Logo UAB
2023/2024

Primera llengua estrangera III, anglès

Codi: 101179 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Eric Ortega Fernández
Correu electrònic:
eric.ortega@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Eric Ortega Fernández
Laura Macià Valero

Prerequisits

No hi ha prerequisits de nivell establerts però s'ha de tenir en compte que:
 • els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) al final del curs.
 • els alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès hauran d'acreditar un nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) al final del curs.

Objectius

L’objectiu principal del curs és permetre que l’alumne adquireixi tant els coneixements lingüístics específics del sector turístic com altres de caire més general perquè pugui assolir el més ampli ventall de coneixement possible i, en aquest, l'últim curs obligatori d'anglès, acreditar el nivell B2 si està cursant el Grau de Turisme o acreditar el nivell C1 si està cursant el Grau de Turisme en anglès.

A més, es desenvolupen competències comunicatives, tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que en acabar aquest curs l’alumne haurà de ser capaç de:

Generals
 • Mantenir converses en diversos contextos.
 • Descriure persones, llocs, sentiments.
 • Narrar fets relacionats amb l’experiència personal, situacions, i fets.
 • Entendre textos adreçats a un públic ampli.
 • Contestar qüestionaris o formularis.
 • Entendre i redactar missatges diversos.
 • Entendre la informació d’una selecció de textos orals o escrits.
 • Resumir la informació procedent de textos orals o escrits.
 • Llegir i escriure cartes i correus electrònics informals i formals.

Habilitats generals

 • Desenvolupar el grau de precisió (en gramàtica, pronúncia, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l’expressió escrita com en l’oral.
 • Desenvolupar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 • Desenvolupar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 • Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient i amb seguretat en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

1. GRAU DE TURISME: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 al final del curs.

2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS: Els alumnes del Grau de Turisme en anglès han d'assolir un nivell C1 al final del curs.

1. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME

Funcions lingüístiques

Els aspectes enumerats a continuació contenen funcions lingüístiques de caire general i també específiques dins del camp del turisme.

 • Expressar satisfacció i insatisfacció, i altres emocions.
 • Queixar-se i respondre a queixes amb cortesia.
 • Demanar i donar informació en diferents registres.
 • Narrar fets presents i passats.
 • Especular i parlar sobre el futur.
 • Explicar i expressar opinions sobre  temes d’interès general.
 • Debatre, persuadir i convèncer l’altre en situacions diverses.
 • Acceptar l’opinió de l’altre.
 • Parlar de la hipòtesi en el present i el passat.
 • Parlar de desitjos i remordiments.
 • Organitzar i desenvolupar un monòleg.

Continguts gramaticals

L’alumne ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de forma adequada a cada situació comunicativa els punts gramaticals següents:

 • Adjectius seguits de preposicions.
 • Ús de prefixos i sufixos.
 • Verbs seguits d’infinitiu i/o gerundi.
 • Temps verbals.
 • Formes passives més complexes (said to be, considered, thought, supposed, etc.).
 • Have / get something done.
 • Verbs modals de present i passat.
 • Preposicions.
 • Formes condicionals.
 • Alternatives a if en les formes condicionals.
 • Estructures que segueixen el verb wish.
 • Adverbis i expressions adverbials.
 • Noms incomptables i plurals.
 • So/such … that.
 • Clàusules de relatiu.
 • Quantificadors (quite a few, loads of...).

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els següents camps:

 • El mon laboral i l'educació.
 • Esdeveniments i gestió.
 • Transport.
 • Activitats extremes, riscos i catàstrofes.
 • Crims i càstigs.
 • Mitjans de comunicació i noves tecnologies.
 • La salut i estils de vida.

Expressió escrita

Els alumnes faran ús de les funcions lingüístiques, gramàtica i vocabulari descrits anteriorment i, específicament, desenvoluparan l’expressió escrita en les següents àrees:

 • Cartes i correus electrònics formals: sol·licituds de feina, demanar sol·licitar i donar informació, queixes i disculpes.
 • Escriure redaccions discursives.
 • Escriure informes.
 • Escriure articles.

 

2. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Àrees temàtiques generals

 • L’art i l’entreteniment.
 • Els viatges i les tradicions.
 • L’època moderna.
 • El crim i el càstig.
 • El planeta terra i més enllà.

