Logo UAB
2023/2024

Primera llengua estrangera I, anglès

Codi: 101164 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Eric Ortega Fernández
Correu electrònic:
eric.ortega@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Eric Ortega Fernández
Laura Macià Valero

Prerequisits

1. GRAU DE TURISME: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) en acabar els seus estudis de grau.
No hi ha un prerequisit de nivell però es recomana haver assolit el nivell B1 del MECR abans de començar el curs.
 
2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès hauran d'acreditar el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) en acabar els seus estudis de grau.
No hi ha un prerequisit de nivell però es recomana haver assolit el nivell B2 del MECR abans de començar el curs.

Objectius

L’objectiu principal del curs és permetre que l’alumne adquireixi tant els coneixements lingüístics específics del sector turístic com altres de caire més general perquè pugui assolir el més ampli ventall de coneixement possible i, al final dels seus estudis, acreditar el nivell B2 si està cursant el Grau de Turisme o acreditar el nivell C1 si està cursant el Grau de Turisme en anglès.

A més, es desenvolupen competències comunicatives, tant en la interacció oral com en l’escrita, de manera que en acabar aquest primer curs l’alumne haurà de ser capaç de:

 • Entendre i fer servir adequadament fórmules d’interacció social, tant formals com informals
 • Descriure persones
 • Donar instruccions
 • Narrar fets personals i generals
 • Escriure una descripció de xifres
 • Escriure articles
 • Escriure instruccions i pautes
 • Llegir i escriure textos de llenguatge especialitzat (turisme)
 • Llegir i escriure correus electrònics semi-formals i formals
 • Donar un monòleg sobre un tema
 • Debatre un tema
 • Produir un tríptic promocional

A més, l’alumne desenvolupa competències personals de treball en equip i l’autonomia necessària perquè aprengui a:

 • Organitzar el seu temps
 • Resoldre qüestions o dubtes que li puguin sorgir durant el procés d’aprenentatge
 • Reflexionar sobre les diferents estratègies d’aprenentatge
 • Reflexionar sobre la manera de seguir aprenent fora de l’aula

Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar una primera i una segona llengües estrangeres en contextos específics i situacions reals.
 2. Desenvolupar coneixements teoricopràctics en una primera i una segona llengües estrangeres en temes relacionats amb el sector turístic.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les particularitats idiomàtiques que el sector turístic requereixi en una primera i una segona llengües estrangeres.
 5. Identificar formes gramaticals per a la gestió de la comunicació existents en les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 6. Identificar lèxics per a la gestió de la comunicació existents en les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.
 7. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 8. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 9. Treball en grup.

Continguts

1. GRAU DE TURISME: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 en acabar els seus estudis de grau.

2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS: Els alumnes del Grau de Turisme en anglès han d'assolir un nivell C1 al final dels seus estudis de grau.

1. CONTINGUTS DEL GRAU DE TURISME

Funcions lingüístiques

 • Donar un discurs oral llarg (long-turn) sobre temes d’interès general i de l’àmbit del turisme.
 • Gestionar converses (acabar una conversa, donar explicacions, comprovar la comprensió per part de l’interlocutor).
 • Expressar acord.
 • Donar i respondre a lloances.
 • Fer suggeriments.
 • Mantenir converses amb els companys i amb els professors sobre temes d’interès general i de l’àmbit del turisme.
 • Demanar i donar permís.
 • Parlar i escriure sobre fets passats i futurs (històries, plans, etc.).
 • Descriure persones, turistes, viatges, viatgers, llocs i activitats.
 • Comparar llocs i serveis (hotels, ciutats, regions, països, etc.).
 • Comunicar-se de manera oral i per escrit amb el registre apropiat.

Continguts gramaticals

 • Temps verbals (narratius).
 • Formes de l’interrogatiu.
 • Oracions de futur i condicionals.
 • Aspecte verbal (perfectiu i progressiu).
 • Temps verbals (present perfectiu i progressiu).
 • Estructures d’obligació i permís.
 • Used to i would.

Continguts lèxics

Els continguts lèxics són de caire general i també específics dins del camp del turisme:

 • Adjectius per descriure persones, esdeveniments i llocs.
 • Reptes.
 • Habilitats.
 • Expressions amb make, get, face, up i as.
 • Les noves tecnologies.
 • Els animals i el medi natural.
 • Vacances.
 • Tendències en el turisme.
 • Activitats d’oci i lleure.
 • Les tecnologies en el sector turístic.

Tasques d'expressió escrita

 • Un article discursiu d’opinió.
 • Un article descriptiu per explicar xifres.
 • Un text informatiu per donar pautes.
 • Un text promocional d’un recurs turístic.

