Logo UAB
2023/2024

Introducció a la musicologia

Codi: 100660 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Diego Alonso Tomás
Correu electrònic:
diego.alonso@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap requisit previ, a pesar que es recomana expressament la possessió de coneixements musicals assimilables als de Grau Mitjà de Conservatori.


Objectius

- Conèixer les tendències i manifestacions més rellevants de l'evolució del discurs musical al llarg del desenvolupament històric.
- Delinear les principals línies de contacte entre el discurs musical i el seu context sociocultural, intel·lectual, estètic i científic.
- Identificar les interrelacions disciplinaries de la Musicologia amb altres àmbits de recerca artística i cultural.
- Valorar les darreres tendències metodològiques dins de l'àmbit de la Musicologia.
- Oferir eines sistemàtiques, conceptuals i terminològiques adequades per a l'expressió oral i escrita dels continguts musicològics de l'assignatura.


Competències

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Aplicar els coneixements adquirits en àrees musicològiques emergents, tant en el camp de la musicologia històrica com en el de l'anàlisi de músiques urbanes, de tradició popular i no occidental.
 4. Escriure un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina.
 5. Identificar les principals tendències de recerca musicològica actual.
 6. Posar en pràctica els coneixements metodològics adquirits en un primer estadi de recerca bibliogràfica i documental.
 7. Reconèixer els principals models i l'aplicació d'aquests a les obres musicals.
 8. Reconèixer en la praxi musical els elements de diverses cultures i de diferents èpoques històriques.
 9. Relacionar conceptes i informacions de diferents disciplines humanístiques, científiques i socials, especialment les interaccions que s'estableixen entre la música i la filosofia, la història, l'art, la literatura i l'antropologia.
 10. Relacionar les creacions musicals amb els seus diferents contextos, discriminant les funcions socials de la música, el seu paper i el del músic en la societat i en relació amb les altres manifestacions artístiques.
 11. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 12. Vincular els períodes de la història de la música amb els períodes de la història de l'art.

Continguts

Tema 1. Què és la musicologia? Definicions, camps i subdisciplines

Tema 2. Historiografia musical: recursos i objectius

Tema 3. La recerca musicologica: fonts i mètodes

Tema 4. Història de la disciplina

Tema 5. Tendències actuales en la historiografia i recerca musical

Tema 6. Noves tècniques i metodologies: la musicologia digital

Tema 7. L'(etno)musicologia en el s. XXI


Metodologia

La part principal de sessions presencials de l'assignatura consistirà en sessions teòriques amb el format de classes expositives per part del professor així com sessions on es combinaran la teoria i la pràctica. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari pràctic per a l'edició digital d'àudio 3 0,12 1, 3, 5, 6, 7, 10
Seminari pràctic per a l'edició digital de partitures 3 0,12 5, 6, 7
Seminaris sobre aspectes específics de la recerca musicològica 3 0,12 3, 5, 6
Sessions presencials de caire teóric-pràctic 44 1,76 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12
Tipus: Supervisades      
Lectures obligatòries 28,5 1,14 4, 6, 9, 10, 11, 12
Tutories individuals i/o grupals 4 0,16 11
Tipus: Autònomes      
Estudi de la matèria de l'assignatura 25 1 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Organització d'apunts i de material de classe 20 0,8 9, 11
Recerca d'informació bibliogràfica 15 0,6 6, 11

Avaluació

Per aprovar l'assignatura, l'alumne haurà d'obtenir una mitjana total de 5/10.

Durant l'assignatura es realitzaran les següents activitats avaluables:

 1. Un examen parcial sobre els continguts teòrics treballats a classe i lectures obligatòries. Compta un 40% de la nota global. 
 2. Un comentari de text sobre els continguts teòrics treballats a classe. Compta un 30% de la nota global.  
 3. Exercisi escrit. Sobre els continguts teòrics treballats a classe. Compta un 30% de la nota global.

Les correccions i resultats dels treballs s’entregaran a l'alumne mitjançant el servei de correu de la UAB o el Campus Virtual, i qualsevol revisió es farà virtualment o durant l'horari establert de tutories del professor, sempre amb cita prèvia.

En cas d'incompliment parcial dels lliuraments dels treballs o de no superació d'alguna de les proves escrites establertes, l'alumne podrà optar únicament a la recuperació de 2 dels ítems d'avaluació, en la data fixada per la Facultat, sempre que hagi obtingut una mitjana mínima de 3/10 en el total dels elements d'avaluació. La nota màxima a optar per a les activitats de recuperació és un 5/10. 

El fet que l'alumne faci entrega d'un dels treballs, o es presenti a una de les proves escrites constarà com un acte 'presencial' en l'assignatura. Per tant, únicament l'alumne que no hagi realitzat cap prova d'avaluació al llarg del curs, podrà acollir-se a la consideració de "no avaluable". 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a unavariació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Avaluació unica: comentari de text (30%), Exercici escrit / oral (30%) i prova escrita (40%)

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari de text 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Exercici escrit / oral 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Prova escrita 40% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Beard, David and Gloag, Kenneth. Musicology: the Key Concepts (London/New York: Routledge, 2005.


Chiantore, Luca; Domínguez, Aurea; Martínez, Silvia. Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon, 2016.


Cook, Nicholas et al (eds.). The Cambridge companion to music in digital culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.


Cook. Nicholas. Music. A Very Short Introduction. 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 2020.


Harper-Scott, J. P. E. and Samson, Jim. An Introduction to Music Studies. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.


Mendívil, Julio. En contra de la música. Herramientas para pensar, comprender y vivir las músicas. Buenos Aires: Gourmet Musical 2016.


Ramos, Pilar. Feminismo y música: Introducción crítica. Madrid: Narcea, 2003.


Shuker, Roy. Popular Music. The Key concepts. 2nd edition. London and New York: Routledge, 2005.


Tagg, Philip. Music’s Meanings. A modern musicology for non-musos. MMMsp Publications, 2015.


Taruskin, Richard. The Oxford History of Western Music, 5 vols.  Oxford: Oxford University Press, 2005.


Rice, Timothy. Ethnomusicology. A very short introduction. Oxford: Oxford University Press, 2014.


Rodríguez Suso, Carmen. Prontuario de Musicología. Música, sonido y sociedad. Barcelona: Clivis, 2002.


Programari

No ve al cas.