Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera III, alemany

Codi: 101172 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Robert Fritsche
Correu electrònic:
robert.fritsche@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Eva Maria Auracher
Ester Sola Llunell

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

Objectius de coneixement

L’estudiant adquireix un seguit de coneixements lingüístics reflectits en el punt 5 d’aquest document. A més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que al final d’aquest curs ha de ser capaç de:

 1. Utilitzar l’alemany com a llengua habitual a classe.
 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
 3. Identificar i relacionar sons i grafies de l’alemany i millorar el grau de correcció de la pronunciació.
 4. Comprendre el significat global de textos de llenguatge especialitzat (turisme).
 5. Comprendre el significat global de missatges orals procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida quotidiana o professional. Copiar al dictat missatges telefònics i respondre adequadament aquests missatges.
 6. Prendre apunts a partir d’informacions orals clares i precises. Copiar al dictat missatges orals breus. Respondre adequadament aquests missatges.
 7. Seleccionar la informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
 8. Descriure, de manera simple, persones, llocs i coses.
 9. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l’àmbit professional.
 10. Expressar opinions i punts de vista personals sobre aspectes d’interès general.
 11. Reconèixer expressions que denotin estats d’ànim de l’interlocutor i expressar estats d’ànim propis.

Objectius d’habilitats

Al final del curs, l’estudiant ha d’haver aconseguit el següent:

 1. Desenvolupar la precisió (en gramàtica, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc.) i la fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs), tant en l’expressió escrita com en l’oral, equivalents al nivell A2.2 del Marc europeu comú de referència.
 2. Ampliar la capacitat d’aplicar estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals.
 3. Ampliar la capacitat d’aplicar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.
 4. Desenvolupar la capacitat per funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit del turisme i de les situacions quotidianes.
 5. Ampliar la capacitat d’utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: en xarxa, etc.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en què totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els objectius enumerats al punt 3 es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics els subdividim a continuació en funcions, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específiques dins el camp del turisme.

a)     Funció socialitzadora

 • Usar fórmules convencionals de cortesia (per interessar-se per algú, per oferir-se a fer alguna cosa, etc.).
 • Demanar disculpes i justificar-se.
 • Usar fórmules escrites per saludar i acomiadar-se (correu electrònic, carta informal).

b)    Funció informativa

 • Identificar i descriure persones i llocs de treball. Demanar i donar informació sobre la personalitat, la formació i les competències professionals d’una persona.
 • Demanar i donar informació sobre llocs (l’entorn personal, destinacions turístiques, patrimoni).
 • Demanar i donar informacions sobre serveis turístics.
 • Demanar i donar informació sobre activitats, fets o esdeveniments de la vida quotidiana i en el món del turisme, sobre coses passades o que han de passar.
 • Situar en el temps un fet o un esdeveniment: des de quan té lloc alguna cosa, quan tindrà lloc, quant durarà, amb quina freqüència té lloc, etc.
 • Demanar i donarinformació sobre l’estat general d’una persona: estat físic (cansament, son, set) i estat anímic (tristesa, alegria, por).
 • Fer hipòtesis i suposicions a partir de fets reals o possibles i expressar dubtes sobre la possibilitat d’un fet.

c)    Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)

 • Expressar sentiments de preocupació, inquietud, sorpresa, satisfacció, insatisfacció.
 • Expressar esperança, il·lusió o desig per una cosa.
 • Mostrar simpatia o antipatia per algú.

d)    Funció valorativa

 • Manifestar gustos i preferències.
 • Mostrar interès o indiferència cap a algú o alguna idea.
 • Comparar i escollir segons uns criteris donats.
 • Expressar una suposició.

e)    Funció inductiva

 • Suggerir, aconsellar o obligar a fer alguna cosa. Oferir-se a fer-ho o negar-s’hi.
 • Demanar a algú què té intenció de fer.
 • Expressar la voluntat, l’obligació, la necessitat o el desig de fer una cosa. Preguntar sobre el motiu i el propòsit d’una acció.
 • Tranquil·litzar una persona.
 • Demanar i donar consells.

f)     Funció metalingüística

 • Demanar a una persona que repeteixi el que ha dit o el que ha dit algú altre.
 • Demanar i oferir aclariments sobre el sentit d’una paraula o d’una expressió, recorrent, si cal, a exemples o a paràfrasis.
 • Interrompre algú i prendre la paraula.

