Logo UAB
2023/2024

Qüestions de gramàtica comparada

Codi: 100688 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 0
2500245 Estudis Anglesos OT 4 0
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 2
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 2
2504212 Estudis Anglesos OT 3 2
2504212 Estudis Anglesos OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 0 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 0
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 0 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 0
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jaume Mateu Fontanals
Correu electrònic:
jaume.mateu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És necessari poder llegir bibliografia en anglès.


Objectius

En aquest curs es farà una selecció de qüestions de gramàtica comparada a partir de l’estudi de diverses llengües (romàniques i no romàniques; indoeuropees i no indoeuropees) i es revisaran algunes de les anàlisis que s'han proposat per a donar-ne compte. Les llengües que seran objecte de comparació gramatical seran sobretot el català, el castellà, l’anglès i el llatí. De manera més puntual també està previst tractar aspectes gramaticals de l'italià, el francès, l’alemany, el rus, el grec (antic i modern), el basc, el xinès i el japonès, i.a.


Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les propietats lèxiques, fonètiques, fonològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de les llengües naturals.
 • Aplicar els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar domini de la normativa de la llengua catalana, dels seus fonaments lingüístics i de totes les seves aplicacions en l'àmbit acadèmic i professional.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer lectures i interpretacions crítiques de textos.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 3. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 4. Construir textos normativament correctes
 5. Construir textos normativament correctes.
 6. Establir generalitzacions tipològiques.
 7. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 8. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 9. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 10. Produir textos escrits i orals amb correcció normativa.
 11. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 12. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 13. Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
 14. Resoldre problemes de manera autònoma.
 15. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Introducció. Paràmetres i variació lingüística. 

2. Selecció de qüestions de gramàtica comparada:

2.1. La variació paramètrica implicada en la distinció tipològica entre llengües d’emmarcament en el verb i llengües d’emmarcament en el satèl·lit. Phrasal verbs i verbs sintagmàtics. Les construccions resultatives 

2.2. L’expressió sintàctica de la predicació. Les alternances de l’estructura argumental

2.3. L’expressió gramatical de la inacusativitat. Verbs inacusatius i verbs deponents

2.4. Les construccions passives. Passives verbals i passives adjectivals. Estructures participials. Construccions absolutes

2.5. L'ordre de mots i l'estructura informativa. La configuracionalitat discursiva.


Metodologia

Es combinaran les explicacions teòriques amb la resolució d'exercicis, la discussió i l'anàlisi de diferents fenòmens gramaticals. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals i sessions de discussió 52 2,08 3, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 3, 8, 12, 15
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 70 2,8 3, 7, 8, 14

Avaluació

L’avaluació continuada es basarà en les activitats següents:

(a)  assistència i participació activa a classe: 10%.

(b)  exercicis pràctics de gramàtica comparada: 20%

(c)  treball realitzat a casa: 20%

(d)  examen final: 50%

En la modalitat d'avaluació única, les activitats d'avaluació que caldrà realitzar en una única data a l'acabament del curs seran les següents:

(a) exercici individual (25%)

(b) prova oral (25%)

(c) examen final (50%)

Per superar l'assignatura (tant en la modalitat d'avaluació continuada com en la modalitat de l'avaluació única), caldrà treure una nota mitjana ponderada de 5 i obtenir un 4 en cadascun dels blocs.

Per accedir a la recuperació s’haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total i haver obtingut una nota entre un 3,5 i un 4,9. La nota màxima que es pot obtenir amb la recuperació és 5. Només es poden recuperar les activitats (b) i (d) de l'avaluació continuada i (a) i (c) de l'avaluació única.  

S’obtindrà un ‘no avaluable’ quan s’hagin realitzat menys d’un 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment se n’adaptarà el format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB (p.ex. Teams, etc.). 

En cas que es realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe 10% 1 0,04 1, 8, 9, 10, 12, 13
Exercicis de gramàtica comparada 20% 4 0,16 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Prova escrita 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15
Treballs 20% 5 0,2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Bibliografia 

Alexiadou, Artemis, Heidi Harley i Gillian C. Ramchand (2020). Argument Structure for the 21st century. Vídeos i materials en pdf disponibles a https://aovivo.abralin.org/lives/argument-structure/   

Curell Gotor, Hortènsia i Ana Fernández Montraveta (2018). “Syntax. Major constructions”. Dins J. Cebrian Puyuelo, H. Curell Gotor i A. Fernández Montraveta. Contrastive Linguistics. Servei de Publicacions de la UOC, Barcelona.

Demonte, Violeta (2016). “Parámetros y variación en la interfaz léxico-sintaxis”. Dins Á. J. Gallego (ed.). Perspectivas de sintaxis formal. 391-425. Madrid: Akal. Disponible a:  http://www.lineas.cchs.csic.es/lycc/sites/lineas.cchs.csic.es.lycc/files/variacion_en_la_interfaz_lexico-final-.pdf

Fábregas, A., J. Mateu i M. Putnam (eds.). (2015). Contemporary Linguistic Parameters. New York: Bloomsbury.

Oniga, R.(2014). Latin: A Linguistic Introduction. Oxford: Oxford University Press.

Oniga, R. (2020). Riscoprire la grammatica. Il metodo neo-comparativo per l’apprendimento del latino (Lingue antiche e moderne. Strumenti). Forum Edizioni. 

Picallo, Carme (ed.). (2015). Linguistic Variation in the Minimalist Framework. Oxford/New York: Oxford University Press.

Roberts, I. (ed.). (2016). The Oxford Handbook of Universal Grammar. [Part IV Comparative Syntax]. Oxford: Oxford University Press.


Programari

No es farà servir cap programari específic.