Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera III, francès

Codi: 101171 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 3 A

Professor/a de contacte

Nom:
Laura Nieves de la Paz Vigo
Correu electrònic:
laura.delapaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Mercè Oliva Bartolomé
Genevieve Roubira

Prerequisits

No s’escau però es recomana haver assolit el nivell A2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.


Objectius

L’alumnat adquireix un seguit de coneixements lingüístics i desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest tercer curs ha de ser capaç de:

 1. Utilitzar el francès com a llengua vehicular a classe.
 2. Entendre i fer servir adequadament fórmules senzilles d’interacció social.
 3. Millorar el grau de correcció de la pronunciació.
 4. Comprendre el significat global de textos de llenguatge especialitzat (turisme).
 5. Comprendre el significat global de missatges orals procedents d’interlocutors que usin formes estàndard de la llengua sobre temes de la vida quotidiana o professional.
 6. Prendre apunts a partir d’informacions orals clares i precises. Copiar al dictat missatges orals breus. Respondre adequadament aquests missatges.
 7. Seleccionar informació pertinent d’un missatge oral o escrit més extens, per a les pròpies necessitats.
 8. Descriure persones, llocs i coses.
 9. Explicar experiències pròpies o relacionades amb altres persones i experiències de l’àmbit professional.
 10. Narrar fets relacionats amb l’experiència personal.

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en què totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els objectius enumerats al punt 3 es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals, continguts lèxics i continguts fonètics i prosòdics.

Funcions lingüístiques 
Les activitats comunicatives enumerades a continuació tenen funcions lingüístiques generals i també específiques dins el camp del turisme.

a) Funció socialitzadora
* Usar fórmules habituals de cortesia.
* Demanar disculpes i justificar-se.
* Usar fórmules escrites per saludar i acomiadar-se (correu electrònic, carta informal).

b) Funció informativa 
* Descriure persones i llocs de treball. Demanar i donar informació sobre la personalitat, la formació i les competències professionals d’una persona.
* Demanar i donar informació sobre llocs (entorn personal, destinacions turístiques, patrimoni).
* Demanar i donar informacions sobre serveis turístics.
* Demanar i donar informació sobre activitats, fets o esdeveniments de la vida quotidiana i del món del turisme, sobre coses passades o que han de passar.
* Demanar i donar informació temporal: des de quan té lloc alguna cosa, quan tindrà lloc, quant durarà, amb quina freqüència té lloc, etc.
* Demanar i donar informació sobre l’estat general d’una persona 
* Demanar i donar explicacions, explicar la causa i la conseqüència d’alguna cosa, formular una hipòtesi.

c) Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim) 
* Expressar sentiments de preocupació, inquietud, sorpresa, satisfacció, insatisfacció.

d) Funció valorativa
* Manifestar gustos i preferències i explicar-ne les raons.
* Comparar i escollir segons uns criteris donats.
* Expressar una suposició.

e) Funció inductiva
* Suggerir o aconsellar de fer una cosa o obligar a fer-la. Oferir-se a fer una cosa o negar-s’hi.
* Demanar una cosa sense exigències.
* Expressar la voluntat, l’obligació, la necessitat o el desig de fer una cosa. 
* Preguntar sobre el motiu i el propòsit d’una acció.
* Tranquil·litzar una persona.

f) Funció metalingüística
* Demanar a una persona que repeteixi el que ha dit o el que ha dit algú altre.
* Demanar i fer aclariments sobre el sentit d’una paraula o d’una expressió, recorrent, si cal, a exemples o a paràfrasis.

Continguts gramaticals
L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els continguts gramaticals següents:
1. Els pronoms personals de complement directe i indirecte: recapitulació i consolidació de la posició.
2. El discurs indirecte en present: demander si, où, quand, demander de + infinitif.
3. Pronoms: ce qui, ce que.
4. Pronoms demostratius: celui, celle, ceux, celles que, qui.
5. La passiva.
6. Oposició pour/par.
7. Consolidació i ampliació de les expressions de temps: depuis, il y a, en, dans, pour, quand, pendant, avant de, après.
8. Consolidació del passé récent i del futur proche (perífrasis venir de + infinitif i aller + infinitif), del futur d’intention (penser + infinitif) i del présent duratif (perífrasi être en train de + infinitif).
9. Els adverbis acabats en -ment.
10. Adjectius i pronoms indefinits: quelques, certains, plusieurs, tout, chaque, aucun, la plupart.
11. L’il impersonal, el ce de presentació.
12. La causa: parce que, à cause de, grâce à, comme.
13. La conseqüència: alors, donc.
14. L’oposició: mais.
15. La finalitat: pour, afin de.
16. La negació: ne... plus, ne... rien, ne... personne, ne... jamais, ne... que, sans, ne... ni... ni.
17. Condicional present.
18. Les hipòtesis de present.

