Logo UAB
2023/2024

Gestió cultural II (patrimoni)

Codi: 100666 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia OT 3 1
2500240 Musicologia OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Gabrielle Kaufman
Correu electrònic:
gabrielleemelie.kaufman@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Coneixements bons del català escrit i parlat. Bon nivell d'anglès i castellà llegit és molt recomenable.


Objectius

 • Saber analitzar i comentar sobre música com a fenomen sonor i el seu desenvolupament
 • Saber utilitzar programari pertinent per l'anàlisi d'interpretació, com ara Sonic Visualizer
 • Ser capaç de reconèixer i comentar elements tecnològics dels enregistraments sonors i els seus efectes
 • Elaborar de forma fonamentada diversos escrits, tant crítics com comparatius, sobre temàtiques relatives a la interpretació musical 
 • Saber dissenyar i desenvolupar un projecte d’anàlisi d'una situació d’interpretació musical, comentant diversos aspectes com la recepció, percepció i expressivitat musical

Competències

  Musicologia
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir habilitats per organitzar grups de treball, amb la planificació, el repartiment de tasques i la flexibilitat metodològica adequats.
 2. Analitzar un fet d'actualitat relacionant-lo amb els seus antecedents històrics.
 3. Aprofundir en la capacitat de treballar en equips de recerca homogenis o interdisciplinaris.
 4. Establir relacions entre ciència, filosofia, art, religió, política, etc.
 5. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 6. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 7. Redactar projectes crítics de contingut musicològic, ordenats i planificats de manera eficient.
 8. Relacionar conceptes i innovacions metodològiques propis de la música i de les ciències humanes amb el conjunt de les disciplines humanístiques en activitats de gestió musical i cultural.
 9. Resoldre problemes de manera autònoma.

Continguts

El temari consisteix en oferir una mirada transversal sobre la performance musical com a fenomen sonor, incloent aspectes psicològics i evolutius de la capacitat musical humana.

Es treballarà conceptes bàsics de la teoria i psicologia de la interpretació musical i s’analitzaran elements interpretatius d’una multitud de situacions musicals diferents, amb l’ajuda de software de visualització.

Es tractaran alguns conceptes concrets, entre altres;

 • Estil i Gust
 • Expressivitat i tècnica
 • Recepció i percepció musical
 • Improvisació i Transcripció
 • La psicologia de la interpretació musical
 • La corporalitat de la interpretació (Musical Gesture)
 • La relació entre interpretació i tecnologia
 • Performance i Autenticitat

Metodologia

Classes dirigides amb diferents metodologies.

Activitats en grup, estudis de casos, tutories, classes de seguiment i treball autònom.

Durant el període lectiu de l'assignatura es realitzaran tasques individuals o en grup relacionades amb el contingut tractat a les classes. Alguns treballs es faran a l'aula i altres es demanaran com feina autònoma. Hauran tasques de compliment obligatori.

El treball final consistirà en un projecte d’anàlisi d’una situació d’interpretació musical que es realitzarà en grups petits i que es desenvoluparà amb seguiment per part del professorat. Després de la finalització del mateix es realitzarà una exposició i una presentació escrita.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició del Projecte final de l'assignatura 6 0,24 1, 3, 4, 5, 7, 8
Sessions Presencials 33 1,32 2, 4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories i suport de treball en equip 16 0,64 1, 3, 5
Tipus: Autònomes      
Estudi de la materia de l'assignatura 32 1,28 9
Lectures i preparació dels treballs 40 1,6 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Preparació del Projecte final de assignatura 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

La avaluació será continuada, però amb una opció d’avaluació única

TASQUES DE CONÈIXEMENTS MÍNIMS (35%)

Es realitzaran tasques individuals relacionades amb el temari essencial del curs de compliment obligatori i es necessita una nota mínima de 5 a cada tasca. En cas d’una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de febrer.

TREBALL FINAL (45%)

El treball final sobre anàlisi d’interpretació es realitzarà en grups petits i serà obligatori. La qualificació mínima per fer mitjana amb la resta dels apartats és un 4 sobre 10.

El treball es lliurarà amb varies entregues i inclourà un element de co-avaluació.

PARTICIPACIÓ A L’AULA (20%)

Aquest apartat consistirà en diferents activitats i lectures al llarg del curs relacionades amb el treball i els debats a classe. Aquestes activitats no son obligatòries i en alguns casos la qualificació podrà ser únicament apte o no apte.

