turístic i la seva interacció amb l'entorn, així com el seu impacte.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 • Presentar i negociar davant dels diferents organismes projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.
 • Valorar la dimensió econòmica del turisme a diferents escales i analitzar la interrelació entre elles.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el funcionament de les destinacions, de les estructures turístiques i dels seus subsectors empresarials.
 2. Analitzar la dimensió econòmica del turisme a partir de l'estudi dels seus subsectors, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 3. Argumentar, a través de la visió del sector i la perspectiva teòrica, com s'ha de desenvolupar el sector turístic.
 4. Avaluar de manera crítica projectes i plans de desenvolupament turístic aplicats a zones i regions determinades.
 5. Demostrar un comportament responsable amb el medi ambient.
 6. Descriure el caràcter dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat del lleure.
 7. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 8. Distingir i descriure projectes per al desenvolupament dels diferents subsectors del sector turístic.
 9. Identificar els mecanismes d'anàlisi quantitatius i qualitatius dels diferents subsectors del sector turístic, aicí com l'impacte i evolució que tenen.
 10. Identificar i relacionar les activitats que conformen tots els àmbits del sector turístic (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria, etc.).
 11. Identificar la complexitat del sector turístic i dels seus subsectors, així com la interrelació que tenen amb la resta de sectors.
 12. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 13. Planificar i gestionar activitats partint de la qualitat i la sostenibilitat.
 14. Planificar, organitzar i coordinar el treball en equip, creant sinergies i sabent-se situar al lloc dels altres.
 15. Relacionar les activitats que conformen el sector turístic en tots els àmbits, (agències de viatges, hoteler, restauració i lleure, consultoria...) i distingir-ne els elements diferencials.
 16. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 17. Treball en grup.

Continguts

Tema 1: Origen i evolució de l’activitat turística i elements que la integren.

Tema 2: L'impacte de les activitats turístiques a Espanya i expectatives de futur

Tema 3: La Demanda. Els mercats turístics i els seus condicionaments. 

Tema 4: L' Oferta (I). El producte i les empreses turístiques.

Tema 5: L' Oferta (II). Les funcions de distribució.

Tema 6: L'Oferta (III). El màrqueting turístic.

Tema 7: La oferta (IV). La qualitat en els serveis turístics.

Tema 8 : Política turística.


Metodologia

Idioma d'impartició: Castellà (Grau de Turisme) i Anglès (Grau de Turisme en Anglès).

 

La metodologia docent es basa en una combinació entre classes teòrico-pràctoqies i una sèrie de d’activitats individuals o en grups reduïts per treballar els diferents aspectes tractats a l’aula. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques 40 1,6 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Classes Supervidades i tutories 18 0,72 7, 11, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Elaboració de Treballs 45 1,8 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17
Estudi 35 1,4 3, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació es regirà pels següents criteris:

1) Avaluació Continua

 • Dos  exàmens parcials (40% de la nota), un, a la meitat de l’assignatura (20%) i l’altra al final del curs (20%).
 • Activitats individuals (20%)
 • Un projecte final i una presentació oral (30%). Aquest Projecte s'haurà de lliurar i presentar a classe en la data establerta per la professora
 • Participació als debats, fòrums i classes (10%), això requereix que per part de l'alumnat hi hagi un mínim del 80% d'assistència
 • Per aprovar l’assignatura és obligatori obtenir una nota mitjana mínima de 5 sobre 10.
 • 1a) Re-avaluació de l'avaluació continua 

               Es preveu una re-avaluació per l'alumnat que, no havent aprovat l'assignatura, hagi tret més d'un 3,5 en el seu còmput global d'exàmens. La data serà establerta en base el que te previst el programa oficial de l'Escola (EUTDH).