Continguts gramaticals

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:

L’oració

- La coordinació i la subordinació.

- Oracions subordinades: temporals (als), interrogatives indirectes (wie, was, wo, ob...), oracions causals(weil), oracions condicionals (wenn), oracions relatives, oracions amb dass.

- Ordre dels components de l’oració: Satzklammer, Mittelfeld.

- Oracions coordinades.

Determinants

- Declinació dels articles determinats: nominatiu, acusatiu, datiu.

- Declinació dels articles negatius: nominatiu, acusatiu, datiu.

- Declinació dels articles indeterminats: nominatiu, acusatiu, datiu.

- Declinació dels articles possessius: nominatiu, acusatiu, datiu.

Articles interrogatius: Was für ein...

Numerals ordinals.

Pronoms

- Indefinits: einem, einem, einer; jedem, jedem, jeder.

- Demostratius: dem, dem, der; diesem, diesem, dieser.

- Interrogatius: welchem, welchem, welche; wem, was.

- Personals en datiu: mir, dir, ihm, ihr...

- Reflexius: mich, dich, sich, uns, euch...

Adjectiu

- Declinació de l’adjectiu: nominatiu, acusatiu i datiu.

- El comparatiu i el superlatiu.

- Complements del nom, atributs i complements predicatius.

Verb

- Temps verbals: pretèrit perfet (participi), pretèrit dels verbs modals.

- Els verbs reflexius: sich ärgern, sich freuen, sich waschen...

- El verb lassen: significats més usuals.

- Verbs amb complement preposicional: denken an, danken für...
- Verbs modals: sollen, müssen, dürfen, können, wollen...

Adverbi

- Deshalb, trotzdem.

- Els adverbis pronominals: darüber, damit, daran.

Preposicions

- Preposicions que regeixen acusatiu.

- Preposicions que regeixen datiu.

- Altres preposicions.

Conjuncions

- Weil, wenn, dass, ob.

Continguts lèxics

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. També ha de saber utilitzar correctament un diccionari i ser capaç d’establir relacions semàntiques entre les diferents categories. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:

1. Sistema educatiu i sistemes d’aprenentatge.

2. Entorn quotidià: la casa, l’escola, el barri, la ciutat.

3. L’organització del lleure: els viatges.

4. Allotjament: hotel, càmping, vaixell (creuer), casa rural, etc.

5. Transports: aeri, marítim, fluvial, per carretera.

6. Perfils de professionals del turisme: agent de viatges, recepcionista, informador a l’oficina de turisme, guia, atenció al client, animació.

7. Perfils d’un client o viatger.

8. Perfil d’un lloc de treball i tasques: recepció, informació, organització, etc., en

agències, hotels, càmpings, oficines de turisme, companyies de transport i altres.

9. Sentiments.

10. Altres: vida quotidiana (biografia).

Continguts fonètics i prosòdics

L’estudiant ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. L’estudiant també ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons i les grafies bàsics de l’alemany, en relació amb els continguts enumerats a continuació.

1. On s’ha de posar l’èmfasi a l’oració.

2. Connexions de les consonants.

3. L’accent de les paraules compostes.

4. La separació de síl·labes.

5. La melodia de l’oració.


Metodologia

Als cursos d’alemany s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’estudiant perquè utilitzi l’idioma activament, per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge més que no pas a rebre presentacions teòriques del professorat.

(1)     Llengua d'impartició: Alemany

(2)     Les activitats dirigides inclouen la resolució de problemes, exercicis, expressions escrites, casos pràctics.

(3)     Les tutories en línia comprenen no sols les consultes entre professor i alumnat per correu electrònic sinó també la consulta obligatòria dels documents d’avaluació que el professor va penjant al Campus Virtual al llarg del semestre.