L’avaluació única consistirà de tres parts: 

 • Un treball final (45%), que es presentarà en format escrit 
 • Defensa oral del treball final (10%) 
 • Diferents tasques de coneixements mínims (amb un total de 45%), relacionades amb cadascun dels apartats treballats a classe, que s'hauran d’aprovar de manera obligatòria. Es necessita una nota mínima de 5 sobre 10 a cada tasca.   

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que para l’avaluació continuada. 

El/la estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi entregat més de 1/3 parts de les activitats d’avaluació.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions. 

Tots els detalls restants de l’avaluació s’exposarà al principi del trimestre al campus virtual de l’assignatura.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professors vetllaran perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a l'aula 20% 1,5 0,06 2, 4, 8, 9
Tasques 35% 1,5 0,06 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Treball final de l'assignatura 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

BENSON, Bruce Ellis (2003) The Improvisation of Musical Dialogue: A Phenomenology of Music. Cambridge University Press, Cambridge.

COCHRANE, FANTINI i SCHERER (2013) The Emotional Power of Music: Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control. Oxford University Press, Oxford.

COOK, CLARKE, LEECH-WILKINON i RINK (2009) The Cambridge Companion to Recorded Music. Cambridge University Press, Cambridge.

CUNNINGHAM, Mark (1996) Good Vibrations. A history of record production. Sanctuary Publishing, London.

DAVIES, Stephen (2001) Musical Works and Performances: A Philosophical Exploration. Oxford University Press, Oxford.

EASTMAN, Ralph (1988) "Country Blues Performance and the Oral Tradition” a Black Music Research Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 161-176.

FABIAN, TIMMERS, SCHUBERT (2014) Expressiveness in music performance: Empirical approaches across styles and cultures. Oxford University Press, Oxford.

GOEHR, Lidia (1995) “The perfect performance of music and the perfect musical performance”,  a New Formations no.27, pp.1-22.

GOEHR, Lidia (1994) The Imaginary Museum of Musical Works: An Essay in the Philosophy of Music. Oxford University Press, Oxford.

JUSLIN,P.N. i LAUKKA,P. (2004) "Expression, perception, and induction of musical emotions: a review and a questionnaire study of everyday listening" In Journal of New Music Research, 33, pp. 217–238.

KATZ, Mark (2004) Capturing Sound: How Technology has changed music. University of California Press, Berkely i Los Angeles.

KREGOR, Jonathan (2012) Liszt as Transcriber. Cambridge University Press, Cambridge.

LEECH-WILKINSON, Daniel (2009) The Changing Sound of Music: Approaches to Studying Recorded Musical Performances. King’s College, London.

LEVINSSON, Jerrold (2006) "Musical Expressiveness as Hearability-as-expression", in M. Kieran (ed.) Contemporary Debates in Aesthetics and the Philosophy of Art, pp. 192–204, Oxford Universit Press, Oxford.

LOPEZ-CANO, Rubén i SAN CRISTOBAL OPAZO, Ursula (2014) Investigación artística en música Problemas, métodos, experiencias y modelos. ESMUC, Barcelona.

PEREZ SANCHEZ, Alfonso (2013) "Líneas de investigación, fuentes y recursos en relación con la grabación sonora" a Trans: Revista Transcultural de música, vol. 17, pp. 2-41.

PHILIP, Robert (2004) Performing Music in the Age in Recording. Yale University Press, New Haven and London.

PHILIP, Robert (1992) Early Recordings And Musical Style. Cambridge University Press, Cambridge.

PROUTY, Kenneth (2006) “Orality, Literacy, and Mediating Musical Experience: Rethinking Oral Tradition inthe Learning of Jazz Improvisation” a Popular Music and Society Vol. 29, No. 3, pp. 317-344.

RINK, John "The Work of the Performer" a Virtual Works – Actual Things: Essays in Music Ontology, ed: Paulo de Assis. Leuven University Press, pp. 89-114.

SLOBODA, J. (2004). "Musical Performance and Emotion: Issues and Developments" In J. Sloboda (ed.) Exploring the Musical Mind: Cognition, emotion, ability, function, pp. 225–240: Oxford University Press, Oxford.

TARUSKIN, Richard (1992) “Authority and Tradition” In Early Music, Vol. 20, No. 2. pp. 311-325.

TARUSKIN, Richard (1995) Text and Act; Essays on Music and Performance: Oxford University Press, Oxford.


Programari

Sonic Visualizer

Audacity