Funcions lingüístiques generals

 • Posar èmfasi.
 • Formular hipòtesis.
 • Comparar i contrastar.
 • Presentar i defensar un argument.
 • Fer servir marcadors del discurs.
 • Resumir.
 • Expressar opinió.
 • Clarificar.
 • Parafrasejar.
 • Interpretar.
 • Expressar preferències.
 • Expressar diversos sentiments.
 • Evadir i fer servir llenguatge vague.
 • Tenir converses superficials (small talk).
 • Mostrar educació i cortesia.
 • Expressar dubtes.
 • Aconsellar.

Continguts lingüístics específics

Gramàtica                  

 • Comparatius avançats (nowhere near as, slightly, etc.).
 • El·lipsis i substitucions.
 • Frases de participi.
 • El futur en el passat (was about to / was due to, etc.).
 • Formes de futur complexes (is bound to, etc.).
 • Frases preposicionals.
 • Whatever, whoever, etc.
 • L’ordre dels adjectius.
 • Subjectes buits it i there.
 • Marcadors del discurs.
 • Question tags.
 • Inversions després de paraules o frases negatives.
 • Each and every, either and neither.
 • Phrasal verbs.
 • Infinitius i gerundis complexos.
 • Clàusules de participi.
 • Frases amb time.
 • Need not have.
 • Usos d’auxiliars.
 • Patrons verbals en el discurs.
 • Clàusules adverbials iconjuncions.

Lèxic

 • Phrasal verbs.
 • Clàusules preposicoinals (on account of, etc.).
 • Compostos adjectivals (breath-taking, etc.).
 • Compostos nominals a partir dephrasal verbs (breakthrough, etc).
 • Connectors.
 • Binomis fixes (hustle and bustle, etc.).
 • Prefixos i sufixos.
 • Usos de look, sound i feel.
 • Usos de just, way, well.
 • Expressions idiomàtiques.
 • Expressions fixes.

 Sets lèxics

 • Art i entreteniment.
 • Els viatges i les tradicions revisats.
 • L’època moderna.
 • El crim i el càstig.
 • El planeta terra i més enllà.

 


Metodologia

Idiomes d’impartició

Grau de Turisme: Anglès

Grau de Turisme en Anglès: Anglès

 

Als cursos d’anglès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l’aula, per tal de treballar contextos comunicatius molt similars a situacions de la vida real. El docent dissenya i promou activitats perquè l’alumne participi a classe i sigui el protagonista del seu propi aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés de l’aprenentatge més que no pas a rebre presentacions teòriques per part del professor.

Denent del context, el professorat utilitzarà alguns dels següents mètodes:

 • Presentació i pràctica de la gramàtica i el vocabulari.
 • Aprenentatge per descobriment i tècniques de noticing.
 • Aprenentatge basat en tasques en parella i grups.
 • Exercicis de resolució de problemes en parella i grups.
 • Role plays.
 • Debats basats en un text o una comprensió oral (per exemple, TED talks).
 • Jocs de revisió amb kahoot i altres aplicacions.
 • Imitar textos model per a l'escriptura.
 • Estratègies per promoure l'autocorrecció i l'autonomia en l'escriptura.
 • Projectes d'aprenentatge.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 7 0,28 2, 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 4, 6, 8

Avaluació

Avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80%.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 3 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Projecte final. Es farà un projecte que pot avaluar les quatre destreses lingüístiques. El projecte es durà a terme a classe i també com a treball autònom de l'estudiant.

Es poden aprofitar els dies que dóna el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per ferexàmens, es fan dues proves parcials: una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant ales proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Examen avaluació continuada

Aquesta prova a més de formar part de l’avaluació continuada, és un a prova de nivell que dóna dret a l'obtenció d'un Certificat de nivell que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya. Els alumnes que cursen el Grau de Turisme han d'acreditar un nivell B2. Els alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès han d'acreditar un nivell C1.

Avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) i segueix les especificacions establertes pel Servei de Llengües de la UAB. Cal remarcar que, com és un examen de competència lingüística per determinar el nivell de competències de l’alumne, no necessàriament té relació directa amb els continguts treballats durant el curs.