2. CONTINGUTS DELS GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Funcions lingüístiques

 • Expressar emocions.
 • Especular.
 • Prendre decisions i arribar a conclusions.
 • Analitzar, jutjar, avaluar i comparar.
 • Exposar un tema.
 • Negociar i prendre decisions.
 • Introduir arguments a un debat.
 • Debatre suggeriments.
 • Persuadir.
 • Posar èmfasi.
 • Vendre’s.
 • Ser educat/da.

Continguts gramaticals

 • Verbs compostos.
 • Oracions escindides (cleft sentences).
 • Inversions amb adverbis de negació.
 • Temps i aspecte verbals.
 • Estructures gramaticals per expressar cortesia.

Continguts lèxics

Els continguts lèxics del curs s’emmarcaran en els següents temes: la globalització, les ciutats i la urbanització, els sentiments, la publicitat i les emocions, estadístiques i dades, diners i empresa, carreres professionals en el turisme, fonts de turisme.

L’alumnat haurà de poder utilitzar les funcions lingüístiques, la gramàtica i el vocabulari que s’han descrit, i desenvolupar textos d’expressió escrita en els següents camps:

 • Informes, articles, descripcions i correus electrònics formals.

Continguts lèxics

 • la globalització
 • les ciutats i la urbanització,
 • els sentiments, la publicitat i les emocions,
 • estadístiques i dades,
 • diners i empresa,
 • carreres professionals en el turisme,
 • fonts de turisme.

Tasques d'expressió escrita

 • Informes.
 • Articles.
 • Descripcions.
 • Correus electrònics formals.

Metodologia

Idiomes d’impartició
Grau de Turisme: Anglès
Grau de Turisme en Anglès: Anglès
 

Es pretén que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i a les pràctiques que fa fora de l’aula, per tal de treballar contextos comunicatius molt similars a situacions de la vida real.

El docent dissenya i promou activitats perquè l’alumne pugui contribuir activament a les classes i convertir-se en el protagonista del seu propi aprenentatge.

Segons el context, el docent pot emprar els següents mètodes:

 • Presentació magistral i pràctica de la gramàtica i el vocabulari.
 • Aprenentatge per descobriment i tècniques de noticing.
 • Tasques communicatives per assolir en parelles o en grups.
 • Resolució de problemes en parelles o en grups.
 • Simulacions de la vida real.
 • Projectes d'aprenentatge en viu.
 • Debats sobre temes d'interès (per exemple, TED Talks). 
 • Jocs de revisió amb kahoot i altres aplicacions.
 • Imitar textos models per a l'expressió escrita.
 • Estratègies per promocionar l'autocorrecció i l'autonomia en l'escriptura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 56,5 2,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
No presencial 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 3, 8
Tipus: Autònomes      
Activitats 10 0,4 2, 3, 5, 6, 8
Teoria 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Avaluació

1. GRAU DE TURISME: Els alumnes que cursen el Grau de Turisme hauran d'acreditar el nivell B2 en acabar els seus estudis de grau.

2. GRAU DE TURISME EN ANGLÈS: Els alumnes del Grau de Turisme en anglès han d'assolir un nivell C1 al final dels seus estudis de grau.

 

1. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL GRAU DE TURISME

Convocatòria d'avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80%.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 3 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redacció original per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Projecte final. Es farà un projecte que pot avaluar les quatre destreses lingüístiques. El projecte es durà a terme a classe i també com a treball autònom de l'estudiant.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan una o varies proves parcials, que pot ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o unaprova d’expressió oral. Aquestes proves han de tenir un format semblant a les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada: Avalua l’expressió escrita i l’oral. 

 • Pes de l’avaluació continuada sense la prova final: 60% de la nota final.
 • Pes de la prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota final.

Se supera l’assignatura si s’obté un 60% global.

Convocatòria d'avaluació única

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació única que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Per sol·licitar fer aquesta convocatòria, s'ha de demanar a gestió acadèmica a l'inici del curs. 

Cal obtenir una nota mínima total del 60% per superar l’examen i, per tant, l’assignatura. La nota final de SIGMA serà la nota de l'examen sobre 10.

Convocatòria de reavaluació:

La reavaluació consistirà en una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral.

L'estudiant haurà de treure com a mínim un 6 i la nota final de l'assignatura a SIGMA serà la nota de l'examen sobre 10. 

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi dedata al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.

 

2. SISTEMA D'AVALUACIÓ DEL GRAU DE TURISME EN ANGLÈS

Convocatòria d'avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada es necessita acreditar una assistència mínima a les classes del 80%.

Activitats d’avaluació continuada

Redaccions. Es fan entre 3 i 5 redaccions. El professorat pot demanar reredaccions d’aquestes redaccions (la correcció de la redaccióoriginal per part de l’estudiant), si així ho desitja.

Projecte final. Es farà un projecte que pot avaluar les quatre destreses lingüístiques. El projecte es durà a terme a classe i també com a treball autònom de l'estudiant.

Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

Proves parcials. A mitjan curs i aprofitant els dies que dóna el centre per fer exàmens, es fan una o vàries proves parcials, que pot ser una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/ouna prova d’expressióoral. Aquestesproves han de tenir un format semblant al de les proves de l’examen final.

Actitud i participació. S’avalua l’esforç, l’actitud i la participació de l’alumnat.

Prova final d’avaluació continuada: Avalua l’expressió escrita i l’oral. 

 • Pes de l’avaluació continuada sense la prova final: 60% de la nota final.
 • Pes de la prova final d’avaluació continuada: 40% de la nota final.

Se supera l’assignatura si s’obté un 60% global.

Convocatòria d'avaluació única

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final d’avaluació única que incorpora les dues destreses productives (expressió escrita i expressió oral). Per sol·licitar fer aquesta convocatòria, s'ha de demanar a gestió acadèmica a l'inici del curs. 

Cal obtenir una nota mínima total del 60% per superar l’examen i, per tant, l’assignatura. La nota final de SIGMA serà la nota de l'examen sobre 10.

Convocatòria de reavaluació:

La reavaluació consistirà en una prova d’expressió escrita (una o dues tasques) i/o una prova d’expressió oral.

L'estudiant haurà de treure com a mínim un 6 i la nota final de l'assignatura a SIGMA serà la nota de l'examen sobre 10. 

Canvi de data de la prova

Els examinands que no poden assistir a les proves en les dates establertes per motius mèdics, laborals (viatges o altres obligacions semblants) o humanitaris poden sol·licitar un canvi de data al seu professor o professora, aportant la documentació necessària i (excepte en casos extrems com ara accidents) amb un mínim de 7 dies naturals d’antelació. En cas de resolució positiva, les proves sempre es duen a terme en el termini establert per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Actitud i participació 10% 0 0 3, 7, 8, 9
Activitats d'expressió escrita i d'expressió oral 24% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Projecte Final 14% 5 0,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova final 40% 2,5 0,1 1, 4, 5, 6
Proves parcials 12% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

Bibliografia

Llibre de curs

Alumnes que cursen el Grau de Turisme. Empower B2 (CUP)

Alumnes que cursen el Grau de Turisme en anglès. Cutting Edge Advanced New Edition (Pearson)

Anglès per al Turisme

English for International Tourism (Pearson). Peter Strutt.

Highly Recommended (Oxford). Trish Scott and Alison Pohl.

Diccionari

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com  (amb pronunciació)

Explicacions de gramàtica

Practical English Usage Online (Molt recomanat)

https://elt.oup.com/catalogue/items/global/grammar_vocabulary/practical_english_usage_4th_edition/9780194202510?cc=global&selLanguage=en    

My Grammar Lab Intermediate and Advanced

https://www.pearsonelt.com/tools/digital/my-grammar-lab.html

Exercicis de gramàtica i vocabulari

http://www.englishgrammarsecrets.com/

http://www.autoenglish.org/

https://www.englishclub.com/

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

http://www.eltbase.com/

Comprensió oral i escrita

http://www.elllo.org/

https://es.englishcentral.com/videos

https://www.ted.com/

https://es.lyricstraining.com/

http://howjsay.com/

http://www.breakingnewsenglish.com/ 

Anglès Britànic:

http://www.bbc.co.uk/learningenglish/

https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish

https://www.facebook.com/bbclearningenglish.multimedia/

https://www.voicetube.com/channel/bbc/5

http://bbcworldservice.radio.net/

Anglès Americà:

http://www.npr.org/

http://learningenglish.voanews.com/

Anglès Australià:

http://www.australiaplus.com/international/learn-english-video-courses/

http://www.radioaustralia.net.au/international/learn-english

http://www.radioaustralia.net.au/chinese/learn-english/series/%E6%BE%B3%E5%A4%A7%E5%88%A9%E4%BA%9A%E5%B9%BF%E6%92%AD%E8%8B%B1%E8%AF%AD%E8%AE%B2%E5%BA%A7

Expressió escrita

https://owl.english.purdue.edu/sitemap/

Preparació d'exàmens

http://www.examenglish.com/

http://wuster.uab.es/ctestpractice/

Temari

https://www.youtube.com/watch?v=8Duz23B9zVw  (aeroports)

https://bemycareercoach.com/soft-skills/list-soft-skills.html (habilitats comunicatives)

https://www.youtube.com/watch?v=GsxU43Xg9Io (habilitats comunicatives/The Hotel Inspector)

https://www.youtube.com/watch?v=yRo2rdJBMHY (carreres en turisme)

https://www.youtube.com/watch?v=Q46nRbDO9dM (entrevista de feina)

https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/matthew-taylor-blog/2017/05/what-makes-good-work (el treball)

https://www.youtube.com/watch?v=3uVv_2d-9FA   (assumptes de gènere)


Programari

.