Logo UAB
2023/2024

Fisiologia vegetal

Codi: 100912 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2500252 Bioquímica OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Soledad Martos Arias
Correu electrònic:
soledad.martos@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana cursar simultáneamente aquesta assignatura i la de Laboratoris Integrats II


Objectius

Els objectius d'aquesta assignatura de Fisiologia Vegetal són:

 1. Mostrar la importància de les plantes pel funcionament del planeta i de l'espècie humana. 
 2. Integrar el coneixement dels vegetals a diferents nivells organitzatius i dins l'organisme sencer.
 3. Introduir les funcions vitals bàsiques dels vegetals.
 4. Conèixer la regulació per factors interns i externs.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Descriure els sistemes de comunicació intercel·lular i intracel·lular que regulen la proliferació, diferenciació, desenvolupament i funció de teixits i òrgans d'animals i plantes.
 • Descriure estructural, fisiològica i bioquímicament les característiques dels diferents tipus cel·lulars i explicar com s'adeqüen les seves propietats a la seva funció biològica.
 • Descriure les rutes metabòliques, les seves interconnexions i el seu significat fisiològic, així com comprendre els mecanismes que regulen la seva activitat per satisfer les demandes fisiològiques.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 2. Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 3. Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 4. Descriure les bases moleculars del desenvolupament en vegetals.
 5. Descriure les rutes metabòliques dels vegetals i les funcions dels seus productes.
 6. Integrar els coneixements relatius a l'estructura, la bioquímica i les funcions cel·lulars en la fisiologia de la planta sencera.
 7. Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.

Continguts

Teoria

Bloc I: Introducció 

Tema 1: Introducció a la Fisiologia Vegetal

Tema 2: La paret cel·lular en plantes

Bloc II: Nutrició i transport

Tema 3: L'aigua a la planta

- Necessitats hídriques: concepte de potencial hídric, relacione osmòtiques i creixement

- L'aigua al terra i la seva absorció per la planta

Tema 4: Nutrició mineral

- Necessitat minerals i absorció de nutrients

- Transport de nutrients a llarga distància

Bloc III: Fotosíntesis i metabolisme

 Tema 5: La llum i el ús d'energia lluminosa

 Tema 6: Asimilació reductora del Carboni: Metabolisme C3, C4 i CAM

 Tema 7: Asimilació reductora del Nitrògen i el Sofre

Bloc IV: Fisiologia i regulación del desenvolupament vegetal

Tema 8: Regulació del creixement i desenvolupament per factors interns i externs 

Tema 9: Dormició i germinació

Tema 10: Formació i maduració de fruits

Tema 11: Envelliment i senescència

Seminaris

Tasques específiques per cada seminari relacionadas amb la fisiologia vegetal i a desenvolupar en grup


Metodologia

La metodologia utilitzada per assolir el procés d'aprenentatge es basa en fer que l'alumne treballi la informació que se li posa al seu abast. La funció del professor és donar-li la informació o indicar-li on pot aconseguir-la, tot guiant-lo i tutoritzant-lo perquè el procés d'aprenentatge pugui realitzar-se eficaçment. Per assolir aquest objectiu, l'assignatura es basa en les següents activitats, mitjançant la combinació de: classes magistrals, seminaris, estudi personal i treball individual i en equip.

Classes magistrals

Amb aquestes classes l'alumne adquireix els coneixements científic -tècnics bàsics de l'assignatura que ha de complementar amb l'estudi personal dels temes explicats. A les sessions teòriques es destaquen i aborden els punts complicats i importants de cada unitat didàctica. Posteriorment, l'estudiant a partir del mapa conceptual realitzat podrà complementar-lo amb informació bibliogràfica a partir del seu treball no presencial. Les sessions teòriques són de 50 minuts de durada.

Seminaris

La missió dels seminaris és promoure la capacitat d'anàlisi i síntesi, el raonament crític i la capacitat de resolució de problemes. Als seminaris es podran desenvolupar diverses activitats, com, per exemple, anàlisi i discussió de casos i problemes, presentació pública de treballs, comentari de vídeos, resolució de qüestions relacionades amb els temes tractats, etc.

Tutories

Les tutories es realitzaran de forma personalitzada en el despatx del professor o mitjançant Teams (horari a convenir). Les tutories han d'utilitzar-se per clarificar conceptes, assentar els coneixements adquirits i facilitar l'estudi per part dels alumnes. També poden aprofitar-se per resoldre dubtes que els alumnes tinguin sobre la preparació del treball d'autoprenentatge.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 16 0,64 3, 4, 5, 6, 7
Estudi 26 1,04 3, 4, 5, 6, 7
Lectura texts 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Redacció de treballs 7 0,28 4, 5, 6
Seminaris 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tutories 1 0,04 4, 5, 6

Avaluació

Les competències específiques i transversals d’aquesta assignatura s’avaluaran mitjançant proves per escrit (exàmens) i les presentacions de les tasques proposades a seminaris.