(4)     El treball autònom correspon a les hores necessàries per adquirir els coneixements teòrics de l’assignatura (teoria), i a les hores assignades al treball pràctic (activitats dirigides) relacionades amb la resolució de problemes, exercicis, casos pràctics o l’elaboració de treballs(cerca d’informació, redacció, presentació en públic).

(5)     La perspectiva de gènere. En aquesta assignatura:

− Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.

− S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.

− Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.

− Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.

− Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencials 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presencials 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 2 0,08 6
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

 Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

Activitats d’avaluació continuada

Activitats d’expressió escrita i d’expressió oral

Es fan entre 3 i 7 activitats. En el cas de les tasques d’expressió escrita, el professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant) si així ho desitja. Pel que fa a les activitats d’expressió oral, poden ser individuals o en grup, presencials o enregistrades. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Dossier

El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Fitxes de lectura

Activitats de transformació

Miniproves

Fitxes d’autoavaluació

Recerca d’informació

Producció de documents

Es poden aprofitar els dies que dona el centre per fer exàmens a mig curs per dur a terme activitats que formin part del dossier, com per exemple miniproves de comprensió oral o de comprensió escrita.

Proves parcials

A mitjan curs i aprofitant els dies que dona el centre per fer exàmens, es fandues proves parcials: una provad’expressió escrita (una o dues tasques) i una prova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir unformat semblant a les proves del’examen final.

Actitud i participació

S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada

Aquesta prova avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) seguint les especificacions generals d’exàmens establertes pel Servei de Llengües.

Es necessita una nota mínima del 50 % en cadascuna de les parts per superar la prova, i una nota mínima global del 60 %. Si no se supera aquesta prova, no se supera l’assignatura. Si se supera, la nota té un pes del 40 % del total de la nota d’avaluació continuada.

 La superació de la prova final dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

 La prova final d’avaluació continuada es fa el mateix dia i hora que l’examen final.

Sistema d’Avaluació única 

L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final de dues parts: una part oral (expressió) i una part escrita que es fan el mateix dia i hora que la prova final de la convocatòria d’avaluació continuada.  

La part escrita consisteix en una prova d’expressió escrita i una prova de coneixements gramaticals i lèxics.  

Per aprovar l'examen final i superar l’assignatura es requereix el següent: 

Tenir com a mínim el 50% dels punts en cada part de l'examen.  

Tenir, en la suma de les parts, com a mínim el 60% dels punts. 

Si no es supera, es pot anar a la recuperació (veure condicions).

Convocatòria de reavaluació

 L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana en la convocatòria d’examen final o a la prova final d’avaluació continuada té dret a reavaluació.  

 La reavaluació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessàriai (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

Altres aspectes d’avaluació

 La superació de la prova final d’avaluació continuada o de l'examen final dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

 L’alumnat que es presenta a reavaluació perd el dret al certificat de francès A2 del Servei de Llengües.

*Cal superar la provafinal per superar l’assignatura. Per superar la prova final cal obtenir un mínim del 50 % a cada part, i una nota mínima global del 60 %.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats d'expressió oral i escrita 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 14% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final* 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 12% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8

Bibliografia

Llibres de text Alemany - Turisme

Menschen im Beruf, A2, Editorial Hueber

Studio [21], A2.1, Editorial Cornelsen

Gramàtica

Nivell A1 – B1

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática básica de la lengua alemana – con ejercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Nivell A1 – C2

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Gramática A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Brigitte Corcoll, Roberto Corcoll: Programm – Ejercicios A1-C2. Alemán para hispanohablantes -  Herder

Andreu Castell: Gramática Lengua Alemana – explicaciones -  Editorial Idiomas – Hueber

Andreu Castell, Brigitte Braucek: Gramática Lengua Alemana – ejercicios, Editorial Idiomas - Hueber

Diccionari

Langenscheidts Universalwörterbuch: Diccionario Moderno Alemán Spanisch-Deutsch/Deutsch-Spanisch – Langenscheidt

Langenscheidts Universalwörterbuch: Katalanisch: Katalanisch-Deutsch / Deutsch-Katalanisch - Langenscheidt

Xarxa

— Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa.

— Llocs web indicats pel professorat.


Programari

.