Continguts lèxics
L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer, anomenar, recordar, explicar i escollir el terme adequat, i utilitzar-lo en la situació comunicativa que el requereixi. També ha de saber utilitzar correctament un diccionari i ser capaç d’establir relacions semàntiques entre les diferents categories. Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:
1. Patrimoni cultural i artístic.
2. Entorn quotidià: la casa, el barri, la ciutat.
3. L’organització del lleure: els viatges.
* Segons la planificació (circuit, creuer, estada, combinat).
* Segons el tipus (grans viatges, viatges de noces, turisme verd, congressos, ciutats, etc.).
4. Allotjament: hotel, càmping, vaixell (creuer), etc.
5. Transports: aeri, marítim, fluvial, per carretera.
6. Perfils de professionals del turisme: agència de viatges, recepció, oficina de turisme, guia, atenció al client, animació.
7. Perfils d’un client o viatger.
8. Perfil d’un lloc de treball i tasques: recepció, informació, organització, etc., en agències, hotels, càmpings, oficines de turisme, companyies de transport i altres.
9. Altres: vida quotidiana (biografia, viatges, etc.).

Continguts fonètics iprosòdics 
L’alumnat ha de reconèixer i utilitzar adequadament els elements prosòdics (entonació, ritme, etc.) de la llengua. També ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els sons bàsics del francès, en relació amb els continguts enumerats a continuació:
1. Terminacions consonàntiques (s, t, r).
2. Discriminació entre /y/, /i/, /u/.
3. Dobles vocals.
4. Nasals.
5. Consonants característiques (ch, ll, b, v, ç, s, ss, r, g, j, qu, x).
6. Unitats fòniques: fenòmens de liaison més freqüents i pertinents


Metodologia

Idioma d’impartició de l’assignatura

Grau de Turisme: francès

Grau de Turisme en Anglès: francès

Als cursos de francès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents; així, el professorat dissenya i promou activitats perquè l’alumnat participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. L’alumnat ha de posar en pràctica tots els coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en un context global com en l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge, més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

 En aquesta assignatura:

− Les classes es fan amb perspectiva de gènere, fomentant la igualtat entre dones i homes i evitant reproduir estereotips de gènere.
− S’utilitzen estratègies per fomentar la participació de les dones a les aules i es fomenten les relacions de gènere igualitàries.
− Es facilita el coneixement de les diferències socials i culturals entre homes i dones i de les desigualtats de gènere en l’estructura de la societat i en la producció cultural.
− Es facilita, igualment, el coneixement sobre la diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i l’expressió de gènere; el coneixement i la reflexió sobre el pensament i els moviments feministes, la història dels moviments pels drets de les dones, la seva evolució i la seva repercussió crítica en la societat, la cultura i el pensament filosòfic i científic, i el coneixement dels valors d’equitat de gènere en l’exercici professional.
− Es fa servir un llenguatge no sexista ni androcèntric en documents escrits, visuals o audiovisuals o altres materials de classe. Tractant-se d’una assignatura de llengua, d’altra banda, s’hi donen a conèixer les particularitats i els recursos específics de la llengua objecte d’estudi per a l’ús d’un llenguatge no sexista i, alhora, s’hi promou la reflexió crítica sobre el llenguatge no sexista i els seus usos.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
No presencial 56 2,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presencial 56,5 2,26 1, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
En línia 5 0,2 6
Tutories presencials 2 0,08 6
Tipus: Autònomes      
Activitats dirigides 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

Sistema d’avaluació continuada

 Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80 %.

 Activitats d’avaluació continuada: 60% de la nota

 Redaccions. Es fan entre 2 i 5 redaccions. El professorat pot demanar la correcció de la redacció original per part de l’estudiant, si així ho desitja.