 

2) Avaluació única

 • Aquell alumnat que no puguin realitzar l'avaluació contínua tindrà l'opció de presentar-se a un examen final i lliurar un treball. Caldrà informar tant a la professora com a secretaria de que s'escull aquesta opció en una data acadèmica prevista dins del programa oficial del 'Escola (EUTDH).
 • L'examen i lliurament del treball es faran en la data acadèmica prevista dins del programa oficial de l'Escola (EUTDH)
 • El treball tindrà un valor del 50% i l'examen un valor del 50%
 • Per aprovar cal obtenir una nota mitjana de 5 sobre 10
 • 2a) Re-avaluació: "La recuperació de l'assignatura per avaluació única serà el mateix que el de la resta d'alumnat i per presentar-se a la re-avaluació serà necessari que aquest hagi obtingut com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències de les que consti l'avaluació única"

 

 Nota importantel plagi parcial o total, en alguna activitat o projecte, suposarà la no-acreditació de tota l’assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats Individuals 20% 2 0,08 4, 8, 11, 12, 15, 16
Debats, Participació activa 10% 0 0 5, 7, 12
Examen Parcial 1 20% 2 0,08 1, 4, 8, 10, 12, 16
Examen parcial 2 20% 2 0,08 1, 10, 11, 12, 15, 16
Proyecte i presentació oral 30% 6 0,24 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17

Bibliografia

 • Bibliografia bàsica

Cooper, Christopher. (2016): Essentials of tourism. Editorial Pearson.

Cooper, Christopher, Fletcher, John, Fyall, Alan, Gilbert, David. & Wanhill, Stephen. (2013). Tourism: Principles and Practice. Pearson.
 
Fraiz Brea, Jose Antonio (2020) Tendencias actuales del turismo en el mundo. Síntesis
 
Lew, A. (21 gener 2017). Modeling the Resilience Adaptive Cycle. Collaborative for Sustainable Tourism and Resilient Communities Bloghttp://www.tourismcommunities.com/blog/modeling-the-resilience-adaptive-cycle

Pacheco, A. & Jatzire, G. (2020). Modelos turísticos y desarrollo sustentable: Análisis teórico. En: Factores críticos y estratégicos en la interacción territorial. Desafíos actuales y escenarios futuros. Universidad Nacional Autónoma de México y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional A.C, Coeditores. http://ru.iiec.unam.mx/5123/

 
 • Bibilografia complementària 
 
Azpelicueta Criado María del Carmen,  CardonaJosé Ramón, Abril Sellarés María (2018) La oferta turística de la ciudad de Ibiza en el siglo XXI: Patrimonio de la Humanidad y establecimientos de lujo https://scholar.google.es/citations?view_op=view_citation&hl=es&user=4ACgYmAAAAAJ&citation_for_view=4ACgYmAAAAAJ:5nxA0vEk-isC 
 
Lohmann, M., Beer,H. (2013). Fundamentals of tourism: What makes a person a potential tourist and a region a potential tourism destination?. The Poznań University of Economics. https://www.proquest.com/docview/1498088845?parentSessionId=hXG3fuFJIf3oRcFrhnrprzf11wlYnG5%2F12Uo6i%2BZERE%3D&pq-origsite=primo&accountid=15292
 
Olmos, Juárez, L.; Garcia Cebrián, R. (2016) Estructura del mercado turístico. Madrid. Paraninfo 
 
Stephen, P. (2019). Tourism management. New York: Routledge.  https://ebookcentral-proquest-com.are.uab.cat/lib/uab/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5720600
 
Webs institucionals:
 • Barcelona Turisme. www.barcelonaturisme.com  
 • Departament d'Empresa i Coneixement (2002) Llei 13/2002 de 21 de juny.
 • Instituto de Estudios Turísticos (IET). www.iet.tourspain.es  
 • ODS 2030. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
 • OMT (2017) El Código Ético Mundial. Ginebra. UNWTO. 
 • Organización Mundial del Turismo. (OMT). www.unwto.org 
 • Turisme de Catalunya. www.turismedecatalunya.com i www.catalunya.com
 • Turisme de Barcelona. www.barcelonaturisme.com

Programari

Moodle serà utilitzat pel correcte seguiment i avaluació de l'assignatura. L'estudiant haurà d'utilitzar processadors de textos i programes per preparar presentacions (tipus PowerPoint).