Mitjançant la prova, l’alumne ha de demostrar que ha assolit el nivell requerit  per poder superar l’assignatura.

Si se supera la prova al nivell requerit el resultat representa un 40% de la nota d’avaluació continuada.

La prova final d'avaluació continuada es realitza el mateix dia i hora que l'examen final juntament amb els alumnes que no han fet l’avaluació continuada.

Descripció de l’examen i criteris de superació

 

Avaluació única

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer el examen fina lque avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) i que segueix les especificacions generals d’exàmens establertes pel Servei de Llengües.

Els alumnes que cursen elGrau de Turisme han d'acreditar un nivell B2. Els alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès han d'acreditar un nivell C1.

Aquesta prova és un examen de competència lingüística, mitjançant el qual l’alumne ha de demostrar que ha assolit el nivell requerit per l’assignatura.

La qualificació final a SIGMA serà la nota final del examen de competència lingüística.

L'examen final dóna dret a l'obtenció d'un Certificat de nivell que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

Descripció de l’examen i criteris de superació

Reavaluació

Una persona amb dret a reavaluació haurà de fer una nova prova completa que avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) seguint les especificacions establertes pel Servei de Llengües.

La superació de l'examen final en la convocatòria de reavaluació dóna dret a l'obtenció d'un Certificat de nivell que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

La qualificació final a SIGMA serà la nota final del examen de competència lingüística ponderada sobre 10.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 2, 5, 6, 7
Activitats d'expressió escrita i d'expressió oral 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Projecte Final 14% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 8
Proves parcials 12% 1 0,04 3, 4, 8

Bibliografia

Llibre de curs

 • Alumnes que cursen el grau de turisme.  Empower B2 (CUP).
 • Alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès.  Cutting Edge Advanced New Edition (Pearson).

Anglès per Turisme

English for International Tourism (Pearson) Peter Strutt.

Highly Recommended (Oxford) Trish Scott and Alison Pohl.

https://bemycareercoach.com/soft-skills/list-soft-skills.html (habilitats comunicatives)

https://www.youtube.com/watch?v=GsxU43Xg9Io (The Hotel Inspector)

https://www.youtube.com/watch?v=yRo2rdJBMHY (carreres professionals en el camp del turisme)

https://www.youtube.com/watch?v=Q46nRbDO9dM (entrevistes de feina)

https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/matthew-taylor-blog/2017/05/what-makes-good-work (bona feina)

https://www.youtube.com/watch?v=3uVv_2d-9FA   (temes de gènere)

Diccionari

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  (amb pronunciació)

Explicacions de la Grammar

Practical English Usage Online (molt recomanat)

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/grammar_vocabulary/practical_english_usage_4th_edition/9780194202510?cc=global&selLanguage=en    

My Grammar Lab Intermediate and Advanced

https://www.pearsonelt.com/tools/digital/my-grammar-lab.html

Exercicis de Grammar

http://www.englishgrammarsecrets.com/

http://www.autoenglish.org/

https://www.englishclub.com/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.eltbase.com/

Vocabulary

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism2/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

https://elt.oup.com/student/oefc/tourism3/?cc=global&selLanguage=en&mode=hub

http://www.gdrc.org/uem/eco-tour/t-glossary.html

http://www.englishformyjob.com/ell_hotelindustry.html

http://www.englishformyjob.com/ell_traveltourism.html

Comprensió oral i escrita

http://www.elllo.org/

https://es.englishcentral.com/videos

https://www.ted.com/

https://es.lyricstraining.com/

http://howjsay.com/

http://www.breakingnewsenglish.com/

Anglès Britànic:

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/

https://www.voicetube.com/channel/bbc/5

http://bbcworldservice.radio.net/

Anglès Americà:

http://www.npr.org/

http://learningenglish.voanews.com/

Anglès Australià:

http://www.australiaplus.com/international/learn-english-video-courses/

http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english

http://www.radioaustralia.net.au/chinese/learn-english/series/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%B9%BF%E6%92%AD%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E8%AE%B2%E5%BA%A7

Expressió escrita

https://owl.english.purdue.edu/sitemap/

Preparació exàmens

http://www.examenglish.com/

http://wuster.uab.es/ctestpractice/

 


Programari

.