 Dossier. El dossier conté entre 6 i 8 activitats, que poden avaluar les quatre destreses lingüístiques. Les activitats es poden fer a casa o a classe. A continuació, es detallen activitats d’exemple que es poden incloure com a activitats del dossier:

Activitats de transformació

Mini proves

Exercicis

Recerca d’informació

Producció de documents

 Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup. Les activitats orals, segons el nivell, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

 Proves de control. Durant el curs es fan una o diverses proves, que poden ser una prova d’expressió escrita i una prova d’expressió oral. Una possibilitat és aprofitar el dia que dona el centre durant el període d’exàmens del primer semestre per fer alguna d’aquestes proves, que han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

 Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

 Prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota. Aquestaprova és un examen final que avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) seguint les especificacions generals d’exàmens establertes pel Servei de Llengües. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final de la convocatòria d’avaluació única.

 Per superar la prova es necessita una nota mínima del 50 % en cadascuna de les parts, i una nota mínima global del 60 %. La superació de la prova final (l’examen final) dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

 Si no se supera aquesta prova, no se supera l’assignatura però es pot anar a recuperació (veure condicions).

 Recuperació

 L’alumnat que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de nota global té dret a recuperació que consisteix a repetir aquelles parts de l’examen final que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

 L’alumnat que es presenta a la recuperació perd el dret al certificat de francès A2 del Servei de Llengües.

 

Sistema d’Avaluació única

 L'avaluació única per aprovar el curs es basa en la realització d'un examen final que avalua les quatre destreses (comprensió escrita, comprensió oral, expressió escrita i expressió oral) i que segueix les especificacions establertes pelServeide Llengües. Es fa el mateix dia i hora que l’examen final de la convocatòria d’avaluació continuada.

 Peraprovarl'examen final i superar l’assignatura, es requereix el següent :

 • obtenir una nota mínima del 50 % en cada destresa (cada part de l’examen);
 • obtenir una nota mínima total del 60 % entre totes les parts de l’examen final.

La superació de la prova fina (l’examen final) dona dret a l’obtenció d’un certificat de nivell A2 que emet el Servei de Llengües de la UAB i que és reconegut per la Generalitat de Catalunya.

 Si no se supera aquesta prova, no se supera l’assignatura però es pot anar a recuperació (veure condicions).  

  Recuperació.

 Quan l’alumnat sigui avaluat per avaluació única, la recuperació serà la mateixa que la de la resta de l'alumnat, és a dir, és necessari obtenir entre un 3,5 i un 4,999 en el conjunt de les evidències que consten en l'avaluació única.

 La recuperació consisteix a repetir aquelles parts de l’examen que l’alumnat tingui per sota de la nota mitjana global, és a dir, aquelles parts que estiguin per sota del 60 %.

 L’alumnat que es presenta a la recuperació perd el dret al certificat de francès A2 del Servei de Llengües.

  Canvi de data de la prova

 Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al professorat, aportant la documentació necessàriai(excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de set dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les provessemprees duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Activitats d'expressió escrita i d'expressió oral 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Dossier 14% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Prova final 40% 2,5 0,1 1, 3, 4, 5, 8
Proves parcials 12% 1 0,04 1, 3, 4, 5, 8

Bibliografia

Bibliografia bàsica

 • Llibre de text: DUSSAC, Elisabeth:Bon Voyage! de CLE International, llibre de francès professional. (Es va començar a segon). ISBN : 978-2-09-034890-3
 • Llibre d’exercicis de gramàtica: Focus Grammaire du français multiniveaux A1, A2, B1. Hachette  ISBN: 978201155964. (Es fa servir a primer, segon i tercer).  
 • Dossier amb textos, exercicis, propostes de treball a l’aula i a casa que l’alumnat trobarà al Moodle i que ha de portar a classe.
 • Materials d’aprenentatge multimèdia en xarxa i llocs web.
 • Recursos virtuals del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües del Servei de Llengües per a l’aprenentatge autònom: http://pagines.uab.cat/cal/content/francès, des d’on es pot accedir a l’apartat específic Francès a Turisme.

Bibliografia complementària

 • Le nouveau BESCHERELLE: L’art de conjuguer. MIQUEL, Claire : Vocabulaire Progressif du Français- Niveau Débutant avec 250 exercices, Paris, CLE International. ISBN : 978-209-033878-2
 • Tourisme.com, de CLE International. ISBN: 978-2-09-038044-6.
 • Le Français en contexte (A1+/A2+), Maison des Langues. ISBN: 9788415640226

Programari

.