Logo UAB
2023/2024

Llenguatge musical II

Codi: 100658 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500240 Musicologia FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Gabrielle Kaufman
Correu electrònic:
gabrielleemelie.kaufman@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marta Dosaiguas Canal

Prerequisits

Per cursar l’assignatura es recomana formació musical prèvia. 

Es necessiten, com mínim, coneixements equiparables a haver aprovat Llenguatge musical I


Objectius

Aquesta assignatura aprofundeix en el coneixement del Llenguatge musical amb un treball conscient i individualitzat de reconeixement i reproducció dels elements musicals. Ofereix eines per entrenar l'oïda y per entendre millor el discurs musical.

 • Saber llegir una partitura musical de certa complexitat per quatre veus
 • Ser capaç de cantar melodies anotades en partitura amb preparació prèvia i de cantar obres a quatre veus juntament amb altres estudiants
 • Ser capaç de reconèixer elements musicals d’oïda, incloent característiques de timbre, forma, textura, alçada de to, tempo i ritme
 • Ser capaç de llegir i xifrar acords musicals
 • Conèixer el funcionament i procés de l'oïda musical
 • Ser capaç d’harmonitzar una cançó popular, creant un arranjament musical amb seccions variades per un conjunt musical

Competències

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptualment una obra de la matèria en qüestió.
 2. Demostrar un coneixement de la problemàtica, el vocabulari i els conceptes fonamentals de la música.
 3. Discernir els elements bàsics de les grans àrees musicals i culturals del planeta i relacionar-los amb la praxi musical. Desenvolupar l'experiència de la relativitat cultural en l'acte d'escolta
 4. Discernir les equivalències i les distincions.
 5. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 6. Reconèixer els principals models i l'aplicació d'aquests a les obres musicals.
 7. Reconèixer en la praxi musical els elements de diverses cultures i de diferents èpoques històriques.

Continguts

 • Modalitat, tonalitat i atonalitat
 • Realització harmònica i xifrat americà
 • Timbre, Dinàmica i Textura
 • Ritme, Pulsació i Tempo
 • Técnica vocal
 • Anotació musical
 • Conceptes teòrics del desenvolupament de l'oïda musical i la capacitat musical

Metodologia

La metodologia que es durà a terme al llarg de l'assignatura es basarà en aquests principis 

• La pràctica reflexiva, la peer-review i lauto-avaluació 

La connexió entre l'escolta, l’autodiagnòsticla interpretació i la creació musical.  

El treball pràctic en grup i de manera individual.  

La utilització de software informàtic a nivell individual amb programari lliure 

 L'estudiant tindrà al moodle el material de suport per a realitzar activitats de:  

 • Educació auditiva 

 • Lectura d'obres musicals

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Entrenament auditiu 21 0,84 1, 2, 3, 4, 6
Escolta i lectura d'obres musicals 22,5 0,9 4, 5
Tipus: Supervisades      
Activitats d'anàlisi i pràctica musical, informàtica i moodle 34 1,36 1, 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Treball de reconeixement auditiu i visual de diversos elements musicals 26 1,04 2, 4, 6
Treball de reproducció de diferents elements musicals, com alçada de to, ritme etc. i realització harmònica 40 1,6 1, 2, 4, 6

Avaluació

L'avaluació serà continuada i es dividirà en els següents àmbits:  

 • Identificació d’elements musicals escrits anotats (partitura, xifrats) 
 • Reconeixement d’elements auditius (alçada de to, ritme, timbre, tempo, dinàmica etc.) 
 • Reproducció d’elements auditius (alçada de to, ritme etc.) 
 • Creació i realització harmònica de melodies musicals 
 • Auto-avaluació i peer-review de l’oïda musical 
 • La reflexió i comentari sobre la evolució de la capacitat musical 

El calendari d'avaluació consta de diverses activitats: 

QÜESTIONARIS 10% 

Es realitzaran qüestionaris a l’aula i al campus virtual, alguns amb qualificació d’apte (10) o no apte (0). No seran elements obligatoris per aprovar l’assignatura i no es podran recuparar. 

EXERCICIS I TASQUES 30% 

Hauran exercicis de differents parts del temari essencial de l’assignatura. Seran de compliment obligatori i es necessitarà una puntuació mínima de 4 a cada exercici per poder fer mitjana de nota final. En cas d’obtenir una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de juny. 

EXAMEN ORAL I AUDITIU 30% 

Consistirà de diversas tasques relacionades amb el reconeixement i reproducció de diferents elements musicals en partitures i audicions durant el curs. Haurà un element d’auto-avaluació i de peer-reviewSerà de compliment obligatori amb una nota mínima per fer la mitjana final de 4 sobre 10. En cas d’obtenir una nota inferior l’alumne podrà presentar-se a les recuperacions de juny. 

TREBALL DE CREACIÓ 30% 

Al final de curs s’haurà d’entregar un treball de creació amb una realització harmònica d’una melodia popular i una interpretació pròpia de la obra. Serà de compliment obligatori però sense nota mínima. 

Tindran dret d'accedir a la recuperació del percentatge de qualificació corresponent a la part escrita els alumnes qui tinguin una mitjana ponderada de 3/10. 

El/la estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi entregat més de 1/3 parts de les activitats d’avaluació.  

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.  

Tots els detalls restants de l’avaluació s’exposarà al principi del trimestre al campus virtual de l’assignatura. 

Encas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen Oral i Auditiu 30% 1 0,04 4
Exercicis de coneixements mínims 30% 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Qüestionaris 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball de creació 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7

Bibliografia

GARCÍA, J. M., Forma y estructura en la música del s. XX, ed. Alpuerto, Madrid, 1996. 
 
HINDEMITH, P., Armonía Tradicional, ed. Ricordi Americana, Buenos Aires, 2009. 
 
HODEIR, A., Cómo conocer las Formas de la Música, ed. Edaf, Madrid, 1988.
 
KÜHN, C., Tratado de la Forma Musical, ed. Labor, Barcelona, 1992. 
 
MICHELS, U., Atlas de Música, I, Alianza Editorial, Madrid, 1985. 
 
MICHELS, U., Atlas de Música, II, Alianza Editorial, Madrid, 1992.
 
PISTON, WALTER, Armonía,Labor, Barcelona, 1992.
 
SCHOENBERG, A., Funciones Estructurales de la Armonía, ed. Labor, Barcelona,1990. 
 
SEGARRA, I., El Meu llibre de Música V, ed. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1986. 
 
XUCLÀ, T., Harmonia popular i moderna, Edicions El mèdol, Tarragona, 1998.
 
ZAMACOIS, J., Tratado de Armonía, ed. Labor, Barcelona, 1982 (3 volums).
 
ZAMACOIS, J., Curso de formas musicales, ed. Labor, Barcelona, 1994. 
 
(Hi haurà la informació complementària al moodle de l'assignatura: apunts d'harmonia, webs d'exercicis i teoria musical...).

Programari

Musescore/Finale/Sibelius

Audacity o semblant

Apps d'entrenament auditiu