Les proves per escrit es poden superar amb els  exàmens parcials eliminatoris o amb la prova de recuperació. Els estudiants que no s’hagin presentat a un examen parcial i o havent-se presentat no l’hagin aprovat (nota mínima 5/10) poden recuperar-lo/s a la prova de recuperació.

D’acord amb la normativa: “Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estar prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul. Per tant, l'alumnat obtindrà la qualificació de "No Avaluable" quan les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final".

Es necessari obtenir un mínim de 5,0 en la teoria per poder fer mitjana amb els seminaris.

Seminaris: S’avaluarà la qualitat de la preparació i presentació de treballs o exposicions públiques així com les respostes de les qüestions i problemes  proposats. En conjunt, l’avaluació dels seminaris té un pes global del 20 % de la nota final. Els seminaris/problemes són activitats d’assistència obligatòria i no són recuperables.  

Per superar l’assignatura s’ha de obtenir una qualificació mínima de 5,0. Aquesta nota es el resultat de la suma dels següents ítems:  80% nota teoria, 20 % nota seminaris.

L'obtenció de Matrícula d'Honor s'aplicarà a partir de una nota igual osuperior a 9.0. El nombre de MH dependrà del nombre de matriculats del curs vigent.

Els alumnes que vulguin millorar la seva nota final, ho poden fer presentant-se a l’examen final. En aquest cas, s’entén que l’alumne renuncia a las qualificacions prèvies i la seva nota final es calcula a partir de la nova nota de l’examen final. No es possible millorar la nota mitjançant  treballs o altres tipus d’activitats.

Es considerarà que un estudiant té la qualificació de NO AVALUABLE si les activitats d'avaluació realitzades tinguin una ponderació inferior al 67% en la qualificació final. Per tant, es qualificarà com a no avaluable a tots aquells alumnes que no hagin entregat per escrit cap treball i/seminari i no hagin fet cap de les proves d’avaluació previstes. S’entén, per tant, que si l’alumne fa com a mínim un dels exàmens o presenta com a mínim un dels treballs contemplats a l’avaluació ordinària, haurà de dur a terme l’avaluació completa de l’assignatura.

Casos especials

Si per causes justificades (malaltia, defunció d’unfamiliar de primer grau ó accident, etc.)  i aportin la documentació oficial corresponent al Coordinador de Grau, tindran dret a realitzar la prova en qüestió en un altre data. El Coordinador de Grau vetllarà per la concreció d’aquesta amb el professor de l’assignatura afectada. Tanmateix, si per les mateixes causes justificades, l’alumne no pogués fer les proves d’avaluació en els horaris assignats, podrà fer-les en horaris especials a acordar amb el professorat.

Avaluació única

L’alumnat que s’aculli al’avaluació única no haurà d’assistir de manera obligatòria als seminaris però haurà de fer 3 dels 6 seminaris dels que consta l’assignatura en format d’avaluació continua. Serà el professorat qui escollirà els seminaris que han de fer els alumnes en opció d’avaluació única. El lliurament de les tasques dels seminaris es farà el mateix dia que el fixat per a la prova de síntesi. 

L’avaluació única consisteix en una prova de síntesi única (amb preguntes per desenvolupar i relacionar conceptes) sobre els continguts de tot el programa de teoria.

La nota obtinguda en la prova de síntesi és el 80% de la nota final de l’assignatura, i els seminaris el 20% restant.

La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

Per aprovar l’assignatura cal obtenir una nota final mínima de 5 punts sobre 10 en cadascuna de les parts (prova de síntesi i seminaris).

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Primer parcial 40% 1,5 0,06 3, 4, 5, 6, 7
Segon parcial 40% 1,5 0,06 3, 4, 5, 6, 7
Seminaris 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

 • Azcón-Bieto, J. i Talón M., 2008. Fundamentos de Fisiología Vegetal. Segona edició. The McGraw-Hill Companies.

Enllaç digital per descarregar el llibre:

http://web.b.ebscohost.com/pfi/results?sid=38c2bb9d-86f2-4532-b9fe-33e16ba2119d%40pdc-v-sessmgr01&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP&bquery=Fundamentos%2Bde%2Bfisiolog%25c3%25ada%2Bvegetal%2B%282a.%2Bed.%29&bdata=JmRiPWVkc3B1YiZ0eXBlPTQ0JnNlYXJjaE1vZGU9QW5kJnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d

 • Barceló, J. et al., 2005. Fisiología Vegetal. Piràmide, Madrid.
 • Taiz, L. i Zeiger, E., 2010. Plant Physiology. 5th Edition. Sinauer, Sunderland.

http://6e.plantphys.net/

Infografia del Servei de Biblioteques per facilitar la localització de llibres electrònics: https://ddd.uab.cat/record/22492


Programari

Cap